Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/9
Дата конвертації28.02.2014
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ


ННІ ПРАВА
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко
_______________ 2013
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

спеціальність 8.03040101 - «Правознавство»

спеціалізація: цивільно-правова

для магістрів 5 курсу юридичного факультету ННІ права

денної форми навчання


^ Дніпропетровськ – 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для магістрів 5 курсу юридичного факультет ННІ права денної форми навчання, спеціальності 8.03040101 «Правознавство». / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 87с.
РОЗРОБНИК:

Лежнєва Т.М., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.
Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ДДУВС

23.08.2013 р, протокол № 1.


Рекомендовано Науково-методичною радою університету від

27.08.2013 р., протокол № 1

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

_______________________ (М.М. Чабаненко)

(підпис)

«_____»___________________ 20___ року
 ДДУВС, 2013 рік

 Лежнєва Т.М., 2013 рік


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 «Право»

Вибіркова

Напрям підготовки


Модулів – 1

Спеціальність:

8.03040101 «Правознавство».


Рік підготовки:

1-й

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин - 72

Семестр

9-й

Лекції – 18 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної / індивідуальної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Семінарські/практичні заняття – 16 год.

Самостійна робота –

18 год.

Індивідуальна робота – 18 год.

Форма підсумкового контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/1


  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни:

навчальна – засвоєння студентами значення норм та інститутів міжнародного приватного права, які регулюють суспільні відносини цивільного, сімейного, трудового та цивільного-процесуального характеру, в яких присутній іноземний елемент;

розвиваюча – засвоєння студентами форм, способів, засобів, прийомів, методів наукового та практично-орієнтованого мислення, пов’язаного із професійно-юридичним опануванням теоретичного та нормативно-правового матеріалу в сфері міжнародного приватного права;

виховна –забезпечення становлення позитивно орієнтованої особистості фахівців-юристів ОКР «магістр» шляхом засвоєння ними основних морально-правових ідеалів українського суспільства, підтримання і розвиток у студентів таких позитивних моральних якостей, як справедливість, добросовісність, відданість принципам свободи, верховенства права та іншим, нетерпиме ставлення до будь-яких порушень законності, патріотизм, прагнення постійно підвищувати рівень свого професійного, морально-вольового, ділового, особистісного розвитку тощо.
Завдання: вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» полягають у тому, що студенти повинні чітко засвоїти загальновизначені постулати, що прийняті в міжнародному праві, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів регулювання міжнародних приватних відносин. За цих умов набуті ними знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

1) на понятійному рівні: поняття міжнародного приватного права, його предмет, метод, функції, принципи; іноземного елементу; джерела міжнародного приватного права; колізійний, матеріально-правовий та порівняльний метод регулювання відносин з іноземним елементом; колізійної норми; тлумачення та кваліфікація норм міжнародного приватного права; застереження про публічний порядок; зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави; обхід закону в міжнародному приватному праві; право- та дієздатність фізичних, юридичних осіб та держави в міжнародному праві; імунітет держави, право власності та інших речових прав в міжнародному регулюванні; зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічний договір (контракт); сімейних, спадкових трудових, позадоговірних відносин та їх регулювання в міжнародному приватному праві; міжнародний цивільний процес.

^ 2) на фундаментальному рівні: історію розвитку міжнародного приватного права; парадигму та методологію пізнання міжнародного приватного права; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки спадкового права; основні, наріжні загальноприйняті у науці спадкового права наукові ідеї як найвищі форми розвитку наукового вчення про спадкове право;

^ 3) на практично-творчому рівні: способи та методи орієнтування та пошуку норм міжнародного приватного права у системі законодавства України; методику вирішення практичних завдань з міжнародного приватного права; методику тлумачення і застосування його норм, в тому числі системно з нормами суміжних галузей права;

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції міжнародного приватного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання; складати процесуальні документи;

^ 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів міжнародного приватного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;

^ 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути міжнародного приватного права; визначати зміст певних фактичних відносин у сфері міжнародного приватного права; давати вірну юридичну кваліфікацію означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне законодавство; застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; у вирішенні практичних завдань; розробляти проекти процедурних, процесуальних документів та інших юридичних документів

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з міжнародного приватного права.
^ 3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
ТЕМА 1. Поняття, предмет та джерела міжнародного приватного права
Стислий зміст теми. Поняття міжнародного приватного права. Історія розвитку міжнародного приватного права. Предмет міжнародного приватного права. Іноземний елемент.

Природа норм міжнародного приватного права і його місце в системі права. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права.

Система міжнародного приватного права. Загальна частина. Спеціальна частина.

Джерела міжнародного приватного права.

Міжнародні договори. Внутрішнє законодавство. Правові звичаї. Судова і арбітражна практика. Доктрина.

Колізійний метод правового регулювання в міжнародному приватному праві.

Колізійне право. Колізійний метод регулювання. Інтерперсональні колізії. Інтертемпоральні колізії. Необхідність застосування колізійних норм.

Матеріально-правовий методи регулювання у міжнародного приватного права. Імперативний метод регулювання. Диспозитивний метод регулювання.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. Під час вивчення даної теми розкривається зміст міжнародного приватного права, проводиться його порівняння з міжнародним публічним правом та цивільним правом. Дається характеристика предмету та методу міжнародного приватного права, розкривається зміст поняття «іноземний елемент», вивчається система міжнародного приватного права, як галузі права і навчальної дисципліни. Окрім цього, викладаються основні ідеї головних наукових течій в сфері міжнародного приватного права, вивчаються погляди українських фахівців з даної галузі права. Висвітлюються особливості основних джерел сучасного міжнародного приватного права: міжнародні договори, внутрішнє законодавство, судова та арбітражна практика, звичай.

Вивчення зазначених питань допомагає юристу визначити чи є відповідні правовідносини предметом правового регулювання міжнародного приватного права
^ Ключові слова. Поняття міжнародного приватного права. Зміст міжнародного приватного права. Іноземний елемент. Природа норм міжнародного приватного права і його місце в системі права. Система міжнародного приватного права. Джерела міжнародного приватного права. Міжнародні договори. Внутрішнє законодавство. Правові звичаї. Судова і арбітражна практика. Доктрина. Колізійний і матеріально-правовий методи регулювання у міжнародного приватного права. Колізія. Інтерперсональні колізії. Інтертемпоральні колізії.
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- поняття та предмет міжнародного приватного права;

- історію розвитку міжнародного приватного права;

- природу норм міжнародного приватного права і його місце в системі права;

- систему міжнародного приватного права;

- класифікацію джерел міжнародного приватного права;

- суть колізійного та матеріально-правового методу в міжнародному приватному праві;

Вміти:

- виявляти у правовідносинах іноземних елемент та надавати йому характеристику;

- давати співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права;

- здійснювати переклад тесту з іноземної мови; аналізувати застереження до міжнародних договорів; застосовувати національне законодавство; відрізняти звичай від узвичаєння;

- відрізняти колізійні норми від матеріальних норм в міжнародному приватному праві
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.7-1.2.36., 1.2.58., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.24.
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми:

  • договір з використанням принципу дії матеріально-правового методу;

  • договір з використанням принципу дії колізійного методу


Тема 2. Колізійні норми міжнародного приватного права. Застосування іноземного права
Стислий зміст теми. Колізійна норма – основний інститут міжнародного приватного права.

Поняття колізійної норми. Поняття матеріальної норми. Генеральні та субсидіарні колізійні норми. Структура колізійної норми. Обсяг колізійної норми. Прив’язка колізійної норми.

Види колізійних норм. Прості та складні колізійні норми. Альтернативні та кумулятивні колізійні норми. Імперативні, диспозитивні, альтернативні колізійні норми. Односторонні та двосторонні колізійні норми.

Формули прикріплення. Особистий закон фізичних осіб. Закон громадянства фізичної особи. Закон місця проживання фізичної особи.

Особистий закон юридичних осіб. Закон місця реєстрації юридичної особи. Закон місця знаходження адміністративного центру юридичної особи, закон місця здійснення діяльності юридичної особи.

Закон місця знаходження речі. Закон автономії волі. Закон місця вчинення акта. Закон місця вчинення правопорушення. Закон найбільш тісного зв’язку. Закон країни продавця. Закон валюти боргу. Закон суду. Закон прапору. Закон місця роботи.

Вибір та застосування іноземного права. Правова кваліфікація. Первинна та вторинна кваліфікація. Кваліфікація за законом суду, іноземним правом, автономна кваліфікація.

Застереження про публічний порядок. Позитивне та негативне застереження про публічний порядок. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави. Обхід закону. Взаємність. Реторсія.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. В рамках опанування даної теми вивчається сутність специфічної норми міжнародного приватного права – колізійної норми, розкривається її структура та види. Розкривається зміст та випадки практичного використання основних видів колізійних прив’язок. Окрема увага приділяється «гнучкому» колізійному регулюванню (proper law of the contract): його сутності, історії виникнення та практиці сучасного застосування для регулювання приватних відносин з іноземним елементом. Крім того, в рамках вивчення даної теми розкриваються основні питання, пов’язані з дією, застосуванням, тлумаченням та кваліфікацією норм міжнародного приватного права. Здійснюється вивчення основних способів з’ясування судами змісту іноземного права. Висвітлюється сутність застереження про публічний порядок, зворотного відсилання, обходу закону.

Вивчення зазначених питань допомагає юристу правильно обрати колізійну норму і, відповідно, застосувати іноземне право для врегулювання правовідносин з іноземним елементом.
^ Ключові слова. Поняття колізійної норми. Поняття матеріальної норми. Генеральні та субсидіарні колізійні норми. Структура колізійної норми. Обсяг колізійної норми. Прив’язка колізійної норми. Формули прикріплення. Особистий закон фізичних осіб. Особистий закон юридичних осіб. Закон місця знаходження речі. Закон місця вчинення акта. Закон країни продавця. Закон валюти боргу. Закон суду. Застереження про публічний порядок. Обхід закону. Зворотне відсилання. Взаємність. Реторсія. Застосування іноземного права. Кваліфікація іноземної юридичної норми.
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- поняття та структуру колізійної норми;

- класифікацію колізійних норм;

- поняття та види формул прикріплення;

- правила тлумачення та застосування іноземного права;

- правові механізми, що усувають дію іноземного права.

Вміти:

- виокремлювати в колізійній нормі обсяг та прив’язку;

- відрізняти прості та складні колізійні норми; альтернативні та кумулятивні колізійні норми; імперативні, диспозитивні, альтернативні колізійні норми; односторонні та двосторонні колізійні норми;

- застосовувати різні види формул прикріплення;

- здійснювати вибір та застосування іноземного права.
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.7-1.2.36., 1.2.45., 1.2.58., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.24., 1.4.-8-1.4.10.
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми:

- угоду про застосування права у разі виникнення спору;

- угоду про застосування права в договірних зобов’язаннях;

- запит до іноземної держави щодо офіційного тлумачення та практики застосування іноземного права.

Тема 3. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві
Стислий зміст теми.

Правові засади регулювання правового статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві.

Поняття фізичної особи у міжнародному приватному праві. Поняття громадянства на міждержавному рівні. Іноземець. Біпатрид. Особа без громадянства. Біженець. Особистий закон фізичної особи.

Правовий режим здійснення обсягу прав та обов’язків іноземців.

Національний режим. Режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим. Недискримінаційний режим.

Правосуб’єктінсть фізичних осіб у міжнародному приватному праві.

Цивільна правоздатність і дієздатність іноземців в Україні. Цивільно-правова відповідальність іноземців і Україні. Цивільна правоздатність громадян України за кордоном. Обмеження дієздатності та недієздатність фізичної особи.

Встановлення опіки та піклування над фізичною особою у міжнародному приватному праві. Визнання іноземця безвісно відсутнім та оголошення померлим.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. В рамках вивчення цієї теми висвітлюється правовий статус фізичних як основних суб’єктів міжнародного приватного права. Досліджуються питання цивільної правоздатності та дієздатності фізичних осіб у міжнародному приватному праві. Вивчається правовий режим здійснення обсягу прав та обов’язків іноземців.

Вивчення зазначених питань допомагає юристу правильно обирати право країни з метою з’ясування цивільної правосуб’єктності фізичної особи.
^ Ключові слова. Фізична особа. Громадянин України. Іноземець. Біпатрид. Особа без громадянства. Біженець. Національний режим. Режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим. Недискримінаційний режим. Правосуб’єктність фізичних осіб. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичних осіб.
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- правові засади регулювання правового статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві;

- поняття фізичної особи у міжнародному приватному праві;

- поняття та види особистого закону фізичної особи;

- правові режими здійснення обсягу прав та обов’язків іноземців;

- зміст правосуб’єктності фізичних осіб у міжнародному приватному праві;

- порядок та підстави встановлення опіки та піклування над фізичною особою у міжнародному приватному праві;

- порядок та підстави визнання іноземця безвісно відсутнім та оголошення померлим.

Вміти:

- встановлювати зміст правового статусу фізичної особи в міжнародному приватному праві;

- визначати та тлумачити колізійні норми, що регламентують правовий статус фізичної особи в міжнародному приватному праві;

- керуватися нормативними актами для визначення правового режиму, що розповсюджується на фізичну особу у міжнародному приватному праві.
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.7-1.2.36., 1.2.45., 1.2.58., 1.2.62., 1.2.73., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.11., 1.3.18, 1.3.21, 1.3.24., 1.3.31., 1.3.32., 1.4.1., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.12., 1.4.21-1.4.23., 1.4.25.- 1.4.28., 1.4.30., 1.4.31., 1.4.35.-1.4.37, 1.5.6., 1.5.7., 1.5.9.
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми:

- клопотання іноземного громадянина про залучання перекладача при розгляді цивільної справи;

- заява про встановлення опіки над майном іноземного громадянина дієздатність якого обмежена;

- заява про обмеження дієздатності іноземного громадянина;

- заява про визнання іноземного громадянина недієздатним;

- заява про визнання іноземного громадянина безвісно відсутнім;

- заява про оголошення іноземного громадянина померлим.
Тема 4. Правовий статус юридичних осіб та держави у міжнародному приватному праві
Стислий зміст теми. Національність юридичної особи. Правовий статус юридичних осіб.

Участь юридичних осіб в міжнародних господарських відносинах і встановлення їх державної приналежності.

Критерій місця заснування (принцип інкорпорації). Критерій місця знаходження (принцип осілості). Критерій місця здійснення діяльності (центр експлуатації).

Іноземні юридичні особи в України. Види юридичних осіб. Представництво іноземних юридичних осіб. Діяльність іноземної юридичної особи. Правові форми спільної господарської діяльності.

Держава як суб’єкт зовнішньоекономічних відносин.

Імунітет держави. Теорія абсолютного та обмеженого імунітету. Судовий імунітет. Імунітет від примусового виконання судового рішення. Імунітет від попереднього забезпечення позову. Імунітет власності держави.

Правовий режим цивільно-правових правочинів за участю держави.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. В рамках вивчення цієї теми висвітлюється правовий статус юридичних осіб, як основних суб’єктів міжнародного приватного права. Особлива увага приділяється процедурі легалізації іноземних офіційних документів в консульських установах або шляхом проставляння апостиля. Також, розкриваються особливості правового статусу держави в міжнародних приватно-правових відносинах.

Вивчення зазначених питань допомагає юристу правильно обирати право країни з метою з’ясування цивільної правосуб’єктності юридичної особи та держави.
^ Ключові слова. Національність юридичної особи. Загальна характеристика правового статусу іноземних юридичних осіб і Україні. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий статус вітчизняних суб’єктів господарської діяльності за кордоном. Правові форми спільної господарської діяльності. Держава як суб’єкт зовнішньоекономічних відносин. Імунітет держави і його види. Правовий режим цивільно-правових угод за участю держави.
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- поняття та зміст особистого закону юридичної особи;

- види особистого закону юридичної особи;

- поняття та види юридичних осіб у міжнародному приватному праві;

- правові форми спільної господарської діяльності;

- правовий статус держави як суб’єкт зовнішньоекономічних відносин;

- поняття та види імунітету держави;

- зміст правового режиму цивільно-правових угод за участю держави.

Вміти:

- досліджувати правовий статус юридичних осіб;

- встановлювати державну приналежність юридичної особи;

- аналізувати зміст установчих документів іноземної юридичної особи;

- здійснювати пошук міжнародних договорів за участю різних держав світу.
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.7-1.2.36., 1.2.45., 1.2.58., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.12., 1.3.17, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.22-1.3.24, 1.3.33., 1.3.34., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.13. -1.4.15., 1.4.29., 1.4.32.- 1.4.34.
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми:

- заява про реєстрацію представництва або філії іноземної юридичної особи;

- договір поставки продукції з іноземною юридичною особою;

- позовну заяву про відшкодування шкоди, де відповідачем виступає держава Україна;

- рішення суду про відмову застосування іноземного права на підставі застереження про публічний порядок.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Тема 5. Право власності у міжнародному приватному праві
Стислий зміст теми. Поняття права власності. Питання власності в міжнародних відносинах.

Колізійні питання права. Способи набуття та припинення права власності.

Правове регулювання націоналізації та денаціоналізації в міжнародному приватному праві.

Поняття, зміст і форми іноземних інвестицій. Прямі і непрямі інвестиції. Державні і приватні інвестиції.

Колізійні питання права власності за законодавством України. Правовий статус власності України і громадян України за кордоном.

Питання авторського права і права промислової власності. Авторські права іноземців в Україні. Охорона і використання творів вітчизняних авторів за кордоном.

Охорона прав іноземців на винаходи в Україні. Право на товарний знак, на найменування місця походження товару і боротьба з недобросовісною конкуренцією. Міжнародні договори щодо використання і охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Поняття і загальні положення про зовнішньоекономічний договір. Колізійні питання зовнішньоекономічних договорів. Форма договору. Застосування права з питань змісту договорів. Дійсність договору та правові наслідки недійсного договору.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. Вивчення даної теми передбачає встановлення основних колізійних питань, що можуть виникнути у зв’язку з набуттям і реалізацією права власності й інших речових прав та розкриття змісту і практики застосування основних колізійних застережень, що застосовуються для розв’язання цих питань. Окрім цього в рамках вивчення даної теми передбачається засвоєння матеріалу щодо міжнародно-правового регулювання та захисту іноземних інвестицій. Крім того, передбачається розкриття особливостей регулювання правочинів та договірних зобов’язань нормами міжнародного приватного права. Окрім цього, дана тема передбачає висвітлення поняття зовнішньоекономічного договору та вимоги чинного законодавства України щодо його форми та змісту. Також, окрема увага приділяється змісту двох міжнародно-правових актів, що мають велике значення для регулювання договірних відносин з іноземним елементом, а саме: Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. та Офіційним правилам тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс) (редакція 2010 року).

Вивчення зазначених питань допомагає юристу правильно обрати право країни для врегулювання правовідносин з іноземним елементом пов’язаних з відносинами власності.
^ Ключові слова. Речові права. Власність. Право власності. Способи набуття та припинення права власності. Закон місця знаходження речі. Закон особистого закону власника. Рухоме, нерухоме майно. Набувальна давність. Інвестиція. Інтелектуальна власність. Авторське право. Право промислової власності.
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- поняття та зміст права власності у міжнародному приватному праві;

- колізійні питання права власності;

- правове регулювання націоналізації та денаціоналізації в міжнародному приватному праві;

- поняття, зміст і форми іноземних інвестицій;

- колізійні питання права власності за законодавством України

- поняття та зміст права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві;

- поняття і загальні положення про зовнішньоекономічний договір.

Вміти:

- визначати колізійні норми, що застосовуються до правовідносин з іноземним елементом у відносинах власності;

- здійснювати різні способи набуття та припинення права власності;

- аналізувати зміст міжнародних договорів, що регулюють право інтелектуальної власності;

- укладати договори, що спрямовані на набуття та припинення права власності;

- укладати зовнішньоекономічні договори.
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7-1.2.36., 1.2.37., 1.2.38., 1.2.45., 1.2.56., 1.2.58., 1.2.67., 1.2.72., 1.2.74, 1.2.76., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.8., 1.3.14, 1.3.24., 1.3.27-1.3.30., 1.3.33., 1.3.36.
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми:

- договір купівлі продажу нерухомого майна у іноземного контрагента;

- договір франчайзингу з іноземним контрагентом;

- заяву про реєстрацію винаходу;

- позовну заяву про оспорювання авторського права.

Тема 6. Колізійні норми сімейного права
Стислий зміст теми. Поняття сімейного права. Колізійні питання сімейного права.

Поняття шлюбу. Матеріальні умови укладання шлюбу. Формальні умови укладання шлюбу. Укладання шлюбу. Форма реєстрації шлюбу. Припинення шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу. Розірвання шлюбу.

Майнові відносини між подружжям. Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя. Право приватної власності одного з подружжя. Поділ спільного майна подружжя. Аліментні зобов’язання між подружжям.

Особисті відносини між подружжям. Право на вибір прізвища. Право на індивідуальну свободу. Право на припинення шлюбу. Право на особистий розвиток.

Майнові і особисті немайнові права та обов’язки між батьками та дітьми. Утримання між батьками та дітьми. Усиновлення. Встановлення опіки і піклування.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. Опанування даної теми передбачає вивчення змісту та практики застосування колізійних прив’язок, що використовуються для врегулювання колізійних питань, які можуть виникнути у сфері укладення та розірвання шлюбу, у сфері особистих та майнових прав подружжя, у сфері усиновлення, опіки й піклування.

Вивчення зазначених питань допомагає юристу правильно обрати право країни для врегулювання сімейних правовідносин з іноземним елементом.

^ Ключові слова. Шлюб. Шлюб-статус. Шлюб-партнерство. Шлюб-союз. Шлюбний вік. Право на шлюб. Перешкоди для укладання шлюбу. Форма шлюбу. Припинення шлюбу. Майнові відносини подружжя. Особисті немайнові відносини подружжя. Походження дитини. Оспорювання материнства та батьківства. Майнові відносини батьків та дітей. Усиновлення
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- загальні положення сімейного права у міжнародному приватному праві;

- колізійні питання сімейного права;

- порядок укладення та припинення шлюбу;

- колізійне регулювання майнових правовідносин між подружжям;

- колізійне регулювання особистих немайнових правовідносин між подружжям;

- колізійне регулювання правовідносин між батьками та дітьми.

Вміти:

- відрізняти матеріальні та формальні умови укладання шлюбу;

- застосовувати колізійні норми сімейного права у міжнародному приватному праві;

- складати позовні заяви про розірвання шлюбу;

- складати позовні заяви про поділ майна подружжя;

- складати шлюбний договір;

- договір про сплату аліментів
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.6., 1.2.7-1.2.36., 1.2.39-1.2.41., 1.2.45., 1.2.48., 1.2.51., 1.2.52., 1.2.54., 1.2.58., 1.2.61., 1.2.63.-1.2.66., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.24., 1.3.26., 1.4.16.-1.4.20., 1.4.24., 1.4.30., 1.5.3., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.8.
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми

- складати позовні заяви про розірвання шлюбу;

- складати позовні заяви про поділ майна подружжя;

- складати шлюбний договір;

- договір про сплату аліментів;

- заяву про усиновлення дитини

Тема 7. Колізійні норми спадкового та трудового права
Стислий зміст теми. Колізії в законодавстві про спадкування. Уніфікація спадкових відносин.

Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Спадщина. Обов’язкова частка у спадщині. Черги спадкування. Усунення від прийняття спадщини.

Спадкування за законом. Заповіт. Форми заповіту. Свобода заповіту.

Спадкові права іноземців в Україні. Спадкові права громадян України за кордоном.

Перехід спадщини до держави.

Міжнародні трудові відносини і колізійні питання в галузі трудових відносин. Джерела регулювання трудових відносин з іноземним елементом.

Закон місця виконання роботи. Закон основного місця бізнесу підприємця. Закон місця укладання трудового контракту. Принцип особистого закону наймача.

Трудові права іноземців в Україні. Праця громадян України за кордоном . Соціальний захист працівників.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. В рамках даної теми вивчаються колізійні проблеми, що можуть виникнути у сфері трудових відносин та основні способи їх розв’язання. Також висвітлюються особливості працевлаштування іноземних громадян в Україні та трудові права громадян України закордоном. В ході вивчення даної теми передбачається розкриття особливостей міжнародного приватно-правового регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом. Окрема увага приділяється правам громадян України як спадкоємців за кордоном.

Вивчення зазначених питань допомагає юристу правильно обрати право країни для врегулювання спадкових та трудових правовідносин з іноземним елементом.
^ Ключові слова. Спадкування. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Спадщина. Обов’язкова частка у спадщині. Черги спадкування. Заповіт. Відумерле майно. Універсальне правонаступництво. Сингулярне правонаступництво. Закон постійного місця проживання спадкодавця. Міжнародна праця. Зовнішня трудова міграція. Закон місця виконання роботи. Закон основного місця бізнесу підприємця. Закон місця укладання трудового контракту. Принцип особистого закону наймача.
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати

- колізійне регулювання спадкових відносин;

- порядок прийняття спадщини;

- порядок визначення кола спадкоємців;

- колізійне регулювання трудових відносин;

- джерела регулювання трудових відносин з іноземним елементом.

- правове регулювання соціального захисту працівників України за кордоном

Вміти:

- визначати форми спадкування;

- готувати перелік необхідних документів для отримання спадщини;

- готувати перелік необхідних документів для працевлаштування іноземного громадянина;

- сприяти іноземним громадянам у здійсненні ними своїх спадкових прав;
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.7-1.2.36., 1.2.42, 1.2.43., 1.2.45., 1.2.46., 1.2.53., 1.2.57. - 1.2.60., 1.2.68., 1.2.70., 1.2.75, 1.2.77-1.2.83., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.24., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.12., 1.4.30., 1.5.1.-1.5.4
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми

  • позовну заяву про усунення від прийняття спадщини;

  • заяву про прийняття або відмову від прийняття спадщини;

  • заяву про прийняття на роботу;

  • контракт про працюТема 8. Міжнародний цивільний процес
Стислий зміст теми. Поняття міжнародного цивільного процесу. Міжнародна підсудність.

Принципи (критерії) визначення міжнародної підсудності. Види міжнародної підсудності. Питання міжнародної підсудності у національному законодавстві.

Положення іноземців у міжнародному цивільному процесі.

Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність іноземців. Привілейоване положення окремих суб’єктів міжнародного цивільного процесу.

Взаємна цивільно-процесуальна допомога.

Загальні положення про взаємну цивільно-процесуальну допомогу. Вручення судових та позасудових документів особам, що знаходяться за кордоном. Виконання доручень іноземних судів у цивільних справах.

Визнання та виконання іноземних судових рішень.

Визначення понять «визнання» та «виконання» іноземних судових рішень. Процедури визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового рішення.

Визнання та виконання іноземного судового рішення за законодавством України.
^ Роль і значення теми для діяльності юриста. В рамках даної теми вивчаються поняття міжнародного цивільного процесу, порядок визначення підсудності, умови та порядок укладання пророгаційної угоди. В межах теми досліджується питання про поняття та зміст права на судовий захист; цивільно-процесуальні права іноземців в Україні; процесуальний статут іноземної держави. Особливо звертається увага на встановлення змісту іноземного права, визнання і виконання рішень іноземних судів.

Вивчення зазначених питань допомагає юристу правильно обрати право країни для врегулювання процесуальних правовідносин з іноземним елементом.
^ Ключові слова. Поняття міжнародного цивільного процесу. Поняття підсудності. Пророгаційні угоди. Право на судовий захист. Цивільно-процесуальні права іноземців в Україні. Процесуальний статут іноземної держави. Встановлення змісту іноземного права. Визнання і виконання рішень іноземних судів.
^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- поняття міжнародного цивільного процесу;

- правила визначеності міжнародної підсудності;

- процесуальне становище іноземців;

- порядок виконання судових доручень;

- визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні.

Вміти:

- визначати принципи (критерії) визначення міжнародної підсудності

- сприяти реалізації цивільно-процесуальній правоздатності та дієздатності іноземців;

- складати процесуальні документи на виконання доручень іноземних судів.
Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1., 1.2.7-1.2.36., 1.2.44., 1.2.45., 1.2.49., 1.2.50., 1.2.55., 1.2.58., 1.3.1.-1.3.7., 1.3.13., 1.3.15, 1.3.16., 1.3.24., 1.3.25., 1.4.-8-1.4.11., 1.4.30.
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми:

- судове доручення

- пророгаційну угоду;

- довіреність на представництво інтересів іноземної особи в суді;

- клопотання про тлумачення іноземної норми

- судове доручення до іноземного суду
^ 4. Структура навчальної дисципліни

№ теми

Назви тем

Всього годин

Кількість годин
за видами занять

Самост.р. / індив.р.

Використання
ТЗН та інших дидактичних засобів

Взаємозв'язок
з іншими навчальними
дисциплінами

З НПП

Всього

Лекції

Семінари

Практ.заняття

Модульний контроль

1

Поняття, предмет та джерела міжнародного приватного права

8

4

2

2

 

 

4

Мультимедійна презентація, таблиці

Цивільне право, Теор держ та права

2

Колізійні норми міжнародного приватного права. Застосування іноземного права.

12

6

4

2

 

 

6

Мультимедійна презентація, таблиці

Цивільне право, Теор держ та права

3

Правовий статус фізичних у міжнародному приватному праві

8

4

2

2

 

 

4

Мультимедійна презентація, судові рішення

Цивільне право, Конст право України

4

Правовий статус юридичних осіб та держави у міжнародному приватному праві

8

4

2

2

 

 

4

Мультимедійна презентація, судові рішення

Цивільне право, Конст право України, Міжнародне право, Господарське право

5

Право власності та інші речові права у міжнародному приватному праві

10

4

2

2

 

 

6

Мультимедійна презентація, договори

Цивільне право, Основи римського права, Труд право

6

Колізійні норми сімейного права

8

4

2

2

 

 

4

Мультимедійна презентація, договори

Цивільне право, Сімейне право, Основи римського права

7

Колізійні норми спадкового та трудового права

8

4

2

2

 

 

4

Мультимедійна презентація, таблиці

Циільне право, Основи римського права, Труд право,

8

Міжнародний цивільний процес

8

4

2

2

 

 

4

Мультимедійна презентація, судові рішення

Цивільний процес, господарський процес

 

^ Модульний контроль

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

^ Усього за семестр

72

36

18

16

 

2

36

 

 

 

Форма підсумкового контролю

Екзамен

 

 ^ 5. Плани семінарських занять
Тема 1. Поняття, предмет та джерела міжнародного приватного права
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка