Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32
НазваПрактикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32
Сторінка1/16
Дата конвертації29.03.2014
Розмір3.22 Mb.
ТипКнига
skaz.com.ua > Право > Книга
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Підприємницьке право

Практикум

ББК 67.9(4УКР)304я7

П 32

Підприємницьке право : Практикум /Л. В. Ніколаєва О. В. Старцев, П. М. Пальчук, О. О. Бакалінська. — К.. Істина, 2002. — 200с. — Бібліоір. в кінці тем.
ISBN 966-7613-32-1
Книга загострює увагу на найбільш актуальних проблемах підприємництва, спрямована на поєднання в процесі навчання теорії і практики. Практикум містить методичн вказівки для підготовки та проведення занять з курсу "Підприємницьке право", практичні поради, ситуації завдання, основою яких є реальні судові прецеденти, бібліографію до кожної з тем, орієнтовну тематику дипломних робіт. Найбільш складні для засвоєння теми доповнені схемами.

Розрахована на підприємців, юристів, науковці, викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться правовою тематикою.
ББК 67.9(4УКР)304я7+67.304я:

Колектив авторів:

Ніколаєва Людмила Вікторівна — Програма курсу,

канд. юр. наук, доцент теми І--3

Старцев Олександр Валентинович Теми 4, 6, 7, 9—12.

14-15

ІІальчук Петро Миколайович Теми 5 8

Бакалінська Ольга Олегівна Тема 13

Рецензенти:

Демченко С. Ф. заст. Голови Вищого господарського суду України, канд. юрид, наук, заслужений юрист України

^ Зуб Г В. — зав. віддиом з питань цивільних та господарських відносин Головного науково-експертіюго управління Апарату Верховної Ради України, канд. юрид. наук

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 13 листопада 2002 р. № 14/18.2—2104

© Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М, Бакалінська О.О., 2002

966-7613-32-1 © Видапішігтио "Істина"

2002
Передмова

Більшість конфліктних ситуацій у роботі юриста-початківця трапляється через відсутність практичного досвіду, слабку обізнаність Із судовою практикою, невміння застосовувати у роботі отримані теоретичні знання. Некваліфіковано складені угоди, договори, установчі документи неминуче відбиваються на іміджі об'екта підприємницької діяльності, загрожують штрафними санкціями з боку контролюючих органів та контрагентів, завдають матеріальних і моральних збитків, зокрема, і професійній репутації юриста.

Ідея підготовки цього "Практикуму" виникла у процесі викладання курсу "Підприємницьке право", коли висвітилися прогалини у засвоєнні студентами саме практичної частини курсу. Особливо це стосусться студентів заочної форми навчання, які не мають змоги постійно консультуватися з викладачем. На жаль, на сьогодні бракує літератури, яка б допомогла ефективно контролювати знання і водночас містила б методичні рекомендації та вказівки шодо виконання практичних завдань.

"Практикум" має на меті допомогти викладачам підприємницького (комерційного, господарського) права та студентам у підготовці до семінарських (практичних) занять. У ньому висвітлено найбільш гострі, актуальні проблеми, що виникають у господарській діяльності і їх, на думку авторів, доцільно розглядати в межах навчального курсу. Крім традиційних питань для вивчення, у "Практикумі" пропонуються до обговорення проблеми колізії нормативних актів різного ріння, тобто правової неврегульоваиості певних суспільних відносин.

Таким чином, одним із головних завдань цього видання є сприяння розвиткові творчого правового мислення, що допомагатиме засвоєнню підприємницького права на якісно новому, високому рівні, який буде гармонійно поєднувати теорію, практику, а також дещо новаторський підхід до подолання ускладнень у бізнесі в межах закону.

"Практикум" містить програму курсу "Підприємницьке право", що включає 15 тем-розділів. Кожна тема складається з методичного блоку із рекомендаціями щодо підготовки та проведення семінарських (практичних) занять, практичних завдань, а також переліку нормативних актів, джерел судової практики та рекомендованої фахової і періодичної літератури

Особливістю практичних завдань (задач) є те шо вони мають комплексний характер, оскільки більшість із них складено на матеріалах судової практики, при вивченні яких, як правило, закріплюються знання з кількох тем. Це дає можливість викладачеві на власний розсуд розглядати більшість із практичних завдань у межах кількох тем. Наприклад, завдання стосовно порушення прав на фірмове найменування можна розглядати як у темі, що стосується захисту інтелектуальної власності, так і при опрацюванні теми про захист від недобросовісної конкуренції При підготовці завдань було також враховано тісний зв’язок підприємницького права з іншими галузями права. Тому деякі задачі можна розглядати і при вивченні відповідних тем, зокрема в галузі цивільного права.

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики складений із урахуванням можливості підготовки як теоретичної частини теми, так і практичних завдань.

"Практикум" містить додаток з орієнтовним переліком тем для дипломних робіт з курсу "Підприємницьке право", який можна із певною конкретизацією використовувати і для виконання менших за обсягом студентських досліджень на кшталт курсових робіт, рефератів тощо.

Автори "Практикуму" усвідомлюють, що не могли повністю охопити всі питання, яких бажано торкнутися при розгляді відповідних тем, тому із вдячністю сприймуть конкретні відгуки і пропозиції щодо подальшого вдосконалення цього видання.

Програма курсу "Підприємницьке право"
^ Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права
Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права, його основні категорії та інститути. Правові відносини, що регулюються підприємницьким правом Товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини.

Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Основні ознаки, шо характеризують галузевий метод регулювання. Система підприємницького права.

Підприємницьке право як комплексна галузь. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права. Функції підприємницького права, що визначають його нормативну характеристику. Соціальна цінність підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин.

Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.
^ Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності
Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи. Види підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що потребує спеціального дозволу (загальні положення). Підприємницька діяльність, що заборонена законом.

Поняття суб'єкта підприємницької діяльності. Види та правовий статус підприємців (загальні положення). Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Правова регламентація заборон громадянам шодо зайняття підприємницькою діяльністю. Підприємницька діяльність юридичних осіб.
^ Тема 3. Суб'єкти підприємницької діяльності. Окремі види
Суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи (громадяни-підприємці).

Суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні особи. Підприємства: поняття та види відповідно до законодавства України. Статут підприємства. Спеціальна праводієздатність підприємства. Філії та представництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий статус. Об'єднання підприємств, їх види та правовий статус.

Господарські товариства: поняття та види відповідно до законодавства України. Права та обов'язки засновників і учасників господарських товариств. Функції статутного фонду. Особливості створення та функціонування господарських товариств різних видів.

Інші організаційно-правові форми суб'єктів підприємницької діяльності, правовий статус за законодавством України.


^ Тема 4. Організація підприємницької діяльності
Нормативні акти, шо регулюють порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок і особливості державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Особливості реєстрації суб'єктіи підприємницької діяльності — юридичних осіб. Оформлення документів, необхідних для державної реєстрації. Отримання дозволів на початок роботи.

Підстави та порядок перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, внесення змін до їх установчих документів.

Установчі документи юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Функції статутного фонду. Особливості установчих документів підприємств і господарських товариств.

Ліцензування господарської діяльності. Патентування підприємницької діяльності.
^ Тема 5. Припинення підприємницької діяльності
Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності. Форми реорганізації. Ліквідація юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, порядок її здійснення. Черговість задоволення претензій кредиторів.

Банкрутство (неплатоспроможність) суб'єктів підприємницької діяльності: поняття, суб'єкти. Провадження у справах про банкрутство. Порядок виявлення кредиторів. Порядок проведення санації. Наслідки визнання боржника банкрутом.
^ Тема 6. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності
Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Склад майна підприємця. Об'єкти майнових прав суб'єктів підприємницької діяльності. Правовий режим речей. Правовий режим грошей. Правовий режим цінних паперів. Об'єкти права інтелектуальної власності суб'єктів підприємницької діяльності (загальні положення).
^ Тема 7. Договірне право. Загальні положення
Поняття договору у підприємницькій діяльності. Укладання, зміна і розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. Попередній договір.

Виконання договірних забовязань. Способи забезпечення виконання договірних забов"язань. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань. Припинення договірних зобов'язань.
^ Тема 8. Договори про передачу майна у власність

Договір купівді-продажу, його види. Договір роздрібної купівлі-продажу. Порядок зайняття торгівельною діяльністю і правила обслуговування населення. Відповідальність суб'єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

Особливості оптової торгівлі. Поняття та значення товарних бірж. Порядок їх створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі. Порядок встановлення правил біржової торгівлі. Види біржовнх угод .

Договір міни. Бартерний договір: поняття та особливості. Договір безоплатної передачі (дарування). Договір поставки. Договір контрактації.
^ Тема 9. Договори про передачу майна в користування
Поняття іа зміст договору майнового найму. Види договорів майнового найму.

Договір безоплатного користування майном. Договір оренди. Особливості оренди державного і комунального майна. Договір лізингу. Концесійний договір.
^ Тема 10. Договори на виконання робіт та надання послуг
Поняття та види договорів на виконання робіт та надання послуг. Договір підряду. Договір підряду па капітальне будівництво.

Транспортні договори. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання. Поняття і види договору перевезення вантажів. Підстави припинення договору перевезення вантажів. Відповідальність за порушення умов договору перевезення. Комерційні акти та порядок їх складання. Інші транспортні договори. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір транспортної експедиції.

Договір страхування. Правове регулювання страхової діяльності У підприємництві. Види договору страхування. Права й обов'язки сторін за договором страхування.

Правове регулювання розрахункових та кредитних відносин у підприємницькій діяльності. Договір позики та кредитний, договір. Розрахункові відносини. Договір банківського рахунку. Депозитний договір. Договір доручення. Договір комісії. Доіовір консигнації. Договір схову.
^ Тема 11. Зобов'язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи
Договори про сумісну діяльність. Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками сумісної діяльності.

Установчий догоЕір про створення юридичної особи. Права й обов'язки сторін за установчим договором.
^ Тема 12. Право промислової власності
Поняття промислової власності. Законодавство України про за--ист прав промислової власності. Правова охорона винаходів, ко-риспих моделей та промислових зразків. Охорона прав па знаків для товарів та послуг. Фірмове найменування. Ліцензійні договорі; та договори на передачу права власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знаки для товарів і послуг. Охорона інших об'єктів промислової власності. Раціоналізаторсвкі пропозиції. Сорти рослин. Зазначення походження товару. Топографії інтегральних мікросхем.
^ Тема 13. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
Поняття та значений економічної конкуренції. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері економічної конкуренції. Поняття і види монополістичних правопорушень ц, відповідальність за їх вчинення." Економічна концентрація суб'єктін господарювання: поняття, зміст та форми контролю за її здійсненням. Поняття та прояви недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності. Недобросовісна реклама. Відповідальність за здійснення недобросовісної конкуренції. Правові засади регулювання діяльності суб'єктів природішх монополій.
^ Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності
Загальні положення про зовнішньоекономічну діяльність у сфері підприємництва. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Валютне регулювання і валютний контроль. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Міжнародний комерційний арбітраж.
^ Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності
Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. Цивільно-правовий, кримінальпо-правовий, адміністративно-правовий і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

Розгляд господарських спорів загальними судами. Розгляд спорів господарськими судами. Досудовий порядок урегулювання господарських спорів. Підвідомчість господарських спорів і компетенція господарських судів щодо їх вирішення. Порядок розгляду спорів господарськими судами. Виконання рішень судів. Розгляд господарських спорів третейськими судами.

Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права
(Теоретичний семінар)


  1. Поняття, предмет, метод і система підприємницького права.

  2. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права. Функції підприємницького права.

  3. Джерела підприємницького права.


Методичні рекомендації

1.1 Ця тема є оглядовою і охоплює не тільки інформацію власне про підприємницьке право як систему норм і навчальний курс, а й передбачає з'ясування ступеня закріплення основних положень теорії права, цивільного, кримінального, адміністративного та інших галузей прана, зв'язку між цими галузями та виведення в результаті своєрідного симбіозу норм цих галузей — підприємницького права.

Підходячи до визначення поняття "підприємницьке право", варто зупинитися на співвідношенні понять "підприємницьке", "господарське", "комерційне", використовуючи як нормативну базу, так і відповідний навчально-методичний апарат. Після цього, опираючись на теоретичне визначення права, слід вивести визначення підприємницького права. У найбільш загальному вигляді його може бути визначено як систему загальнообов'язкових норм (правил), що регулюють відносини у сфері зайняття підприємницькою діяльністю, встановлюються і охороняються державою.

Зважаючи на викладене вище, особливу увагу слід звернути на чітке усвідомлення предмета підприємницького права — правовідносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням підприємницької діяльності. Після цього, зазначаючи, що визначення підприємницької діяльності буде дано в наступній темі, можна перейти до визначення підприємницького права як комплексної галузі, що в межах вищезазначеного предмета поєднує норми різних галузей права. Як приклад доцільно навести норми цивільного (правове регулювання договорів, зокрема господарських), земельного (купівля-лродаж, оренда земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності), сімейного (принципи розподілу майна суб'єктів підприємницької діяльності, створених на основі спільного сумісного майна подружжя) та інших галузей права.

Слід зупинитися па можливості поділу підприємницького права на публічне і приватне право. У цьому контексті можна розділити підприємницьке право за предметом правового регулювання (Публічне право регулює організацію державних установ та їх відносини із окремими особами, в тому числі — суб'єктами підприємницької діяльності; приватне право регулює відносини між окремими особами у зв'язку з провадженням ними підприємницької діяльності) та за методом правового регулювання (публічне право — якщо правовий захист надається на вимогу особи, що представляє державу, незалежно від волі потерпілої особи, приватне право — якщо правовий захист надається на вимогу окремої особи, чиє право порушено).

Переходячи до визначення методу підприємницького права, слід зазначити, що він обумовлений специфікою методів тих галузей, норми яких входять до складу підприємницького права. Наприклад, майнові відносини, що складаються в процесі зайняття підприємницькою діяльністю, регулюються нормами різноманітних галузей права; відповідно й методи регулювання в кожному разі різні. А саме: метод владних розпоряджень — при плановому розподілі матеріалів і коштів, що переважало при адміністративно-командному управлінні державним сектором (адміністративне право); метод заборони під загрозою покарання — при злочиних посяганнях па власність (кримінальне право); метод договору — при безпосередньому провадженні підприємницької діяльності її суб'єктами, які вступають у цивільні майнові правовідносини як рівноправні сторони (цивільне право); метод рівноправ'я — при регулюванні майнових відносин між подружжям, що виникають у разі поділу майна суб'єкта підприємницької діяльності, заснованого на базі спільного сумісного майна подружжя (сімейне прано) та ін. Загалом методом підприємницького права є, переважно, дозвільний метод (для суб'єктів підприємницької діяльності — "дозволено все, що не заборонено законом"; для публічних органів влади — "дозволено те, що встановлено законом").

Говорячи про систему підприємницького права, слід зазначити, що вона може розглядатися як система правових норм і як система навчального курсу. У межах галузі підприємницького права виділяються правові інститути — сукупність норм права меншого обсягу, що регулюють споріднені відносини в межах тієї групи суспільних відносин, які становлять предмет галузі, тобто відносин у сфері провадження підприємницької діяльності. Наприклад, інститутами підприємницького права є інститути договірного права, права промислової власності, захисту економічної конкуренції, інститут регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності та ін. Сукупність інститутів, в свою чергу, дозволяє виділити в межах галузі підприємницького прав:: Загальну та Особливу частини.
1.2. Під час розгляду питання про співвідношення підприємницького права з іншими галузями права, слід знову звернутися до предмета правового регулювання і до комплексного характеру цієї галузі права. Особливу увагу слід звернути на те. що до підприємницького права належать лише ті норми, що безпосередньо або опосередковано стосуються здійснення підприємницької діяльності. Тут є сенс докладніше розглянути ті правові норми, шо були запозичені підприємницьким правом із інших галузей права. До них, насамперед, можна віднести інститут права власності, за гальні положення про угоди, зобов'язальне право. Інститут спадкування цивільного права також може відноситися до підприємницького права, зокрема, при визначенні порядку спадкування корпоивни прав на суб'єкт підприємницької діяльності, при внесенні статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності майна, то було отримане в порядку спадкування, тощо.

До функцій підприємницького права можна віднести, зокрема, регулятивну (законодавче встановлення істот них умов договірних зобов'язань, порядок отримання різноманітних дозволів), охоронну (забезпечення дотримання, захисту і відновлення порушених прав і свобод суб'єктів підприємницької діяльності), виховну (притягнення до відповідальності за незаконні дії (бездіяльність), комплексність (взаємодія з нормами інших іалузей права і, як наслідок, повне відображення всіх аспектів підприємницької діяльності) та ін. Оскільки визначення функцій підприємницького права має суто теоретичне значення, допускаються й інші підходи до їх формулювання.

1.3. Особливу увагу слід приділити розгляду питання визначення джерел підприємницького права. Тут знову можна повернутися до комплексності цієї галузі, зробивши застереження, що визначення джерел власне підприємницького права є досить суб'єктивним. Також можна зробити прив'язку до публічної о та приватного характеру підприємницького права. Наприклад, публічний характер мають Конституція України, яка проголошує загальне право на зайняття підприємницькою діяльністю, Закон України "Про державну податкову службу в Україні", який визначає базу для відносин суб'єктів підприємницької діяльності із ним контролюючим органом, тощо. У базовому Законі України "Про підприємництво'' містяться як норми публічного (необхідність і порядок державної реєстрації суб'єкта підприємництва), так і норми приватного права (принципи підприємницької діяльності). Закон України '"Про господарські товариства" є прикладом приватноправового характеру підприємницького права. Хоча такий розподіл нормативних актів є дещо умовним, адже, наприклад, один із принципів підприємницької діяльності щодо вільного розпорядження прибутком (приватне право) містить умову щодо обов'язкового внесення платежів, установлених законодавством (публічне право).

Обов'язково слід зупинитися на аналізі юридичної сили нормативних актів. Після наведення традиційної схеми, можна подискутувати на предмет відповідності Конституції і законам України економічних указів" Президента, відомчих нормативних актів, що не реєструються Міністерством юстиції України (листи, роз'яснення). Можна окремо виділити локальні нормативні акти (акти органів місцевого самоврядування) та акти окремих суб'єктів підприємницької діяльності. Окремо слід розглянути значення нормативних актів судових органів (рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, роз'яснення президії Вищого господарського сулу України та ін.), виносячи на обговорення можливість віднесення судових прецедентів До Джерел права, а також міжнародних документів (угоди про уникнення подвійного оподаткування, "ІНКОТЕРМС"), втому числі – не Ратифікованих Україною (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правовнх джерел та судової практики

 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. — 1996. --№ 30. - Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс Української РСР/Кодекси України. — К., 19913. ... Кн. 2.

 3. Господарський процесуальний кодекс України /Кодекси України. ~ К., 1998. - Кн. І.

 4. Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509X11 "Про державну податкову службу в Україні" (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р № 3813-ХІІ)//Відомості Всрховної Ради України. — 1994. — № 15. -Ст. 84.

 5. Закон України від 7 лютого 1941 р. № 698-ХП "Про підприємництво "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. -№ 14. - Ст. 168.

 6. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-Х1І "Про господарські товариства "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49- -Ст. 682.

 7. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-111 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності "//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

 8. Положення про Державну податкову адміністрацію України, затв. Указом Президента України під 13 липня 2000 р. № 886/2000//Офіційний вісник України. - 2000. - № 29. - С. 38.

 9. Абрамов Н. Еше раз о проектах Гражданского и Хозяйственного кодексов // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1997. — № 6. — С. 20.

 10. Быков А. Прсдпринимательскос право: проблеми формирования и развития //Вестник Московского универемтста. Серия 11 "'Право". — 1993. - № 6.

 11. Вінник О. Ключові поняття корпоративної конфліктології//Підприємництво, господарство і право. — 2000. — № 12. — С. З

 1. Коммерческое право/Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. — СПб., 1998.

 2. Концепція реформи адміністратипного права України. — Глава 5. — С. 24

 3. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. — М.. 1992.

 4. Лаптев В. Хозяйственное право — право предприниматсльской дея-тельности//Государство и право. — 1993. — № І.

 5. Лямцева Т. Хозяйственная деятельность государственных сельхоз-предприятий и ее правовая основа//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 5. - С. 58-59.

 6. Мартемьянов В.С. Хозяйственнос право. — М., 1984. — Т. 1.

 7. Ніколаева Л.В.. Стариев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М Підприємницьке право. — К., 2001.

 1. Підприємницьке право України/За ред. Р.Б. Шишки. — Харків. 2000. — С. 49.

 2. Теоретические проблемы хозяйственного права/Под. ред. В.В. Лаптева. - М-, 1975.

 3. Цивільне право України/За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К 1999.

 1. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник. — К.. 2002

Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності
2 1. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.

22. Види підприємницької діяльності.

2 3 Суб'єкти підприємницької діяльності. Загальні положення.
Методичні рекомендації
2.1. При визначенні підприємницької діяльності слід звернути увагу на практичне значення відокремлення підприємницької діяльності від інших видів діяльності, що мають на меті отримання прибутку або доходу. Зокрема, це пов'язано із тим. що у деяких випадках адміністративна, кримінальна відповідальність передбачена винятково стосовно підприємницької діяльності. Як приклад можна навести відповідні положення ст. 164 '"Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю" Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 202 "Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю" Кримінального кодексу України та ін. Для цього слід чітко усвідомлювати ознаки підприємницької діяльності (безпосередня діяльність; самостійна діяльність; систематична діяльність; діяльність на власний ризик; діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг; основна мета діяльності — отримання прибутку: провадження діяльності особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством).

Розглядаючи ознаки підприємницької діяльності, особливу увагу слід звернути на систематичність підприємницької діяльності, оскільки кількісні критерії систематичності законодавством не встановлено. При вирішенні цього питання можна посилатися на Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок па промисел", згідно з яким у разі, коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною. У порядку обговорення можна порівняти це положення із положешшми кримінального права, згідно з якими систематичною діяльністю вважається така, шо відбувалася три і більше разів. Під час розгляду ознаки отримання прибутку в результаті підприємницької діяльності доречно проводити розмежування понять прибутку і доходу, виходячи із визначень, наведених у Законі "країни "Про оподаткування прибутку підприємств". Підсумовуючи розгляд ознак підприємницької діяльності, слід зауважити, шо Діяльність може вважатися підприємницькою тільки за умов, що вона має відповідні ознаки у сукупності.

Має сенс зупинитися на дещо спірному положенні ст. І Закону України "Про підприємництво", яка визначає підприємництво як діяльність..., яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством". Адже з цього випливає, що діяльність, що здійснюється особами, не зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності, не можна відносити до підприємницької, а тому вищезазначені положення Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України фактично не можуть бути застосовані.

Зважаючи на наявність різниці між прибутком і доходом, слід зупинитися на різниці між підприємницькою і господарською діяльністю, визначення яких наведено у законах України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності''. Ця різниця має суто практичне значення, адже ліцензуванню підлягає саме господарська діяльність, яка не має ознак, характерних для підприємницької діяльності, зокрема, ознаки отримання прибутку.

Принципи підприємницької діяльності досить чітко закріплено в ст. 5 Закону України "Про підприємництво". Але тут можна подискутувати з приводу принципу вільного найму працівників. Конкретизація цього принципу міститься в тексті іншого принципу — залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством. Адже законодавство, зокрема, містить положення, то обмежують трудові права іноземних громадян та осіб без громадянства (див. ст. 8 Закону України "Про зайнятість населення", якою передбачена необхідність отримання дозволу на працевлаштування у державній службі зайнятості України).

2.2. Розмежування підприємницької діяльності за видами має здебільшого теоритичний, до того ж — неофіційний, характер. Тому допускається застосування різних ознак і, відповідно, інших критеріїв та видів підприємницької діяльності. За основу можна взяти класифікацію, наведену у підручнику "Правові основи підприємницької діяльності" за редакцією В.І. Шакуна, П.В. Мельника. В.М. Поповича. Зокрема, класифікувати підприємницьку діяльність можна за ознакою предмета діяльності (виробнича, невиробнича), за наявністю обмежень у здійсненні підприємницької діяльності (вільна, дозвільна), за ознакою законності здійснення підприємницької діяльності {легальна, тіньова), а також за іншими ознаками.

2.3. У широкому розумінні суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи, які здійснюють діяльність, яка за своїми ознаками підпадає під визначення підприємницької.

Одразу радимо розрізняти підприємницьку діяльність фізичних і юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Щодо фізичних осіб законодавство (ст. 2 Закону України "Про підприємництво") встановлює певні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю. Тут доречно знову повернутися до ознак підприємницької діяльності, а саме — до ознаки безпосередньості, а також до положень ч. 2 ст. І Закону України "Про підприємництво" про те, що створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю.

Переходячи до юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності варто у порядку поточного контролю з'ясувати ознаки юридичної особи, а також поняття комерційної організації. Загальні відомості про суб'єктів підприємницької діяльності радимо подати у схемі (схема І):
^ Схема 1. Суб'єкти підприємницької діяльності в УкраїніПрактичні завдання

Задача № 1. Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов (будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі Норко. На вимогу Норко між громадянами було укладено письмовий договір, який містив усі необхідні умови, в тому числі — строки, суму та порядок розрахунку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обумовлену договором грошову винагороду в розмірі 2000 гри., сплатив першу суму прибуткового податку. Але після розгляду декларації про сукупний річний доход його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

Питання:

1. Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов, підприємництвом? Обгрунтуйте свою відповідь.

2. Яку суму прибуткового податку сплатив Циганов?

3. Які органи розглядають справи, пов'язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю?

Задача № 2. Державна податкова адміністрація м. Києва звернулась до ВАТ "Радіозавод "Маяк" з попередженням про притягнення ВАТ до відповідальності у зв'язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

Питання:

1. Чи вважається діяльність підприємства зі здійснення автотранспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це значення у ситуації, що розглядається?

2. Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень?

3. Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії?

Задача № 3. На початку 2000 р. до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю було введено нового учасника — громадянина Ізраїлю, який вніс інвестицію до його статутного фонду у розмірі 100 тис. доларів СІІІА, Зважаючи на суму інвестиції, на зборах учасників цього громадянина було призначено на посаду президента товариства, хоча на території України він постійно не проживав, а займався налагодженням зв'язків з ізраїльськими партнерами.

Державна служба зайнятості винесла постанову про накладення на товариство стягнення у вигляді штрафу, посилаючись па відсутність дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні. Товариство оскаржило постанову до господарського суду, посилаючись на Конституцію України, згідно зі ст. 43 якої кожен має право на працю, а держава "гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності".

Питання:

1 Якими нормативними актами регламентовано необхідність отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні? На яких роботодавців поширюються ці положення?

2 Які санкції передбачено для роботодавців, які використовують працю іноземців без дозволу державної служби зайнятості?

З Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 4. Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа — учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання:

1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначається?

2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства?

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

1. Конституція У країни//Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. - К„ Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення/Кодекси України- - 1998. - Кн. І.

3. Кримінальний кодекс Украіни//Відомості Верховної Ради України. — 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

4. Закон СРСР від 26 травня 1988 р. № 8998-11 "Про кооперацію в СРСР7/ВІД0М0СТІ Верховної Ради Союзу РСР. - 1988. - № 19. -Ст. 350.

5- Закон України від 4 грудня 1990 р. Гу> 509-ХН "Про державну

податкову службу в Україні" (в редакції Закону вш 24 грудня 1993 р. № З813-Х]і)//Відомоеті Верховної Ради України. - 1994. - № 15. -

6. Закон України під 7 лклого 1991 р. № 698-Х1І "Про підприсмництпо'7/Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 168.

7 Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-Х1І "Про зайнятість населення "//Відомості Верховної Ради України. - 1991 — № 14. —

8 Закон України під 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ "Про підприємства в УкраїнГ//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. -

9 Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства"//1)ідомосгі Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

10 Закон України від 20 грудня 1591 р. № 2009-ХП 'Про селянське (фермерське) господарство'' (в рі'і]дьчц.,.}^кдну від. 22 червня 1993 р. № 3312-ХІІ)//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - Хе 32. — Ст. 341).

11. Закон України віл 14 лютого 1992 р. № 2114-ХІГ "Про колективні сільськогосподарське підпрнємство'У/Вщомосіі Верховної Ради України. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

12. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ "Про споживчу коо-псрацію'У/Відомості Верховної Рали України — 1992. — № ЗО. — Ст. 414.

13. Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР "Про боротьбу з ко-рупцією"//Відочосгі Верховної Ради України. — 1995. — № 34 — Ст. 266.

14. Закон України віл 21 листопада 1995 р. № 437/Ц5-ВР "Про промнело-во-фінапсові групи в Україні "//В ідоп гості Верховної Ради України. -1996. - № 23. - Ст. 88.

15. Закон України від 17 липня 1997 р. X" 469/97-іїР "Про сільськогосподарську кооперацію "//Відомості Верховної Рали України, — 1997. — № 39. - Ст. 261.

16. Закон України від І червня 2000 р. № 177і-ПІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності "'//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

17. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадя«"//Відомоеті Верховної Ради України. -' 1993. - № 10. - Ст. 77.

18. Декрет Кабінету Міністрів України віл 17 березня 1993 р. № 24-93 "Про податок на промисел "//Відомості Верховної Ради України. — 1993. - № 19. ~ Ст. 208.

19. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства долїол\ іга праііе&паштування В Україні, затв. постановою Кабінету Міністрі!! України кід 1 листопада 1999 р. X? 2028//Офіційннй вісігик України. — 1999. - № 44. - С. 63.

20. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і перенсзешія пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, за ги. наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту Україні! від 16 січня 2001 р. № 6/І8//Офіційний вісник України. — 2001 — Хе 5. - С. 314.

21. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 8 червня 2000 р. Хе 2-211/1708 "Щодо створення суб'єкти підприємницької діяльності — юридичної особи".

22. Постанова Пленуму Церковного Суду України вш 25 травня 1998 р. № ІЗ "Про практику роіглялу сулами справ про коруїщіині діяння тії інші правопорушення, пов'язані з корупціск)"//Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1998. — № 11.

23. Лист Вищого арбітражного суду України від 26 'іервня 1995 р. № 01-8/453 "Про деякі питання практики засіосушння окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів".

24. Аксенов И., Платопон С. Что такое предпринимательство?//Предпри-ниматсльстпо, хозяііство и право. — 1996. — № 7

25. Бусьігнн А.В. П рея п рини мате льство. Основной курс: Учсбник Для вузов. - М., 1998.

26. Гордієнко О. Проблеми вдосконалення правового регулюванні: індивідуального підпришниитва//Підприємниптво, господарство і право. - 2002. - № 8. - С. 14.

27. Задьіхаііло Д.В. Предлринимательскос право і! Украйно. — Харької:,

28. Зішчспко С, Лапач В. Субьект предприниматсльства как юридичес-кое лишУ/Госудирство и право. — 1995. — X» 7.

29. Зуб И. К проблемо вилов юридических лии//Предпринимательстпо. хозяйство и право. — 2000. — № 10. — С. 44.

30. Коваль Е. Особенности правового статуса фіізическоіо ліша как субь- едгіринимаіельском деятельности//Підпрнсмніштво господарство і право. - 2001. — № 5. — С. І8.

Коваль р у ф у

єкта предгіринимаіельском деятельности//Підпрнсмніштво. господарство і право. - 2001. — К; 5. — С. ІК

ієць О. Право громадян на здійснення підприємницької діяль-

20(12 № 4

(іоло р

ності//Піднрисмнлічпіо. господарство і право. — 20(12. — № 4. —

г

32 Кочергиіа К. Організашіїно-нраноні форми комерційних юридичних осіб за лаконодивсіво.м України//Пілпрнсмшштво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 45.

33 Кравчук В. Правові ознаки юридичної1 особн//Прслпринимательство, хозяиство и право. ■- 1999. - № 9. - С II

34 Кузьмін Р.І.. Кузьми! Р.Р. Співвідношення понять 'пілприсмпинтво'' та "господарська діяльність''//Право України. — 1999. — № 5.

35 Мартемьянов В.С. Хозяііственное право — Т. І. — М.. 1984.

36 Ніколасва Л.В.. Старисв О.В., Пальчук П.М , Іванснко Л.М.

Підприємницьке право. — К.. 2001.

37 Підприемнішькс право України/За ред. Р.Б. Шишки. — Харків. 2000. —

С. 64.

38. Правові осгіоііи підприсмнинької діяльності/За рсл. В І. П.ілкуна. П.В. Мельника, В.М. Поповича. — К.. 1997.

39. Предпринимательскос право Украиньї: Практикум/Пол пбілсй рсд. Н.А. Саниахметоиоіі. — Харьков. 1999.

40. Саниахметова Н Причнакп предпринимательства//Підприсмііиіітво. господарство і право. — 2001. — № 8. — С. 6.

41. Саниахметова Н.А. Геїулироііанис предпринимательской деятельнос-ти в У крапне: орі;шпіацііошіо-прагговьіс аспектьі. — Одесса, 1Ч9К

42. Старіїев О. Чи с підприємцем часновпик ТОВ?//Юріідичнии вісник України. — 1999. - № 34.

43. Фролов Ю. Некотормс проблеми правово» характеристики юрилпче-ского лииа//Предпрннимаіельство. \озяйство и право. — 2000. — № 5. - С. 34.

44. Черньїш Л.П. Основи ппелприіінматсльсіва: Курс лекций. — Мипск, 1993.

45. Шнипко О. Сутність ппприсмшшької діяльності та основні умови розвитку її п Україні//Підприсмніпітво. господарство і право. — 2002. — № 6. - С. 3.

46. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник — К., 2002.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconА. В. Коваленко Лабораторний практикум
Лабораторний практикум з дисципліни „Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” для студентів інженерних спеціальностей...
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconЛабораторний практикум
Проектування художніх систем одягу. Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Швейні вироби» спеціалізації «Моделювання...
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconЛабораторний практикум з генетики
Афанасьєва К. С, Рушковський С. Р., Безруков В. Ф., Демидов С. В. Лабораторний практикум з генетики. Посібник для студентів біологічного...
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconНафтогазоносні провінції Лабораторний практикум
Маєвський Б. Й., Манюк М.І., Хомин В. Р. Нафтогазоносні провінції: Лабораторний практикум. 2-ге вид зі змін. І доповн. – Івано-Франківськ:...
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconАлексеєнко Н. М., Бутко Л. В. Практикум з редагування: Навчальний посібник
Практикум з редагування: Навчальний посібник. К.: Наша культура І наука, 2007. 112 с
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconВантажні перевезення практикум
Кравчук С. С. Вантажні перевезення: практикум / Кравчук С. С. – Дніпропетровськ: амсу, 2012 – 86с
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconПрактикум з філософії (для студентів усіх форм навчання) львів 2003
Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів внз (під редакцією В. Л. Петрушенка). – К.: “Каравела”; Львів:...
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconПсиходіагностичний, психокорекційний І розвивально-виховний практикум...
Гоян І. М., Палій А. А. Психодіагностичний, психокорекційний І розвивально-виховний практикум у дитячому садку
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний...
Хомин В. Р., Калиній Ю. А. Нафтогазопромислова геологія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. – 69 с
Практикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32 iconПрактикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання)
Практикум містить теми щодо проведення семінарських, практичних занять курсу «Цивільне право України. Загальна частина»; практичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка