1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Скачати 455.87 Kb.
Назва1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Сторінка2/4
Дата конвертації28.02.2014
Розмір455.87 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4

4.13. Місцева партійна організація, в разі набуття, на підставі відповідного рішення Політичної ради Партії, статусу юридичної особи, може мати у власності кошти та майно, необхідне їй для здійснення статутних завдань Партії.
Придбання нерухомого майна, відчуження майна, що належить місцевій партійній організації, здійснюється за рішенням Ради місцевої партійної організації на підставі відповідного погодження Політичної ради Партії.
4.14. Кошти місцевої партійної організації використовуються на виконання статутних завдань Партії і на оплату праці штатних працівників органів місцевої партійної організації.
4.15. Місцева партійна організація, яка має статус юридичної особи, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік і звітність, звітує перед Центральним виконавчим комітетом Партії щодо надходження та витрачання коштів і майна місцевою партійною організацією.
4.16. Ліквідація місцевої партійної організації, яка має статус юридичної особи, здійснюється за відповідним рішенням Політичної ради Партії на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії. Одночасно, Політична рада Партії приймає рішення про використання майна та коштів місцевої партійної організації і створює ліквідаційну комісію.
5. Первинна партійна організація
5.1. Первинна партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів за ініціативою і за присутності не менш 3 (трьох) членів Партії та за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або Політичної ради Партії і діє за територіальною ознакою.
Сільські і селищні партійні організації є первинними партійними організаціями.
5.2. Первинні партійні організації не набувають статусу юридичної особи.
5.3 Первинні партійні організації в установленому Законом порядку легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України.
5.4. Первинні партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів місцевих партійних організацій, в межах яких вони знаходяться.
5.5. Вищим керівним органом первинної партійної організації є Збори.
Збори первинної партійної організації скликаються головою первинної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.
Також, Збори первинної партійної організації скликаються головою первинної партійної організації за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) кількості членів Партії, що зареєстровані у первинній партійній організації, не пізніше, як за 30 (тридцять) днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги.
5.6. Збори первинної партійної організації можуть скликатися рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, в межах якої знаходиться відповідна первинна партійна організація, або за рішенням Політичної ради Партії.
5.7. Про час і місце проведення Зборів первинної партійної організації орган, що їх скликає, повідомляє членів, що зареєстровані у первинній партійній організації не пізніше, ніж за 3 (три) дні до їх проведення.
5.8. Збори первинної партійної організації повноважні приймати рішення за умови присутності на них більше ніж половини від загальної кількості членів Партії, що зареєстровані у первинній партійній організації.
5.9. Рішення на Зборах первинної партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не встановлено цим Статутом.
5.10. Збори первинної партійної організації:
- обирають голову первинної партійної організації;
- обирають заступників голови первинної партійної організації за поданням голови первинної партійної організації;
- приймають рішення про утворення Ради первинної партійної організації, обирають членів Ради первинної партійної організації;
- обирають Ревізійну комісію первинної партійної організації;
- заслуховують звіт голови первинної партійної організації, звіт Ревізійної комісії первинної партійної організації та приймає відповідні рішення по ним;
- обирають делегатів від первинної партійної організації на конференцію місцевої партійної організації вищого рівня, у межах якої знаходиться первинна партійна організація;
- вирішують інші питання, що належать до компетенції первинної партійної організації, реалізовує інші повноваження визначені цим Статутом.
5.11. В період між Зборами, загальне керівництво первинною партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами первинної партійної організації терміном на 2 (два) роки.
До складу Ради первинної партійної організації входять голова первинної партійної організації, його заступники, інші члени, обрані Зборами.
Очолює Раду голова первинної партійної організації.
5.12. Рада первинної партійної організації скликається головою первинної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців.
У разі необхідності, засідання Ради первинної партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу двох третин членів Ради не пізніше, як за 30 (тридцять) днів з моменту письмового подання такої вимоги.
5.13. Рада первинної партійної організації може скликатися рішенням Ради місцевої партійної організації вищого рівня, у межах якої первинна партійна організація знаходиться.
5.14. Рада первинної партійної організації працює у формі засідань.
Головує на засіданні Ради первинної партійної організації голова первинної партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови первинної партійної організації.
5.15. Рада первинної партійної організації повноважна приймати рішення за умови участі у її засіданні більше, ніж половини її членів. Рішення Ради первинної партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх.
5.16. Рада первинної партійної організації партійної організації:
- скликає Збори первинної партійної організації, визначає час і місце їх проведення;
- затверджує структуру виконавчого комітету первинної партійної організації;
- здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;
- виконує повноваження, делеговані їй Зборами первинної партійної організації;
- виконує інші організаційні заходи для забезпечення роботи первинної партійної організації у межах, визначених цим Статутом.
5.17. Вищою посадовою особою первинної партійної організації є голова первинної партійної організації, який обирається Зборами первинної партійної організації терміном на 2 (два) роки, за поданням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, в межах якої знаходиться первинна партійна організація або голови Центрального виконавчого комітету Партії.
5.18. Голова первинної партійної організації:
- здійснює керівництво та представляє первинну партійну організацію;
- скликає Збори первинної партійної організації;
- вносить на розгляд Зборів первинної партійної організації кандидатури на посаду заступників голови первинної партійної організації;
- скликає засідання та організовує роботу Ради первинної партійної організації, в разі її створення;
- забезпечує виконання рішень Зборів та Ради первинної партійної організації;
- призначає голову, затверджує кошторис утримання виконавчого комітету первинної партійної організації;
- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та приймає відповідні рішення;
- здійснює інші розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи первинної партійної організації у межах, визначених цим Статутом.
У разі неутворення Ради первинної партійної організації, голова первинної партійної організації виконує її повноваження, визначені цим Статутом. У разі неутворення виконавчого комітету первинної партійної організації та/або непризначення його голови голова первинної партійної організації виконує їх повноваження визначені цим Статутом.
5.19. Утворення виконавчого комітету первинної партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.9. цього Статуту.
Компетенція виконавчого комітету первинної партійної організації визначається відповідно до статті 4.9. цього Статуту.
5.20. Ревізійна комісія первинної партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.10.-4.12. цього Статуту.
^ 6. Районна, міська, районна у місті партійна організація
6.1. До складу районної партійної організації входять первинні, міські, крім міст обласного, республіканської в Автономній Республіці Крим значення (підпорядкування), партійні організації, які знаходяться на території відповідного району.
До складу міської партійної організації у місті з районним поділом входять районні у відповідному місті партійні організації.
6.2. Районна, міська, районна у місті партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, за поданням виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або за відповідним рішенням Політичної ради Партії, на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії.
6.3. Реєстрація районної, міської, районної у місті партійної організації здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України у встановленому Законом порядку.
Рішення про набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи приймається Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.
В разі набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації.
6.4. Районні, міські, районні у місті партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів місцевих партійних організацій, в межах яких вони знаходяться.
6.5. Вищим керівним органом районної, міської, районної у місті партійної організації є Збори або конференція, які скликаються Радою районної, міської, районної у місті партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.
Також, Збори або конференція районної, міської, районної у місті партійної організації скликається Радою відповідної місцевої партійної організації за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що зареєстровані у відповідній місцевій партійній організації, не пізніше, як за 30 (тридцять) днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

6.6. Збори або конференція районної, міської, районної у місті партійної організації можуть скликатися рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації, в межах якої знаходиться відповідна місцева партійна організація або за рішенням Політичної ради Партії.
6.7. Про час і місце проведення Зборів або конференції районної, міської, районної у місті партійної організації, орган, що її скликає, повідомляє членів відповідної місцевої партійної організації не пізніше, ніж за 3 (три) дні до її проведення.
6.8. Норму представництва на конференції районної, міської, районної у місті партійної організації визначає орган, що прийняв рішення про її скликання.
6.9. Збори районної, міської, районної у місті партійної організації повноважні приймати рішення за присутності на них більше ніж половини від загальної кількості членів Партії, що зареєстровані у відповідній районній, міській, районній у місті партійній організації.
Конференція районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за присутності на ній більше ніж половини від загальної кількості обраних на неї делегатів.
Рішення на Зборах або конференції районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не встановлено цим Статутом.
6.10. Збори або конференція районної, міської, районної у місті партійної організації:
- обирає голову районної, міської, районної у місті партійної організації;
- обирає заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації за поданням голови районної, міської, районної у місті партійної організації;
- обирає членів Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;
- обирає членів Ревізійної комісії районної, міської, районної у місті партійної організації;
- заслуховує звіт голови районної, міської, районної у місті партійної організації, звіт Ревізійної комісії районної, міської, районної у місті партійної організації та приймає відповідні рішення по ним;
- обирає делегатів на конференцію місцевої партійної організації вищого рівня, у межах якої районна, міська, районна у місті партійна організація знаходиться;
- приймає рішення про внесення пропозиції відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) відповідної місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;
- приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) відповідної місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;
- приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;
- приймає рішення щодо звернень, пропозицій і клопотань до органів місцевих партійних організацій вищого рівня та центральних органів Партії;
- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;
- вирішує інші питання, що належать до компетенції районної, міської, районної у місті партійної організації, реалізовує інші повноваження визначені цим Статутом.
6.11. У період між Зборами або конференціями районної, міської, районної у місті партійної організації, загальне керівництво районною, міською, районною у місті партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації терміном на 2 (два) роки.
До складу Ради районної, міської, районної у місті входять голова районної, міської, районної у місті партійної організації, його заступники (в разі їх обрання), інші члени, обрані Зборами або конференцію місцевої партійної організації.
Очолює Раду голова районної, міської, районної у місті партійної організації.
6.12. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців. Також, Рада районної, міської, районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу 2/3 (двох третин) членів відповідної Ради, не пізніше, як за 30 (тридцять) днів з моменту письмового подання такої вимоги.
6.13. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації може скликатися за рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, у межах якої вона знаходиться, або за рішенням Політичної ради Партії.
6.14. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації працює у формі засідань.
Головує на засіданні Ради районної, міської, районної у місті партійної організації голова районної, міської, районної у місті партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації.
Рада районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за умови участі у її засіданні більше ніж половини її членів. Рішення Ради районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.
1   2   3   4

Схожі:

1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon"молодіжний рух на захист сімї та життя"
Організація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України „Про...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗатверджено
Свою діяльність пспу здійснює у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту І програми партії
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета діяльності та головні завдання партії
Вільна Україна ” є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню І вираженню їх політичної...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗакон україни «Про бджільництво»
Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України та складається з цього Закону, законів України "Про захист...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconУчнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж
Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconСтатут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
«Центр Розвитку Людини» (надалі – Організація) – є неприбуткова громадська організація, яка створена та здійснює свою діяльність...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗаконодавству України
В україні діє принцип верховенства права (правового закону). Найвища юридична сила належить Конституції України, норми якої мають...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconГенеральна прокуратура україни
З метою забезпечення належної організації прокурорського нагляду за виконанням вимог Конституції України, Закону України «Про оперативно-розшукову...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconРозділ I загальні положення глава Основи державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета, завдання та форми діяльності партії
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка