Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Скачати 167.44 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Дата конвертації03.04.2014
Розмір167.44 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації


Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника »
Циклова комісія фундаментальної та спеціальної підготовки


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО НАПИСАННЯ , ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ

КУРСОВИХ РОБІТ


галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 5.03040101 «Правознавство»

Юридичний коледж


2013 р.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство». 9 с.
Розробники:

викладач вищої категорії Малиновська Ірини Володимирівна
Схвалено педагогічною радою Юридичного коледжу.

Протокол від “_29_”_серпня_2013р. № __1_
“_29__”_серпня__2013 р.

Голова _______________ (Середюк Т. І.)

 Малиновська І.В., 2013 рік

 ПНУ імені Василя Стефаника, 2013 рік

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………………………4

1.Вибір теми і складання плану роботи……………………………………………………............5

2. Пошук, збір та методи опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел…….6

3. Написання курсової роботи……………………………………………………………………….7

4. Оформлення роботи та списку використаних джерел і літератури…………………………8

5. Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи…………………………………………………..9

6.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………………….. 10

Додаток1………………………………………………………………………………………………11

Додаток2………………………………………………………………………………………………12

Додаток3………………………………………………………………………………………………13

Вступ

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України (затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161) курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного

фахового завдання.

Курсова робота – це закінчене теоретико-емпіричне дослідження, що систематизує та поглиблює фахові знання й уміння студентів, виявляє їх наукові інтереси та здібності. Курсова робота з теоретичних дисциплін є важливою складовою професійної підготовки фахівців спеціальності «Правознавство».

Мета курсової роботи: розвиток навичок самостійної науково пошукової роботи, роботи із нормативно-правовою базою, поглиблення теоретичних знань і практичних умінь під час розв’язання конкретного завдання та письмового викладу отриманих унаслідок виконаного

дослідження результатів.

Завдання курсової роботи:

- надання студентові можливостей самостійного визначення напрямків дослідження через вибір теми та висвітлення її актуальності;

- поглиблення теоретичних знань зі спеціалізації з метою підвищення рівня професійної майстерності;

- закріплення умінь і навичок самостійної роботи з нормативно-правовими актами, науковою та навчально-методичною літературою,

складання списку використаних джерел та літератури та їх критичного аналізу, а також належного оформлення результатів наукових досліджень;

- розвиток творчих здібностей і можливостей студентів,заохочення їх до самостійної науково-дослідницької діяльності.

Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням відповідного блоку навчальних дисциплін, а також науково-педагогічному профілю циклової комісії.Пропонуючи теми курсових робіт, викладачі комісії повинні орієнтувати студентів на актуальні проблеми сучасної юридичної науки і практики; заохочувати ініціативу і вияв власних наукових інтересів студента. Основною формою керівництва курсовою роботою студента є консультування, яке має бути індивідуальним і всебічним, тобто установчим, методичним, методологічним, тематичним, поточним тощо. Контроль за роботою студентанад курсовою роботою допомагає сформувати необхідні навички, виховати у студентів критичний підхід до матеріалів, що містяться у навчальній літературі і монографіях, навчити логічно викладати свої думки і робити

необхідні узагальнення і висновки.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1) вибір (формулювання) теми і складання плану роботи;

2) пошук нормативно-правових джерел, наукової та навчально-методичної літератури, їх опрацювання;

3) робота над змістом курсової роботи, підготовка тексту і подання його науковому керівникові;

4) доопрацювання курсової роботи із врахуванням зауважень наукового керівника і подання її науковому керівникові для рецензування і оцінювання;

5) захист курсової роботи і підсумкове оцінювання.

^ 1. Вибір теми і складання плану роботи

Чинниками, які впливають на вибір теми курсової роботи, можуть бути рівень фахової та методичної підготовки студента, його наукові зацікавлення. Необхідно враховувати також рівень розробленості тієї чи іншої проблеми в науковій літературі. Вибираючи (формулюючи) тему, слід упевнитися, що об’єктивні наукові джерела можуть забезпечити опрацювання і розвиток даної проблеми. При цьому слід пам’ятати, що інформація, отримана з Інтернету, не завжди є об’єктивною і науковою. При виборі теми курсової роботи необхідно надавати перевагу тим дослідженням, результати яких можуть бути використані у майбутній професійній діяльності. Допомогу студентові при виборі (формулюванні) теми може і повинен надати науковий керівник. Назва курсової роботи повинна бути лаконічною, відповідати обраній проблемі та суті дослідження.

Теми курсових робіт, їх виконавці та наукові керівники затверджуються на засіданні відповідних циклових комісій. Подальше коригування теми можливе лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом. Тема курсової роботи вказується

на титульній сторінці (Додаток 1).

Після вибору теми студенту необхідно розробити план курсової роботи. Самостійно складений студентом план обговорюються з науковим керівником. План включає: вступ; 2-3 взаємопов’язані і логічно побудовані розділи, що дозволяють розкрити тему; висновки. План курсової роботи має бути складним. Важливо, щоб складові частини курсової роботи були взаємопов’язані між собою. Так, визначені у вступі завдання складають зміст основної частини роботи, а у висновках підводяться підсумки проведеного дослідження. У процесі роботи план може уточнюватися. Остаточно відкоригований план курсової роботи відображається у змісті, де перелічуються заголовки усіх структурних частин курсової роботи і вказуються сторінки, на яких вони починаються. Зразок оформлення змісту курсової роботи поданий у Додатку 2.

^ 2. Пошук, збір та методи опрацювання нормативно-правових актів та

інших джерел

Для підготовки і написання курсової роботи студент може використовувати два види матеріалів: 1) нормативно-правові акти; 2)теоретичні джерела. До перших передусім належать Конституція, кодекси,закони та підзаконні нормативно-правові акти, які містять юридичні норми та здійснюють правове регулювання суспільних відносин в Україні, а також ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори. До цієї ж групи можна зарахувати локальні правові акти (наприклад, статути і положення діяльності державних та громадських організацій, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі чи організації та ін.), акти тлумачення чинного законодавства

(рішення Конституційного Суду України) та правозастосувальні акти (постанови, накази, рішення, ухвали та ін., прийняті у конкретних справах). У бібліотеках можна отримати Конституцію і кодекси України як окремі видання; необхідні закони та підзаконні акти, а також акти їх тлумачення можна знайти у «Відомостях Верховної Ради України», «Голосі України»,

«Урядовому кур’єрі» та інших офіційних виданнях. Інші нормативні матеріали студенти можуть отримати безпосереднього на підприємствах, установах, організаціях або використати типові.

Теоретичними джерелами є наявні в бібліотеках підручники, навчальні та методичні посібники, курси лекцій, наукові статті на відповідну тематику,дисертації та автореферати, монографії та збірники наукових праць,матеріали наукових конференцій, публікації в газетах і журналах, довідкова література; з певними застереженнями може бути використана інформація,

отримана з Інтернету.

Методика вивчення літератури, як основа наукового дослідження в курсовій роботі, залежить від характеру й індивідуальних особливостей студента – загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції таособливостей пам’яті, звичок і працездатності. Разом з цим є доцільним дотримання загальних правил опрацювання літератури. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (законодавчими актами,підручниками), а потім – додатковою (інструктивними матеріалами, статтямипро конкретні дослідження тощо). Вивчення складних джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання простіших (підручників). Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, анотації.

Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, старанно опрацьовують, звертаючи особливу увагу на ідеї й пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч. У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назва книги (статті), видавництва (назви журналу),року видання, обсягу книги (номеру журналу), номеру сторінки з тим, щоб використати ці записи для підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні посилання на джерела в тексті курсової роботи.

^ 3. Написання курсової роботи

Після опрацювання джерельної бази студент приступає до написання курсової роботи. При цьому він повинен дотримуватися певних вимог щодо змісту окремих частин курсової роботи.

У вступі (обсяг – 2-3- сторінок):

 визначається актуальність теми (наскільки її розробка є потрібною і важливою у контексті вітчизняної юридичної науки і практики);

 чітко формулюються мета і завдання роботи, об’єкт і предмет дослідження.

^ Мета курсової роботи – це кінцевий результат дослідження, який передбачає розв’язання визначеної проблеми; завдання – це певні етапи досягнення цього результату. При визначенні об’єкта і предмета дослідження слід виходити з того, що об’єкт є ширшим, ніж предмет. Якщо

об’єкт дає відповідь на питання «що досліджується», то предмет визначає окремі аспекти аналізу досліджуваної проблеми.

 вказуються методи дослідження, використані автором під час наукового пошуку;

 подається огляд літератури за темою курсової роботи, який, по-перше, демонструє обізнаність автора у вибраній темі, по-друге, дозволяє охарактеризувати історію розвитку досліджень даної теми та наявну базу знань. При цьому недостатньо вказати перелік опублікованої літератури з анотацією кожного видання. Слід проаналізувати, наскільки глибоко

досліджувалася дана тема у фундаментальних та інших працях, систематизувати найважливіші положення, виявити питання, які не отримали відповіді у попередніх дослідженнях та логічно пов’язати їх з завданням виконуваної роботи.

У рамках основної частини роботи (обсяг – 18-25 сторінок) виконавець курсової роботи повинен і виконати завдання, визначені у вступі і досягти поставленої мети курсової роботи. Основна частина має включати 2-3 самостійні, але взаємопов’язані розділи, у яких розкриваються основні положення теми курсової роботи. На основі опрацьованого матеріалу

здійснюється розгорнутий виклад теоретичних положень та емпіричних даних, що досліджуються. Основна частина курсової роботи повинна мати не описовий, а творчий, аналітичний характер. Важливо, щоб при написанні курсової роботи була висвітлена позиція автора, його міркування щодо питань, які розглядаються, пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства тощо. Студент повинен дослідити нормативно-правову базу, супроводжувати виклад матеріалу власними коментарями, завершуватикожне питання чи розділ коротким узагальнюючим висновком. Цей висновок повинен нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

Певну частку курсової роботи складає цитування. У роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. Цитати роблять дослідження вагомішим з наукової точки зору, допомагають автору підтвердити свою думку чи спростувати інші твердження. При цитуванні слід дотримуватися як міри, так і певних правил. Цитату треба наводити у лапках, у тій формі, у якій вона подана у першоджерелі, і супроводжувати посиланням. У кінці цитати в квадратних скобках ставиться порядковий номер джереле посилання та через двокрапку сторінку з якої взято Наприклад: Зокрема, О.Ф.Скакун виділяє: «…індивідуальну правосвідомість – сукупність правових поглядів, почуттів,

настроїв і переконань конкретного індивіда [2:147].

Загальні висновки (обсяг - до 3 сторінок), які завершують курсову роботу, мають відображати кінцеві результати наукового дослідження студента. Це коротке резюме з усього змісту курсової роботи, що показує,якою мірою вирішено завдання й досягнуто мети, сформульованої у вступі.

У висновках подаються рекомендації щодо практичного застосування даної роботи. Також у висновку потрібно довести,що мета,завдання та цілі роботи досягнуті.

^ 4. Оформлення роботи та списку використаних джерел і літератури

Курсова робота з загально-теоретичних дисциплін повинна відповідати усім вимогам щодо змісту та форми. Дотримання цих вимог студентами досягається, по-перше, у результаті самостійної творчої діяльності; по-друге,за рахунок співпраці з керівником курсової роботи, виконання його порад, а також цих рекомендацій.

Загальний обсяг курсової роботи становить 25-35 сторінок. Усі сторінки роботи нумерують, крім першої (титульної) сторінки, сторінка зі змістом роботи стає номером 2. Курсова робота має бути надрукована на білому папері формату А-4 (поля стандартні). Курсова робота повинна бути підшита.

^ Список використаних джерел і літератури (рекомендована кількість – не менше 20) має містити опрацьовані студентом нормативно-правові акти,наукову, навчальну, методичну літературу. У списку необхідно вказувати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті курсової роботи.

Список використаних джерел і літератури повинен включати повний бібліографічний опис використаних при написанні курсової роботи джерел.Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором абовиписують з каталогів повністю без скорочень і пропусків будь-яких елементів.

Порядок розміщення використаних джерел у списку: спочатку в алфавітному порядку вказуються нормативно-правові акти, далі,продовжуючи нумерацію, інші джерела. Матеріали, знайдені на відповідних сайтах Інтернету, фіксують наприкінці списку, вказуючи електронну адресу та всі наявні реквізити.Зразок оформлення списку використаних джерел і літератури поданий у Додатку 3.

Курсова робота може включати додатки. У додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти курсової роботи, але включення його до основної частини ї роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження (це можуть бути ілюстрації, схеми, таблиці тощо).Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок,

виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б тощо.

^ 5. Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи

Виконана курсова робота не пізніше, ніж за місяць до закінчення теоретичного навчання подається в деканат, й після реєстрації передається науковому керівнику для рецензування. Науковий керівник перевіряє роботу і готує на неї письмову рецензію, а також оцінює згідно з критеріями оцінювання курсових робіт. У рецензії керівника курсової роботи дається характеристика її змісту (повнота розкриття теми, реалізація мети й завдань, практичне

значення), а також форми (структурованість, оформлення цитат, списку використаних джерел тощо); оцінюється повнота використання нормативних джерел та літератури; визначається ступінь самостійності автора відносно використаної літератури. У рецензії можуть бути зауваження відносно стилю, чіткості висловлювання думок, оформлення роботи тощо. Позитивно курсова робота оцінюється відміткою «допускається до захисту» .Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання. Для розкриття змісту курсової роботи та викладу основних результатів проведеного дослідження студентові надається не більше 10 хвилин.

Викладач має право задавати питання щодо змісту роботи та будь-яких інших проблем теми. Якість захисту курсової роботи враховується при її підсумковому оцінюванні. При цьому відбувається обмін думками, у якому беруть участь керівник та присутні на захисті. У процесі захисту оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання.

Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента.У випадку, коли студент отримав оцінку «незадовільно», йому надається тижневий термін для переробки роботи. Повторний захист курсової роботи за талонами 2 і 3 повинен відбутися до початку екзаменаційної сесії.

^ 6.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота оцінюється за п’ятибальною системою з урахуванням якості виступу і відповідей на запитання по захисту. Слід пам'ятати, що висока якість виконаної курсової роботи не є гарантією її високої оцінки, оскільки оцінка може бути зниженою через некваліфікований захист курсової роботи.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи: Змістовні аспекти роботи:

актуальність обраної теми дослідження;

спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

рівень обґрунтування запропонованих рішень;

ступінь самостійності проведення дослідження;

розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

загальний рівень підготовки студента;

володіння культурою презентації.
^ Оцінку "відмінно"заслуговує курсова робота, в якій повно і всебічно розкрито теоретичний зміст теми, проведено глибокий аналіз матеріалів про об'єкт дослідження, спостерігається творчий підхід до проблеми, зроблено обґрунтовані висновки. Проаналізовано проблемні правові питання, висловлена авторська позиція щодо їх вирішення. Доповідь логічна і обґрунтована, проголошена вільно, відповіді на запитання членів комісії правильні.

На захисті студент вільно володіє інформацією щодо отриманих результатів дослідження і відповідає на всі запитання членів комісії.

^ Оцінку "добре" заслуговує курсова робота, яка виконана на достатньо високому теоретичному рівні, тема дослідження висвітлена повно і всебічно, висновки і пропозиції сформульовані правильно,але є певні неточності, деякі помилки. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз спеціальної літератури та судової практики; доповідь логічна, проголошена вільно; відповіді на запитання членів комісії в основному правильні; оформлення роботи в межах вимог.

^ Оцінка "задовільно" заслуговує курсова робота, яка виконана на достатньому теоретичному рівні, достатньо повно висвітлена тема дослідження, висновки в цілому правильні, але недостатньо аргументовані, на захисті студент не дав відповіді на всі запитання членів комісії. Є зауваження щодо оформлення курсової роботи. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість. Оформлення роботи здійснене з істотними недоліками

^ Оцінка "незадовільно" отримують роботи, які не відповідають наведеним вимогам, а також ті, що подані до захисту пізніше зазначених строків.Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена протоколом засідання циклової комісії,план роботи не був узгоджений з керівником. Структура роботи не відповідає вимогам.
^ Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Юридичний коледж

^ КУРСОВА РОБОТА

З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

НА ТЕМУ: «Тлумачення нормативно-правових актів»

Виконав:студент ІІ курсу

Групи ПР-21

ПІП

Керівник:Малиновська І.В.

м.Івано-Франківськ

2013 р.

Додаток 2. Зразок оформлення змісту курсової роботи

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..3

Розділ І. Система права…………………………………………………….6

1.1.Поняття системи права та її складових елементів…………………. …6

1.2. Загальна характеристика основних галузей права України………….11

Розділ ІІ. Система законодавства…………………………………….......18

2.1. Поняття і принципи побудови системи законодавства………………18

2.2. Систематизація законодавства…………………………………………24

Розділ ІІІ. Співвідношення системи права і системи законодавства….. 29

Висновки…………………………………………………………………….32

Список використаних джерел ………………………...…………………34

Додаток 3.Зразок оформлення списку використаних джерел і

Літератури
Список використаних джерел і літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1996. – № 30.

2. Кримінальний кодекс України – К.: Право, 2004. – 176 с.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України – К.: Велес, 2004. – 176 с.

4.Байниязов Р.С. Философия правосознания: постановка проблемы / Р.С.Байниязов // Правоведение. – 2001. – №5. – С.12-23

5. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 4.– С.24-25.

6. Загальна теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

7. Загрева В. Виховання в учнів поваги до законів і права / В. Загрева //Рідна школа. – 2011. – № 10. – С.65-67.

8. Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: Підручник / М.С.Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів:, 2013.– 584 с.


Схожі:

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні вказівки «написання й оформлення курсових робіт» для студентів...
Написання й оформлення курсових робіт: Методична розробка / Уклад. Г.І. Сидорук. – К.: Іів ну «оюа», 2012. – 49 с
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету / Укладач Куліш А. М. – Суми: Вид-во СумДУ,2011....
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з міжнародного приватного права для студентів юридичного...
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconДо виконання І захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до виконання І захисту курсових робіт : методичний посібник / авт. – уклад. Гутник М.І., Клочко А. О., Прокопчук...
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу окр «бакалавр»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка