Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202
Скачати 421.43 Kb.
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202
Сторінка1/4
Дата конвертації22.02.2014
Розмір421.43 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


ПОРІВНЯЛЬНЕ ТРУДОВЕ І СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО


Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра порівняльного і європейського права
Укладач:

доц. Федорова А.Л.

^

ПОРІВНЯЛЬНЕ ТРУДОВЕ І СОЦІАЛЬНЕ ПРАВОРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 1 вересня 2011 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка
КИЇВ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни „Порівняльне трудове і соціальне право”
Укладач: к.ю.н., доц. Федорова Алла Леонідівна

^ Лектор: к.ю.н., доц. Федорова А.Л.

Викладачі: к.ю.н., доц. Федорова А.Л.

к.ю.н., ас. Святун О.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.
__________проф. Коппель О.А.
ВСТУП
Дисципліна самостійного вибору навчального закладу „Порівняльне трудове і соціальне право” передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів трудового і соціального права, вивчення понять і основних інститутів трудового і соціального права, порівняння національних систем трудового і соціального права різних країн, а також аналіз міжнародних і європейських стандартів у сфері трудового і соціального права, зокрема конвенцій Міжнародної організації праці, Ради Європи, документів Європейського Союзу. Розглядаються сучасні проблеми та перспектив вдосконалення і реформування трудового і соціального права України.

Особлива увага приділяється розгляду українського трудового і соціального права у контексті необхідності гармонізації даних галузей зі стандартами Європейського Союзу та його країн-членів.
^ Мета та завдання дисципліни. Головним завданням дисципліни „Порівняльне трудове і соціальне право” є підготовка фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, дослідницьку роботу в галузі трудового і соціального права.
^ В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:
- основні теоретичні положення трудового і соціального права, поняття та інститути трудового і соціального права,

- основні принципи трудового і соціального права,

- особливості законодавств різних держав у сферах трудового і соціального права,

- сучасні тенденції розвитку трудового і соціального права,

- нормативний зміст та засоби реалізації універсальних і європейських стандартів в галузях трудового і соціального права,

- основні положення українського трудового і соціального права,

- шляхи застосування універсальних та європейських трудових і соціальних стандартів в національному законодавстві України.
^ В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:
- застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із проблемами трудового і соціального права,

- аналізувати основні універсальні і європейські стандарти трудового і соціального права,

- порівнювати норми трудового і соціального законодавства різних країн,

- аналізувати відповідність українського законодавства універсальним та європейським стандартам в галузях трудового та соціального права,

- орієнтуватися в проблемах гармонізації українського трудового і соціального права до стандартів ЄС,

- приймати практичні рішення з питань застосовування українського трудового та соціального законодавства у конкретних ситуаціях,

- орієнтуватися в сучасних проблемах та тенденціях розвитку трудового і соціального права,

- збирати, узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію і надавати міжнародно-правову оцінку стандартам у сфері трудового і соціального права

- на практиці застосовувати знання і навички в галузі трудового і соціального права.
^ Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародного права:

Дисципліна „Порівняльне трудове і соціальне право” є професійно-орієнтованою нормативною дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” зі спеціальності 6.030202 „Міжнародне право”. Дисципліна вивчається студентами відділення „Міжнародне право” на 2 курсі протягом 4 семестру. Загальний обсяг 108 годин (лекцій – 37, практичних занять – 14, самостійна робота – 57).
Об’єктом вивчення дисципліни ” Порівняльне трудове і соціальне право” є трудові та соціальні правовідносини, основні теорії, доктрини щодо розуміння і суті трудового і соціального права, міжнародні та національні джерела трудового і соціального права.

Предметом вивчення дисципліни є виникнення, характер та особливості трудових і соціальних відносин, становлення і розвиток трудового і соціального права, основні універсальні та європейські тенденції розвитку трудового та соціального права, проблеми вдосконалення трудового і соціального права України.
Інформаційні джерела – базові підручники, навчальні посібники, хрестоматії (пункт "основна література"). Підручники, посібники, монографії, наукові статті міжнародно-правові документи, конвенції МОП, законодавство країн Європи, трудове і соціальне законодавство України (пункт "додаткова література).

^ Система контролю знань та умови складання іспиту

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Дисципліна “Порівняльне трудове і соціальне право” складається з трьох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2,ЗМ3):

- основні науково-теоретичні засади та розвиток порівняльного трудового і соціального права,

- характеристика основних інститутів порівняльного трудового права,

- основні положення порівняльного соціального права.

^ Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ1 15, за ЗМ225, ЗМ320.

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою:
Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах) + ЗМ3(Оцінка в балах) + СК (Оцінка в балах)


Паратри


Змістовий

Модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

Модуль 2

(ЗМ2)

Змістовий

Модуль 3

(ЗМ3)

Іспит

(СК)

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка в балах

15

25

20

40

100 (20+20+20+40)


^ Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

    • усна відповідь – до 21 бала (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

    • доповнення – до 7 балів (1 бал на кожному семінарському занятті);

    • виконання домашніх індивідуальних завдань – до 14 балів (до 2 балів за кожне з домашніх індивідуальних завдань);

    • виконання завдань проміжного залікового модуля – до 18 балів (6 балів за кожну модульну контрольну роботу, яка проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля. Якщо студент набирає 2 та менше балів за модульну контрольну роботу, то результат вважається незадовільним з оцінкою 0 балів за відповідну модульну контрольну роботу).

^ Підсумкова оцінка (ПО) розраховується за формулою:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + + ЗМ3 + СК письмовий іспит (оцінка в балах)
У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

Шкала оцінювання

За 100-бальною шкалою


Оцінка за національною шкалою

90-100

Відмінно

5

75-89

Добре

4

60-74

Задовільно

3

1-59

Незадовільно

2


Якщо студент отримав за поточний контроль (сума балів за ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3) з дисципліни від 1 до 19 балів, то він не допускається до складання іспиту, а у графі іспиту - відмітка про недопуск.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин) або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі іспиту– відмітка „незадовільно”.

^ Тематичний план дисципліни “Порівняльне трудове і соціальне право ”
теми


Назва теми

Кількість годин

Лекції

СемінариСамостійна

робота студентаКонтр.

модуль

робота


Змістовий модуль 1. Основні науково-теоретичні засади та розвиток порівняльного трудового і соціального праваПорівняльне трудове і соціальне право як навчальна дисципліна та напрям у юридичній науці

1
2


Поняття та предмет трудового і соціального права

1
2


Історичний розвиток трудового і соціального права

1
4


Джерела та принципи трудового і соціального права

2

2

5


Міжнародна організація праці та основні універсальні трудові і соціальні стандарти

1

1

4
Проміжний заліковий модуль 1


1

^ Всього за змістовим модулем:


6

3

17

1

Змістовий модуль 2. Характеристика основних інститутів порівняльного трудового праваТрудовий договір

6

2

6


Основні умови праці

4

2

5


Охорона праці та трудовий розпорядок

2
2


Колективне трудове право та соціальне партнерство

2
2


Поняття трудових спорів. Способи та порядок їх вирішення

2

1

4


Відповідальність суб’єктів трудових правовідносин

1
2


Правове регулювання зайнятості та захист від безробіття

1
2
Проміжний заліковий модуль 2


1

^ Всього за змістовим модулем:


18

18

5

23

1

Змістовий модуль 3. Основні положення порівняльного соціального права

13.

Поняття та види соціальних ризиків. Соціальне страхування

2
3
14.

Основні види державного соціального страхування

2

2

4
15.

Пенсійне страхування та пенсійне забезпечення

4

2

6
16.

Державна соціальна та медична допомога

1
2
17.

Міжнародні універсальні та європейські соціальні стандарти та законодавство України

1

2

2
Проміжний заліковий модуль 3


1

^ Всього за змістовим модулем:


10

18

6

17

1

Всього годин 108, з них:

34

14

57

3Загальний обсяг – 108 год., в тому числі:

Лекцій – 34 год.

Семінарів – 17 год.

Самостійна робота – 57 год.

Форма контролю: іспит
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальностей 04020
Робоча навчальна програма з дисципліни „Логіка” для студентів фізичного факультету
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма інспекторсько-методична практика в районних...
Робоча навчальна програма. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 25 с
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Система контролю знань
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 iconРобоча програма для студентів магістратури спеціальності 03040101 «правознавство»
Вишновецька С. В. Трудові спори: робоча програма для студентів магістратури спеціальності 03040101 «Правознавство» денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка