1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Скачати 270.4 Kb.
Назва1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Сторінка1/2
Дата конвертації19.06.2013
Розмір270.4 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА.

ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1.Поняття, предмет та принципи господарського права.

2.Джерела господарського права.

3.Поняття, принципи та види господарської діяльності.

4.Співвідношення господарського права з іншими галузями права..
1.Поняття, предмет та принципи господарського права.
Господарське право можна розглядати як:

а)галузь права, що базується на нормах господарського права для регулювання господарських відносин у процесі здійснення господар­ської діяльності;

б)сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері управління економікою;

в)юридичну дисципліну, основним змістом викладення якої є основні засади господарської діяльності, процесів приватизації, підпри­ємництва, кредитно-банківських відносин, майнових основ господарю­вання та податкової політики суб'єктів, особливостей правового регулю­вання в окремих галузях діяльності тощо.

Господарське право - комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового регулювання - господарської діяльності.

Господарське право є самостійною галуззю права, оскільки:

-визначає порядок ведення господарської діяльності та регулює відносини, пов'язані з її здійсненням;

-характеризується своїми принципами, предметом, суб'єктами та методами регулювання;

-регулює господарські відносини як по горизонталі, так і по вер­тикалі;

-має значення як галузь права, галузь законодавства, наукова та навчальна дисципліна.

^ Господарське право - це самостійна галузь права, що скла­дається з правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності з метою отри­мання прибутків чи без такої мети.

Господарське право, як і будь – яка інша правова галузь, має свій предмет правового регулювання – коло відносин, регулювання якого покликані здійснити норми цієї галузі права. Таким предметом є господарські відносини і господарська діяльність.

Господарські відносини – це відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Господарська діяльність здійснюється на певних економіко-правових засадах (принципах), закріплених у Господарському кодексі Украї­ни.

Загальні принципи господарювання (ст. 6 ГК України)
-

Забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання
-

Свобода підприємницької діяльності у межах, визначених закономВільний рух капіталів, товарів та послуг на території України
-

Обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави
-

Захист національного товаровиробника
-

Заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини2. Джерела господарського права.
Комплексний характер господарського права обумовлює і комп­лексний характер його джерел.

Сукупність джерел господарського права формує їх систему із чіт­ко визначеною організаційною структурою, взаємозумовленістю і взає­мозалежністю нормативно-правових актів, упорядкованих за певною іє­рархією.

Під нормативно-правовим актом слід розуміти офіційний пись­мовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб'єктом у визначеній законом формі та за встановленою законом процедурою, який спрямований на регулювання суспільних відносин, встановлення загальнообов'язкових прав і обов'язків для неозначеного кола суб'єктів та розрахований на тривале, багаторазове застосування (норм права).

Класифікувати нормативно-правові акти можна за різними ознака­ми. Найбільш поширеною є класифікація джерел права за їх юридичною силою. За цією ознакою в літературі джерела господарського права по­діляються на 4 рівні:

1)конституційне регулювання відносин у сфері господарювання;

Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання здій­снюється на основі єдиного нормативно-правового акта - Конституції України - акта, що має найвищу юридичну силу.

Конституція України встановлює загальні принципи здійснення під­приємницької діяльності. Так, згідно зі ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. У той же час підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування об­межується законом.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Це означає, що конституційні права та свободи підприємців є такими, що діють безпосе­редньо. Саме вони визначають цілі і зміст законів та інших нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя. Тому суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних ви­падках застосовувати Конституцію як акт прямої дії

2)міжнародно-правове регулювання;

Норми, за допомогою яких здійснюється міжнародно-правове ре­гулювання господарської діяльності, містяться в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

При цьому під міжнародним договором України розуміється до­говір, укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменуван­ня (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Чинні міжнародні договори після надання Верховною Радою Укра­їни згоди в належній формі стають частиною національного законодав­ства України. Таке положення міститься в Законі України «Про міжнарод­ні договори України

3)регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нор­мативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону;

Основним джерелом права у правовій державі виступають зако­ни. Саме вони, як вища форма прояву державної волі народу, є основою для усіх інших правових актів.

Законом вважається державний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспіль­ні відносини шляхом визначення юридичного статусу і встановлення загальнообов'язкових правил поведінки суб'єктів цих відносин та юри­дичної відповідальності за їх порушення..

Базовим нормативним актом у сфері господарювання, що має силу закону, є Господарський кодекс України. Саме цей нормативний акт ви­значає основні засади господарювання в Україні, містить загальні поло­ження щодо господарських зобов'язань, відповідальності за порушен­ня у сфері господарювання, особливості правового регулювання в окре­мих галузях господарювання тощо, тобто регулює господарські відноси­ни, що виникають у процесі організації та здійснення господарської ді­яльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Кодекс містить і положення щодо суб'єктів господарювання - фі­зичних та юридичних осіб, організаційно-правові форми останніх, пра­вила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними господарської (в тому числі підприємниць­кої) діяльності. Хоча ГК України нормативна база щодо організаційно-правових форм суб'єктів господарської діяльності не вичерпується. До неї належить один із основних законів у сфері господарювання - Закон України «Про господарські товариства», а також закони України «Про колективне сільськогосподарське під­приємство», «Про фермерське господар­ство»; «Про споживчу кооперацію», «Про кооперацію».

Специфічну групу складають закони, що регулюють порядок легалі­зації (легітимації) суб'єктів господарської діяльності. До них, насампе­ред, належить Закон України «Про дер­жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» - спе­ціальний нормативний акт, що регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприєм­ців. Окрім цього документа, цим питанням присвячено окремі положен­ня законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодо­вого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльнос­ті», «Про ліцензування певних видів гос­подарської діяльності» та інші.

Серед кодифікованих нормативних актів (кодексів) найважливіша, після ГК України, роль у сфері правового регулювання господарської ді­яльності належить Цивільному кодексу України. Регулюючи особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) відповідних учасни­ків, він встановлює загальні положення щодо фізичних осіб, в тому чис­лі тих, що мають статус суб'єктів підприємницької діяльності, щодо юри­дичних осіб та їх організаційно-правових форм, щодо угод (правочинів) та інституту представництва, норми зобов'язального права та щодо недоговірних зобов'язань.

Інші кодекси також мають велике значення в урегулюванні відно­син між суб'єктами господарської діяльності або за їх участю. Так, на під­ставі Господарського процесуального кодексу України вирішуються гос­подарські спори між підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами (в тому числі іноземними) і громадянами, які набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Податковий кодекс, регулює питання оподаткування юридичних та фізичних осіб, в т. ч. підприємців, а також визначає повноваження органів Державної податкової служби України щодо прийняття звітності від суб'єктів підприємницької діяльності, про­ведення перевірок їх діяльності тощо. Митний кодекс України встанов­лює порядок переміщення через митний кордон України товарів та ін­ших предметів, що поставляються за підприємницькими договорами, сплати мита та митних зборів, а також процедуру митного контролю; Повітряний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства Укра­їни, Водний кодекс України визначають специфіку провадження госпо­дарської діяльності на відповідних видах транспорту тощо.

4)регулювання господарських відносин підзаконними норматив­ними актами;

Систему підзаконних нормативних актів очолюють укази Президента України - нормативні акти, що видаються на основі Конституції і законів України.

З метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку національної економіки, прискорення економічних ре­форм, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації кон­ституційного права громадян на підприємницьку діяльність Президен­том України приймаються укази, що безпосередньо встановлюють положення у сфері провадження господарської діяльності.

Нормативні акти Кабінету Міністрів України (постанови та роз­порядження) займають наступну сходинку в ієрархії підзаконних нор­мативних актів. Це означає, що їх положення повинні відповідати по­ложенням Конституції, міжнародних договорів України, законів і актів Президента України. Зазвичай нормативні акти Кабінету Міністрів Укра­їни конкретизують, уточнюють положення вищенаведених актів, якщо про це є відповідне застереження в документах вищої юридичної сили.

Нормативні акти органів виконавчої влади - постанови, накази і розпорядження органів виконавчої влади, їх посадових осіб - прийма­ються на основі і на виконання Конституції України, законів України, указів Президента України та нормативних актів Кабінету Міністрів Украї­ни, а отже, повинні відповідати їм. Вони мають велике значення як га­лузеві нормативні акти.

За обсягом правовідносин, що регулюються нормативними акта­ми, а також за колом осіб, для яких такі акти призначені, джерела госпо­дарського права поділяються на:

1)загальні;

2)спеціальні.

Загальні нормативно-правові акти встановлюють основні положен­ня (принципи) правового регулювання тієї чи іншої сфери діяльності. На­приклад, глава 5 ЦК України встановлює загальні положення щодо права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності - положен­ня щодо необхідності мати повну цивільну дієздатність, обов'язковості державної реєстрації, можливості застосування до підприємницької ді­яльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють під­приємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено за­коном, та інші положення. Водночас глава 13 спеціального нормативного акта - ГК України - встановлює положення щодо умов здійснення фізич­ною особою підприємницької діяльності.

У разі якщо загальний нормативний акт суперечить положенням спеціального нормативного акта рівної юридичної сили, повинні засто­совуватися положення спеціального нормативного акта. Так, наприклад, ст. 58 ГК України встановлює порядок державної реєстрації суб'єктів під­приємницької діяльності. Відповідні статті Закону України «Про держав­ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» також встановлюють порядок проведення такої реєстрації. Зважаючи на су­перечності між положеннями нормативних актів рівної юридичної сили в частині порядку проведення державної реєстрації суб'єкта підприєм­ницької діяльності, застосовуються положення нормативного акта, спе­ціально присвяченого питанням державної реєстрації - Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підпри­ємців».

Отже, у разі якщо загальний нормативний акт суперечить положен­ням спеціального нормативного акта рівної юридичної сили, то пови­нні застосовуватися положення спеціального нормативного акта, якщо вони не відміняються загальним нормативним актом, який набрав чин­ності пізніше.

До джерел господарського права належать не тільки нормативно-правові акти. Господарські відносини регулюються і на індивідуальному (локальному) рівні за допомогою актів їх учасників. До таких документів належать статути суб'єктів підприємницької діяльності, засновницькі договори та інші види угод, правила внутрішнього трудового розпо­рядку та інші документи. При цьому локальні акти можуть включати як положення чинного законодавства (містити посилання на них), так і об­межуватися правотворчістю відповідних осіб.
3.Поняття, принципи та види господарської діяльності.
Під господарською діяльністю у Господарському кодексі України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного ви­робництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, вико­нання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Різноманітний характер господарської діяльності дозволяє її кла­сифікувати за різними критеріями.

Залежно від мети і способу органі­зації та здійснення господарської діяльності господарюю-

чі суб'єкти можуть займатися такими видами господарської діяльності:

-підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами гос­подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соці­альних результатів та одержання прибутку;

-некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результа­тів без мети одержання прибутку). Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання дер­жавного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяль­ності), в яких відповідно до законодавства забороняється підприємни­цтво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб'єктами господарювання, яким здійснення господарської ді­яльності у формі підприємництва забороняється законом .

Розмежування підприємницької діяльності за видами має здебіль­шого теоретичний, неофіційний характер, тому допускається застосу­вання різних ознак і, відповідно, критеріїв та видів підприємницької ді­яльності.

За ознакою предмета діяльності учасників відповідних правовід­носин підприємницьку діяльність можна класифікувати на: виробничу підприємницьку діяльність, тобто діяльність, у процесі якої виробляєть­ся певна продукція, та невиробничу підприємницьку діяльність, у межах якої виділяють:

-діяльність із виконання робіт, надання послуг (виконання ремонт­них робіт, надання інформаційних послуг, здійснення транспортних пе­ревезень);

-діяльність із зайняття торгівлею;

-інша невиробнича діяльність, зокрема діяльність на фінансово­му ринку.

Підприємницька діяльність може здійснюватись як просте підпри­ємництво, тобто підприємництво без створення юридичної особи (воно здійснюється фізичними особами, що набули в установленому порядку статусу суб'єкта підприємницької діяльності), складне підприємництво, тобто за умови створення юридичної особи.

Підприємницька діяльність, для провадження якої не потрібна зго­да (дозвіл) держави в особі уповноважених нею органів, провадиться за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», тобто віль­но, без обмежень. Таку підприємницьку діяльність можна назвати віль­ною. При цьому, наприклад, державна реєстрація суб'єкта підприєм­ницької діяльності не є дозволом на зайняття підприємницькою діяль­ністю, оскільки здійснюється за заявочним принципом. У той же час ви­готовлення печатки суб'єктом підприємницької діяльності потребує до­зволу відповідного органу внутрішніх справ, що є своєрідним обмежен­ням у провадженні підприємницької діяльності).

Тому дозвільною називається така підприємницька діяльність, провадження якої потребує певної згоди державних органів. Дозвіль­ною є також діяльність, що провадиться з обмеженнями, встановлени­ми законодавством, які, у свою чергу, можна поділити на:

-обмеження, пов'язані з організаційно-правовою формою під­приємців (наприклад, проведення ломбардних операцій може здійснюватися повними товариствами);

-обмеження, пов'язані з формою власності суб'єкта підприємни­цтва (наприклад, діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охо­роною окремих особливо важливих об'єктів права державної власнос­ті, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організа­ціями);

-обмеження, пов'язані з необхідністю придбання ліцензії. Пере­лік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, міститься в Зако­ні України «Про ліцензування певних ви­дів господарської діяльності»;

-обмеження діяльності, пов'язані із необхідністю придбання па­тенту (види діяльності, що підлягають патентуванню, а також порядок патентування визначається Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльнос­ті»).

Крім того, підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежу­ється законом.

Підприємництво здійснюється на принципах:

-вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

-самостійного формування підприємцем програми діяльності, ви­бору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучен­ня матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, викорис­тання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та по­слуги відповідно до закону;

-вільного найму підприємцем працівників;

-комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

-вільного розпорядження прибутком, що залишається у підпри­ємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених за­коном;

-самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної ді­яльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
  1   2

Схожі:

1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності icon1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconЛекц І й н І матер І а л и
Поняття господарського права та господарської діяльності
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconПрограмові вимоги з навчальної дисципліни «господарське процесуальне право»
Поняття І система принципів господарського процесуального права. Значення принципів у нормотворчій І застосовній діяльності господарського...
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconРозділ VIII. Злочини у сфері господарської діяльності. § Поняття...
Розділ VIII. Злочини у сфері господарської діяльності. § Поняття І види злочинів у сфері господарської діяльності
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconПитання заліку з господарського права (заочн відділення)
Підприємництво як основний спосіб здійснення господарської діяльності в сучасних умовах
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconТема Поняття та предмет господарського права зарубіжних країн Теоретичні питання
Наведіть приклади норм законодавства зарубіжних країн (не менш 3-х), які закріплюють наступні поняття: «господарська діяльність»,...
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconЗаконодавстві. Система договірного права та характеристика його основних інститутів (складових)
Поняття підприємницького (господарського) договору та функції договору у підприємницькій (господарській) діяльності
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності icon1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconПредмет І методи господарського права
Господарське право це самостійна галузь права, яка визначає основні засади господарювання І регулює господарські відносини, що виникають...
1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності iconЛекція 3 поняття, сутність та походження права
Мета: розкрити поняття права, його ознаки, принципи права та функції права, проаналізувати місце норм права в систе­мі соціальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка