1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Скачати 455.87 Kb.
Назва1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Сторінка4/4
Дата конвертації28.02.2014
Розмір455.87 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4

^ 8.1. До центральних керівних органів Партії належать: З'їзд Партії, Політична рада Партії, Голова Партії.
8.2. Вищим органом Партії є З'їзд Партії, що скликається Політичною радою Партії чи Головою Партії не рідше 1 (одного) разу на 2 (два) роки.
8.3. Також, З'їзд Партії скликається Політичною радою Партії за вимогою не менше 1/3 (однієї третини) обласних партійних організацій не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту письмового подання такої вимоги.
8.4. Делегати З'їзду обираються Зборами або конференцією обласних партійних організацій.
8.5. Політична рада Партії визначає норму представництва, час і місце проведення, проект порядку денного З’їзду Партії та доводить цю інформацію через Центральний виконавчий комітет Партії до відома обласних партійних організацій.

8.6. З'їзд повноважний приймати рішення за умови участі в ньому більше ніж половини обраних на З’їзд делегатів.
8.7. Рішення на З’їзді приймаються шляхом прямого та відкритого голосування, якщо інша процедура та порядок голосування не встановлені З’їздом.
8.8. Рішення на З'їзді приймаються більшістю голосів від кількості зареєстрованих на З'їзді делегатів.
Рішення з питань про реорганізацію або ліквідацію Партії приймаються не менше як 3/4 (трьома четвертими) від кількості зареєстрованих на З'їзді делегатів.
8.9. До компетенції З'їзду Партії належить:

- прийняття Програми, Статуту, затвердження змін та доповнень до них;
- обрання Голови Партії;
- обрання заступників Голови Партії за поданням Голови Партії;
- затвердження голови Центрального виконавчого комітету Партії за поданням Голови Партії;
- обрання членів Політичної ради Партії;
- обрання членів Ревізійної комісії Партії;
- висування кандидатів у народні депутати України;
- висування кандидата у Президенти України;
- заслуховування звітів Голови Партії, Ревізійної комісії Партії та прийняття рішень з цих питань;
- прийняття рішення про утворення виборчих блоків партій та вихід з них;
- затвердження передвиборчих програм кандидата у Президенти України, кандидатів у народні депутати України;
- прийняття рішення про прийом у члени Партії, виключення з Партії;
- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Партії, створення ліквідаційної комісії;
- вирішення будь-яких інших питань діяльності Партії.
8.10. Центральним керівним органом Партії, що здійснює загальне керівництво Партією у період між З’їздами є Політична рада Партії.
8.11. Політична Рада Партії обирається З’їздом Партії.
Повноваження Політичної ради Партії припиняються з моменту обрання Політичної ради Партії у новому складі.
8.12. До складу Політичної ради Партії входять: Голова Партії, заступники голови Партії, інші члени, що обираються З’їздом Партії.
8.13. Політична рада Партії працює у формі засідань.
8.14. Засідання Політичної ради Партії скликаються Головою Партії або за його дорученням одним із його заступників. Засідання Політичної ради Партії скликаються не рідше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців.
Політична рада Партії повноважна приймати рішення за умови присутності на її засіданні більше ніж половини членів Політичної ради Партії.
8.15. Рішення Політичної ради Партії приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.
8.16. Головує на засіданні Політичної ради Партії Голова Партії або за його дорученням один із його заступників.
8.17. Рішення Політичної ради Партії є обов’язковими для виконання місцевими партійними організаціями, їх органами та членами Партії.
8.18. Політична рада Партії:
- забезпечує реалізацію цілей та завдань Партії, а також шляхів їх досягнення;
- приймає рішення про скликання З’їзду Партії;
- формує проект порядку денного З'їзду, встановлює норми представництва на З'їзді, визначає час і місце його проведення;
- приймає рішення про участь Партії у міжпартійних об’єднаннях, про входження Партії до коаліцій та вихід з них;
- приймає рішення про підтримку молодіжних, жіночих та інших об'єднань громадян, про надання допомоги у їх створенні;
- затверджує кошторис витрат Партії;
- затверджує структуру Центрального виконавчого комітету Партії, контролює його діяльність;
- забезпечує виконання рішень З'їздів Партії;
- скасовує рішення місцевих партійних організацій у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статуту і Програмі Партії, рішенням центральних органів Партії;
- сприяє діяльності депутатів - членів Партії у Верховній Раді України та органах

місцевого самоврядування;
- приймає у члени Партії, приймає рішення про виключення з Партії;
- встановлює розмір та порядок сплати членських внесків;
- приймає внутрішні документи Партії (інструкції, положення тощо);
- подає на затвердження З'їзду Партії пропозиції щодо висування кандидатів у народні депутати України, щодо висування кандидата на пост Президента України, подає З’їзду Партії пропозиції щодо підтримки кандидата на пост Президента України;
- затверджує зразки печатки, штампів, бланків, облікової картки, партійного квитка, а також символіки Партії;
- приймає рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників;
- приймає рішення про утворення, ліквідацію місцевих партійних організацій, скликання Зборів або конференцій (визначення норм представництва на них) місцевих партійних організацій;
- визначає порядок та процедуру висування місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, здійснює контроль за процесом висування відповідними місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних і міських голів;
- визначає порядок та процедуру затвердження передвиборчих програм кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів;
- має право приймати рішення про внесення пропозиції Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку;
- має право приймати рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку;
- має право приймати рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради;
- здійснює інші повноваження, передбачених цим Статутом, виконує інші функції для забезпечення діяльності Партії.
Політична рада Партії має право достроково припиняти повноваження голови місцевої партійної організації та/або Ради місцевої партійної організації. В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови місцевої партійної організації та/або Ради місцевої партійної організації, Політична рада Партії призначає виконуючого обов’язки голови місцевої партійної організації. Центральний виконавчий комітет Партій забезпечує здійснення перереєстрації членів Партії, що зареєстровані або перебувають на обліку у відповідній місцевій партійній організації.
Політична рада Партії скликає Збори або конференцію місцевої партійної організації протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з моменту прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови місцевої партійної організації та/або Ради місцевої партійної організації.
8.19. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії. Голова Партії обирається З'їздом Партії.
Голова Партії:
- здійснює керівництво Партією;
- представляє Партію у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні;
- скликає З'їзди Партії, головує на З’їздах Партії;
- подає для обрання на З’їзді Партії кандидатури заступників Голови Партії;
- подає на затвердження З’їзду Партії кандидатуру голови Центрального виконавчого комітету Партії;
- скликає засідання Політичної ради Партії, головує на них;
- робить від імені Партії заяви та оприлюднює політичні документи;
- підписує документи від імені Партії;
- видає розпорядчі документи, відповідно та у межах цього Статуту;
- виконує інші повноваження для забезпечення діяльності Партії.
Повноваження Голови Партії припиняються з моменту обрання нового Голови.
8.20. Заступники голови Партії обираються З’їздом Партії та здійснюють свої повноваження відповідно до цього Статуту.
Заступники голови Партії, за дорученням Голови Партії, представляють Партію у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні, здійснюють інші повноваження.
Заступник голови Партії, за дорученням Голови Партії, головує на З’їзді Партії, скликає та головує на засіданні Політичної ради Партії.
8.21. Центральним виконавчим органом Партії є Центральний виконавчий комітет.
8.22. Центральний виконавчий комітет Партії очолює його голова.
Голову Центрального виконавчого комітету Партії затверджує З’їзд Партії за поданням Голови Партії.
Головою Центрального виконавчого комітету Партії затверджується один із заступників Голови Партії.
8.23. Голова Центрального виконавчого комітету Партії:
- затверджує штатний розклад, призначає та звільняє працівників Центрального виконавчого комітету Партії;
- подає Зборам або конференції обласної партійної організації кандидатуру на посаду голови відповідної місцевої партійної організації;
- має право подавати кандидатуру на посаду голови районної, міської, районної у місті партійної організації у випадках, передбачених цим Статутом;
- погоджує кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету обласної партійної організації;
- має право погоджувати кандидатури на посади голів виконавчих комітетів первинних, районних, міських, районних у містах партійних організацій;
- має право скликати Раду місцевої партійної організації;
- видає організаційно-розпорядчі документи, відповідно та у межах цього Статуту;
- підписує від імені Партії фінансові та інші документи, відкриває рахунки в установах банків;
- здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;
- виконує інші повноваження для забезпечення діяльності Партії.
8.24. Структуру Центрального виконавчого комітету Партії затверджує Політична рада Партії.
8.25. До компетенції Центрального виконавчого комітету Партії відноситься:
- розробка плану діяльності Партії;
- підготовка З’їзду Партії, засідань Політичної ради Партії;
- організація виконання рішень З’їзду, Політичної ради Партії;
- подання пропозицій Політичній раді Партії про утворення та ліквідацію місцевих партійних організацій;
- подання пропозицій Політичній раді Партії подань про дострокове припинення повноважень голови та/або Ради місцевих партійних організацій;
- організація діяльності Партії та місцевих партійних організацій, у тому числі під час виборів;
- організація підготовки кадрів Партії;
- ведення обліку членів Партії;
- ведення обліку майна та коштів Партії та місцевих партійних організацій;
- моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій;
- забезпечення процесу висування кандидата на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, висування відповідними місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних і міських голів;
- виконання інших функцій, визначених цим Статутом, рішеннями З’їзду, Політичної ради Партії, Голови Партії.
8.26. Центральним контрольним органом партії є Ревізійна комісія Партії.
8.27. Ревізійна комісія Партії обирається З’їздом Партії у складі 3 (трьох) осіб.
Повноваження Ревізійної комісії Партії припиняються з моменту обрання Ревізійної комісії Партії у новому складі.
8.28. Очолює Ревізійну комісію Партії її голова, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.
8.29. Ревізійна комісія Партії працює у формі засідань, які скликаються її головою.
Рішення Ревізійної комісії Партії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше ніж половина її членів.

8.30. До компетенції Ревізійної комісії Партії відноситься:
- контроль та ревізія діяльності місцевих партійних організацій та центральних органів Партії;
- проведення ревізії фінансової діяльності Партії, ревізії засобів масової інформації, заснованих Партією;
- розгляд внутрішньопартійних конфліктів, розгляд пропозицій скарг та заяв членів Партії, органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії і прийняття рішення щодо них у межах повноважень, визначених цим Статутом;
- нагляд за дотриманням членами Партії Статуту Партії;
- нагляд за процесом обрання делегатів на конференції місцевих партійних організацій, З'їзди Партії;
- виконання інших функцій, передбачених цим Статутом.
Ревізійна комісія Партії звітує про свою діяльність перед З’їздом.
8.31. Ревізійна комісія Партії для виконання своїх завдань має право вимагати необхідну інформацію від органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії.
Ревізійна комісія Партії має право вимагати від центральних органів Партії, органів місцевих партійних організацій, членів Партії усунення виявлених порушень.
Ревізійна комісія Партії має право залучати до своєї діяльності членів Ревізійної комісії місцевої партійної організації.
9. Висування кандидатів у Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів. Депутатські фракції
9.1. Висування Партією кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, здійснюється на підставі чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.
9.2. Порядок та процедура висування місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів визначається Політичною радою Партії або З’їздом Партії.
9.3. Порядок та процедура затвердження передвиборчих програм кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів визначається Політичною радою Партії або З’їздом Партії.
9.4. Члени Партії, обрані депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад утворюють депутатські фракції. Кожний член Партії, який обраний депутатом, зобов'язаний взяти участь у створенні депутатської фракції та увійти до її складу.
^ 10. Майно та кошти партії
10.1. Партія є неприбутковою організацією.
10.2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
10.3. Придбання нерухомого майна, відчуження майна, що знаходиться у власності Партії, здійснюється за рішенням Політичної ради Партії.
10.4. Місцеві партійні організації Партії ведуть облік та надають звітність Центральному виконавчому комітету Партії щодо надходження та використання майна та коштів.
10.5. Партія щорічно опубліковує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.
10.6. Держава не відповідає за зобов'язаннями Партії, а Партія не відповідає за зобов'язаннями держави.
10.7. Партія не несе майнової відповідальності за зобов'язаннями членів Партії, а місцеві партійні організації, а члени Партії не несуть майнової відповідальності за зобов'язаннями Партії.
10.8. Партія веде бухгалтерську та іншу звітність у порядку встановленому чинним законодавством України.
^ 11. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту партії
11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться З'їздом Партії. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймаються не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих на З’їзді Партії делегатів.
11.2. Центральні органи Партії у тижневий термін інформують Міністерство юстиції України про внесення змін та доповнень до Статуту Партії.
^ 12. Припинення діяльності партії
12.1. Припинення діяльності Партії здійснюється шляхом її реорганізації,

ліквідації (саморозпуску) або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.2. Рішення про реорганізацію Партії приймається не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих на З’їзді Партії делегатів.
12.3. Рішення про ліквідацію Партії приймається не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих на З’їзді Партії делегатів або за рішенням суду.
12.4. Ліквідація Партії проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається за рішенням З’їзду Партії або за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі права по управлінню майном Партії. Після погашення всіх майнових та фінансових зобов'язань активи Партії передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховуються до доходу бюджету.
12.5. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що подається на затвердження органу, який її призначив.
1   2   3   4

Схожі:

1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon"молодіжний рух на захист сімї та життя"
Організація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України „Про...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗатверджено
Свою діяльність пспу здійснює у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту І програми партії
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета діяльності та головні завдання партії
Вільна Україна ” є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню І вираженню їх політичної...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗакон україни «Про бджільництво»
Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України та складається з цього Закону, законів України "Про захист...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconУчнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж
Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconСтатут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
«Центр Розвитку Людини» (надалі – Організація) – є неприбуткова громадська організація, яка створена та здійснює свою діяльність...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗаконодавству України
В україні діє принцип верховенства права (правового закону). Найвища юридична сила належить Конституції України, норми якої мають...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconГенеральна прокуратура україни
З метою забезпечення належної організації прокурорського нагляду за виконанням вимог Конституції України, Закону України «Про оперативно-розшукову...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconРозділ I загальні положення глава Основи державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета, завдання та форми діяльності партії
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка