М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет
Скачати 439.39 Kb.
НазваМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2014
Розмір439.39 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2


М

іністерство освіти і науки


України
Донецький національний

університет
Економіко–правовий

факультет

Навчально-методичні матеріали

для підготовки до семінарських занять
з дисципліни

«Організація судових та правоохоронних органів України»

Донецьк, 2013


Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» для студентів денної форми навчання спеціальності «Правознавство» / упоряд.: І. А. Щербак, О. В. Супрунова. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 27 с.


Навчально-методичні матеріали містять робочу програму дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України», плани семінарських занять, контрольні запитання, критерії оцінки модульної контрольної роботи, запитання для підготовки до іспиту, критерії оцінки відповіді на іспиті, перелік нормативно-правових актів, рекомендованих для вивчення дисципліни.

Навчально-методичні матеріали складені у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищіх навчальнх закладах.

Упорядники: І. А. Щербак, к. ю. н., доцент

О. В. Супрунова, ассистент
Відп. за випуск: О. М. Моїсєєв, д. ю. н., професор

© Донецький національний

університет, 2013

© І. А. Щербак, 2013

О. В. Супрунова


ЗМІСТРозділ 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»…………………………………..

4
Розділ 2. Плани семінарських занять………………………………………………

10
Розділ 3. Критерії оцінки модульної контрольної роботи……………………………….........

19Розділ 4. Контрольні запитання для підготовки до іспиту та критерії оцінки відповід на іспитіі………………………………………………………….

20Розділ 5. Нормативно-правові акти…………………………………………………..25

Розділ 6. Електронні адреси корисних ресурсів Інтернет…………………………..27

^ РОЗДІЛ 1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ»
1.1. Анотація

Дисципліна "Організація судових та правоохоронних органів України" відноситься до нормативних, циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін і вивчається як вихідна на 1-му курсі спеціальності «Правознавство».

Робоча програма дисципліни складена відповідно з навчальним планом.

Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів України» передбачає вивчення питань з організації діяльності органів судової влади, прокуратури, внутрішніх справ і безпеки, державної податкової та митної служби, органів юстиції, а також органів, що забезпечують діяльність судових та правоохоронних органів. Крім цього вивчаються основні риси судових та правоохоронних органів зарубіжних країнт (Російської Федерації, США).

Передбачені робочою програмою теоретичні знання і практичні уміння складають основу для підготовки фахівців-правознавців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- норми Конституції України і законодавство, що регламентують організацію правоохоронної діяльності держави, а саме організацію діяльності судових та правоохоронних органів, частково правоохоронних, а також органів, які забезпечують їх діяльність;

- предмет і основні поняття дисципліни;

- сутність правоохоронної діяльності держави;

- основні ознаки і функції судової влади; принципи та ознаки правосуддя;

- систему, завдання і повноваження судів; їх формування, склад;

- статус суддів, народних засідателів та присяжних;

- види, завдання, основні повноваження органів, які забезпечують діяльність судових та правоохоронних органів;

- види правоохоронних органів, їх системи, завдання, принципи організації діяльності, основні повноваження, статус працівників;

- практику застосування чинного законодавства з питань організації діяльності судових та правоохоронних органів ;

- основні риси судових та правоохоронних органів окремих зарубіжних країн (Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки)

Вміти:

- аналізувати норми Конституції України, чинне законодавство про судоустрій та правоохоронні органи;

- проводити порівняльно-правовий аналіз організації діяльності судових та правоохоронних органів України та окремих зарубіжних країн;

- застосовувати норми законодавства при вирішенні ситуаційних задач, тестових завдань, а також на практиці.

На базі знань і умінь, отриманих в процесі вивчення дисципліни, студенти мають можливість глибше і грунтовніше оволодіти у подальшому матеріалом інших навчальних юридичних дисциплін і отримати більш докладну інформацію про зміст діяльності судових та правоохоронних органів під час вивчення конституційного права, прокурорського нагляду, кримінального, цивільного, господарського, адміністративного процесу та інших навчальних дисциплін.

Набуті в процесі вивчення дисципліни знання та вміння потрібні також для успішного здійснення професійної діяльності в будь-якій сфері юридичної практики.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ:

50 балів

Іспит

(теми 1 - 14)

Загальна сума

балів

Модуль

I

Модуль

II

Max. 25 балів

Max. 25 балів


Поточне тестування (теми 1-5)

Робота на семінарських заняттях

Контрольна

робота

Виконання СРС

Поточне

тестування

(темы 7 – 13)


Контрольна

робота

Робота на сем. заняттях

Виконання СРС

10 балів

5 балів

5
балів

5 балів

10 балів

5 балів

5 бали

5 балів

50

балів

100 балів


^ Зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. ”Організація діяльності органів судової влади”

Тема 1. Предмет, основні положення дисципліни

Предмет дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України», її структура,зміст, значення, місце в системі юридичних дисциплін.

Поняття, основні ознаки, загальна характеристика правоохоронної діяльності держави; органи і види (функції). Поняття, загальна характеристика та класифікація судових та правоохоронних органів в Україні.

Концепція судово-правової реформи: її значення, мета, етапи.

Джерела дисципліни, їх класифікація. Конституція України як основний правовий акт, що регламентує організацію діяльності судових та правоохоронних органів; закони, інші нормативні акти. Значення міжнародно-правових документів.

^ Тема 2. Судова влада
Поняття, сутність, головні ознаки, функції судової влади.

Поняття та ознаки правосуддя як основної функції судової влади; відмінність від інших видів державної діяльності. Загальна характеристика форм судочинства, актів правосуддя.

Конституційні принципи правосуддя: поняття, короткий зміст кожного принципу та їх значення.

Поняття та характеристика системи органів судової влади. Поняття судових інстанцій.

Статус суддів як носіїв судової влади. Вимоги до суддів, порядок їх призначення, обрання, термін повноважень. Гарантії незалежності суддів. Припинення повноважень судді.

Здійснення правосуддя представниками народу. Вимоги до народних засідателів та присяжниї, порядок їх обрання.

Конституція України, Закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд України».

^ Тема 3. Забезпечення правоохоронної діяльності.

Загальна характеристика органів, що забезпечують діяльність судових органів. Конституція України, Закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції».

Вища кваліфікаційна комісія суддів. Національна школа суддів України.

Завдання, склад, порядок формування, повноваження Вищої ради юстиції України.

Завдання, повноваження, порядок скликання органів суддівського самоврядування. Повноваження з'їзду суддів України.

Завдання, система, повноваження органів Державної судової адміністрації України.

^ Тема 4. Конституційний Суд України

Конституція України, Закон України «Про Конституційний Суд України».

Призначення Конституційного Суду України. Склад і порядок формування Конституційного Суду України; особливості правового статусу суддів. Порядок обрання та повноваження Голови Конституційного Суду України та його заступників.

Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України, суб'єкти права на звернення. Загальний порядок розгляду звернень; прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України.

^ Тема 5. Суди загальної юрисдикції

Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Формування системи судів загальної юрисдикції.

Місцеві загальні та спеціалізовані суди, їх види, склад, повноваження. Голова і заступники суду, їх повноваження. Організація роботи суду. Аппарат суду.

Види, склад, повноваження загальних апеляційних судів. Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київсьий та Севастопольський міські апеляційні суди. Повноваження голів і заступників.

Апеляційні спеціалізовані суди, їх види та повноваження. Особливості утворення. Укази Президента України про утворення господарських та адміністративних судів.

  Вищі спеціалізовані суди, їх повноваження, склад. Повноваження голів і заступників; повноваження Пленумів.

Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції: його склад та повноваження. Повноваження Пленуму ВСУ. Обрання Голови ВСУ, його повноваження. Організація роботи.

^ Тема 6. Органи судової влади зарубіжних країн

Система судоустрою Російської Федерації. Конституційний Суд Російської Федерації. Констітуциіонний Суд РФ; суди загальної юрисдикції; арбітражні суди.

Загальна система судоустрою Сполучених Штатів Америки.
^ Змістовий модуль 2. «Організація діяльності правоохоронних та інших, що здійснюють правоохоронну діяльність»
Тема 7. Органи прокуратури
Місце прокуратури в системі органів державної влади. Конституція України, Закон України «Про прокуратуру».

Завдання прокуратури, принципи організації та діяльності.

Система органів прокуратури.

Структура Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняних прокуратур у воєнній сфері (регіонів). Склад прокуратур міських, районних, міжрайонних, прирівняних до них прокуратур у воєнній сфері (гарнізонів), транспортних, природоохоронних. Склад і компетенція колегій прокуратур.

Повноваження Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та інших (на правах обласних) по керівництву підлеглими органами прокуратури.

Загальна характеристика функцій прокуратури та інших напрямів діяльності. Характеристика актів прокурорського реагування.

Вимоги до кадрів органів прокуратури. Порядок призначення та звільнення з посади Генерального прокурора України, підпорядкованих йому прокурорів. Класні чини, основні заходи заохочення і дисциплінарна відповідальність прокурорсько-слідчих працівників прокуратури.

^ Тема 8. Органи досудового розслідування

Поняття і завдання кримінального провадження. Загальна характеристика системи органів досудового розслідування. Основні положення досудового розслідування. Повноваження слідчого. Кримінальний процесуальний кодекс України.

Поняття, завдання, принципи, система органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

^ Тема 9. Органи внутрішніх справ та безпеки

Завдання і система органів внутрішніх справ. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, Закон України «Про міліцію».

Структура Міністерства внутрішніх справ України, Головних управлінь, управлінь внутрішніх справ МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті; міських, районних, лінійних відділів (управлінь) ГУ, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті.

Завдання, система, структура (підрозділи), функції міліції, основні права і обов’язки; її роль у боротьбі зі злочинністю.

Завдання, система, основні права і обов’язки органів Служби безпеки України. Закон України «Про Службу безпеки України».

^ Тема 10. Органи державної податкової та митної служби

Завдання, система основні функції та повноваження органів державної податкової служби. Податковий кодекс України.

Завдання, система, структура, основні повноваження податкової міліції.

Система, завдання, структура, основні повноваження органів державної митної служби. Положення про державну митну службу України, Митний кодекс України.
^ Тема 11. Органи юстиції

Загальна система органів юстиції; основні нормативно-правові акти.

Завдання, головні повноваження, структура Міністерства юстиції України, Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції. Положення: про Міністерство юстиції України; про Головне управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських управліннях юстиції; про районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції.

Завдання і система органів державної виконавчої служби. Вимоги до державних виконавців, порядок їх призначення і звільнення з посади. Закон України «Про державну виконавчу службу».

Поняття нотаріату, система органів нотаріату, посадові особи, які вчиняють окремі нотаріальні дії. Закон України «Про нотаріат».

Правовий статус нотаріуса, вимоги до нього, права та обов'язки. Порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та його анулювання, дисциплінарна відповідальність.
  1   2

Схожі:

М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Бобкова А. Г., Валітов С. С., Гринюк Р. Ф., Малига В. А., Моісєєв О. М., Янкова О. С., Петренко Г. О
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconЛіга студентів Асоціації правників України Донецький осередок Молодіжний...
Донецька обласна громадська організація та Донецьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим...
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМ іністерство освіти І науки україни національний університет «одеська...
Одеса, вул. Піонерська,2, каб. 1003, тел. (048) 719-64-31, e-mail: Studentonua@gmail com
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconНаціональний університет
Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Економіко-правовий розвиток
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет...

М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Розробники: Чернега О. Б, д е н., проф., Білозубенко В. С., к е н., доц., Абрашка О. В., к е н., ст вик
М іністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко–правовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни двнз "ужгородський національний...
Програма та перелік питань державного екзамену з біології окр "бакалавр" підготовки фахівців з вищою освітою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка