1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Скачати 455.87 Kb.
Назва1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3
Сторінка1/4
Дата конвертації28.02.2014
Розмір455.87 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
Статут партії
1. Загальні положення
1.1. Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом - Партія) є політичною партією, що об'єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.
Скорочена назва Партії: Політична партія "УДАР Віталія Кличка",
1.2. Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту.
1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її

членів, колегіальності керівництва, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.
1.4. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки, у тому числі валютні, в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити. Символіка Партії реєструється Міністерством юстиції України, у встановленому чинним законодавством України порядку.
1.5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.
1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.
1.7. Центральні органи Партії знаходяться у м. Києві.
2. Мета, завдання та форми діяльності партії
2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної

волі громадян та участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на

засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії та створення умов для економічного піднесення України та зростання могутності держави та добробуту громадян.
2.2. Головними завданнями Партії є:
- реформування української державності та суспільства на принципах свободи та демократії;
- участь у розбудові в Україні соціальної держави;
- впровадження принципу соціальної справедливості – подолання соціального розриву між багатими та бідними;
- сприяння забезпеченню законності в державі та дотримання прав та свобод людини;
- створення умов для інноваційного розвитку економіки;
- участь у просуванні України до рівня найрозвинутіших держав світу;
- забезпечення ефективної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в інтересах народу України.
2.3. Партія для виконання своєї мети та завдань, Програми, у порядку, встановленому чинним законодавством України:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента України та народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, до інших органів;
- використовує державні і недержавні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації;
- підтримує міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, засновує міжнародні спілки;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
- бере участь в обговоренні, оприлюднює і обґрунтовує оцінку дій та рішень органів влади;
- вносить до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду в установленому порядку;
- має право проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- створює, вступає у виборчі блоки, виходить з них;
- пропагує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію, яка стосується її діяльності;
- утворює депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;
- представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, володіє нерухомим та рухомим майном, коштами, укладає угоди, договори тощо.
3. Членство в партії, права і обов'язки членів партії
3.1. Членство в Партії є індивідуальним та фіксованим.
3.2. Членом Партії може стати громадянин України, який досяг 18-ти річного віку, є дієздатним, поділяє мету діяльності Партії, визнає її Програму та Статут.
Член Партії не може одночасно бути членом іншої політичної партії.
3.3. Прийом у члени Партії здійснюється на добровільних засадах, індивідуально, на підставі особистої письмової заяви.
3.4. Рішення про прийом у члени Партії приймається:
- Радою Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації;
- Зборами або конференцією Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;
- Політичною радою Партії;
- З’їздом Партії;
3.5. Строк розгляду заяви про вступ у Партію не може бути більше, ніж 100 (сто) календарних днів з моменту її подання.
3.6. Члени Партії перебувають на обліку в Кримській республіканській, обласній, Київській та Севастопольській міській партійних організаціях.
Персональний облік членів Партії ведеться виконавчим комітетом Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійних організаціях та Центральним виконавчим комітетом Партії.
Первинні, районні у місті, міські, районні партійні організації ведуть реєстр членів Партії.
Членство в Партії засвідчується партійним квитком та обліковою карткою, зразки яких затверджуються Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.
3.7. Розмір, форма та порядок сплати членських внесків встановлюється Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.
3.8. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.
3.9. Член Партії має право:
- брати участь у діяльності Партії;
- бути висунутим Партією кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;
- користуватися всебічною підтримкою з боку Партії;
- на захист з боку Партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за його партійну і громадську діяльність, за політичні переконання і погляди;
- доступу до інформації, що відноситься до партійного життя;
- обирати і бути обраним до органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії;
- виходити з Партії, подавши про це відповідну заяву до місцевої партійної організації, де перебуває на обліку;
- фінансово підтримувати Партію.
3.10. Член Партії зобов'язаний:
- дотримуватись положень і вимог Програми та Статуту Партії;
- дотримуватись мети, принципів і цілей, викладених у програмних документах (положеннях) Партії;
- поширювати та роз'яснювати програмні документи (положення) Партії, рішення її органів;
- працювати над залученням нових членів Партії;
- виконувати рішення органів місцевих партійних організацій та центральних органів Партії;
- не чинити дій, які завдають шкоди Партії та її репутації;
- сплачувати членські внески;
- дотримуватись партійної дисципліни;
- зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно із чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії;
- у разі обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, увійти і постійно працювати у складі депутатської фракції (групи), створеної за участю депутатів, обраних від Партії або виборчого блоку за участю Партії, чи її місцевої партійної організації.
3.11. Членство в Партії припиняється:
- за поданням членом Партії особистої письмової заяви про вихід із Партії;
- у разі втрати (припинення) громадянства України;
- у разі визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності;
- у разі виключення з Партії;
- в разі вступу до іншої партії;
- у разі припинення діяльності Партії;
- у разі смерті.
3.12. Член Партії, може бути виключеним з Партії в разі невиконання, чи неналежного виконання статті 3.10 цього Статуту, а також якщо:
- порушує Статут Партії;
- не виконує рішення органів місцевих партійних організацій або центральних органів Парії;
- завдає своєю діяльністю шкоди репутації Партії.
3.13. Рішення про виключення з Партії приймається:
- Радою Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;
- Зборами або конференцією Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;
- Політичною радою Партії;
- З’їздом Партії.
3.14. Рішення про виключення з Партії, яке було прийняте Зборами або конференцією Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації або Радою Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації може бути оскаржене протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення, шляхом подання Політичній раді Партії або З’їзду Партії відповідної скарги особою, яка виключена з Партії.
Політична рада Партії або З’їзд Партії, за підсумками розгляду відповідної скарги приймає рішення про скасування рішення Зборів або конференції Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації та про поновлення членства у Партії або про відмову у задоволенні скарги.
Рішення про виключення з Партії, яке було прийняте у відповідності до цього Статуту З’їздом Партії або Політичною радою Партії вступає в силу з моменту його прийняття та оскарженню не підлягає.
3.15. Виключення з Партії особи, яка була членом відповідних органів місцевої партійної організації або центрального органу Партії, тягне за собою одночасне припинення повноважень цієї особи, як члена відповідних органів.
3.16. Рішення про виключення з Партії доводиться до відома особи органом, який прийняв таке рішення, протягом 10 (десяти) днів з моменту його прийняття.
3.17. Рішення про виключення з Партії приймається в присутності особи, питання про виключення якої розглядається. У разі неявки особи на відповідне засідання рішення про виключення приймається за її відсутності.
3.18. Членство в Партії зупиняється на час перебування члена Партії на посадах судді, працівника прокуратури, працівника органів внутрішніх справ, співробітника Служби безпеки України, військовослужбовця та інших посадах, передбачених чинним законодавством України як таких, що зупиняють членство у політичних партіях в Україні.
3.19. Членство в Партії поновлюється у зв'язку з залишенням посад, передбачених у статті 3.18. цього Статуту, шляхом подання особистої заяви до органів, що здійснюють прийом у члени Партії.
^ 4. Місцеві партійні організації. Загальні засади
4.1. Основу Партії складають місцеві партійні організації.
Первинні, районні у містах, міські, районні, Кримська республіканська, обласні, Київська міська і Севастопольська міська партійні організації є місцевими партійними організаціями.
4.2. У межах статутних повноважень місцеві партійні організації безпосередньо підпорядковані:
- первинні – відповідно районній, районній у місті, міській партійній організації, у межах яких вони знаходяться;
- районні у містах партійні організації відповідним міським партійним організаціям, у межах яких вони знаходяться;
- міські партійні організації відповідним районним партійним організаціям у межах яких вони знаходяться;
- міські партійні організації у містах обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення (підпорядкування), у містах – обласних центрах, районні партійні організації – відповідно Кримській республіканській, обласній партійним організаціям, у межах яких вони знаходяться.
Місцеві партійні організації підпорядковані центральним органам Партії.
4.3. Центральні керівні органи Партії, керівні органи місцевих партійних організацій вищого рівня мають право зупиняти дію та/або скасовувати рішення керівних органів місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкованості, зазначеної у статті 4.2. цього Статуту.
4.4. Місцеві партійні організації не мають права виходу зі складу Партії.
Місцеві партійні організації не можуть самостійно створювати виборчі блоки та входити у коаліції, без погодження таких дій і заяв Політичною радою Партії.
4.5. Керівними органами місцевих партійних організацій є: Збори або конференція, Рада, голова місцевої партійної організації.
4.6. Виконавчий комітет місцевої партійної організації є її виконавчим органом.
4.7. Виконавчий комітет місцевої партійної організації очолює його голова, який призначається головою місцевої партійної організації.
Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету первинної партійної організації попередньо погоджує голова виконавчого комітету відповідно районної у місті, міської партійної організації, в межах якої відповідна первинна партійна організація знаходиться.
Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації, попередньо погоджує голова виконавчого комітету відповідно Кримської республіканської, обласної, міської партійної організації, в межах яких відповідна районна, міська, районна у місті партійна організація знаходиться.
Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської міської і Севастопольської міської партійної організації попередньо погоджує голова Центрального виконавчого комітету Партії.
Голова виконавчого комітету місцевої партійної організації, за відповідним рішенням голови місцевої партійної організації, може набувати право підпису фінансових та інших документів.
4.8. Структуру виконавчого комітету затверджує Рада місцевої партійної організації за поданням голови виконавчого комітету місцевої партійної організації.
4.9. До компетенції виконавчого комітету місцевої партійної організації відноситься:
- розробка плану роботи місцевої партійної організації;
- підготовка Зборів або конференції, засідань Ради місцевої партійної організації, центральних органів Партії;
- виконання рішень Зборів або конференції, Ради місцевої партійної організації;
- організація роботи місцевої партійної організації;
- ведення реєстру членів Партії у місцевій партійній організації;
- виконання інших функцій та доручень, на підставі рішень Зборів або конференції, Ради, голови місцевої партійної організації, органів місцевих партійних організацій вищого рівня, центральних органів Партії;
4.10. Контрольним органом місцевої партійної організації є її Ревізійна комісія.
Ревізійна комісія місцевої партійної організації обирається Зборами або конференцією місцевої партійної організації зі складу членів Партії у складі 3 (трьох) осіб.
4.11. Очолює Ревізійну комісію місцевої партійної організації голова Ревізійної комісії, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.
Ревізійна комісія працює у формі засідань, які скликаються її головою.
4.12. Ревізійна комісія місцевої партійної організації:
- здійснює контроль та ревізію діяльності місцевої партійної організації;
- проводить ревізію фінансової діяльності місцевої партійної організації;
- розглядає внутрішньопартійні конфлікти, розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що зареєстровані або перебувають на обліку у місцевій партійній організації, органів місцевих партійних організацій і приймає рішення щодо них у межах повноважень, визначених цим Статутом;
- здійснює контроль за статутною діяльністю органів місцевої партійної організації;
- здійснює нагляд за дотриманням членами Партії Статут Партії;
- здійснює нагляд за процесом обрання делегатів на конференції місцевої партійної організації, З'їзди Партії;
Ревізійна комісія подає звіт про результати своєї роботи перед Зборами або конференцією відповідної місцевої партійної організації.
Ревізійна комісія місцевої партійної організації вищого рівня має право, здійснювати перевірку діяльності місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкованості, зазначеної у статті 4.2 цього Статуту.
  1   2   3   4

Схожі:

1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon"молодіжний рух на захист сімї та життя"
Організація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України „Про...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗатверджено
Свою діяльність пспу здійснює у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту І програми партії
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета діяльності та головні завдання партії
Вільна Україна ” є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню І вираженню їх політичної...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗакон україни «Про бджільництво»
Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України та складається з цього Закону, законів України "Про захист...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconУчнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж
Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconСтатут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
«Центр Розвитку Людини» (надалі – Організація) – є неприбуткова громадська організація, яка створена та здійснює свою діяльність...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconЗаконодавству України
В україні діє принцип верховенства права (правового закону). Найвища юридична сила належить Конституції України, норми якої мають...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconГенеральна прокуратура україни
З метою забезпечення належної організації прокурорського нагляду за виконанням вимог Конституції України, Закону України «Про оперативно-розшукову...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 iconРозділ I загальні положення глава Основи державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...
1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту. 3 icon2. Мета, завдання та форми діяльності партії
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка