Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
Скачати 185.89 Kb.
НазваСтатут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
Дата конвертації03.04.2014
Розмір185.89 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


ЗАРЕЄСТРОВАНО

Управлінням державної реєстрації
Львівської міської ради

« » ______________ 2009 р.

Реєстраційний номер _____________

Ідентифікаційний код ____________
Начальник управління
державний реєстратор
___________________В.І. ДУДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими загальними зборами

Протокол №1 від «12» січня 2009 р.

Голова зборів
________________Т.В.Макота


СТАТУТ


Громадської організації

«Центр Розвитку Людини»м. Львів – 2008 р.

1.0. Загальні положення:

1.1. Громадська організація «Центр Розвитку Людини» (надалі – Організація) – є неприбуткова громадська організація, яка створена та здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, закону України про об’єднання громадян від 16 червня 1992р. №2460-XII, нормативних актів України та цього Статуту.

1.2. Організація є самоврядною громадською організацією, яка заснована з МЕТОЮ сприяння розвитку та поглибленню демократизації українського суспільства шляхом здійснення освітніх, наукових та науково-прикладних проектів суспільно-гуманітарного профілю – у галузях психології, соціології, культурології, релігієзнавства, правознавства, лінгвістики, спорту, оздоровлення, туризму тощо.

1.3. Скорочене найменування Організації: ГО «Центр Розвитку Людини».

1.4. Повне українською мовою – Громадська організація «Центр Розвитку Людини». Повне англійською мовою – Public organization «The Centre of Development of Human».

1.5. Організація має місцевий статус і діє на території м.Львова.

1.6. Юридична адреса Організації: Україна, 79037, м. Львів, вул. Кульпарківська 160/125.

1.7. Організація створена на добровільних засадах і об’єднує людей, що зацікавлені у власному розвитку, а також сприятимуть розвитку суспільства та підвищенню якості життя людей. Члени організації діють в рамках Організації для ведення наукових та освітніх проектів, надання консультативного сприяння громадянам, організаціям та установам державної і приватної форми власності.

1.8. Організація діє як редакційний колектив аналітичних видань: журналів, бюлетенів, радіо-, теле-, Інтернет проектів, здійснюючи свою діяльність згідно до Закону України про інформацію та інших законодавчих актів України щодо наукової та інформаційної діяльності.

1.9. Організація є юридичною особою від дня державної реєстрації і може від свого імені здійснювати будь-які юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.10. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки в банківських установах. Організація у встановленому Законом порядку має право від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, володіти інтелектуальною власністю і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в арбітражному чи третейському судах, укладати угоди, контракти, здійснювати інші законні юридичні дії. Організація не несе відповідальності за зобов’язання своїх індивідуальних членів, як і останні не несуть відповідальності за зобов’язання Організації.

1.11. Організація має право вести безпосереднє співробітництво з вітчизняними та зарубіжними установами, організаціями, фондами.

1.12. Організація функціонує за рахунок добровільних надходжень від громадян, підприємств, установ, організацій, фондів зокрема зарубіжних, а також усіх не заборонених законом видів діяльності, спрямованих на досягнення статутних завдань.

1.13. Організація має круглу та інші печатки, штампи, фірмові бланки, посвідчення та іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації та реєструються у встановленому порядку.

1.14. Організація створюється на невизначений термін.

1.15. Організація має право на договірній (контрактній) основі використовувати працю громадян, забезпечувати її оплату та надавати інші соціально-економічні гарантії працівникам згідно чинного законодавства.

1.16. Зміни і доповнення до даного Статуту Організації приймаються вищим органом управління – Загальними зборами та реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.17. Держава не відповідає за зобов’язання Організації, Організація не відповідає за зобов’язання держави.
2.0. Мета і завдання організації:
2.1. Метою діяльності Організації є:

2.1.1. Cприяння розвитку та поглибленню демократизації українського суспільства шляхом здійснення освітніх, наукових та науково-прикладних проектів суспільно-гуманітарного профілю – у галузях психології, соціології, культурології, релігієзнавства, правознавства, лінгвістики, спорту, оздоровлення, туризму тощо.

2.2. Для досягнення статутної мети головними завданнями Організації є:

2.2.1. Сприяння розвитку та зростанню духовного, культурного, психологічного, інтелектуально-наукового, політико-правового потенціалу українського суспільства, його самоорганізаційних можливостей, підвищення якості життя кожної людини зокрема.

2.2.2. Подолання несприятливого культурно-історичного спадку шляхом відновлення та напрацювання позитивних надбань вітчизняної науки і культури, залучення конструктивного світового досвіду, проведення навчально-освітніх та виховних заходів.

2.2.3. Впровадження новітніх технологій соціо-гуманітарної взаємодії суб’єктів суспільного процесу, які відповідатимуть солідаристським цінностям, європейським стандартам співіснування людей в правовій демократичній державі.

2.2.4. Сприяння культурно-світоглядному порозумінню українського суспільства шляхом науково-культурного діалогу.

2.2.5. Допомога, реабілітація, реадаптація осіб, що постраждали внаслідок різного роду психологічних впливів, звільнилися від впливу тоталітарних та деструктивних сект, культів чи організацій, жертв насилля.

2.2.6. Сприяння у боротьбі з деструктивними та тоталітарними організаціями, а також колишніх алко-, нарко- та інших форм залежності.

2.2.7. Організація науково-прикладних проектів в галузях психології, культурології, правознавства, соціології, лінгвістики, спорту, оздоровлення, скерованих на реалізацію статутної мети.

2.2.8. Здійснення політичного, соціо-психологічного, нормативно-правового, статистико-економічного аналізу, моделювання та прогнозування тенденцій розвитку Західноукраїнського регіону, держави загалом та зарубіжжя.

2.2.9. Організація інформативної, освітньої, консультативної, тренінгової діяльності для утвердження позитивних вітчизняних гуманітарних надбань та європейських правових стандартів.

2.2.10. Науковий аналіз культурних, ідейних, правових здобутків, а також політичних, соціальних, економічних альтернатив, тенденцій і ризиків у розвитку спільнот.

2.2.11. Сприяння молодіжним науково-прикладним гуманітарним проектам.

2.2.12. Методичне, консультативне сприяння органам державного управління, місцевого самоврядування, державних та недержавних установ і громадських організацій у питаннях спільної компетенції для оптимізації їхньої роботи.

2.2.13. Ведення науково-дослідницьких проектів спільно з вітчизняними установами, організаціями української діаспори та зарубіжними дослідницькими центрами, налагодження зв’язків з міжнародними організаціями у формах, що дозволені чинним законодавством.

2.2.14. Акумуляція і популяризація результатів наукових досліджень шляхом проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, публічних дебатів, поширення отриманих знань завдяки телевізійним, радіотрансляційним, Інтернет (електронним), видавничим (друкованим) та перекладацьким проектам.

2.2.15. Окремим завданням Організації є сприяння покращенню в державі правових умов функціонування громадських організацій. Для цього в рамках Організації вестиметься наукова та інформаційна робота для пришвидшення прийняття в Україні законодавства про меценатську діяльність.

2.3. Свої завдання Організація виконує у встановленому законом порядку.
3.0. Права і обов’язки організації:

3.1. Для виконання статутних мети і завдань Організація має право:

3.1.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права.

3.1.2. Представляти і захищати законні права та інтереси Організації та її членів за їх проханням у державних органах.

3.1.3. Створювати у встановленому законом порядку госпрозрахункові підприємства, установи та організації.

3.1.4. Поширювати наукову інформацію, пропагувати статутні ідеї та мету.

3.1.5. Засновувати періодичні засоби масової інформації.

3.1.6. Організація може входити в українські та міжнародні асоціації, спілки як юридична особа.

3.1.7. Одержувати від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення науково-прикладних досліджень згідно статутних мети і завдань.

3.1.8. Для виконання Статутних завдань Організація має право найму штатних працівників за трудовими угодами, контрактами та іншими формами, встановленими законодавством.

3.2. У виконанні статутних мети і завдань Організація несе обов’язки:

3.2.1. Діяти в рамках чинного законодавства України.

3.2.2. Відстоювати законні права своїх членів.

3.2.3. Здійснювати якісну науково-інформаційну діяльність.


4.0. Форми і засади діяльності:

4.1. Для здійснення статутних завдань Організація веде свою діяльність згідно визначеного порядку:

4.1.1. Організовує дослідницькі проекти соціо-психологічного, політико-право-вого, культурно-освітнього, перекладацького, статистико-економічного та іншого спрямування.

4.1.2. Пропагує статутні ідеї, мету і висвітлює результати досліджень шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, дебатів, лекцій, навчальних курсів, тренінгів, виставок, експедицій. використовуючи ЗМІ, Інтернет, спеціалізовані періодичні наукові видання. завдяки видавництву книг та перекладацькій діяльності.

4.1.3. Сприяє проведенню молодіжних наукових програм.

4.1.4. Засновує навчальні заклади, тематичні бібліотечні та інформаційні фонди згідно чинного законодавства.

4.1.5. Діє як розробник аналітичних видань: книг, наукових збірників, журналів, бюлетенів, телевізійних, радіо- та Інтернет проектів.

4.2. Організація співпрацює з науковими, державними, освітніми, громадськими, релігійними та партійними закладами та організаціями, благодійними фондами.

4.3. Організація підтримує зв’язки з науковими та освітніми організаціями української діаспори, зарубіжними науковими урядовими та неурядовими установами з метою ведення спільних наукових проектів та науково-інформаційного обміну відповідно до Закону України про інформацію та чинного законодавства України.

4.4. Організація відстоює авторські, інтелектуальні та інші конституційні права і свободи своїх членів, надає їм правову допомогу, наукову та іншу інформацію, технічні засоби, що є у розпорядженні Організації.
5.0 Права та обов’язки членів:

5.1. Участь в Організації є індивідуальною.

5.1.1. Членами Організації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які досягли 18-ти річного віку, визнають Статут Організації, своєю науковою, професійною та суспільною діяльністю сприяють реалізації її мети і завдань.

5.1.2. Особа, що прагне стати членом Організації, має подати Правлінню Організації, письмову заяву, письмову рекомендацію дійсного члена Організації, письмове резюме власних досягнень або освітніх інтересів, розробок.

5.2. Члени Організації мають право:

5.2.1. Брати участь в усіх публічних засіданнях та заходах Організації з правом голосу.

5.2.2. Обирати і бути обраними в керівні органи Організації.

5.2.3. Вносити пропозиції щодо покращення діяльності Організації, наполягати на їх впровадженні.

5.2.4. Отримувати інформацію про діяльність Організації, її керівних органів.

5.2.5. Пропонувати тематику власних наукових проектів та інших заходів при формуванні піврічного плану і отримувати сприяння та підтримку в разі їхнього ухвалення.

5.2.6. Виявляти ініціативність в індивідуальній науковій та освітній праці.

5.2.7. Брати участь у здійсненні колективних соціальних, психологічних чи освітніх проектів.

5.2.8. Користуватись усіма науково-інформаційними, організаційними та технічними ресурсами та можливостями, що є в розпорядженні Організації.

5.2.9. Отримати авторські права на наукову та іншу роботу, виконану індивідуально в рамках Організації.

5.2.10. Отримувати фінансову винагороду за проведену працю в рамках проектів.

5.2.11. Отримувати захист при виконанні обов’язків, пов’язаних із діяльністю Організації від протиправних дій фізичних та юридичних осіб і державних органів.

5.2.12. Вийти з Організації в установленому порядку.

5.3. Члени Організації беруть зобов’язання:

5.3.1. Підвищувати свій професійний рівень.

5.3.2. Популяризувати ідеї та мету Організації, дотримуватися її Статуту.

5.3.3. Сприяти зусиллям членів, членів Правління та Керівника Організації, скерованих на реалізацію проектів.

5.3.4. Здійснювати діяльність в рамках наукових проектів Організації якісно, відповідально та згідно до погоджених часових термінів та планів виконання.

5.3.5. Сприяти дружній атмосфері спілкування і співпраці.

5.3.6. Утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди Організації та її членам.

5.4. Члени не можуть вимагати повернення коштів та інших цінностей, добровільно переданих ними Організації для здійснення статутних завдань.

5.5. Припинення участі в Організації відбувається:

5.5.1. За ініціативи члена і на підставі письмової заяви, що подається на розгляд Правління.

5.5.2. За рішенням Загальних зборів Організації при систематичному порушенні Статуту після трьох письмових доган Правління.

5.5.3. Внаслідок припинення діяльності Організації.
6.0. Кошти, майно, фінансова та господарська діяльність організації:

6.1. Джерелами набуття коштів та майна Організації є :

6.1.1. Добровільні внески та надходження від фізичних та юридичних осіб, підприємств, державних та недержавних організацій, фондів, зокрема закордонних.

6.1.2. Внески членів Організації.

6.1.3. Надходження від заходів, які провадяться на користь Організації, її мети, завдань, адресної допомоги у реалізації окремих її проектів.

6.1.4. Інші, не заборонені чинним законодавством, джерела надходжень.

6.2. Організація для виконання статутних завдань може набувати власне майно. Майно складається з основних та оборотних засобів, інших цінностей, зокрема в іноземній валюті, вартість яких зазначена в самостійному балансі Організації.

6.3. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно.

6.4. Кошти Організації використовуються для виконання статутних завдань, придбання матеріально-технічних засобів та утримання штатного персоналу Організації, фінансування наукових проектів.
7.0. Структура та органи керівництва організації:

7.1. Основу Організації складають її члени.

7.2. Вищим органом керівництва Організацією є Загальні збори Організації (далі – Загальні збори), які здійснюють повноваження згідно цього статуту.

7.2.1. Загальні збори скликаються двічі на рік для розгляду підсумків діяльності за попереднє півріччя та для визначення завдань і пріоритетних напрямків діяльності Організації на наступні 6 місяців.

7.2.2. У компетенції Загальних зборів Організації є:

7.2.2.1. Ухвалення рішення про заснування Організації.

7.2.2.2. Затвердження Статуту та внесення змін до нього.

7.2.2.3. Затвердження символіки та інших атрибутів Організації.

7.2.2.4. Обрання Керівника, який являється головою правління, Керівника Ревізійної комісії та затвердження складу Правління Організації терміном на п’ять років.

7.2.2.5. Затвердження піврічного плану напрямків діяльності Організації.

7.2.2.6. Затвердження піврічного звіту про результати діяльності Організації, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії.

7.2.2.7. Встановлення розміру вступних та поточних внесків членів Організації.

7.2.2.8. Затвердження штатного розкладу, окладів, форм і систем оплати праці працівників та членів.

7.2.2.9. Прийняття рішень про реорганізацію чи про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.2.2.10. Вирішення інших питань діяльності Організації.

7.2.3. Рішення Загальних зборів є правочинними, якщо у їх участі беруть не менше 60% членів Організації. З питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, рішення приймаються більшістю – 2/3 голосів членів Організації (або їх повноважних представників), які присутні на Загальних Зборах. Рішення членів Організації може бути прийняте шляхом відкритого голосування, або письмового поіменного анкетування.

7.2.4. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: один член Організації – один голос.

7.2.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів кожному члену Організації здійснюється у формі письмового запрошення. При необхідності запрошення надсилається поштою, а в разі обставин – усним або телефонним повідомленням. Запрошення членові надсилається чи повідомляється не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення Загальних Зборів. У повідомленні зазначається порядок денний, дата та місце їх проведення.

7.2.6. Член Організації має право вносити власні питання до розгляду Загальних зборів, вимагати їхнього розгляду якщо вони були подані Правління у письмовій формі не пізніше ніж за 2 дні до проведення Загальних зборів, або під час їхньої роботи, якщо за їхній розгляд проголосували 2/3 членів Загальних зборів.

7.2.7. Позачергові засідання Загальних зборів скликаються:

7.2.7.1. Правлінням або Керівником Організації, якщо цього вимагають інтереси Організації.

7.2.7.2. На вимогу Ревізійної комісії.

7.3. В період між Загальними Зборами для забезпечення поточної діяльності Організації управління здійснює постійно діючий керівний орган Правління, яке є виконавчим органом Організації. Персональний склад Правління пропонує Керівник Організації. Персональний склад Правління затверджується Загальними зборами з числа засновників та членів Організації терміном на п’ять років. Чисельний склад Правління Організації визначають Загальні Збори.

7.3.1. Правління Організації Складається з Керівника, Віце Керівника (Віце Керівників), Членів Правління.

7.4.1. Правління Організації повноважене вирішувати такі питання:

7.4.1.1. Приймати нових членів Організації.

7.4.1.2. Затверджувати Віце Керівника (Віце Керівників) Організації.

7.4.1.3. Розробляти піврічний план наукової та громадської діяльності Організації.

7.4.1.4. Готувати і затверджувати піврічні кошторис, звіт та баланс Організації.

7.4.1.5. Працювати для забезпечення фінансових, технічних, інформаційних та інших ресурсів і можливостей Організації.

7.4.1.6. Організовувати наукові і громадські проекти Організації.

7.4.1.7. Затверджувати наукові плани членів та тематичних груп.

7.4.1.8. Вести облік сплати членами Організації внесків.

7.4.1.9. Готувати порядок денний Загальних зборів, систематизувати результати наукової роботи Організації та пропозиції членів, що виносяться на розгляд Загальних зборів.

7.4.2. Правління Організації має право приймати також інші рішення з усіх питань діяльності Організації за виключенням тих, які віднесені до компетенції Загальних Зборів.

7.4.3. Організаційною формою роботи Правління є наради, які скликає Керівник Організації двічі на місяць. При необхідності Правління може збиратися частіше на позачергові наради. Наради Правління Організації є правочинними за наявності 50% його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх. При рівності голосів, голос Керівника Організації є вирішальним.

7.4.4. Правління Організації забезпечує виконання піврічного кошторису та балансового звіту. Названі документи надають для ознайомлення членам Організації на Загальних зборах.

7.5. Вищою посадовою особою Організації є Керівник Організації, який виконує організаційно-виконавчі обов’язки із забезпечення поточної діяльності Організації. Керівник Організації обирається Загальними Зборами строком на п’ять років.

7.5.1. До компетенції Керівника Організації належить:

7.5.1.1. Організувати роботу Організації, вести Загальні Збори. Пропонувати персональний склад Правління Організації, проводити його наради.

7.5.1.2. Пропонувати кандидатуру Віце Керівника (Віце Керівників) на затвердження Правління Організації.

7.5.1.3. Підписувати і завіряти печаткою документи від імені Організації, укладати в межах своєї компетенції угоди з іншими фізичними і юридичними сторонами.

7.5.1.4. Пропонувати Організації та Правлінню піврічний план наукових і громадських проектів.

7.5.1.5. Організаційно забезпечувати виконання рішень, планів, завдань та заходів, ухвалених Загальними зборами та Правлінням Організації. Стимулювати членів Організації за їхній внесок у статутну діяльність Організації, їхню особисту наукову і громадську активність.

7.5.1.6. Діяти без довіреності від імені Організації. Налагоджувати співпрацю з вітчизняними і зарубіжними установами і організаціями в рамках цього статуту і чинного законодавства України.

7.5.1.7. Сприяти нарощенню фінансових, технічних, інформаційних та організаційних можливостей Організації, скеровувати кошти Організації відповідно до затвердженого піврічного плану заходів і кошторису.

7.5.1.8. Вирішувати всі питання, що не відносяться до компетенції Правління Організації, в межах прав, наданих йому рішенням Загальних Зборів.

7.5.2. За відсутності Керівника Організації, його обов’язки виконує за довіреністю Віце Керівник.

7.5.3. До компетенції Віце Керівника (Віце Керівників) Організації належить:

7.5.3.1. Організовувати роботу членів організації за напрямками роботи.

7.5.3.2. Пропонувати Правлінню тематику наукових і громадських проектів.

7.5.3.3. Координувати реалізацією окремих наукових і громадських проектів.

7.5.3.4. Формувати з членів організації тематичні групи наукових досліджень.

7.5.3.5. Сприяти нарощенню фінансових, технічних, інформаційних і організаційних можливостей організації.

7.6. За рішенням Загальних Зборів для забезпечення додаткового контролю за організаційною і фінансово-господарською діяльністю Організації може бути створена Ревізійна комісія Організації. Чисельний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами.

7.6.1. Члени Правління, Керівник та Віце Керівник (Віце Керівники) Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

7.6.2. Перевірка Ревізійною комісією діяльності Організації проводиться за дорученням Загальних зборів, Правління Організації, Керівника Організації або за власної ініціативи. Для перевірки Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб та членів Організації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих роз’яснень.

7.6.3. Ревізійна комісія за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Організації складає звіт та передає його на розгляд Загальних зборів.

7.6.4. Ревізійна комісія має право і зобов’язана скликати позачергові Загальні збори, якщо виникла загроза інтересам Організації, або виявлено зловживання посадових осіб.

8.0. Припинення діяльності організації:

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації. За це рішення мають проголосувати понад 2/3 членів, а також у порядку, передбаченого чинним законодавством.

8.2. За рішенням Загальних зборів створюється ліквідаційна комісія, якій переходять усі права та обов’язки. За це рішення мають проголосувати понад 2/3 членів, а також у порядку, передбаченого чинним законодавством.

8.2. У разі ліквідації Організації його кошти та майно передається іншим організаціям на благодійних засадах, або на користь держави.

8.3. Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з часу внесення запису до державного реєстру.
9.0. Зміни і доповнення до статуту:

9.1. Зміни і доповнення до Статуту ухвалюються на Загальних зборах Організації. Про зміни і доповнення до Статуту Правління Організації у п’ятиденний термін повідомляє в реєструючий орган згідно з чинним законодавством.
10.0. Реорганізація:

10.1. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством. Порядок реорганізації Організації визначається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У разі реорганізації Організації її права і обов'язки переходять до правонаступників.

10.3. Організація може реорганізуватися лише в іншу громадську неприбуткову організацію.
11.0. Міжнародна діяльність:

11.1. Організація має право:

11.1.1. Вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації та об’єднання.

11.1.2. Отримувати інформаційну, фінансову та іншу допомогу від закордонних урядових і неурядових, фізичних і юридичних осіб, інституцій та фондів в рамках чинного законодавства України.

11.1.3. Підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки з фізичними та юридичними особами, укладати відповідні угоди, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.


Схожі:

Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconСтатут громадської організації Всеукраїнське молодіжне обʼєднання
Реєстраційною службою Білоцерківського Установчими зборами Громадської організації
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconСтату т громадської організації «асоціація випускників університету «крок»
Цей Статут є локальним нормативним актом, що визначає особливості організації, діяльності та припинення громадської організації “асоціація...
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconСтатут
Цей Статут визначає юридичний статус, органи управління, основні принципи здійснення діяльності та порядок припинення діяльності...
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconСтатут сумської обласної громадської організації
«Сумський просвітницький медико-психологічний центр «Життя» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує...
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconСтатут Ужгородської міської громадської організації
Ужгородська міська громадська організація "wadjet" (далі за текстом Організація ) є добровільною громадською організацією
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconСтатут Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молоді регіони”
Молоді регіони (далі мр) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, створеною для здійснення діяльності, спрямованої на...
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconЧигиринський козацький полк ім. Богдана Хмельницького
Статут громадської організації „Чигиринський козацький полк ім. Богдана Хмельницького, універсали, розпорядження та накази отамана,...
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconМолодіжний ресурсний центр України Українського незалежного фонду інноваційного розвитку
Чи є в тебе досвід роботи? Який? (включаючи неприбуткові, молодіжні, громадські організації)
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconСценарний план реалізації програми Всеукраїнської молодіжної громадської...
Для представників студентського самоврядування щодо організації молодіжних трудових загонів при внз “
Статут громадської організації «Центр Розвитку Людини» iconПравлінню громадської організації «КреАрт»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка