3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє
Назва3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє
Сторінка1/10
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Правочин, вчинений представником:

1) є нікчемний;

2) є недійсний;

3) створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє;

4) створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє та створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки представника;

5) створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки повіреного;
Письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами називається:

^ 1) довіреністю;

2) договором;

3) правочином;

4) актом;

5) уповноваженням.
Якщо строк довіреності не встановлений, ...:

1) вона зберігає чинність до припинення її дії;

^ 2) є чинною 1 рік;

3) є чинною 3 роки;

4) є недійсною;

5) є незаконною.
У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення”?

1) термін;

2) строк;

3) подія;

4) момент;

5) позовна давність.
У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення”?

1) термін;

2) строк;

3) подія;

4) момент;

5) позовна давність.
У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу?

1) термін;

2) строк;

3) подія;

4) момент;

5) позовна давність.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у __________ роки.

1) 5 років;

2) 10 років;

3) 3 роки;

4) 1 рік;

5) 2 роки
До вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману, застосовується позовна давність у:

1) 3 роки;

2) 10 років;

3) 5 років;

4) 1 рік;

5) 2 роки
До вимог про застосування наслідків нікчемного правочину застосовується позовна давність у:

1) 3 роки;

2) 10 років;

3) 5 років;

4) 1 рік;

5) 2 роки
У якому із перелічених варіантів неправило зазначено випадок коли перебіг позовної давності зупиняється?

^ 1) якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

2) у разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторій) на підставах, встановлених законом;

^ 3) якщо позивач або відповідач перебуває на лікуванні у закладі охорони здоров’я;

4) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;

5) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан.
^ У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за довіреністю?

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

^ 4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

5) спливу позовної давності.
У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за довіреністю?

^ 1) зупинення господарської діяльності юридичної особи, якій видана довіреність;

2) смерті особи, яка видала довіреність;

3) оголошення особи, яка видала довіреність померлою;

4) визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною або безвісно відсутньою;

^ 5) обмеження цивільної дієздатності особи, яка видала довіреність.
Представник може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо ...:

^ 1) це встановлено актом цивільного законодавства;

2) це встановлено договором між особою, яку представляють, і третьою особою;

3) лише щодо вчинення договорів купівлі-продажі;

4) представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє;

^ 5) представник з певних причин не може виконати повноваження особисто.
Представник не може вчиняти правочин ...:

1) який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє;

2) щодо нерухомого майна довірителя;

^ 3) від імені особи, яку він представляє, в інтересах цієї особи або в інтересах іншої особи;

4) щодо управління об’єктами інтелектуальної власності;

^ 5) який укладається у нотаріальній формі і підлягає реєстрації.
У разі відмови від права власності на майно, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється:

^ 1) з моменту вчинення дії, яка свідчить про таку відмову;

2) з моменту заяви власника про відмову;

3) з моменту припинення права власності;

4) з моменту внесення за заявою власника відповідного запису до державного реєстру;

^ 5) з моменту відмови від майна.
У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється:

1) з моменту заяви власником про це;

2) з моменту знищення майна;

3) з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру;

^ 4) з моменту вчинення фактичних дій щодо знищення майна;

5) з моменту фіксації факту знищення компетентними органами за місцем знаходження майна.
Плата за земельну ділянку, що викуповується у зв’язку з суспільною необхідністю:

1) визначається за домовленістю сторін;

^ 2) визначається у рішення патентного органу про викуп земельної ділянки;

3) визначається за результатами експертної оцінки землі;

4) визначається власником земельної ділянки;

5) визначається за середньо ринковими цінами.
^ Рішення про викуп пам’ятки історії та культури, власник якої не вживає заходів щодо її збереження, може винести:

1) державний орган з питань охорони пам’яток історії та культури;

^ 2) власник, заявивши про свій папір компетентного органу;

3) суд за позовом державного органу з питань охорони пам’яток історії та культури;

4) орган місцевого самоврядування за місцем знаходження пам’ятки історії та культури;

5) Кабінет Міністрів України.
^ Майно, що є у власності двох або більше осіб:

1) є власністю подружжя;

2) належить на праві власності одному із співвласників;

3) належить їм на праві спільної власності;

4) належить їм на праві спільної сумісної власності;

^ 5) належить їм на праві спільної часткової власності.
Вкажіть вид спільної власності:

1) статутна;

2) договірна;

3) сумісна;

4) організаційна;

5) обмежена.
Вкажіть вид спільної власності:

1) організаційна;

2) часткова;

3) договірна;

4) статутна;

5) необмежена.
Частки у праві спільної часткової власності вважаються:

1) рівними;

2) пропорційними зробленому внеску;

3) рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників;

4) різними;

5) не визначеними.
Поліпшення спільного майна є:

1) є власністю всіх співвласників;

2) є власністю того із співвласників, який їх зробив;

3) є власністю того із співвласників, який їх зробив, якщо такі поліпшення можна відокремити;

^ 4) не належать жодному із співвласників;

5) є власністю підрядчика.
Співвласники мають право розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності:

^ 1) за домовленістю з іншими співвласниками;

2) за згодою інших співвласників;

3) самостійно;

4) якщо це передбачено законом;

5) якщо це не порушує прав інших співвласників.
Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець ...:

^ 1) зобов’язаний продати частку тому, хто першим виявив бажання придбати її;

2) має право вибору покупця;

3) визначає покупця за домовленістю з іншими співвласниками;

^ 4) зобов’язаний продати частку тому із співвласників, хто зробив найкращу пропозицію;

5) має право продати частку особі, яка не є співвласником.
У разі пред’явлення позову про переведення на позивача прав і обов’язків покупця при порушенні права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності:

1) договір купівлі-продажу є недійсним;

^ 2) покупець має право вимагати відшкодування завданої шкоди;

3) позивач зобов’язаний внести на банківський рахунок продавця грошову суму у розмірі вартості частки;

^ 4) позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець;

5) позивач має право вимагати розірвання договору.
^ Право власності на частку у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором:

1) з моменту досягнення згоди між сторонами;

^ 2) з моменту передачі покупцю частки;

3) з моменту підписання договору;

4) з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін;

5) з моменту оплати вартості частки.
^ При продажі частки у праві спільної часткової власності продавець:

1) може продати частку будь-кому;

2) має право вибору покупця з числа інших співвласників;

3) не може продати частку без згоди інших співвласників;

^ 4) зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку;

5) може продати частку з публічних торгів без повідомлення про це інших співвласників.
^ Стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності, може бути звернене:

1) на вимогу інших співвласників;

2) у разі згоди на це інших співвласників;

3) у разі недостатності у співвласника-боржника іншого майна, на яке може бути звернене стягнення;

^ 4) у разі згоди співвласника-боржника;

5) якщо це передбачено договором між співвласниками.
Спільною сумісною власністю є:

1) спільна власність двох або більше осіб;

2) власність двох або більше осіб;

3) власність двох або більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності;

^ 4) власність особи на дві або більше часток у праві власності;

5) спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.
^ Підставою виникнення права спільної сумісної власності є:

1) набуття майна подружжям;

2) купівля речі однією особою;

3) створення юридичної особи;

4) поділ майна;

5) вихід учасника із господарського товариства.
Підставою виникнення права спільної сумісної власності є:

1) внесення частки до статутного капіталу господарського товариства;

^ 2) купівля речі;

3) набуття майна за спільні грошові кошти членів сім’ї;

4) створення господарського товариства;

5) купівля речі двома особами.
До вимог про переведення на співвласника прав і обов’язків покупця застосовується позовна давність в:

1) 3 роки;

2) 5 років;

3) 6 місяців;

4) 10 років;

5) 1 рік.
Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності:

1) розпоряджаються ним на власний розсуд;

2) володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними;

^ 3) користуються ним за згодою інших співвласників;

4) володіють і користуються ним з дозволу інших співвласників;

5) розпоряджаються ним, якщо проти цього не заперечують інші співвласники.
Іноземні громадяни не можуть набувати на праві власності:

^ 1) земельні ділянки житлової забудови;

2) земельні ділянки громадської забудови;

3) земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

4) землі лісового фонду;

^ 5) землі рекреаційного призначення.
Добросовісним набувачем є особа, яка:

1) знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

^ 2) завідомо знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

3) могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

^ 4) не знала і не могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

5) передбачала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати.
^ Про що вправі пред’явити позов співвласник у випадку продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням його переважного права на купівлю цієї частки?

1) про визнання такого договору недійсним;

^ 2) про визнання такого правочину неукладеним;

3) про усунення перешкод у користуванні майном;

4) про повернення майна з чужого незаконного володіння;

5) про переведення на нього прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу.
^ Хто є суб’єктом права приватної власності (власником):

1) ТзОВ „Смерічка”;

2) Український народ;

3) Автономна Республіка Крим;

4) Львівська обласна державна адміністрація;

5) Територіальна громада, яка утворила юридичну особу.
Кому передається у власність безхазяйне нерухоме майно за рішенням суду?

^ 1) тому, хто його знайшов;

2) територіальній комуні;

3) державі;

4) територіальній громаді;

5) українському народу.
Протягом якого строку інші співвласники можуть реалізувати своє переважне право купівлі частки у спільній власності, якщо продавець такої частки їх письмово повідомив про свій намір продати частку? Вкажіть правильну відповідь.

^ 1) якщо майно нерухоме – протягом 6 місяців;

2) якщо майно рухоме – протягом 1 місяця;

3) якщо майно рухоме – протягом 10 днів;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє icon6. Об’єкти цивільних прав
Об’єктами цивільних прав є все те, з приводу чого виникають І здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто все те, на що правовідносини...
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє iconЮридический центр (056) 785-00-34
Відповідно до ч. 1 ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України представник, який має повноваження на ведення справи в суді,...
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє iconЗаконом України від 23 грудня 2010 року n 2856-vi
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє iconПам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного
Підозрюваний, який є іноземцем І тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи...
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє icon3. Цивільні правовідносини
Таким чином, цивільні відносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права. Сутність цивільних правовідносин...
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє icon2 Поняття І види джерел аграрного права
...
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє icon2. Суб’єкти відносин захисту правоохоронної діяльності, їх права та обов’язки План
Тема Суб’єкти відносин захисту правоохоронної діяльності, їх права та обов’язки
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє iconПерелік питань для підготовки до іспиту з "екологічного права"
Права та обов’язки природокористувачів. Підстави виникнення та припинення відносин природокористування
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє iconРежисура як організація творення І творчого керівництва виставою
Він створює режисерську концепцію сценічної дії, хореографічний текст, створює хореографічний твір, користуючись виражальними можливостями...
3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє iconІі курс ІІ семестр загальні положення про договір
Приватбанк не тільки не виконав обов'язки боржника, а й не сплатив суму, на яку було видано гарантію
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка