Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Скачати 379.8 Kb.
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Сторінка1/4
Дата конвертації22.02.2014
Розмір379.8 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра порівняльного і європейського права
Укладач:

доц. Гончарук О.В.


^ ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 6

від 31 січня 2013 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка


КИЇВ – 2013
Робоча навчальна програма з дисципліни „Порівняльне кримінальне право”
Укладач: к.ю.н., доц. Гончарук Ольга Володимирівна

^ Лектор: к.ю.н., доц. Гончарук О.В.
Викладачі: к.ю.н., доц. Гончарук О.В., к.ю.н., доц. Попко В.В.,

к.ю.н., доц. Смирнова К.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2013 р.
__________проф. Коппель О.А.

^ ВСТУП
Дисципліна вільного вибору вузу «Порівняльне кримінальне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030202 - міжнародне право напряму підготовки "Міжнародне право". Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій17 год., семінарських 34 год., самостійна робота57 год. Форма підсумкового контролю – іспит.
Метою і завданням навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» є ознайомлення студентів з загальною та особливою частинами кримінального права у порівняльному аспекті. Курс дає основні теоретичні знання із положень, понять, що використовуються у кримінальному праві як країн континентальної правової сім’ї, так і представників англо-саксонської правової системи, зокрема, дається порівняльна характеристика основних понять, які містяться у кримінальному праві України, а також Російської Федерації, Франції, Німеччини, Великобританії та США. Засвоєння таких понять дає змогу студентам вільно оперувати інформацією при кваліфікації злочинних діянь, при визначенні осудності суб’єкту злочину, можливість вільно класифікувати злочинні діяння, в тому числі за особливим об’єктом. Курс знайомить студентів також і з особливою частиною кримінального права, дає характеристики основних злочинів проти життя, здоров’я особи, проти власності тощо.

Мета навчального курсу – засвоєння положень про джерела кримінального права різних країн, основних інститутів, спрямованих на протидію злочинності, що дало б можливість на фаховому рівні здійснювати правотворчу та правозастосовчу діяльність у сфері протидії злочинності, включаючи сферу міжнародного співробітництва. Дисципліна спрямована на засвоєння студентами знань про джерела кримінального права України, Франції, Росії, Німеччини, США та Великобританії, поняття та ознак злочинного діяння, співучасть у злочинному діянні, покарання та його форми, призначення покарання, відбуття покарання, а також про звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від подальшого відбуття покарання, висвітлення інститутів судимості, амністії та помилування.

Значення даного курсу полягає також у вихованні в студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він переважно застосовує індуктивний метод, концентрує значну наукову інформацію, отриману через емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження, стимулює організаційні та дослідницькі навички при роботі в галузі юриспруденції.
^ Предметом вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» є інститут злочинного діяння та інститут кримінальної відповідальності.
^ Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

 • поняття злочинного діяння, ознаки злочину та його склад;

 • поняття кримінальної відповідальності та покарання як основного елементу відповідальності;

 • джерела кримінального права держав, що належать до романо-германської та англо-саксонської правових сімей.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

 • організувати свою самостійну роботу;

 • класифікувати та кваліфікувати злочинні діяння відносно кримінального права України, а також зарубіжних держав;

 • аналізувати джерела кримінального права різних держав;

 • визначати вид та строки покарання відносно конкретного злочинного діяння;

 • володіти спеціальною термінологією у обсязі, достатньому для вільного використання її у практичній роботі, в тому числі іноземною мовою (зокрема, англійською, французькою та німецькою);

 • орієнтуватися в літературі за фахом.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Дисципліна вільного вибору вузу «Порівняльне кримінальне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як «Теорія держави та права», «Порівняльне конституційне право», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльне адміністративне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Порівняльний адміністративний процес», «Міжнародне кримінальне право» тощо.
^ Система контролю знань та умови складання іспиту:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна “Порівняльне кримінальне право” складається з трьох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3):

- джерела кримінального права; злочинне діяння: поняття, ознаки, склад, стадії; співучасть у вчиненні злочину;

- кримінальна відповідальність; покарання як форма кримінальної відповідальності;

- особлива частина кримінального права та кваліфікація злочинів.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ130, за ЗМ2 20, за ЗМ3 - 10.

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою:
Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах) + ЗМ3(Оцінка в балах) + СК (Оцінка в балах)Параметри


Змістовий

Модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

Модуль 2

(ЗМ2)

Змістовий

Модуль 3

(ЗМ2)

Іспит

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка в балах

30

20

10

40

100

(30+20+10+40)


Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

  • усна відповідь – до 21 бала (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

  • доповнення – до 14 балів (до 1-2 бали на кожному семінарському занятті);

  • виконання домашніх індивідуальних завдань – до 32 балів (до 2 балів за кожне з домашніх індивідуальних завдань);

  • виконання завдань проміжного залікового модуля – до 30 балів ( до 10 балів за кожну модульну контрольну роботу), проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля.


Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК) розраховується за формулою:

СК = ЗМ1 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,67) + ЗМ2 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,57) + ЗМ3 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,50) + письмовий іспит (оцінка в балах)
У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

^ Шкала оцінювання


За 100-бальною шкалою


Оцінка за національною шкалою

90-100

Відмінно

5

75-89

Добре

4

60-74

Задовільно

3

1-59

Незадовільно

2
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202
Міжнародної організації праці, Ради Європи, документів Європейського Союзу. Розглядаються сучасні проблеми та перспектив вдосконалення...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Кредитно-Трансферною Системою (ects)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Система контролю знань
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка