1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Скачати 455.87 Kb.
Назва1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Сторінка3/4
Дата конвертації28.02.2014
Розмір455.87 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4

6.15. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації:
- скликає Збори або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації, визначає час і місце їх проведення, норму представництва на конференції районної, міської, районної у місті партійної організації;
- затверджує структуру виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації; забезпечує утворення (формування) депутатських фракцій (груп) у місцевих радах, заслуховує звіти їх керівників, депутатів місцевих рад, спрямовує їх діяльність;
- здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;
- здійснює повноваження, делеговані їй Зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації;
- здійснює інші розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи районної, міської, районної у місті партійної організації у межах, визначених цим Статутом.
6.16. Вищою посадовою особою районної, міської, районної у місті партійної організації є голова районної, міської, районної у місті партійної організації, який обирається Зборами або конференцією районної, міської, районної у місті партійної організації терміном на 2 (два) роки, за поданням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації, в межах якої знаходиться відповідна місцева партійна організація або Голови Центрального виконавчого комітету Партії.
Процедура обрання голови районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідними Зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації.
6.17. Голова районної, міської, районної у місті партійної організації:
- здійснює керівництво районною, міською, районною у місті організацією;
- представляє районну, міську, районну у місті партійну організацію;
- вносить на Збори або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації кандидатури на посаду заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації;
- скликає засідання та організовує роботу Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;
- забезпечує виконання рішень Зборів або конференції та Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;
- у визначеному статтею 4.7. цього Статуту порядку, призначає голову виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації;
- підписує документи від імені районної, міської, районної у місті партійної організації;
- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;
- виносить на розгляд Ради районної, міської, районної у місті партійної організації питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;
- здійснює інші функції щодо керівництва місцевою партійною організацією.
6.18. Утворення виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.8. цього Статуту. Компетенція виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідно до статті 4.9. цього Статуту.

6.19. Ревізійна комісія районної, міської, районної у місті партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.10.-4.12. цього Статуту.
7. Кримська республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські партійні організації
7.1. Обласні партійні організації – це Кримська республіканська, обласні, Київська міська і Севастопольська міська партійні організації.
Статус Кримської республіканської партійної організації має особливості, які випливають із Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим.
7.2. До складу Кримської республіканської партійної організації входять первинні, районні в містах, міські (крім Севастопольської міської організації), районні партійні організації, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
До складу обласної партійної організації входять первинні, районні в містах, міські (крім Київської міської організації), районні партійні організації, які знаходяться на території відповідної області.
До складу Київської міської та Севастопольської міської партійної організації входять (в разі їх утворення) первинні, районні партійні організації, які знаходяться на території відповідних міст.
7.3. Обласна партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Політичної ради Партії, на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії.
7.4. Реєстрація обласної партійної організації здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України у встановленому Законом порядку.
Рішення про набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи приймає Політична рада Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.
В разі набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації.

7.5. Обласні партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту та Програми Партії, рішень центральних органів Партії.
7.6. Вищим керівним органом обласної партійної організації є Збори або конференція, які скликаються Радою обласної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.
Також, Збори або конференція обласної партійної організації скликається Радою обласної партійної організації за письмовою вимогою голови або за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що перебувають на обліку в обласній партійній організації, не пізніше, як за 30 (тридцять) днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги.
Збори або конференція обласної партійної організації можуть скликатися за рішенням Політичної ради Партії.
7.7. Про час і місце проведення Зборів або конференції обласної партійної організації, орган, що її скликає, повідомляє членів відповідної місцевої партійної організації не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до її проведення.
7.8. Норму представництва на конференції обласної партійної організації встановлює орган, що її скликає.
7.9. Збори обласної партійної організації повноважні приймати рішення за присутності на них більше ніж половини від загальної кількості членів Партії, що перебувають на обліку в обласній партійній організації.
Конференція обласної партійної організації повноважна приймати рішення за присутності на ній більше ніж половини від загальної кількості обраних на неї делегатів.
Рішення на Зборах або конференції обласної партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх.
7.10. Збори або конференція обласної партійної організації:
- обирає голову обласної партійної організації;
- обирає заступників голови обласної партійної організації за поданням голови обласної партійної організації;
- обирає членів Ради обласної партійної організації;
- обирає членів Ревізійної комісії обласної партійної організації;
- заслуховує звіт голови обласної партійної організації, звіт Ревізійної комісії обласної партійної організації, приймає відповідні рішення з цих питань;
- обирає делегатів на З’їзд Партії;
- приймає рішення про звернення до Політичної ради Партії щодо скликання З’їзду Партії;
- приймає рішення про внесення пропозиції Верховній раді Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому чинним законодавством України порядку;
- приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому чинним законодавством України порядку; - приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;
- скасовує рішення органів місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної обласної партійної організації, у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статуту та Програмі Партії, рішенням центральних органів Партії;
- приймає у члени Партії, виключає з Партії;
- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;
- вирішує інші питання, що належать до компетенції обласної партійної організації, реалізовує інші повноваження визначені цим Статутом.
7.11. У період між Зборами або конференцією загальне керівництво обласною партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами або конференцію обласної партійної організації терміном на 2 (два) роки.
До складу Ради обласної партійної організації входять голова обласної партійної організації, заступники голови обласної партійної організації та інші члени, обрані Зборами або конференцією обласної партійної організації.
Очолює Раду голова обласної партійної організації.
7.12. Рада обласної партійної організації скликається Головою відповідної місцевої партійної організації не рідше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців. Також, Рада обласної партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу 2/3 (двох третин) членів відповідної Ради, не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту письмового подання такої вимоги.
7.13. Рада обласної партійної організації може скликатися за рішенням Політичної ради Партії або за рішенням голови Центрального виконавчого комітету Партії.
7.14. Рада обласної партійної організації працює у формі засідань.
Головує на засіданні Ради обласної партійної організації голова обласної партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови обласної партійної організації.
Рада обласної партійної організації повноважна приймати рішення за умови участі у її засіданні більше ніж половини її членів. Рішення Ради обласної партійної організації, приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.
7.15. Рада обласної партійної організації:
- скликає Збори або конференцію обласної партійної організації, визначає час і місце їх проведення, норму представництва на конференції обласної партійної організації;
- у випадках, передбачених цим Статутом, скликає Збори або конференції місцевих партійних організацій, які входять до складу відповідної обласної партійної організації, визначає норму представництва, час і місце їх проведення;
- координує та контролює роботу місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної обласної партійної організації;
- подає Зборам або конференції місцевої партійної організації, що входить до складу відповідної обласної партійної організації кандидатуру на посаду голови відповідної місцевої партійної організації;
- зупиняє дію рішень органів місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної обласної партійної організації, у разі їх невідповідності чинному законодавству України, Статуту та Програмі Партії, рішенням центральних органів Партії;
- приймає у члени Партії, приймає рішення про виключення з Партії;
- приймає рішення про утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;
- забезпечує утворення (формування) депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді Автономної республіки Крим, місцевих радах, заслуховує звіти їх керівників, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, спрямовує їх діяльність;
- приймає рішення про внесення пропозиції Верховній раді Автономної республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку;
- приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку;
- приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевої ради;
- забезпечує взаємозв’язок між центральними органами Партії і місцевими партійними організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами і організаціями;
- затверджує структуру виконавчого комітету обласної партійної організації;
- здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;
- виконує повноваження, делеговані їй Зборами або конференцію обласної партійної організації;
- здійснює інші розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи обласної партійної організації у межах, визначених цим Статутом.
7.16. Вищою посадовою особою обласної партійної організації є голова обласної партійної організації, який обирається Зборами або конференцією обласної партійної організації терміном на 2 (два) роки за поданням голови Центрального виконавчого комітету Партії.

7.17. Голова обласної партійної організації:
- здійснює керівництво обласною партійною організацією;
- представляє обласну партійну організацію;
- вносить на Збори або конференцію обласної партійної організації кандидатури на посаду заступників голови обласної партійної організації;
- скликає засідання та організовує роботу Ради обласної партійної організації, головує на ній;
- у порядку визначеному статтею 4.7. цього Статуту, призначає голову виконавчого комітету обласної партійної організації;
- затверджує кошторис витрат обласної партійної організації, місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної обласної партійної організації;
- має право підпису фінансових та інших документів обласної партійної організації;
- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та приймає відповідні рішення;
- виносить на розгляд Ради обласної партійної організації питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;
- здійснює інші функції щодо керівництва обласною партійною організацію.
7.18. Виконавчим органом обласної партійної організації є її виконавчий комітет.
7.19. Утворення виконавчого комітету обласної партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.8. цього Статуту.
7.20. Компетенція виконавчого комітету обласної партійної організації визначається відповідно до статті 4.9. цього Статуту.
Крім того, до компетенції виконавчого комітету обласної партійної організації відноситься:
- ведення обліку членів Партії у межах обласної партійної організації;
- ведення обліку майна та коштів місцевої партійної організації;
- надання Раді обласної партійної організації заяв про вступ та пропозицій щодо виключення з Партії;
- надання Раді обласної партійної організації пропозицій про утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;
- моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації;
- надання Раді відповідної обласної партійної організації пропозицій щодо скликання Зборів або конференції, Ради місцевої партійної організації, що входять до складу обласної партійної організації;
- координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації;
7.21. Ревізійна комісія обласної партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.10.-4.12. цього Статуту. Ревізійна комісія обласної партійної організації може залучати до своєї роботи членів ревізійних комісій місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації.
^ 8. Центральні органи партії
1   2   3   4

Схожі:

1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon"молодіжний рух на захист сімї та життя"
Організація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України „Про...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗатверджено
Свою діяльність пспу здійснює у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту І програми партії
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета діяльності та головні завдання партії
Вільна Україна ” є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню І вираженню їх політичної...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗакон україни «Про бджільництво»
Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України та складається з цього Закону, законів України "Про захист...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconУчнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж
Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconСтатут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
«Центр Розвитку Людини» (надалі – Організація) – є неприбуткова громадська організація, яка створена та здійснює свою діяльність...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗаконодавству України
В україні діє принцип верховенства права (правового закону). Найвища юридична сила належить Конституції України, норми якої мають...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconГенеральна прокуратура україни
З метою забезпечення належної організації прокурорського нагляду за виконанням вимог Конституції України, Закону України «Про оперативно-розшукову...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconРозділ I загальні положення глава Основи державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета, завдання та форми діяльності партії
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка