Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять
НазваМетодичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять
Сторінка1/12
Дата конвертації03.03.2014
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

ПРАВО

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
за вимогами кредитно-модульної системи навчання
програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять і до самостійної

роботи студентів, завдання до практичних занять,

питання до модульних контролів,

теми завдань до індивідуальної науково-дослідницької роботи студентів.


Харків 2011

Укладачі:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України ^ Процевський Олександр Іванович;

кандидат юридичних наук, професор Процевський Віктор Олександрович;

кандидат юридичних наук, доцент Гоц Ольга Василівна;

кандидат юридичних наук, доцент Богославець Сергій Володимирович

Рецензенти:

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Іншин Микола Іванович, завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка;

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України ^ Прилипко Сергій Миколайович, професор кафедри трудового права Університету «Національна юридична академія України імені .Ярослава Мудрого».

Методичні рекомендації з курсу Право соціального забезпечення України для студентів юридичного факультету. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2011. – _______ с.

© Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди
© Процевський О.І., Процевський В.О.,

Гоц О.В., Богославець С.В.

Вступ
Право соціального забезпечення є самостійною галуззю в системі права України, яка сформувалась у другій половині ХХ ст.

Перехід нашої держави до ринкової економіки відобразився на системі соціального забезпечення. Нова система утворюється на базі концепцій і програм, затверджених урядом України.

Конституція 1996 р. закріплює права людини у галузі соціального забезпечення. Вона кожному гарантує соціальне забезпечення за віком, у разі хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей та в інших випадках, встановлених законодавством. Кожний має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. При цьому медична допомога у державних та комунальних закладах охорони здоров’я надається громадянам безоплатно шляхом державного фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних й оздоровчо-профілактичних програм. Материнство та дитинство, сім’я знаходяться під захистом держави.

В теперішній час право соціального забезпечення розвивається на підставі нових принципів і концепцій, охоплює нові групи відносин, які раніше знаходились за межами даної галузі права. Сформувалась нова державна система соціального забезпечення.

В період переходу до ринкових відносин у нашій державі з’явилася економічна нестабільність, інфляція, посилилося розшарування суспільства, зростає безробіття, тому гостро стала проблема соціальної захищеності громадян. Вирішити її в рамках однієї галузі – права соціального забезпечення – неможливо, оскільки вона виходить одночасно на декілька галузей права (трудове, цивільне, житлове, сімейне, фінансове тощо). Ці обставини слід враховувати при вивченні курсу права соціального забезпечення.

Завдання вивчення дисципліни полягає в оволодінні студентами основних теоретичних знань щодо проблем права соціального забезпечення, в умінні орієнтуватись у чинному законодавства України про соціальне забезпечення. У процесі вивчення права соціального забезпечення студенти повинні набути навичок у користуванні відповідними норма­тивними актами, уміти вирішувати конкретні практичні питання, пов'язані з застосуванням норм права соціального забезпечення, слідкувати за змінами в поточному законодавстві.

При вивченні права соціального забезпечення студент повинен, передусім, керува­тися навчальною програмою курсу, де визначений обсяг матеріалів, коло теоретичних проблем і конкретних питань, що повинні бути засвоєні, а також методичними вказівками до кожної теми.

Користуючись відповідними підручниками та нормативними актами, слід мати на увазі, що у нормативні акти України внесені та вносяться значні зміни, які не враховані та не розкриті в навчальній літературі. Тому відповідний матеріал треба вивчати самостійно, керуючись нормативними актами в останній редакції.

При вивченні тем курсу студентам слід приділити особливу увагу тенденціям розвитку права соціального забезпечення в сучасних умовах формування ринкової економіки. У зв’язку з цим на практичних заняттях розглядаються спірні питання тем, студентами наводяться анотації опублікованих наукових статей, заслуховуються доповіді, проводяться диспути, готуються реферати за найбільш важливими проблемами права соціального забезпечення в нашій країні.

Теми вивчаються на практичних заняттях шляхом аналізу основних теоретичних положень та їх застосування. В процесі розв’язання завдань (казусів) студент повинен вміти аналізувати фактичні обставини справи, знайти та застосувати правові норми щодо даної проблеми та вирішити справу по суті.

Як до, так і під час розв'язання завдань, викладач може ставити теоретичні питання, які стосуються інституту галузі права, що вив­чається. У відповіді на ці питання студент повинен не тільки переказати відповідні розділи підручника або лекції, а й показати знання рекомендо­ваної літератури та нормативних актів. Бажано, щоб студент висловив своє ставлення до дискусійних питань.

Вибір завдань та їх кількість при вивченні курсу права соціального забезпечення України здійснюється викладачем, який проводить заняття в студентській групі, в залежності від кількості годин, відведених на вивчення окремої теми. Рішення завдань повинне бути виконане письмово. В ньому треба дати відповіді не тільки на питання, що поставлені в умовах завдання, але й на ті, які логічно витікають з рішення, аргументувавши, чому саме ця норма права повинна бути застосована. При цьому треба навести назву нормативного акту, дату його прийняття, конкретну статтю або пункт, на які робиться посилання при вирішенні завдання.

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Інституту економіки і права ХНПУ ім. Г.С. Сковороди бажає Вам успіху у вивченні однієї з важливих в умовах становлення ринку праці юридичних дисциплін – права соціального забезпечення України.
^ Робоча програма

з курсу “Право соціального забезпечення України”

для студентів 3-го курсу денної форми навчання юридичного факультету

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

п/п

Теми


Кількість годин

Лекції

Практ.

Самост. робота

Індивід.

робота

Змістовий модуль 1

Загальна частина

1.

Соціальне забезпечення – пріоритетний напрямок соціальної політики України

-

-

2
2.

Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення України

-

-

6
3.

Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення України

2

2

2
4.

Принципи права соціального забезпечення України

1

-

2
5.

Джерела права соціального забезпечення України

1

-

6
6.

Правовідносини в праві соціального забезпечення України

4

2

2
7.

Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні

2

2

2
8.

Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальне забезпечення

2

2

2
9.

Організація загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні

2

-

2
Змістовий модуль 2

Особлива частина

10.

Пенсійне забезпечення за рахунок страхових фондів України

2

4

1
11.

Пенсійне забезпечення за рахунок державного бюджету України

2

4

1
12.

Система страхових допомог в Україні

2

4

1
13.

Державні соціальні допомоги в Україні

2

2

1
14.

Соціальні пільги як вид соціального забезпечення в України

2

2

1
15.

Соціальні послуги в Україні

2

2

1
16.

Міжнародні стандарти соціального забезпечення

-

-

6Всього


26

26

38  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки...
В них вказано тематичний план, науково-методичне обґрунтування тем, цілі занять, орієнтовні основи дії для засвоєння теоретичного...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconАфедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських...
Криміналістика (методика): плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4-го курсів / Склали: Р. М. Шехавцов,...
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання програма курсу, робочий план, плани та рекомендована література до практичних занять І до самостійної роботи студентів, завдання до практичних занять iconМетодичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» (для студентів зі спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка