Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос)
Скачати 98.25 Kb.
НазваУгода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос)
Дата конвертації03.04.2014
Розмір98.25 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Угода
про співробітництво в галузі охорони праці
(укр/рос)
Статус Угоди див. ( 997_747 )
Дата підписання: 09.12.1994

Дата набрання чинності для України: 25.10.1995

Держави - учасниці цієї Угоди в особі Урядів, далі іменовані
Сторонами,

ґрунтуючись на положеннях Договору про створення Економічного
союзу ( 997_035 ),

відзначаючи міждержавний характер проблем охорони праці і
важливість їхнього рішення в справі забезпечення соціальних
гарантій безпеки життя і здоров'я працівників,

прагнучи до розвитку і поглиблення всебічного співробітництва
між Сторонами і керуючись необхідністю забезпечити проведення
скоординованих дій в галузі охорони праці на основі використання
на взаємовигідних умовах накопиченого досвіду і науково-технічного
потенціалу,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони, володіючи повною самостійністю в питаннях формування
і реалізації національної політики у сфері охорони праці:

вважають за доцільне проведення скоординованої політики з
питань охорони праці з обліком загальноприйнятих міжнародних норм
і правил;

визнають стандарти Системи стандартів безпеки праці (ССБП),
єдині норми і правила по охороні праці в якості міждержавних за
погодженим переліком, що переглядається у міру необхідності з
урахуванням вимог національного законодавства Сторін і результатів
спільної роботи, спрямованої на удосконалювання ССБП;

затверджують погоджені або спільно розроблені норми і вимоги
по охороні праці до взаємопостачальних машин, механізмів,
устаткування, матеріалів, технології, засобів охорони праці;

застосовують погоджені терміни і визначення у сфері охорони
праці;

створюють спільну інформаційну систему з банком даних по
охороні праці й організовують публікації з цього питання.

Стаття 2

Сторони здійснюють погоджену діяльність у сфері охорони праці
у наступних напрямах:

установлення вимог охорони праці до машин, механізмів, іншої
продукції виробничого призначення, нових речовин, матеріалів,
технологій і проектованих об'єктів;

створення більш ефективних засобів індивідуального і
колективного захисту, сучасних матеріалів для їх виготовлення,
здійснення обов'язкової сертифікації устаткування і засобів
захисту;

розробка і реалізація міждержавних програм і технічних
проектів, спільне проведення найважливіших науково-дослідних
робіт;

розробка системи показників і державної звітності в галузі
охорони праці на погодженій методологічній основі;

організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

удосконалювання порядку розслідування й обліку нещасних
випадків на виробництві, а також відшкодування шкоди, заподіяної
працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових
обов'язків;

участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних
захворювань, що виникли з громадянами держав - учасниць цієї Угоди
під час їх роботи (відрядження) в інших державах - учасницях цієї
Угоди;

обмін інформацією, проведення міждержавних виставок,
симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад із
проблем, що представляють взаємний інтерес;

сприяння регулярним контактам і консультаціям між органами
державного управління охороною праці, нагляду і контролю у цій
сфері, а також відповідними науково-дослідними організаціями.

Стаття 3

Кожна зі Сторін не пізніше, ніж у місячний термін із дня
підписання цієї Угоди визначить Повноважний орган (органи), на
який буде покладатися його реалізація.

Для підготовки пропозицій з питань, передбачених цією Угодою,
Повноважні органи Сторін створюють робочу групу експертів.

Стаття 4

Сторони через Консультативну Раду по праці, міграції і
соціальному захистові населення держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав на безоплатній основі обмінюються інформацією:

про стан охорони праці;

про прийняті законодавчі й інші нормативні акти по охороні
праці;

про розробки, намічувані семінари, конференції, виставки і
інші заходи щодо проблем охорони праці.

Стаття 5

Сторони беруть на себе зобов'язання здійснювати фінансування
робіт з реалізації погоджених напрямів діяльності в галузі охорони
праці.

Порядок і умови фінансування спільно прийнятих до реалізації
програм, проектів і заходів щодо співробітництва визначаються
Повноважними органами Сторін.

Стаття 6

Кожна зі Сторін визнає (без легалізації) дипломи, свідчення,
посвідчення й інші документи з питань охорони праці, видані
державними й іншими уповноваженими на те органами інших Сторін про
освіту працівників, їх кваліфікацію і допуск до виконання робіт
підвищеної небезпеки.

Стаття 7

Питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди, вирішуються
шляхом взаємних консультацій Повноважних органів Сторін.

Стаття 8

За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити в цю Угоду
необхідні доповнення і зміни, що оформлюються відповідними
протоколами і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода набуває чинності з дня здачі депозитарієві від трьох
Сторін повідомлень, що підтверджують виконання
державами-учасницями внутрідержавних процедур, необхідних для
набуття чинності.

Стаття 10

Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
розділяють її цілі і принципи, шляхом передачі депозитарієві
документів про таке приєднання.

Стаття 11

Ця Угода укладається терміном на п'ять років і буде
автоматично продовжуватися щоразу на один рік. Кожна зі Сторін
може заявити про свій намір вийти з цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення депозитарію про це не менш, ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду.

Вчинено в місті Москва 9 грудня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова

(підпис) (підпис)За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації

(підпис) (підпис)За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан

(підпис) (підпис)За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану

(підпис) (підпис)За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан

(підпис) (підпис)За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України

(підпис) (підпис)Соглашение
о сотрудничестве в области охраны труда(Москва, 9 декабря 1994 года)
Государства - участники настоящего Соглашения в лице
Правительств, далее именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Договора о создании Экономического
союза ( 997_035 ),

отмечая межгосударственный характер проблем охраны труда и
важность их решения в деле обеспечения социальных гарантий
безопасности жизни и здоровья работников,

стремясь к развитию и углублению всестороннего сотрудничества
между Сторонами и руководствуясь необходимостью обеспечить
проведение скоординированных действий в области охраны труда на
основе использования на взаимовыгодных условиях накопленного опыта
и научно-технического потенциала,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны, обладая полной самостоятельностью в вопросах
формирования и реализации национальной политики в области охраны
труда:

считают целесообразным проведение скоординированной политики
по вопросам охраны труда с учетом общепринятых международных норм
и правил;

признают стандарты Системы стандартов безопасности труда
(ССБТ), единые нормы и правила по охране труда в качестве
межгосударственных по согласованному перечню, который
пересматривается по мере необходимости с учетом требований
национального законодательства Сторон и результатов совместной
работы, направленной на совершенствование ССБТ;

утверждают согласованные или совместно разработанные нормы и
требования по охране труда к взаимопоставляемым машинам,
механизмам, оборудованию, материалам, технологиям, средствам
охраны труда;

применяют согласованные термины и определения в области
охраны труда;

создают совместную информационную систему с банком данных по
охране труда и организуют публикации по этому вопросу.

Статья 2

Стороны осуществляют согласованную деятельность в области
охраны труда по следующим направлениям:

установление требований охраны труда к машинам, механизмам,
другой продукции производственного назначения, новым веществам,
материалам, технологиям и проектируемым объектам;

создание более эффективных средств индивидуальной и
коллективной защиты, современных материалов для их изготовления,
осуществление обязательной сертификации оборудования и средств
защиты;

разработка и реализация межгосударственных программ и
технических проектов, совместное проведение важнейших
научно-исследовательских работ;

разработка системы показателей и государственной отчетности в
области охраны труда на согласованной методологической основе;

организация подготовки и повышения квалификации кадров;

совершенствование порядка расследования и учета несчастных
случаев на производстве, а также возмещения вреда, причиненного
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей;

участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, происшедших с гражданами государств - участников
настоящего Соглашения во время их работы (командировки) в других
государствах - участниках настоящего Соглашения;

обмен информацией, проведение межгосударственных выставок,
симпозиумов, научно-практических конференций, семинаров, совещаний
по проблемам, представляющим взаимный интерес;

содействие регулярным контактам и консультациям между
органами государственного управления охраной труда, надзора и
контроля в этой области, а также соответствующими
научно-исследовательскими организациями.

Статья 3

Каждая из Сторон не позднее чем в месячный срок со дня
подписания настоящего Соглашения определит Полномочный орган
(органы), на который будет возлагаться его реализация.

Для подготовки предложений по вопросам, предусмотренным
настоящим Соглашением, Полномочные органы Сторон создают рабочую
группу экспертов.

Статья 4

Стороны через Консультативный Совет по труду, миграции и
социальной защите населения государств - участников Содружества
Независимых Государств на безвозмездной основе обмениваются
информацией:

о состоянии охраны труда;

о принятых законодательных и иных нормативных актах по охране
труда;

о разработках, намечаемых семинарах, конференциях, выставках
и других мероприятиях по проблемам охраны труда.

Статья 5

Стороны принимают на себя обязательства осуществлять
финансирование работ по реализации согласованных направлений
деятельности в области охраны труда.

Порядок и условия финансирования совместно принятых к
реализации программ, проектов и мероприятий по сотрудничеству
определяются Полномочными органами Сторон.

Статья 6

Каждая из Сторон признает (без легализации) дипломы,
свидетельства, удостоверения и другие документы по вопросам охраны
труда, выданные государственными и иными уполномоченными на то
органами других Сторон об образовании работников, их квалификации
и допусках к выполнению работ повышенной опасности.

Статья 7

Вопросы, связанные с выполнением настоящего Соглашения,
решаются путем взаимных консультаций Полномочных органов Сторон.

Статья 8

По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее
Соглашение необходимые дополнения и изменения, которые оформляются
соответствующими протоколами и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию
от трех Сторон уведомлений, подтверждающих выполнение
государствами - участниками внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу.

Статья 10

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о таком присоединении.

Статья 11

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет
автоматически продлеваться каждый раз на один год. Каждая из
Сторон может заявить о своем намерении выйти из настоящего
Соглашения путем письменного уведомления депозитария об этом не
менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.

Совершено в г. Москве 9 декабря 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.

(Подписи)

Публікації документа

  • Зібрання чинних міжнародних договорів України — 2006 р., № 5, / Книга 2 /, стор. 351, стаття 1249

  • Офіційний вісник України від 03.12.2007 — 2007 р., № 89, стор. 153, стаття 3295, код акту 41538/2007


Схожі:

Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) icon№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) iconТема Міжнародні норми в галузі охорони праці
Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Стандарти єс в галузі охорони праці. Конвенція про безпеку І гігієну...
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) iconМирова угода; угода про співробітництво між прокурором та підозрюваним....
Який з названих учасників не має права ініціювати укладення угоди про визнання винуватості
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) icon№1: Міжнародні норми в галузі охорони праці
Довести до студентів нормативні положення щодо міжнародних норм в галузі охорони праці та міжнародне правове регулювання охорони...
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) icon22. Колективна угода І зміст розділу "Охорона праці"
Колективна угода є найважливішим документом у системі нормативно­го регулювання взаємовідносин між адміністрацією І працівниками...
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) iconОхорона праці в галузі лекція 1
Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових І організаційних питань охорони праці, питань охорони...
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) iconЕкзаменаційні питання з предмету «Охорона праці в галузі»
Основні нормативні документи з охорони праці в галузі автомобільного транспорту. (4-6)
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) iconГандзюк М. П., Желібо Є. П., Хамімовський М. О. Основи охорони праці
Лекція №1. Міжнародні норми та основні законодавчі І нормативно-правові акти в галузі охорони праці
Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) iconКонспект лекцій для студентів теф з навчальної дисципліни «безпека...
Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка