1 : Предмет І методи політології
Скачати 298.23 Kb.
Назва1 : Предмет І методи політології
Сторінка1/3
Дата конвертації28.03.2014
Розмір298.23 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
Зміст самостійної роботи студентів.
Тема 1: Предмет і методи політології.

1) Політологія це наука про:

А – інтриги, розподіл майна та політичну владу. В - економіку, владу і право.

С - політику, державу та суспільство.

2) Політичне життя людей, соціальних спільнот, інтегрованих в державу і суспільство це:

А – об’єкт політології.

В - предмет політології.

С - метод політології.

3) Діалектичний, системний, структурно-функціональний, поведінковий і т. і. Це:

А – методи політології.

В - прикмети політології.

С - основні політологічні вчення.

4) Політологія виникла в:

А – VI ст..

В – III ст.

С – XIX ст.

D – XX ст.

5) Метод що базується на дослідженні поведінки окремих особистостей і груп називають:

А – інстиціональним.

В – антропологічним.

С – біхевіористським.


^ Тема 2: Історія зарубіжної політичної думки.

1) Перші людські уявлення про політику існували у вигляді:

А – релігійних догматів.

В – перших збірок законів.

С – міфології.

D – трактатів політичних діячів.

2) Теорії про змішану форму держави, правову державу та громадянське суспільство сформувалися в:

А – стародавній Греції.

В – стародавньому Римі.

С – середньовічної Європі.

D – стародавньому Китаї.

3) Змішана форма правління це:

А – устрій держави на основах анархій.

В – устрій поєднуючий в собі елементи монархії, аристократій і демократій.

С – устрій держави поєднуючий політичну свободу громадян та інститут рабства.

4) США стали першою в світі державою що являла собою :

А – республіканську державу.

В – демократичну державу.

С – капіталістичну державу.

D – правову державу.

5) Автором роботи “Філософія права” є :

А – Г. Гегель.

В – Ж.-Ж. Руссо.

С – Т. Гоббс.

D – Ш. Кант.


^ Тема 3: Історія української політичної думки.

1) Політична думка на українських землях зародилась в:

А – X ст.

В – XІ ст.

С – XIII ст.

D – XVII ст.

2) Першим на українських землях політичним трактатом що спирався не тільки на релігійну етику а ще і на світську логіку та інтереси монарха був:

А – “Правда Ярослава”

В – “Моління Даниїла Заточника”

С – “Повчення Мономаха”

D – “Слово про закон і благодать”

3) Що стало основою “Конституцій Пилипа Орлика”:

А – Конституція США

В – етика православ’я

С – право військової демократії Запорозької Січі

D - природне право

4) В Україні ідеї абсолютної монархії і з’єднання України з Росією обґрунтував:

А – Г. Сковорода

В – Ф. Прокопович

С – Я. Козелецький

D – Д. Заточник

5)Ідеологом Українського фашизму є:

А – С. Бандера.

В – М. Драгоманов.

С – Д. Донців.

D – В. Липинський


^ Тема 4: Сутність світу політичного і роль ідеологічних парадигм в ньому.

1) Діяльність і відношення соціальних об’єктів з приводу влади над різними об’єктами суспільства і над самим суспільством як цілісним соціальним організмом це:

А – політична боротьба.

В – політика.

С – політологія.

D - полісі.

2)Ресурси влади це:

А – примус

В – заохочення

С – страх

D - гроші

3) Суб’єкт політики це:

А – той хто здійснює політичну владу і контроль.

В – той хто сприймає накази влади.

С – той хто не є ні джерелом влади ні виконавцем її волі.

4) Державна ідеологія є :

А – зловживанням влади над населенням.

В – невід’ємним елементом держави.

С – побічним продуктом інформаційної політики держави.

D – елементом політичної думки населення який підтримує влада.

5) Що з названого не є ідеологічною парадигмою:

А – екзистенціалізм

В – біхевіоризм

С – лібералізм

D - християнство^ Тема 5: Політична культура, як фактор політичного життя суспільства.

1) Політична соціалізація проходить в

А – лише в дитинстві.

В – лише в юності.

С – з моменту цілковитої самостійності людини.

D – все життя людини.

2) Частина духовної культури суспільства, система політичних поглядів і стереотипів що історично склалася у громадян і керує їхньою поведінкою в суспільстві і державі це:

А – культура володарювання.

В – політична мораль.

С – політичні цілі.

D – політична культура.

3) Статичні образи що спираються на вірування, які допомагають привести до ладу і інтерпретувати незвичні факти та події це:

А – ідеологічні канони.

В – політичні стереотипи.

С – політичні закони.

D – політичні міфи.

4) Що з названого не є функцією політичної культури в політичному житті:

А – володарювання.

В – адаптації.

С – комунікації.

D – орієнтації.

5) Згідно з типологією Г. Aлмонда скільки існує типів політичної культури:

А – 4

В – 6

С – 7

D - 8


^ Тема 6: Теорія держави.

1) Органічна теорія виникнення держави говорить що...

А – держава це родина яка колись давно надзвичайно виросла.

В – держава виникла як наслідок підписання договору між вільними людьми.

С – держава – це сума психологічних взаємодії особистостей і їх різноманітних об’єднань.

D – держава є аналог тіла людини.

2) Чи сумісні вільна особистість і держава?

А – так, але це обмежить владу держави.

В – так, але влада такої держави буде дуже слабкою.

С –так, бо вільна особистість це нереальність і держава все одно нав’яже громадянам свої інтереси.

D – ні, ні в якому разі.

3) Що з названого не є ознакою держави:

А – населення.

В – герб.

С – судова система.

D – апарат управління.

4) Система органів що мають державно-владні повноваження , права і обов’язки по виконанню задач і функції держави:

А – апарат Президента.

В – Кабінет Міністрів.

С – Верховна Рада.

D – державний апарат.

5) Громадянське суспільство виникло

А – вI ст. до н. е.

В – в I ст.

С – на початку XIX ст.

D – було завжди з моменту виникнення держави.

6) Що з названого не є ознакою правової держави

А – домінування права.

В – демократична держава.

С – федералізм.

D – багатопартійність.

7) Як пов’язані правова держава і громадянське суспільство

А – правова держава є передумовою існування громадянського суспільства.

В – громадянське суспільство є передумовою існування правової держави.

С – на практиці одне без іншого неможливі.

D – ніяк не пов’язані.


^ Тема 7: Політична система.

1) Згідно з найпоширенішим на цей час уявленням в світовій політичній думці пор сутність політичної системи вона являє собою:

А – сукупність політичної поведінки, політичний процес в рамках якоїсь організації, об’єднань, людських спільнот, навіть таких що не є політичними інститутами.

В – сукупність державних інститутів, політичних партії та суспільних рухів.

С – сукупність політичних норм, політичних ідеї, політичних принципів працюючих в даному суспільстві.

D – сукупність відношень державних установ, політичних партії та суспільства з приводу політичних повноважень і влади в цілому.

2) З якими з названих ознак не пов’язано поступове формування політичної системи суспільства:

А – загальність цінностей, сукупних політичних символів, упевнень, прийнятих членами політичної системи.

В – спільне реагування всіх елементів на зовнішні чинники.

С – єдність фінансової, податкової та митної системи.

D – пов’язане зі всіма названими ознаками.

3) Що з названого не є підсистемою політичної системи:

А – політичні організації і об’єднання.

В – політичні відношення.

С – політична культура і політична свідомість.

D – є всі.

4) Типологія політичних систем заснована на політичному режимі має наступні типи політ. системи:

А –фашистські політ. системи.

В – авторитарні політ. системи.

С – демократичні політ. системи.

D - тоталітарні політ. системи.

5) Яка ознака, на ваш погляд, є най головною умовою існування демократичної політичної системи:

А – наявність багатопартійності.

В – виборність органів місцевого самоврядування.

С – вільні вибори, які забезпечують рівні можливості обирати і бути обраним.

В – гарантії прав і свобод особистості.


^ Тема 8: Політична еліта і політичне лідерство.

1) Що називають політичною елітою:

А – заможних громадян, що мають відношення до політики і прийняття політичних рішень.

В – найвпливовіших політиків, бізнесменів і чиновників від яких залежить прийняття політичних рішень.

С – людей що мають високий рівень освіти, прибутку і високе соціальне положення, а також мають доступ до прийняття політичних рішень.

D – сукупність діячів які мають високе соціальне і матеріальне положення, проводять публічну політичну діяльність.

2) Людей що мають не всі ознаки притаманні політичній еліті, але мають бажання втручатись в політичну діяльність називають:

А – публічні політики.

В – антіеліта.

С – “олігархи”.

D – маргінальна еліта.

3) що з названого не є основними функціями політичного лідера:

А – аналіз політичних процесів і політичної ситуації.

В – мобілізація виконавців.

С – розробка програм і планів, прийняття політичних рішень.

D – оновлення політичної системи.

4) Державу в якій на базі регулярних, реально вільних, таємних, загальних виборів за владу конкурують політичні еліти називають:

А – олігархією.

В – аристократією.

С – поліархією.

D – деспотією.

5) Виходячи з реального положення з ротацією політичних еліт, їх кількістю, типовими моделями поведінки правлячої еліти, її цілями та цінностями можна визначити:

А – форму правління.

В – форму політичного режиму.

С – форму державного устрою.

D – нічого з названого.


^ Тема 9: Політичний вимір сучасних етнонаціональних процесів.

1) Опишіть співвідношення понять “етнічне” - ”соціальне”.

А – вони не пов’язані.

В – їх об’єднує економіка, в першу чергу таке явище як “національна економіка”.

С – вони штучно об’єднані в державі політичною системою.

D – вони в сукупності природно створюють таке поняття, як “національне”.

2) Складання народностей в Європі проходило в:

А – дописемний період історії.

В – XX - VI

С – III ст. до н.е. – IX ст. н.е.

D – XV – XIX ст.

3) Згідно з марксистською теорією виникнення націй головні ознаки нації є:

А – єдність мови і території.

В – національний характер, особливості психіки.

С – етнічні зв’язки.

D – будова тіла, спільна мова, традиції, територія, культура.

4) Яка тенденція останнім часом домінує в системі “нація - політика”?

А – політика стає більш національною.

В – проходить політизація національних відносин.

С – національні питання штучно підпорядковуються політичним інтересам державними і економічними інститутами.

D – система “нація - політика” є константою політичного світу і ніколи не змінюється.

5) Структура національних відносин складається з наступних відношень:

А – внутрішні.

В – міжнаціональні.

С – зовнішні.

D – інтернаціональні.


  1   2   3

Схожі:

1 : Предмет І методи політології icon1. Предмет І методи політології
О-м політології як науки виступає пол сфера сусп життя, осн зміст якої склад політико-владні відносини як відносини з приводу влади...
1 : Предмет І методи політології iconТема Політика як суспільне явище. Політологія як наука
Об’єкт та предмет дослідження політології. Основні категорії, функції та методи дослідження
1 : Предмет І методи політології iconПлан Предмет, структура та функції політології. Закони І закономірності...
Закорінені в давніх часах спроби збагнути особливості політичного розвитку людської цивілізації постійно розвиваються І вдосконалюються...
1 : Предмет І методи політології iconПлан анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет...
Основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку
1 : Предмет І методи політології iconТема Теоретико-методологічні засади політології Визначення політології,...
...
1 : Предмет І методи політології iconЕкологія як наука, її предмет І завдання
Мета: показати предмет, завдання. Методи екології І місце цієї науки в системі природничих наукових дисциплін
1 : Предмет І методи політології iconПерелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) з політології
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
1 : Предмет І методи політології icon2 Предмет політології, закони категорії
Політика є регулятором суспільних відно­син, реалізуючись шляхом їх орієнтування, спрямування роз­витку в багатьох галузях або в...
1 : Предмет І методи політології iconТема Предмет та методи соціології
О. Конта; б уточнення предмета соціології Е. Дюркгеймом; в різні парадигми сучасного соціологічного мислення та уявлення про предмет...
1 : Предмет І методи політології iconПлан. Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу. Методологія,...
Д. П. постала як галузь психологічної науки, визначивши свій предмет, теоретичні принципи дослідницьких стратегій І адаптувавши методи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка