Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Скачати 428.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Сторінка3/4
Дата конвертації07.08.2014
Розмір428.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
Тема 10. Поглинання, корпоративні конфлікти і спори. Корпоративне рейдерство

Поняття і види поглинань. Відмінність поглинання від інших форм укрупнення бізнесу (об'єднання, приєднання, злиття).

Корпоративні конфлікти: поняття, причини їх виникнення, види. Межі охоронюваних законом інтересів учасника товариства. Поняття корпоративного спору, окремі групи корпоративних спорів.

Рейдерство: поняття, основні точки зору, види. Передумови виникнення рейдерства в світі і в Україні. Організація системи захисту товариства від рейдерства.

^ Список рекомендованих джерел з навчальної дисципліни

«Корпоративне право»


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (в редакції від 4 лютого 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Цивільній кодекс Україні від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 3. Господарський кодекс Україні від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

 4. Цивільній процесуальний кодекс Україні //Офіційний вісник Україні. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

 5. Про господарські товариства: Закон Україні від 3 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 1991. – 49. – Ст. 682.

 6. Про акціонерні товариства: Закон Україні від 19 грудня 2008 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2008. – № 50, /50-51/. – Ст. 384.

 7. Закон Україні «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україні щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та корпоративних спорів» від 15 грудня 2006 р. // ВВР. — 2007. — № 9. - Ст. 77.

 8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон Україні від 15 травня 2003 р.// Відомості Верховної Ради Україні. – № 31. – Ст. 263.

 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон Україні від 30 червня 1999 р. //Відомості Верховної Ради Україні. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

 10. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон Україні від 12 липня 2001 р. //Офіційний вісник Україні. – 2001. – № 34. – Ст. 15.

 11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон Україні від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 12. Про управління об’єктами державної власності: Закон Україні від 21 вересня 2006 р. //Офіційний вісник. – 2006. – № 41. – Ст. 2726.

 13. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон Україні від 23 лютий 2006 р. //Офіційний вісник Україні. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

 14. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон Україні від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 15. Про страхування: Закон Україні від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 1996. – № 18. – Ст. 79.

 16. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів Україні від 17 березня 1993 р. // Урядовій кур’єр. – 1993. – № 48-49.

 17. Про кооперацію: Закон Україні від 10 липня 2003 р. // Офіційній вісник Україні. – 2003. – № 33. – Ст. 1774.

 18. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 № 2265-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

 19. Закон Україні «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.06.1997 р. № 469/97-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами) // ВВР Україні. — 1997.-№39. – Ст.261.

 20. Про управління корпоративними правами держави: Постанова Кабінету Міністрів Україні від 15 травня 2000 р. № 791 //Офіційний вісник Україні. – 2000. – № 20. – Ст. 827.

 21. Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави: Постанова Кабінету Міністрів Україні від 29 жовтня 2003 р. № 1679 //Офіційний вісник Україні. – 2003. – № 44. – Ст. 2303.

 22. Про заходи, щодо посилення захисту прав власності: Указ Президента Україні від 12 лютого 2007 р. – № 103/2007//Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 січня. – № 30.

 23. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств: Постанова Кабінету Міністрів Україні від 21 лютого 2007 р. № 257 // Офіційній вісник Україні. – 2007. – № 14. – Ст. 516.

 24. Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання: Рішення НКЦПФР від 09.04.2013 р. № 520 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 41. – Ст. 1493.

 25. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Затв. рішенням ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 р. № 1000 //Офіційний вісник Україні. – 2007. – № 6. – Ст. 233.

 26. Про затвердження Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства: Рішення НКЦПФР від 06.03.2012 р. № 371 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 26. – Ст. 1007.

 27. Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій: Рішення НКЦПФР від 31.07.2012 № 1073 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 70. – Ст. 2848.

 28. Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску: Затв. рішенням ДКЦПФР від 19 вересня 2006 р. № 954 //Офіційний вісник Україні. – 2006. – № 47. – Ст. 3144.

 29. Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств: Затв. рішенням ДКЦПФР від 23 грудня 1998 р. № 199 //Офіційний вісник Україні. – 1999. – № 10.

 30. Про визначення інформації, яка відноситься до інсайдерської: Рішення ДКЦПФР від 21 листопада 206 р. № 1344 //Офіційний вісник Україні. – 2007. – № 6. – Ст. 234.

 31. Про затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства: Рішення ДКЦПФР від 8 квітня 2004 р. № 123 // Цінні папери. – 2004. – № 95-96.

 32. Щодо передачі акціонером повноважень, які виникають з прав власності на акції: Роз’яснення, затв. рішенням ДКЦПФР від 31 травня 2001 р. № 8 //Цінні папери. – 2001. – № 154-155.

 33. Корпоративне право Україні: підручник /В.В.Луць, К68 В.А.Васильєва, О.Р.Кібенко, І.В.Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В.В.Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 384 с.

 34. Кибенко О.Р. Корпоративне право України: Навчальний посібник – Харків: Еспада, 2001. – 288 с.

 35. Шиткина И.С. Корпоративное право – М.: Волтерс Клувер, 2007.


Контрольні питання з навчальної дисципліни

«Корпоративне право»


 1. Поняття корпоративних відносин та місце корпоративного права в системі права України.

 2. Поняття та види джерел корпоративного права.

 3. Локальні корпоративні акти як джерела регулювання корпоративних відносин.

 4. Поняття, ознаки та види господарських товариств.

 5. Права та обов’язки учасників господарських товариств.

 6. Способи створення господарських товариств та їх характеристика.

 7. Етапи створення господарських товариств та їх характеристика.

 8. Установчі документи господарських товариств: види та вимоги до змісту.

 9. Майно господарського товариства: правовий режим, склад, джерела формування.

 10. Статутний (складений) капітал господарського товариства: поняття, функції, порядок формування.

 11. Припинення господарського товариства: поняття, способи та їх характеристика.

 12. Реорганізація господарського товариства: поняття, форми, характеристика, порядок.

 13. Ліквідація господарського товариства: поняття, види, характеристика, порядок.

 14. Поняття, принципи, моделі корпоративного управління.

 15. Органи управління в господарському товаристві: склад органів, порядок формування, функції, компетенція.

 16. Загальні збори учасників (акціонерів): поняття, компетенція, порядок проведення.

 17. Наглядова рада акціонерного товариства: поняття, порядок формування складу, функції, компетенція.

 18. Виконавчий орган господарського товариства: поняття, порядок формування; функції, компетенція, відповідальність членів виконавчого органу.

 19. Контроль за діяльністю органів управління в акціонерному товаристві.

 20. Ревізійна комісія (ревізор) господарського товариства: поняття, формування складу, вимоги щодо членів ревізійної комісії (ревізора), функції.

 21. Поняття та види корпоративних прав, їх характеристика.

 22. Майнові корпоративні права учасників господарських товариств: види та їх характеристика.

 23. Організаційні (особисті) права учасників господарських товариств: види та їх характеристика.

 24. Корпоративні обов’язки учасників корпоративних відносин.

 25. Акціонерне товариство: поняття, установчий документ (вимоги до змісту), договір про створення акціонерного товариства; порядок формування статутного капіталу; відповідальність акціонерів.

 26. Статутний капітал акціонерного товариства: поняття, функції, мінімальний розмір, порядок створення, зменшення та збільшення.

 27. Товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю: поняття, установчий документ (вимоги до змісту); порядок формування статутного капіталу; відповідальність учасників.

 28. Порядок виходу, виключення учасника з товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю: процедура, правові наслідки.

 29. Повні та командитні товариства: поняття, установчий документ (вимоги до змісту); порядок формування складеного капіталу; відповідальність повних учасників та вкладників.

 30. Виробничий кооператив: поняття, установчий документ (вимоги до змісту), порядок формування пайового та неподільного фондів; відповідальність членів виробничого кооперативу.

 31. Органи виробничого кооперативу: види, порядок формування, компетенція.

 32. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 33. Частка учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю: порядок відчуження, порядок звернення стягнення.

 34. Поняття та способи здійснення корпоративних прав.

 35. Форми захисту корпоративних прав.

 36. Способи захисту корпоративних прав: види та їх характеристика.

 37. Розпорядження корпоративними правами.

 38. Розпорядження корпоративними правами шляхом укладення договору купівлі-продажу акцій.

 39. Розпорядження корпоративними правами шляхом укладення договору міни та дарування.

 40. Застава корпоративних прав.

 41. Спадкування корпоративних прав.

 42. Особливості розгляду господарськими судами спорів про визнання рішень загальних зборів, наглядової ради недійсними.

 43. Особливості розгляду господарськими судами спорів про визнання положень статуту господарського товариства недійсним.

 44. Особливості розгляду господарськими судами спорів про виплату частини прибутку учасникам товариства.

 45. Особливості розгляду господарськими судами спорів про порядок формування, відзив, компетенцію та визнання недійсними рішень виконавчого органу господарського товариства.

 46. Здійснення учасником права на одержання частини прибутку (дивідендів) господарського товариства.

 47. Здійснення учасником права одержувати інформацію про діяльність господарського товариства.

 48. Здійснення учасником права на вихід з товариства с обмеженою відповідальністю та право на одержання частини активів при його ліквідації.

 49. Поняття та види поглинань. Відмінність поглинання від інших форм укрупнення бізнесу (об’єднання, приєднання, злиття).

 50. Захист законних прав та інтересів учасників і кредиторів під час реорганізації господарського товариства.


3.3. ОХОРОНА ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН(кримінально-правовий аспект)
Програма навчальної дисципліни

«Охорона прав учасників господарських відносин

(кримінально-правовий аспект)»
Тема 1. Загальна характеристика злочинів, що посягають на права учасників господарських відносин

Історія розвитку закону України про кримінальну відповідальність щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.
^ Тема 2. Охорона прав учасників господарських відносин від злочинних посягань на встановлений порядок здійснення господарської діяльності та окремих її видів

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Зайняття гральним бізнесом. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Фіктивне підприємництво. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Доведення до банкрутства.
^ Тема 3. Охорона прав учасників господарських відносин від злочинних посягань на фінансову діяльність

Контрабанда. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Шахрайство з фінансовими ресурсами.
Тема 4. Охорона прав учасників господарських відносин від злочинних посягань на встановлений порядок виготовлення і використання документів в господарській діяльності

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.
Тема 5. Охорона прав учасників господарських відносин від злочинних посягань на свободу господарської діяльності та на встановлений порядок реалізації споживачам товарів і надання послуг

Протидія законній господарській діяльності. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної або банківської таємниці. Незаконне використання інсайдерської інформації. Приховування інформації про діяльність емітента. Випуск або реалізація недоброякісної продукції.
Тема 6. Охорона прав учасників господарських відносин від злочинних посягань на встановлений порядок формування та витрачання бюджетних коштів та на відносини у сфері приватизації державного чи комунального майна

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. Незаконна приватизація державного, комунального майна.

^ Список рекомендованих джерел з навчальної дисципліни

«Охорона прав учасників господарських правовідносин
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconПрограма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет факультет аграрної економіки...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з курсу “Право соціального забезпечення” з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання (для...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки україни двнз "ужгородський національний...
Програма та перелік питань державного екзамену з біології окр "бакалавр" підготовки фахівців з вищою освітою
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський...
Страхування: методичні вказівки до підготовки на семінарські, практичні заняття та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка