Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі
НазваТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі
Сторінка1/15
Дата конвертації07.08.2014
Розмір2 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури

Укладачі:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я.

к.ю.н., ас. Кармаза О.О.

НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:

Модуль 1 Теорія нотаріального процесу

Модуль 2 Порівняльний та міжнародний нотаріальний процес
Освітньо-професійна програма спеціальності 8.-60101 «Правознавство»

для магістрів 1 курсу денної форма навчання спеціалізації «Нотаріат»

Затверджено:

кафедрою правосуддя

від 15 квітня 2011р.

протокол № 9

Декан юридичного факультету

Гриценко І.С._______________

Київ - 2011

Навчальна робоча програма спецкурсу «Нотаріальний процес»

^ Нотаріальний процес. Робоча навчальна програма / Фурса С.Я., Кармаза О.О.- Київ. нац..ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т.- К., 2010.- 122с.

Укладачі:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я.

к.ю.н., ас. Кармаза О.О.
Лектори:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я.

к.ю.н., ас. Кармаза О.О.
Викладачі:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я.

к.ю.н., ас. Кармаза О.О.
Рецензент:

Ярков В.В., д.ю.н професор, завідувач кафедри цивільного процесу

Уральської державної юридичної академії (РФ)

Медведєв І.Г., к.ю.н, доктор права (Франція), керівник відділу

зарубіжного нотаріату Центру нотаріальних досліджень при

Федеральній нотаріальній палаті Росії

Погоджено:

науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 9 від 15 квітня 2011р.

___________________________

^ Підпис Голови НМК факультету
© С.Я. Фурса, О.О. Кармаза, 2011

Зміст


 1. Вступ……………………………………………………………………………………4-6

 2. Система оцінювання знань…………………………………………………...6-7

 3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи………………………….8

 4. Методичні вказівки для проведення рольових ігор та фабули справ……………………………………………………………………………………….8-10

 5. Тематичний план лекцій, семінарських занять, самостійної роботи……………………………………………………………………………………11-12

 6. Рекомендована література до усього курсу………………………...12-13

 7. Зміст лекцій………………………………………………………………………..13-15

 8. Плани та завдання до семінарських занять………………………..15-120

 9. Перелік питань до іспиту……………………………………………………….121

 10. Тема рефератів та наукових доповідей та магістерських робіт…………………………………………………………………………………….121-122


^ ВСТУП

Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни:

Спецкурс «Нотаріального процесу» як навчальна дисципліна належить до системи правових дисциплін,що обумовлюється предметом даної науки Спецкурс «Нотаріальний процес» викладається на 1 курсі для магістрів із спеціалізації «Нотаріат» у обсязі 180 годин, 2 модулі, із них: перший модуль «Теорія нотаріального процесу» лекцій – 25 год., семінарів -17год.,самостійна робота-47год., модульна контрольна робота – 2год., форма контролю – іспит; другий модуль «Порівняльний та міжнародний нотаріальний процес» лекцій-25год., семінарів - 17год., самостійна робота - 47год., форма контролю - іспит. Дисципліна вивчається із застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається із 5 кредитів.

Предметом даного спецкурсу є вивчення теорії нотаріального процесу як однієї із форм юрисдикційної діяльності, його предмету, методу, системи, функцій, принципів, нотаріальних процесуальних відносин та їх суб’єктів, компетенції нотаріусів щодо вчинення нотаріальних проваджень, стадій нотаріального процесу та нотаріальної процедури, яка уособлює певні правила вчинення нотаріальних проваджень, зокрема загальні, які стосуються усього нотаріального процесу, спеціальні правила посвідчення правочинів та специфічні правила, за якими вчиняються певні види нотаріальних проваджень. Крім того, студенти вивчають досвід зарубіжних країн щодо нотаріального процесу та процедури з метою розширення знань. Складовою даної навчальної дисципліни є вивчення особливостей нотаріального процесу з іноземним елементом.

З вивченням даної дисципліни студент робить перші кроки до практичного застосування набутих теоретичних знань при вирішенні ситуаційних задач, проведення рольових ігор щодо прав та обов’язків нотаріуса як суб’єкта нотаріальних процесуальних відносин та осіб, які беруть участь у нотаріальному провадженні

^ Метою даної навчальної дисципліни є формування у студентів - майбутніх нотаріусів правильного розуміння нотаріального процесу, його співвідношення із нотаріальним процесуальним правом та нотаріальною процедурою.

При вивченні даного спецкурсу слід робити акцент на взаємодії та співвідношенні норм Закону України «Про нотаріат» з Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій у консульських установах та дипломатичних представництвах, Законом України «Про міжнародне приватне право» та інших підзаконних актах, які визначають процедуру вчинення нотаріальних проваджень та відповідність цих актів теорії нотаріального процесу. При вивченні даної дисципліни студенти мають зрозуміти як співвідносяться норми матеріального та процесуального права при вчиненні нотаріальних дій та особливості нотаріального процесу з іноземним елементом.

Знання цих норм допоможуть студентам-майбутнім нотаріусам при здійсненні ними їх професійної діяльності займати правильну позицію у відносинах з клієнтами, колегами, контролюючими органами діяти згідно із законом, чесно, добросовісно виконувати обов’язки нотаріуса та підвищувати престиж цієї професії.

^ Завдання даного спецкурсу

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • теорію нотаріального процесу, зокрема, понятійний апарат, його норми, інститути, стадії нотаріального процесу, види нотаріальних проваджень та їх сутність;

 • Закон України «Про нотаріат», Закон України «Про міжнародне приватне право», договори про правову допомогу, та інші міжнародні акти, які регламентують питання нотаріальної процедури, іноземне законодавство, як матеріальне, так і процесуальне щодо вчинення нотаріальних дій з іноземним елементом, Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Положення про порядок вчинення нотаріальних дій у консульських установах та дипломатичних представництвах.

 • принципи нотаріального процесу;

 • права та обов’язки нотаріуса та права та обов’язки інших суб’єктів

нотаріального процесу;

 • наукові доробки вчених, присвячені проблемним питанням теорії нотаріального процесу, зокрема, й з іноземним елементом;

- вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку посвідчення нотаріальних актів та постановлення процесуальних документів, та їх оформлення;

- актуальні проблеми реформування організаційної структури нотаріату а також вдосконалення процедури вчинення нотаріальних проваджень

- перспективи подальшого розвитку науки про нотаріат.

Уміти:

 • використовувати набуті знання у практичній діяльності;

 • вільно володіти державною мовою;

 • грамотно письмово викладати процесуальні документи;

- правильно застосовувати норми матеріального права при посвідченні правочинів;

 • керуватися нормами процесуального права при вчиненні нотаріальних проваджень.

Навчитися:

 • дотримуватися вимог чинного законодавства при вчиненні нотаріальних проваджень;

 • надати належну правову оцінку документам, що подаються для вчинення нотаріальних проваджень;

 • вчиняти нотаріальні дії з урахуванням стадійності нотаріального процесу та процедурних правил посвідчення безспірних прав та фактів;

 • фіксувати у процесуальних актах та електронних реєстрах хід нотаріального провадження;

 • дотримуватись правил єдиної нотаріальної процесуальної форми при вчиненні нотаріальної дії та її фіксації у кінцевому нотаріальному акті;

- аналізувати норми нотаріального процесуального права;

- використовувати теоретичні знання щодо застосування аналогії закону чи права при вчиненні нотаріальних проваджень;

- складати процесуальні документи, які виходять від нотаріуса;

- аналізувати процесуальні документи, складені іншими особами з метою встановлення у них недоліків.

Структура навчальної дисципліни включає 12лекцій, 8 семінарських занять які викладаються у першому модулі та 12 лекцій,8 семінарських занять які об’єднуються у другий модуль.

Після опанування спецкурсу «Нотаріальний процес», тобто вивчення теорії, закріплення її на семінарських заняттях шляхом вирішення ситуаційних задач, проведення рольових ігор, написання за першим модулем модульної контрольної роботи, складають іспит.

Основними формами вивчення дисципліни «Нотаріальний процес» є лекції, семінарські заняття,самостійна робота – письмові домашні роботи, які зводяться до вирішення ситуаційних задач та проблемних теоретичних питань, підготовка рефератів, наукових статей, доповідей, тез участі у наукових конференціях та участь у рольових іграх.

^ Система контролю знань:

Навчальна дисципліна спецкурс «Нотаріальний процес» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, заліку, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти складають іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ), підсумковий (КПМ) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює максимум 40 балів, які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь письмового екзаменаційного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.Параметри


Змістовий

поточний модуль

(ЗМ)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Іспит

Разом

підсумкова оцінка (СК)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 – 20

0 – 20

60
0 - 100

^ Орієнтовні форми контролю знань на лекціях, самостійна робота студента, що поглинається змістовним модулем та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 25 балів;

 • усна відповідь - до 5 балів

 • доповнення доповіді – до 2 бал;

 • експрес опитування – до 5 балів;

 • самостійна робота – до 5 балів;

 • письмова домашня робота – до 5 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 10 балів.

У випадку відсутності студента на лекції він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку складання заліку викладач припиняє приймати відпрацювання.

За цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.
^ Шкала оцінювання:


За шкалою університету

100-бальн. Система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90 – 100

Відмінно

5

75 – 89

Добре

4

60 – 74

Задовільно

3

0 – 59

Незадовільно

2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладачі
Навчальна робоча програма спецкурсу "Актуальні проблеми цивільного процесу України"для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладачі
Навчальна робоча програма спецкурсу "Актуальні проблеми цивільного процесу України"для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави І права Укладачі
Вступ
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconКиївський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінального процесу України”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Програма спецкурсу „Конкурентне право” для студентів IV курсу юридичного факультету
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури Укладачі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра цивільного права Укладачі:...
Укладачі: д ю н., проф., академік Академії правових наук України Кузнєцова Н. С
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка