Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Сторінка1/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

Київ-2009
Робоча програма із дисципліни „Актуальні проблеми екологічного права”.

Укладачі:

д.ю.н.,проф. Балюк Г.І.

к.ю.н., доц. Краснова М.В.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н., ас. Марусенко Р.І.
ас. Бевз О.В.

ас. Власенко Ю.Л.

ас. Євстігнєєв А.С.

ас. Саркісова Т.Б.

ас.Суярко М.О.

ас. Третяк Т.О.

ас. Шомпол О.А.
Лектори:

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна,

к.ю.н.,доц. Краснова Марія Василівна,

к.ю.н.,доц. Позняк Еліна Владиславівна,
Викладачі:

ас. Бевз Олена Володимирівна,

ас. Власенко Юлія Леонідівна

ас. Євстігнєєв Андрій Сергійович,

ас. Саркісова Тамара Борисівна,

ас. Третяк Тарас Олексійович,

ас. Суярко Микола Олексійович,

ас. Шомпол Олена Анатоліївна.

Рецензенти: д.ю.н., проф. Носік В.В., к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного і екологічного права

Протокол № 14

від „30” червня 2009 р.
Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 200__р.

___________________________

^ Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету
д.ю.н.Гриценко І.С.___________
Вступ

Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, правозахисній діяльності.

Навчальна дисципліна „Актуальні проблеми екологічного права” викладається студентам I курсу магістратури юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 144 годин, з них лекцій - 36 год., практичних - 36 год., самостійної роботи - 72 год. Форма підсумкового контролю - залік.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про актуальні проблеми екологічного права та шляхи їх правового регулювання.

Курс „Актуальні проблеми екологічного права” спрямований на розширення студентами-магістрами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, щодо регулювання відносин у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки громадян. В умовах інтеграції до світових процесів вирішення екологічних проблем, адаптації вітчизняного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу, гармонізації із екологічним законодавством зарубіжних країн, формування нових стратегічних засад національної екологічної політики, викладання спеціального курсу дозволить підготувати високопрофесійних фахівців, здатних брати участь в удосконаленні системи екологічного законодавства та його окремих галузей, інститутів і підінститутів, сприяти при прийнятті виважених екологічно значимих рішень, формувати ефективне застосування положень екологічного законодавства у природоохоронній, правоохоронній та правозахисній практиці.

^ Предмет навчальної дисципліни. Предметом цієї дисципліни є науково-теоретичні положення еколого-правового спрямування, норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні екологічні відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

^ Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: 1) положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі положення земельного, водного, лісового, фауністичного, гірничого, атмосфероохоронного, природно-заповідного, курортного, рекреаційного законодавства, законодавства про екологічну мережу України, законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки України, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про основи національної безпеки”, „Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують екологічні відносини; 2) досягнення доктрини екологічного права.ш

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов´язків суб’єктів екологічних відносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях. Повинен вміти аналізувати науково-теоретичні положення еколого-правового спрямування.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми екологічного права” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку обов​'язкових навчальних курсів вищого навчального закладу.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою студентами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших.
^ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за курсом “Актуальні проблеми екологічного права” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (залік). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 20, 20 та 20 балів відповідно. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на заліку (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна100 балів.

^ Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр
Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Залік


Підсумкова оцінка

(залік)


Максимальна кількість балів


20 балів


20 балів


20 балів


40

балів


100 (20 + 20+ 20 +40) балів
  1. ^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на практичних заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

^ Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка

(у балах)

Оцінка (у балах) за семестр

Мінімальна

максимальна

усна відповідь

4

1*4= 4

3*4=12

доповнення відповіді

1

2*1=2

6*1=6

експрес-опитування

2

3*2=6

3*2=6

самостійна робота

3

3*3=9

3*3=9

Тестування

2

3*2=6

3*2=6

індивідуальні завдання (в т.ч. реферат )

3

1*3=3

2*3=6

модульна контрольна робота

5

3*5=15

3*5=15

Разом

20

45

60
  1. ^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль (далі – ЗМ)) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль за ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3 проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.


  1. ^ ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік (сума оцінок за результатами змістових модулів та оцінка за результатами заліку) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


^ 100-бальна шкала


зараховано

За національною шкалою

90 – 100

Відмінно

85 – 89

Добре

75 – 84

65 – 74

Задовільно

60 – 64

1 – 59

не зараховано

НезадовільноПриклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу "Актуальні проблеми екологічного права”

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ3

Оцінка отримана на заліку

Підсумкова оцінка

^ Поточні оцінки,

у балах

10

15


1535


15 (ЗМ 1) + 20 (ЗМ 2)

+ 20 (ЗМ3) +35 (залік)= 90

^ Оцінка за модульну контрольну роботу у балах

5


5

5


Всього, у балах10+5=15


15 + 5 = 20


15+5=20


^ III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


теми


Назва лекції


^ Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

^ Змістовний модуль 1. Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України

1

Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах

1
4

2

Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права України

1

2

4

3

Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні

1
6

4

Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку

2
4

5

Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні

5

3

10

6

Передумови подальшого розвитку екологічного права України

1

1

2

7

Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення

2

2

2
Модульна контрольна робота
1
^ Змістовний модуль 2. Науково-практичні проблеми становлення і розвитку природоресурсного та природоохоронного права

8

Актуальні проблеми земельного права України

1
4

9

Актуальні проблеми водного права України

2

2

2

10

Актуальні проблеми лісового права України

2

2

2

11

Актуальні проблеми фауністичного права України

2

2

4

12

Актуальні проблеми гірничого права України

2

2

2

13

Актуальні проблеми атмосфероохоронного права України

2

2

4

14

Правові проблеми охорони об’єктів ПЗФ та інших особливо охоронювальних територій України

2

1

4
^ Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 3. Науково-практичні проблеми забезпечення екобезпеки в Україні

15

Науково-практичні засади правового забезпечення екобезпеки в сучасних умовах в Україні

2
2

16

Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів еконебезпечної діяльності

0

2

2

17

Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування

1

2

2

18

Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки

1

2

2

19

Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з небезпечними речовинами

1

3

2

20

Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій

1

2

2

21

Правові проблеми становлення біоправа в Україні

1

1

2

22

Еколого-правові проблеми трансплантології та клонування

1
2

23

Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах

2

2

2
^ Модульна контрольна робота
1
Всього 114


36


36


72Загальний обсяг - 144 год., в тому числі: лекцій - 36 годин, практичних занять - 36 годин, самостійної роботи - 72 годин.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 „Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка