М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет
Скачати 439.39 Kb.
НазваМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет
Сторінка2/2
Дата конвертації03.04.2014
Розмір439.39 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2
Тема 12. Юридична служба

Поняття та завдання юридичної служби. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації.

Організаційна побудова юридичної служби. Вимоги, що ставляться до її працівників.

Основні повноваження юридичної служби міністерства, підприємства.

^ Тема 13. Адвокатура

Поняття і завдання адвокатури. Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. Види адвокатської діяльності.

Статус адвоката: вимоги до нього, професійні права та обов'язки, гарантії адвокатської діяльності. Дисциплінарна відповідальність адвоката; припинення адвокатської діяльності.

Система, структура кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; загальна характеристика завдань, складу, порядку формування, повноважень цих комісій та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

^ Тема 14. Правоохоронні органи та органи розслідування зарубіжних країн

Завдання, системи, повноваження правоохоранітельних органів Російський Федерації.

Загальна характеристика органів розслідування і обвинувачення США та інших країн.
^ РОЗДІЛ 2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Пояснювальна записка
На семінарських заняттях студенти повинні мати робочі зошити, необхідні нормативно-правові акти, конспекти лекцій, навчальну літературу, навчально-методичні матеріали (збірники тестів і задач).

Для закріплення теоретичного матеріалу, на семінарських заняттях використовуються різні інтерактивні методи навчання. Вирішення задач і тестів полягає в умінні студента знайти відповідний нормативно-правовий акт і норму (норми), що дозволяє зробити правильну відповідь на поставлене запитання.


^ Перший модуль (теми 1-6). ”Організація діяльності органів судової влади”
Тема 1. Предмет, основні поняття дисципліни
План заняття

1. Предмет, структура, значення дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів України".

2. Правоохоронна діяльность: поняття, ознаки, види, органи.

3. Концепція судово-правової реформи.

4. Джерела дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України».

Контрольні запитання:

1. Що є предметом дисципліни «Організаця судових та правоохоронних органів України»?

2.З якими юридичними дисциплінами пов’язана ця дисципліна?

3. Які мета і значення судово-правової реформи?

4. Які передумови проведення судово-правової реформи?

5. Назвіть етапи судово-правової реформи?

6. На які органи покладено обов'язок здійснювати державний захист працівників суду та правоохоронних органів?

7. Які нормативно-правові акти регулюють правоохоронну діяльність?

8. Назвіть види правоохоронної діяльності.

9. Укажіть види правоохоронної діяльності держави, які здійснюють органи сдової влади?

10. Як співвідносяться поняття «правоохоронна діяльність держави» та «правоохоронна діяльність правоохоронних органів».

Практичні завдання:

Робота з нормативно-правовими актами:

1. У Конституції України знайдіть і прокоментуйте норми, що стосуються правоохоронної діяльності держави.

2. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»; звернути увагу на які органи покладено обов’язок здійснювати такий захист і відносно кого.

3.Вирішити задачі до теми № 1 із збірника задач.

4.Вирішити тести до теми № 1 із збірника тестів.

Тема 2. Судова влада
П л а н з а н я т т я

1. Поняття, сутність, основні ознаки судової влади.

2. Правосуддя як основна функція судової влади: поняття, основні ознаки.

3. Конституційні принципи правосуддя (судочинства).

4. Система органів судової влади.

5. Статус суддів - носіїв судової влади.

6. Здійснення правосуддя представниками народу (народні засідателі та присяжні).
Контрольні запитання:

1. Які ознаки відрізняють судову владу від законодавчої і виконавчої?

2. Як співвідносяться поняття «судова влада» і «правосуддя»?

3. Яке значення принципів судочинства?

4. В яких нормативно-правових актах закріплені принципи судочинства?

5. Який вид правоохоронної діяльності здійснюють суди загальної юрисдикції, а який – Конституційний Суд України?

6. Назвіть органи, які належать до судової гілки влади?

7. Назвіть форми судочинства.

8. Назвіть судові інстанції.

9. Назвіть види судів, що відносяться до відповідних судових інстанцій.

10. Що таке підсудність?

11. Назвіть акти правосуддя.

12. Які вимоги встановлює закон до кандидатів у судді і до суддів.

13. Чим забезпечуються гарантії незалежності суддів?

14. Хто призначає суддів на посаду вперше?

15. На який строк призначаються судді судів загальної юрисдикції?

16. Хто не може бути народним засідателем і присяжним?

17. Ким затверджуються списки нароних засідателів?

18. Ким затверджуються списки присяжних?
Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 2 із збірника задач.

2. Вирішити тести до теми № 2 із збірника тестів.

Тема 3. Забезпечення діяльності судових органів
П л а н з а н я т т я

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів. Національна школа суддів.

2. Вища рада юстиції України.

3. Органи суддівського самоврядування: система, види, повноваження.

4. Державна судова адміністрація: система, повноваження.
Контрольні запитання:

1. Хто приймає участь у формуванні Вищої ради юстиції?

2. Який термін повноважень Вищої ради юстиції?

3. Які повноваження Голови Вищої ради юстиції?

4. Який строк повноважень Голови Вищої ради юстиції?

5. Назвіть повноваження Вищої ради юстиції.

6. Яке основне призначення органів суддівського самоврядування?

7. Яка система органів суддівського самоврядування?

8. У які терміни скликаються конференції суддів?

9. У які терміни скликається з'їзд суддів України?

10. Назвіть повноваження з'їзду суддів України.

11. Які основні завдання і повноваження органів Державної судової адміністрації?

12. Назвіть систему органів Державної судової адміністрації.
Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 3 із збірника задач.

2. Вирішити тести до теми № 3 із збірника тестів.
Тема 4. Конституційний Суд України
П л а н з а н я т т я

1. Призначення, склад, порядок формування Конституційного Суду України КСУ). Статус судді КСУ.

2. Повноваження Конституційного Суду України.

3. Форми звернення до Конституційного Суду України; суб'єкти звернення.
Контрольні запитання:

1. Яке призначення має Конституційний Суд України?

2. Які повноваження у Конституційного Суду України?

3. Які вимоги встановлює закон до кандидатів у судді Конституційного Суду України ?

4. Назвіть принципи діяльності Конституційного Суду України.

5. Який порядок формування Конституційного Суду України?

6. Який строк повноважень Конституційного Суду України?

7. Ким і у якому порядку обирається Голова Конституційного Суду України?

8. Які повноваження і строк повноважень Голови Конституціонного Суду України?

9. З яких питань мають право звертатися до Конституційного Суду України Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністров України.

10. Чи мають право звертатися до Конституційного Суду України громадяни України, іноземні особи та особи без громадянства?

11. Что таке конституційне подання?

12. Що таке конституційне звернення?

13. Назвіть підрозділи Конституційного Суду України.

14. Назвіть офіційний друкований орган Конституційного Суду України?
Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 4 із збірника задач.

2. Вирішити тести до теми № 4 із збірника тестів.

Тема 5. Суди загальної юрисдикції
План заняття

1. Організаційно-правові основи формування судів загальної юрисдикції.

2. Види, склад і повноваження місцевих судів.

3. Види, склад іповноваження апеляційних судів.

4. Види, склад і повноваження вищих спеціалізованих судів.

5. Склад і повноваження Верховного Суду України.
Контрольні запитання:

1. Хто приймає рішення про утворення і ліквідацію судів загальної юристдикції?

2. Хто призначає голів і заступників місцевих та апеляційних судів?

3. Які повноваження місцевих судів?

4. Які повноваження апеляційних судів?

5. Який склад апеляційних судів?

6. Які повноваження має голова місцевого суду?

7. Які повноваження має голова апеляційного суду?

8. Назвіть спеціалізовані місцеві суди.

9. Назвіть спеціалізовані апеляційні суди.

10. Які повноваження вищих спеціалізованих судів?

11. Який склад вищих спеціалізованих судів?

12. Які повноваження має голова вищого спеціалізованого суду?

13. Які повноваження Верховного Суду України?

14. Який склад Верховного Суду України?

15. Які повноваження Голови Верховного Суду України?

16. Які повноваження Пленуму Верховного Суду України?
Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 5 із збірника задач.

2. Вирішити тести до теми № 5 із збірника тестів.

Тема 6. Органи судової влади зарубіжних країн

1. Система судоустрою Російської Федерації: Конституційний Суд Російської Федерації; суди загальної юрисдикції; арбітражні суди. Статус суддів.

2. Загальна система судоустрою Сполучених Штатів Америки.
Контрольні запитання:

1. Які види судів складають судову систему РФ?

2. Який судовий орган очолює систему судів у РФ?

3. Що відрізняє статус суддв в Україні і РФ?

4. Хто такий мировий суддя?

5. Які вимоги встановлені до присяжних в РФ?

6. Які види судів складають судову систему у США?

7. Хто і на який строк призначає суддів у США?

8. Який судовий орган очолює систему судів у США?
Практичні завдання:

1. Ознайомитися з текстом законів Російської Федерації: «О судоустройстве РФ», «О мирових судьях», «О суде присяжных».

Другий модуль (теми 7-14) Організація правоохоронних органів та інших органів
Тема 7. Органи прокуратури
П л а н з а н я т т я

1. Завдання, принципи організації діяльності і система органів прокуратури.

2. Функції прокуратури. Акти прокурорського реагування.

3. Кадри органів прокуратури: вимоги, порядок призначення і звільнення; класні чини, основні правила заохочення і дисциплінарна відповідальність.
Контрольні запитання:

1. Назвіть принципи організації діяльності органів прокуратури?

2. Який порядок призначення і строк повноважень Генерального прокурора України?

3. Назвіть спеціалізовані прокуратури.

4. Назвіть функції прокуратури за Конституцією України і за Законом України «Про прокуратуру».

5. Що розуміють під прокурорським наглядом?

6. Назвіть акти прокурорського реагування і розкрийте сутність кожного з них.

7. Які вимогам повинні відповідати кадри органів прокуратури?

8. Які класні чини встановлено для прокурорів?

9. Назвіть заходи заохочення прокурорсько-слідчих працівників.

10. Перелічте дисциплінарні стягнення, що застосовуються до прокурорів.

11. Хто має право залучати прокурорів до дисциплінарної відповідальності?

Практичні завдання:

1. Ознайомитися з проектом нового Закону «Про прокуратуру» в частині завдань, принципів організації діяльності, статусу прокурорів.

2. Вирішити задачі до теми № 7 із збірника задач.

3. Вирішити тести до теми № 7 із збірника тестів.

Тема 8. Органи досудового розслідування
П л а н з а н я т т я

1. Завдання та загальна характеристика досудового розслідування. Реєстр досудових розслідувань.

2. Поняття і система органів досудового розслідування. Повноваження слідчого.

3. Основні положення досудового розслідування: строки кримінального провадження; підстави зупинення і форми закінчення кримінального провадження.

Контрольні запитання:

1. Укажіть завдання кримінального провадження?

2. Які органи здійснюють досудове розслідування.

3. Укажіть строки проведення досудового розслідування.

4. Назвіть органи, що здійснюють досудове слідство.

5. Назвіть органи, що здійснюють оперативно-розшукові заходи.

6. Назвіть основні повноваження слідчого.

7. Назвіть підстави зупинення досудового слідства.

8. Назвіть форми закінчення досудового слідства.

9. Розкрийте поняття оперативно-розшукової діяльності.

10. Назвіть принципи оперативно-розшукової діяльності.

Практичні завдання:

1. Ознайомитися з Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

2. Вирішити задачі до теми № 8 із збірника задач.

3. Вирішити тести до теми № 8 із збірника тестів.


Тема 9. Органи внутрішніх справ та безпеки
П л а н з а н я т т я

1. Завдання та система органів Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

2. Поняття, завдання, підрозділи, основні повноваження міліції.

3. Завдання, система, основні повноваження Служби безпеки України.
Контрольні запитання:

1. Укажіть завдання Міністарства внутрішніх справ України (МВС).

2. Назвіть систему органів МВС України.

3. Ким призначається Міністр внутрішніх справ?

4. Дайте поняття міліції.

5. Перелічте підрозділи міліції.

6. Укажіть основні функції міліції.

7. Назвіть основні права працівників міліції.

8. Назвіть основні обов'язки працівників міліції.

9. В яких випадках працівни міліції мають право застосовувати вогнепальну зброю, а в яких випадках заборонено її використовувати?

10. Дайте поняття Служби безпеки України (СБУ).

11. Укажіть завдання СБУ.

12. Назвіть систему органів СБУ.

13. Укажіть основні права працівників служби безпеки

14. Укажіть основні обов’язки працівників служби безпеки.
Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 9 із збірника задач.

2. Вирішити тести до теми № 9 із збірника тестів.


Тема 10. Органи державної податкової та митної служби
План заняття
1. Завдання, система, основні функції і повноваження державної податкової служби.

2. Органи, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (завдання, система, структура, основні повноваження працівників).

3. Завдання, система, основні повноваження органів державної митної служби.
Контрольні запитання:

1. Які завдання органів державної податкової служби?

2. Назвіть центральний орган виконавчої влади, який очолює систему органів державної податкової служби.

3. Укажіить систему органів державної податкової служби.

4. Назвіть основні повноваження працівників органів, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

5. Укажіть завдання органів державної митної служби.

6. Який орган очолює систему оргвнів державної митної служби?

7. Що складає систему митних органів ?

8. Хто (який орган) призначає Голову державної митної служби?

9. Укажіть основні повноваження митних органів.
Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 10 із збірника задач .

2. Вирішіти тести до теми № 10 із збірника тестів.


Тема 11. Органи юстиції
П л а н з а н я т т я

 1. Система органів юстиції.

 2. Основні завдання і повноваження Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Завдання, система, повноваження органів державної виконавчої служби (ДВС).

4. Поняття нотаріату, статус нотаріуса, органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.
Контрольні запитання:

1. Які органи належать до системи органів юстиції.

2. Які завдання має Міністерства юстиції України?

3. Назвіть окремі повноваження Міністерства юстиції України.

4. Хто (який орган) призначає Міністра юстиції України?

5. Які завдання органів державної виконавчої служби?

6. Які вимоги встановлені до державних виконавців?

7. Які вимоги встановлені для кандидатів у нотаріуси і нотаріусів?

8. Який орган приймає кваліфікаційний іспит у кандидатів у нотаріуси?

9. Який орган видає свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю?

10. Які органи (крім нотаріусів) і посадові особи наділені правом здійснювати окремі нотаріальні дії?
Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 11 із збірника задач.

2. Вирішіти тести до теми № 11 із збірника тестів.


Тема 12. Юридична служба
План заняття
1. Організація юридичної служби, її завдання, вимоги до працівників.

2. Основні повноваження юридичної служби міністерства, іншого органу державної влади, підприємства, утснови, організації.
Контрольні запитання:

1. Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність юридичної служби?

2. Які основні завдання юридичної служби?

3. Назвіть основні повноваження юридичної служби міністерства.

4. Назвіть основні повноваження юридичної служби підприємства.

Практичні завдання:

1. Вирішити задачі до теми № 12 із збірника задач.

2. Вирішити тести до теми № 12 із збірника тестів.

Тема 13. Адвокатура
П л а н з а н я т т я

1. Поняття адвокатури, організаційно-правові форми, види адвокатської діяльності. Поняття адвокатської діяльності.

2. Статус адвоката; права і обов'язки; гарантії адвокатської діяльності.

3. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
Контрольні запитання:

1. Сформулюйте поняття адвокатури.

2. Сформулюйте поняття адвокатської діяльності.

2. Назвіть завдання адвокатури.

3. Назвіть організаційно-правові форми адвокатури.

4. Які вимоги встановлює закон до осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю?

5. Назвіть гарантії адвокатської діяльності.

6. Укажіть види адвокатської діяльності.

7. Укажіть основні завдання кваліфікаційних комісій адвокатури.

8.Укажіть основні повноваження кваліфікаційних комісій адвокатури.

9. Назвіть повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

10. Укажіть види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до адвокатів.

11. Укажіть підстави припинення адвокатської діяльності.

12. Що таке адвокатська етика?
Практичні завдання:

Вирішити задачі до теми № 13 «Адвокатура» із збірника задач.

Вирішити тести до теми № 13 «Адвокатура» із збірника тестів.

Тема 14. Правоохоронні органи та органи розслідування зарубіжних країн

План заняття

1. Завдання, системи, повноваження правоохоронних органів Російської Федерації.

2. Загальна характеристика органів розслідування і обвинувачення США.
Контрольні запитання:

1. Хто призначає Генерального прокурату РФ?

2. Які основні функції має прокуратура у РФ?

3. Хто призначає Генерального прокурора у США?

4. Які основні функції у прокуратури США?
Практичні завдання:

1. Ознайомитися з Законом Російської Федерації «Про прокуратуру».

^ РОЗДІЛ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Пояснювальна записка
Завдання контрольної роботи складаються з теоретичного запитання та ситуаційної задачі.

Комплект завдань для контрольної роботи складається з 10 варіантів. Максимальна кількість балів за контрольну роботу - 5 балів (теоретічесіе завдання - мах. 3 бали; ситуаційна задача - мах. 2 бали).

При відповіді на теоретичне запитання необхідно вказати нормативно-правові акти, які застосовуються при вирішенні задачі.

При вирішенні ситуаційної задачі необхідно вміти:

- застосовувати чинне законодавство, яке вивчається в межах навчальної дисципліни;

- аналізувати відповідні (необхідні) положення законодавства;

- обгрунтовувати і формулювати висновки.
Критерії оцінки теоретичного завдання:
3 бали виставляється, якщо завдання виконано акуратно; відповіді на поставлені запитання викладені повно і послідовно, є посилання на нормативно-правові акти, помилок і зауважень немає;

2,5 бали виставляється, коли завдання виконано акуратно; є посилання на нормативно-правові акти, але у відповідях на поставлені запитання є незначні неточності.

^ 2 бали виставляється, коли завдання виконано акуратно, відповідь є правильною на 70%.

1,5 бали виставляється, коли відповідь є правильною на 60-50%.

1 бал виставляється, коли відповідь в цілому вірна на 40-30%.

0,5 бали виставляється, коли відповідь є вірною на 20-10%, потребуються уточнення.

^ 0 балів виставляється, коли відповідь відсутня.
Критерії оцінки ситуаційної задачі:

2 бали виставляються за правильно вказані нормативно-правові акти з посиланням них; висновки на поставлені запитання є обгрунтованими і аргументованими.

1,5 бали виставляються, коли в цілому дані правильні й повні відповіді на поставлені запитання, правильно вказані НПА, однак є неточності в основній частині відповіді (або висновках).

^ 1 бал виставляється за правильно вказані НПА, але недостатньо повна аргументація, або є неточності у висновках.

0,5 бали виставляються, коли завдання в цілому вирішено вірно, але дуже коротко (відсутні посилання на НПА, або відсутня аргументація та ін.).

0 балів виставляється, коли відповідь відсутня.

^ РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
1. Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», її структура, значення і місце в системі юридичних дисциплін.

2. Поняття, ознаки, види правоохоронної діяльності держави.

3. Джерела дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», їх класифікація. Норми Конституції України, що стосуються судових та правоохоронних органів. Значення міжнародно-правових актів.

4. Концепція судово-правової реформи.

5. Поняття, сутність, основні ознаки, функції судової влади.

6. Поняття та ознаки правосуддя. Форми судочинства і акти правосуддя.

7. Конституційні принципи правосуддя, їх значення та коротка характеристика.

8. Система і завдання органів судової влади. Судові інстанції.

9. Статус суддів - носіїв судової влади. Вимоги до кандидатів у судді і суддів.

10.Загальний порядок призначення на посаду судді загальної юрисдикції.

11. Гарантії незалежності суддів.

12. Підстави припинення повноважень судді.

13. Правовий статус народних засідателів і присяжних.

14. Дисциплінарна відповідальність суддів; види дисциплінарних стягнень; органи, що притягують суддів до дисциплінарної відповідальності.

15. Підстави та порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

16. Скад і повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Національна школа суддів.

17. Завдання, організаційно-правові форми, види органів суддівського самоврядування.

18. Поняття, порядок скликання, повноваження зборів та конференцій суддів.

19. Повноваження, порядок скликання з'їзду суддів України.

20. Завдання та система органів Державної судової адміністрації України. Повноваження Державної судової адміністрації та її територіальних органів.

21. Склад, порядок формування і повноваження Вищої ради юстиції України.

22. Порядок формування Конституційного Суду України, строк повноважень, вимоги до суддів.

23. Порядок обрання та повноваження Голови Конституційного Суду та його заступників.

24. Завдання та повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України, суб'єкти цього права.

26. Загальний порядок розгляду звернень і рийняття рішень Конституційним Судом України.

27 Завдання та система судів загальної юрисдикції.

28. Види, склад, повноваження місцевих судів.

29. Порядок призначення, повноваження голів і заступників голів місцевих судів.

30. Види, склад, повноваження апеляційних судів.

31. Особливості формування апеляційних спеціалізованих судів.

32. Склад і повноваження вищих спеціалізованих судів. Повноваження голів цих судів.

33. Порядок формування, склад та повноваження Верховного Суду України.

34. Повноваження Пленуму та судових палат Верховного Суду України.

35. Повноваження Голови та заступників Верховного Суду України.

36. Завдання, принципи організації діяльності, система органів прокуратури.

37. Характеристика функцій прокуратури та інших напрямів діяльності.

38. Поняття і види актів прокурорського реагування.

39. Вимоги до кадрів органів прокуратури.

40. Призначення на посаду Генерального Прокурора України, його повноваження щодо керівництва всією системою органів прокуратури.

41. Класні чини працівників прокуратури. Основні правила заохочення і дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

42. Поняття оперативно-розшукової діяльності; завдання, принципи, система органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

43. Завдання кримінального провадження. Поняття і строки кримінального провадження.

44. Система органів досудового розслідування. Повноваження слідчого.

45. Підстави зупинення і форми закінчення досудового розслідування.

46. Система органів внутрішніх справ. Завдання МВС України.

47. Завдання Міністерства внутрішніх справ України, Головних управлінь, управлінь внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.Система органів внутрішніх справ.

48. Поняття, завдання, система, структура, функції міліції; її роль у боротьбі зі злочинністю.

49. Права та обов'язки працівників міліції системи МВС.

50. Завдання, системи та основні повноваження органів Служби безпеки України.

51. Система, завдання, основні повноваження органів державної податкової служби України.

52. Завдання, система, структура підрозділів податкової служби, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (податкова міліція).

53. Завдання, система та основні повноваження органів державної митної служби.

54. Система і завдання органів юстиції.

55. Завдання і окремі повноваження Міністерства юстиції України.

56. Завдання і окремі повноваження Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

57. Система і завдання органів державної виконавчої служби; вимоги до державних виконавців.

58. Поняття нотаріату, система органів і посадових осіб, які здійснюють окремі нотаріальні дії.

59. Статус нотаріуса, права і обов'язки, гарантії здійснення нотаріальної діяльності.

60. Порядок видачі свідоцтва про право за заняття нотаріальною діяльністю та його анулювання.

61. Поняття, завдання, основні повноваження юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації.

62. Організаційна побудова юридичної служби, вимоги, що ставляться до її працівників.

63. Поняття і завдання адвокатури. Організаційно-правові форми, види адвокатської діяльності.

64. Статус адвоката: вимоги, професійні права та обов'язки, гарантії здійснення діяльності.

65. Дисциплінарна відповідальність адвоката, припинення адвокатської діяльності.

66. Завдання, система, повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

67. Завдання та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

68. Характеристика органів судової влади та органів розслідування США, або РФ (або іншої країни).
Критерії оцінки відповіді на іспиті:

Максимальна кількість балів – 50.

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань (теоретичне запитання, тестові завдання, ситуаційна задача).

1.Теоретичне запитання – мах. 30 балів – виставляється за правильну, грамотну, послідовну, аргументовану відповідь, з вказівкою нормативно-правового акту (або актів), які стосуються організації діяльності необхідного органу;

29 балів – за повну в цілому відповідь, але є незначні зауваження щодо послідовності відповіді або термінології / або незначне зауваження щодо назви/дати НПА;

28 балів – за повну в цілому відповідь з правильними посиланнями на необхідні нормативно-правові акти, але не більш одного зауваженя;

27 балів - за повну в цілому відповідь з посиланням на необхідні нормативно-правові акти, в якій є не більше 2-х зауважень (у т. ч. в назвах/датах нормативно-правових актів) ;

26 балів – за повну в цілому відповідь з посиланням на необхідні нормативно-правові акти, в якій є не більше 3-х зауважень;

25-24 балів – відповідь неповна на 10 %; неточності в термінології (у т.ч. в назвах нормативно-правових актів);

23-22 бали - відповідь неповна на 20%; неточності в термінології (у т. ч. зауваження стосовно формулювання основних положень / або в назвах нормативно-правових актів);

21-19 балів - відповідь неповна на 30%; неточності в термінології /або в назвах нормативно-правових актів;

15-18 балів - за відповідь з посиланням на необхідні нормативно-правові акти, але відповідь неповна на 50%; неточності в термінології або в назвах нормативно-правових актів;

14-12 балів – відповідь неповна на 60%; неточності в термінології (або в назвах нормативно-правових актів, аргументації або виводах);

11-9 балів – відповідь неповна на 70%; неточності в термінології (або в назвах нормативно-правових актів, містяться інші зауваження)

8-6 балів – відповідь неповна на 80%; є зауваження/або помилки;

5-3 бали – відповідь неповна на 90%; неточності в термінології, в назвах нормативно-правових актів; показані слабкі і поверхневі знання;

1-2 бали – відповідь не зрозуміла або не відповідає поставленому запитанню;

0 балів - відповідь відсутня зовсім.

2. Тестові завдання - мах. 10 балів.

Всього 5 тестів трьох видів:

- 2 тести – 1 бал за правильно вирішений тест;

- 2 тести – 3 бали за правильно вирішений тест (тести на розподіл);

- 1 тест - 2 бали за правильно вирішений тест (на визначення поняття).

3. Ситуаційна задача – мах. 10 балів – виставляється за повну і аргументовану відповідь на поставлені запитання з використанням теоретичного матеріалу, а також самостійно вивченого додаткового матеріалу; з посиланнями на нормативно-правові акти;

10 балів – за повну і аргументовану відповідь з посиланнями на відповідні нормативно-правові акти;

9 балів - за повну і аргументовану відповідь з посиланнями на відповідні нормативно-правові акти, але з незначними неточностями;

8 балів - за відповідь з посиланнями на відповідні нормативно-правові акти, в якій є більше 2 зауважень;

7 балів – відповідь неповна на 40%;

6 балів - відповідь неповна на 50%;

4 бали – відповідь неповна на 60 %;

3 бали - відповідь неповна на 70 %;

2 бали – відповідь неповна на 80%;

1 бал – відповідь неповна на 90%;

0 балів – відповідь відсутня.


РОЗДІЛ 5. Нормативно-правовІ актИ:


 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141 ; зі змінами від 08.12.2004. – ВВРУ.- 2005. - № 2. - Ст. 44.

 2. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 212. Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010. – 2010. - № 55. – Ст. 1900.

 3. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.// Офіційний вісник України вiд 30.07.2010. - № 55/1. - Ст. 7.

 4. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України від 12 серпня 2010 р. № 811/2010 // Урядовий кур'єр. - № 151.

 5. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ Президента України 16 листопада 2004 року № 1417/2004 // Урядовий кур'єр. - 2004 - № 224. Зі зінами згідно указу Президента № 812/2010 від 12.08.2010 // Урядовий кур'єр. - № 151.

 6. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.98. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 25. - Ст. 146. Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 // Офіційний вісник України - 2010 р. - № 55/1 - Ст. 7.

 7. Про прокуратуру: Закон України від 1991.11.05. із змінами від 2003.05.15 // Відомості Верховної Ради Україні, 1991. - № 53 (31.12.91). - Ст. 793; зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р. - № 55/1 - Ст. 7.

 8. Положення про класні чини працівників органів прокуратури: Затверджене постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 4. – Ст. 14.

 9. Дисциплінарний Статут прокуратури України: Затверджений постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України . - 1992. - № 4. – Ст. 15.

 10. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. із змін. та доп. від 7 липня 1992 р., 26 січня 1993 р. - 5 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. - № 22. – Ст.303; № 39. – Ст. 572; 1993. - № 11. – Ст.83; 1994. - № 11. – Ст. 52; Офіційний вісник України. –1998. -№ 6. – (Урядовий кур’єр. – 1998. –17 лютого).

 11. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. із змінами // Відомості Верховної Ради УРСР, - 1991. - № 4 (22.01.91). - Ст. 20; ВВР. - 1992. - № 36 (08.09.92). - Ст. 526; 1993. - № 11 (16.03.93). - Ст. 83; 1994. - № 26 (28.06.94). - Ст. 216; 1995. - № 15 (11.04.95). - Ст. 102; 1999. - № 4 (29.01.99). - Ст. 35; 2000. - № 10 (10.03.2000). - Ст. 79; 2000. - № 27 (07.07.2000). - Ст. 213; 2001. - № 10 (09.03.2001). - Ст. 44; 2001. - № 40 (05.10.2001). - Ст. 193; 2002. - № 26 (27.06.2002). - Ст. 176. Офіційний вісник України. – 2003. - № 23 (20.06.2003). - Ст. 1021. Урядовий кур'єр вiд 03.08.2010. - № 141.

 12. Положення про Міністерство внутрішніх справ України

 13. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 // ВВР. - 1992. - № 27 (07.07.92). - Ст. 382; 2000. - № 10 (10.03.2000). - Ст. 79; 2001. - № 9 (02.03.2001). - Ст. 38; 2002. - № 17 (26.04.2002). - Ст. 117; Офіційній вісник України, 2002. - № 14 (19.04.2002). - Ст. 710. Офіційний вісник України. - 2008. - № 1. - Ст. 9.

 14. Положення про Державну митну службу

 15. Положення про Міністерство юстиції України

 16. Положення про Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції

 17. Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного підкорення) управління юстиції // Офіційний вісник України вiд 26.02.2007. - № 12 - Ст. 119.

 18. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р.// Голос України. - 1998. – 21 квітня. (Із змінами ) // Відомості Верховної Ради України (ВВРУ), 2007, - № 10. - Ст. 84.

 19. Про нотаріат: Закон України від 2 березня 1993 р. // ВВР. - 1993. - № 39. - Ст. 383; ВВРУ. - 1998. - № 35. - Ст. 241; 2000. - № 32. - Ст. 257; 2000. - № 50. - Ст. 436; - 2002. - № 16 (19.04.2002). - Ст. 114. // Офіційний вісник України вiд 06.08.2010 - 2010 р. - № 57 - Ст. 29.

 20. Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Постанова КМУ від 10 червня 2009 р. № 587 {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009.

 21. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 року № 2398-VI. // Урядовий кур'єр вiд 29.07.2010 - № 138.

 22. Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України № 5076-У1 від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012.

 23. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури: затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 р. // Голос України. -1993. - 13 травня // Офіційній вісник України. - 1999. - № 5. - Ст. 156; 1999. - № 39. - Ст. 1936.

 24. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури: затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 р. // Урядовій кур'єр. 1993. - № 66. // Офіційній вісник України. - 1999. - № 5. - Ст. 156; 1999. - № 39. - Ст. 1936.

 25. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: Затверджено Указом Президента України від 27.08.1995 із змінами від 2003.06.02 // Урядовий кур'єр. – 1995. 05.10. - № 149 - 150; // Офіційній вісник України. -1999. - № 42 (05.11.99). - Ст. 2096; 2001. - № 48 (14.12.2001). - Ст. 2141. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 23 (20.06.2003). - Ст. 1048.

^ РОЗДІЛ 6. ЭЛЕКТРОННІ АДРЕСИ КОРИСНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ

http://rada.kiev.ua Верховой Совет Украины

Информация о парламенте и правительстве Украины. На Web-сервере содержатся данные об информационных агентствах, об Украине, украинском и зарубежном законодательстве. Список Web-серверов в Украине. Конституция Украины на украинском и английском языках.
http://guru.rada.kiev.ua:2000 Работа Верховной Рады Украины

Информация о работе парламента, народных депутатов и др.
http://www.polit.com.ua/news/vlada Верховная Рада - сегодня

Ежедневная информация работы Верховной Рады Украины.

http://www.kmu.gov.ua/ Кабинет Министров Украины

Информация о правительстве Украины, органах власти, новости.
http://www.minjust.gov.ua Министерство юстиции Украины

Новости, аппарат министерства, местные управления юстиции, судебная система, нотариат, институты судебной экспертизы, информационный центр, Положение о Министерстве юстиции Украины.
http://www.vru.gov.ua Официальный сайт Высшего совета юстиции Украины

Информация о Высшем совете юстиции Украины, законодательная база.
http://www.mia.gov.ua МВД Украины
http://www.sbu.gov.ua Служба Безопасности Украины
http://www.liga.kiev.ua Лига

Всеукраинская сеть распространения правовой информации. Украинское законодательство и правовые информационные ресурсы.http://www.i.com.ua/ Официальный вестник Украины

Официальный бюллетень текущего законодательства Украины.
Навчальне видання


Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» для студентів спеціальності «Правознавство» денної форми навчання
Ірина Анатоліївна Щербак

Ольга Володимирівна Супрунова


Підписано до друку_______. Формат 60/84 1/16. Папір офсет. Друк офсет.

Умов.-друк. 1,8 арк. Обл.-видав. – 1,7 арк. Тираж 80 прим. Замовл. № _______

Ціна договірна.

Донецький національний університет, 83050, Донецьк, пр. Ватутіна, 1а.

Видавничий центр економіко-правового факультету, 83050, Донецьк,


пр. Ватутіна, 1а

1   2

Схожі:

М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Бобкова А. Г., Валітов С. С., Гринюк Р. Ф., Малига В. А., Моісєєв О. М., Янкова О. С., Петренко Г. О
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconЛіга студентів Асоціації правників України Донецький осередок Молодіжний...
Донецька обласна громадська організація та Донецьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим...
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМ іністерство освіти І науки україни національний університет «одеська...
Одеса, вул. Піонерська,2, каб. 1003, тел. (048) 719-64-31, e-mail: Studentonua@gmail com
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconНаціональний університет
Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Економіко-правовий розвиток
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет...

М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Розробники: Чернега О. Б, д е н., проф., Білозубенко В. С., к е н., доц., Абрашка О. В., к е н., ст вик
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни двнз "ужгородський національний...
Програма та перелік питань державного екзамену з біології окр "бакалавр" підготовки фахівців з вищою освітою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка