Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Скачати 428.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Сторінка1/4
Дата конвертації07.08.2014
Розмір428.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
прямоугольник 36группа 21 Міністерство освіти і науки

України

Донецький національний

університет

Економіко-правовий

факультет


прямая соединительная линия 20


прямая соединительная линия 19
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

денної, заочної форм навчання
^ Частина І – НОРМАТИВНИЙ ЦИКЛ
Затверджено на засіданні

вченої ради факультету
Протокол № 5 від 24 січня 2014 р.

Донецьк – 2014

Бобкова А.Г., Валітов С.С., Гринюк Р.Ф., Малига В.А., Моісєєв О.М., Янкова О.С., Петренко Г.О.

Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту дисциплін нормативного циклу для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Правознавство» 8.03040101. Частина І. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 24 с.

Навчально-методичні матеріали включають вступ, критерії оцінки знань, програми навчальних дисциплін варіативного циклу, список рекомендованих джерел, контрольні питання та практичні завдання з навчальних дисциплін.

Укладачі:

Бобкова Антоніна Григоріївна, доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою господарського права;

Валітов Салават Сагадатгарійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права;

Гринюк Роман Федорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права;

Моісєєв Олександр Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу;

Малига Вікторія Анатоліївна , кандидат юридичних наук, доцент, завідуюча кафедрою теорії та історії держави і права;

Янкова Олена Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідуюча кафедрою цивільного права і процесу;

Петренко Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права


^ Відп. за випуск: Бобкова А.Г., проф., Петренко Г.О., доц.

© Донецький національний університет, 2014

ВСТУП
Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь і знань з професійної підготовки студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної, заочної форм навчання з дисциплін нормативного циклу та дисциплін варіативного циклу по напрямах підготовки: охорона та захист прав фізичних та юридичних осіб, міжнародно-правовий і конституційно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий.

Екзаменаційні білети відповідають ОКХ і ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» підготовки студентів, а також робочим програмам навчальних дисциплін, що виносяться на державний іспит. З нормативного циклу на іспит виносяться питання з дисциплін «Конкурентне право», «Корпоративне право», «Охорона прав учасників господарських відносин (кримінально-правовий аспект)», з варіативного циклу – за напрямами підготовки: охорона та захист прав фізичних та юридичних осіб, міжнародно-правовий і конституційно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий.

Екзаменаційні білети мають наступну структуру:

Нормативна частина

1. Конкурентне право – теоретичне питання.

2. Корпоративне право – теоретичне питання.

3. Охорона прав учасників господарських відносин (кримінально-правовий аспект) – теоретичне питання.

Варіативна частина

1. Дисципліна варіативного циклу за напрямом підготовки – теоретичне питання.

2. Дисципліна варіативного циклу за напрямом підготовки – практичне завдання.

Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної, заочної форм навчання складаються з двох частин.

Частина І – комплекс методичних матеріалів з дисциплін нормативного циклу.

Частина ІІ – комплекс методичних матеріалів з дисциплін варіативного циклу окремо за напрямами підготовки.

Метою цього видання є надання допомоги студентам-магістрантам спеціальності «Правознавство» в підготовці до комплексного державного іспиту і в пошуку необхідних нормативних і літературних джерел.

Методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту містять вступ, критерії оцінки знань студентів, програми навчальних дисциплін нормативного циклу, список основних нормативно-правових актів, підручників, навчальних посібників та інших джерел, контрольні питання для підготовки до державного іспиту та практичні завдання.


^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
Результат складання державного іспиту студентами денної, заочної форми навчання ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» оцінюється відповідно до Положення про організацію учбового процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 серпня 1993 року і Загальним положенням про державну атестацію студентів спеціальності «Правознавство» економіко-правового факультету ДонНУ за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Також результат складання державного іспиту студентами денної, заочної форми навчання оцінюється на підставі Наказу МОН України № 812 від 20.10.2004 р. «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 774 від 30.12.2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» за кредитно-модульною системою в межах 100 балів (за шкалою ECTS).

Державний іспит приймається державною екзаменаційною комісією в усній формі відповідно до змісту білету. Питання, які включено до екзаменаційних білетів, можуть об’єднувати питання, що за змістом відносяться до однієї теми та входять до загального списку контрольних питань. Всі теоретичні питання та практична частина (практичне завдання), що включено до екзаменаційних білетів, повністю охоплюються робочими програмами навчальних дисциплін нормативного і варіативного циклу.

Відповідь студента на кожне теоретичне питання та виконання практичного завдання оцінюється максимально у 100 балів. Після чого отримані бали за кожне питання екзаменаційного білету та практичне завдання підсумовуються та виводиться середній бал.

Оцінка «відмінно» А (90 - 100) – виставляється студенту, який показав всебічні і глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, яка передбачена програмою курсу, проявив творчі здібності в розумінні, викладі і використанні програмного матеріалу.

Оцінка «добре» В (80 - 89) – виставляється студенту, який продемонстрував повне знання передбаченого програмою матеріалу, засвоїв основну літературу, виявив стабільний характер знань і здатності до їх самостійного оновлення в ході практичної діяльності.

Оцінка «добре» С (70 - 79) – виставляється студенту, який продемонстрував знання передбаченого програмою матеріалу, виявив доволі стабільний характер знань і здібності до їх самостійного доповнення та оновлення, але мають місце окремі недоліки, неточності або помилки. недостатньо використано матеріали практики.

Оцінка «задовільно» D (60 - 69) – виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, знайомий з основною літературою, проте припустився багатьох неточностей у відповіді, у формулюванні окремих понять, у випадку недостатньо аргументованого викладенні матеріалу, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білета.

Оцінка «задовільно» Е (50 - 59) – виставляється студенту, який показав поверхове знання основного матеріалу, передбаченого навчальною програмою; допустив грубі помилки, мав недостатньо чітку та послідовну відповідь на питання екзаменаційного білету.

Оцінка «незадовільно» F (0 – 49) – виставляється студенту, який показав суттєві прогалини в знанні основного програмного матеріалу, що виражається в незнанні основних понять і положень навчального курсу, в невмінні пов'язати теоретичний матеріал із прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що і свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Рішення державної комісії щодо оцінки знань студентів при складанні іспиту ухвалюються на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії. При однаковій кількості голосів «за» та «проти» голос голови комісії є вирішальним.

Результати державного іспиту оголошуються студентам в день його проведення після оформлення протоколу державної екзаменаційної комісії.

^ 3. ДИСЦИПЛІНИ НОРМАТИВНОГО ЦИКЛУ
3.1. КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО
Програма навчальної дисципліни «Конкурентне право»
Тема 1. Система конкурентного законодавства

Поняття економічної конкуренції та її роль у сфері господарювання. Предмет і завдання навчального курсу «Конкурентне право».

Поняття конкурентного законодавства і його склад. Еволюція конкурентного законодавства.

Основні поняття і терміни конкурентного права.
^ Тема 2. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України

Місце Антимонопольного комітету України у системі органів державної влади. Мета і принципи діяльності Антимонопольного комітету України.

Система органів Антимонопольного комітету України.

Повноваження Антимонопольного комітету України у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції; у сфері контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання; у сфері сприяння розвитку добросовісної конкуренції, методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України.

Повноваження адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

Компетенція державного уповноваженого і голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України.

^ Тема 3.  Визначення монопольного становища суб’єктів господарювання і стану конкуренції на ринку

Товарні межі ринку. Взаємозамінність товарів. Територіальні і часові межі ринку. Фактори, що впливають на визначення меж ринку.

Етапи визначення монопольного (домінуючого) становища. Розрахунок частки суб’єкта господарювання на ринку. Коефіцієнт ринкової концентрації, індекс ринкової концентрації Герфиндаля-Гіршмана. Визначення бар’єрів вступу на ринок і потенційних конкурентів. Встановлення монопольного (домінуючого) становища. Ознаки ринкової влади. Складання і ведення переліків монополістів.

Типи ринків і їх основні характеристики. Стан конкуренції на загальнодержавному і регіональному ринках в Україні. Методи визначення стану конкуренції на ринку. Основні етапи дослідження типів ринків. Напрями використання результатів дослідження.
^ Тема 4. Види і сутність порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Загальна характеристика порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Поняття і види зловживання монопольним (домінуючим) становищем. Методика визначення монопольного ціноутворення.

Генеральна заборона на антиконкурентні узгоджені дії. Види антиконкурентних узгоджених дій.

Загальна характеристика та види антиконкурентних дій органів влади, органів місцевої самоврядності, органів адміністративно-господарського управління і контролю. Заборони делегування повноважень органів влади і органів місцевого самоврядування, примушення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції і їх легітимації.

Обмежувальна діяльність суб’єктів господарювання і об’єднань. Неправомірне використання ринкового становища. Дискримінація конкурентів суб’єктами господарювання.

Поняття недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Створення перешкод суб’єктам господарювання в процесі конкуренції і досягнення неправомірних переваг в конкуренції. Неправомірний збір, розголошування і використання комерційної таємниці.

Порушення, пов’язані з перешкоджанням діяльності органів Антимонопольного комітету України.
^ Тема 5. Державне регулювання і контроль у сфері діяльності суб’єктів природних монополій

Суб’єкти природної монополії. Сфери діяльності суб’єктів природних монополій. Суміжні ринки і їх характеристика.

Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Суб’єкти контролю.

Загальна характеристика статусу національних комісій регулювання діяльності природних монополій.

Регулювання і контроль в окремих галузях природних монополій. Основні завдання і повноваження Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.
^ Тема 6. Демонополізація економіки

Поняття, мета і завдання демонополізації економіки. Державна програма демонополізації економіки.

Антимонопольна політика держави, її правове забезпечення. Суб’єкти та об’єкти антимонопольної політики.

Мета, завдання і способи антимонопольного регулювання.
^ Тема 7. Концентрація суб’єктів господарювання

Поняття концентрації. Характеристика основних видів концентрації. Дії, які не вважаються за концентрацію. Опосередковане і недружнє придбання.

Умови отримання дозволу на концентрацію. Визначення економічних показників учасників концентрації. Встановлення вирішального впливу суб’єктів господарювання.

Порядок подання заяв про надання дозволу на концентрацію. Підвідомчість розгляду заяв. Економічне обґрунтування концентрації. Зміст інформації, що додається до заяви.

Порядок розгляду заяв і справ про концентрацію. Підстави для заборони концентрації.
^ Тема 8. Узгоджені дії суб’єктів господарювання

Поняття узгоджених дій суб’єктів господарювання. Види узгоджених дій. Характеристика горизонтальних, вертикальних, конгломератних і змішаних узгоджених дій. Рівноцінні узгоджені дії.

Типові вимоги до узгоджених дій. Випадки, в яких необхідне отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії.

Порядок подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії. Підвідомчість розгляду заяв.

Порядок розгляду заяв і справ про надання дозволів на узгоджені дії. Підстави для відмови в наданні дозволів на узгоджені дії.
^ Тема 9. Організація контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

Порядок підготовки перевірок дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Планові і позапланові перевірки. Основні цілі перевірок. Документи, необхідні для перевірки.

Організація проведення перевірок. Відомості про основну діяльність суб’єкта господарювання. Вивчення відносин контролю. Особливості проведення перевірок органів влади і органів місцевого самоврядування.

Розгляд заяв про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету України. Вимоги до оформлення заяв. Випадки відмови в розгляді заяв. Рішення за результатами розгляду заяв.

Розмежування компетенції органів Антимонопольного комітету України з розгляду заяв і справ про порушення конкурентного законодавства. Підстави і порядок розгляду справи. Основні етапи проведення розслідування. Докази у справах. Рішення, що приймаються у справах про порушення конкурентного законодавства.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconПрограма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет факультет аграрної економіки...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з курсу “Право соціального забезпечення” з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання (для...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки україни двнз "ужгородський національний...
Програма та перелік питань державного екзамену з біології окр "бакалавр" підготовки фахівців з вищою освітою
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський...
Страхування: методичні вказівки до підготовки на семінарські, практичні заняття та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка