Та методичні рекомендації по їх проведенню
Скачати 344.27 Kb.
НазваТа методичні рекомендації по їх проведенню
Сторінка4/4
Дата конвертації30.06.2013
Розмір344.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4
Тема№9. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Час — 2 години.

Питання для підготовки до семінарського заняття.
1. Поняття про статистичний аналіз.

2. Прийоми статистичних групувань і узагальнюючих показників.
Завдання для самостійної підготовки:

Зробити статистичний аналіз дослідження якого-небудь конкретного кримінально-правового явища, використовуючи статистичні документи (статистичні картки, звіти та ін.).

Рекомендується: використовувати нормативні акти, періодику та іншу літературу, але з обов'язковим посиланням на першоджерела. В аналізі обов'язково зазначити, які основні прийоми (методи) застосовувались при дослідженні даного явища.

Підготовити реферати на тему:

 1. Дослідження засобів боротьби зі злочинністю в м. Одесі (Одеській області чи в іншому місті, області України):

 2. Аналіз роботи відділів (підрозділів)

  • слідчих;

  • оперативно-розшукових;

  • ДАІ;

  • Держдепартаменту по виконанню покарань по порушенню режиму в місцях позбавлення волі.Методичні рекомендації:

При вивченні теми «Ряди динаміки» необхідно мати знання з кримінального права та кримінології, алгебри та геометрії, а також інших суспільних наук, які тісно пов'язані із статистикою. Необхідно звернути увагу на особливості застосування динамічних рядів (їх різновидів) в правовій статистиці, адже кожний ряд динаміки складається з двох елементів, а саме: переліку хронологічних дат (моментів) або інтервалів часу; конкретних значень відповідних статистичних показників, які називаються рівнями ряду. Отже, залежно від характеру явища, що вивчається, рівні ряду динаміки можуть відноситися або до окремих проміжків часу, або до конкретної дати (моменту) часу. Тому всі ряди динаміки і поділяються на інтервальні та моменті.

При вивченні теми «Статистичний аналіз» необхідно вважати, що між статистичною і іншими суспільними науками існує найтісніший зв'язок. Статистика шляхом аналізу обґрунтовує або заперечує ті чи інші наукові положення, оскільки дані статистики узагальнюють практику, яка є засобом перевірки знань, критерієм істинності будь-якої теорії. При визначення стану злочинності, її рівня, структури і динаміки рекомендується використовувати нормативні акти, періодику, статистичні картки, звіти та інше.
Контрольні питання:

 1. Поняття про статистичний аналіз.

 2. Прийоми статистичних групувань і узагальнюючих показників.


Рекомендована література до теми
Нормативно-правова

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. із змінами 13 липня 2000р. № 1922-Ш// Відомості Верховної Ради України № 43. Ст. 608.

 3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-12// Відомості Верховної Ради України № 48. Ст. 651.

 4. Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. – Одеса: Поліграфія, 2001. – 116 с.


Книжкові видання

 1. Бандурка А. М, Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причини и противодействие : Монография / МВД Украины. НУВД. – X. : Основа, 2003. – 367 с.

 2. Бузало П. М., Денисов С. Ф., Кириченко О. В. Кримінологія : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 3. Джужа О. М., Василевич В. В. Копан О. В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи : Посібник / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 248 с.

 4. Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Третьякова Т. А. Стислий словник кримінологічних термінів : Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О. М.; НАВСУ. – К., 2000. – 157 с.

 5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 264 с.

 6. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 7. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 8. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 9. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 10. Кримінологія : Загальна та Особлива частина [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. – Харків : Право, 2009. – 288 с.

 11. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 12. Статистический словарь. — М., 1989.Публікації і періодичних виданнях:

 1. Плужнік О.І. Кримінологічні аспекти призначення судами видів покарання засудженим особам (Статистичний аналіз узагальнення судової практики) /О.І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. - № 3 . - С. 26-28.

 2. Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. і прогноз на перспективу//Вісник прокуратури . - 2009 . - № 7 . - С. 60 – 68.

 3. Чайніков О., Ястребова С. Формування статистичних даних про адміністративні правопорушення. Проблемні питання.// Вісник прокуратури, 2007. - № 6 (72) червень. - С. 64-66.

Програмні питання для перевірки знань та умінь

з курсу “Правова статистика” 1. Поняття статистики як науки.

2. Роль статистики у пізнанні соціальних явищ.

3. Методи статистики.

4. Галузі статистики.

5. Поняття кримінальної статистики.

6. Предмет правової статистики; кримінально-правової статистики.

7. Історія розвитку і сучасне становище кримінальної статистики.

8. Галузі правової статистики.

9. Облік і статистика.

10. Завдання правової статистики.

11. Значення правової статистики у практичній і науковій діяльності.

12. Етапи статистичної роботи в правоохоронних органах.

13. Система правової статистики.

14. Джерела правової статистики.

15. Законодавство України про державну статистику. Сфера застосування закону.

16. Головні завдання державної статистики.

17. Органи державної статистики.

18. Подання та використання статистичних даних.

19. Права і обов'язки державної статистики та інших органів, що займаються державною статистикою.

20. Відповідальність за порушення Закону України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 р.

21. Завдання і мета статистичного спостереження.

22. Форми, види та способи статистичного спостереження.

23. Об'єкт статистичного спостереження правової статистики.

24. Одиниця спостереження і одиниця сукупності.

25. Одиниці вимірювання злочинності у правовій статистиці.

26. Програма статистичного спостереження.

27. Документи первинного обліку в органах МВС, суду, прокуратури, Держдепартаменту з питань по виконанню покарань.

28. Система статистичної звітності в органах МВС, Держдепартаменту з питань по виконанню покарань.

29. Загальне поняття статистичного зведення.

30. Основні положення теорії групування.

31. Види статистичного групування.

32. Групові ознаки.

33. Ряди розподілення.

34. Основні групування у кримінальній статистиці.

35. Поняття класифікації злочинів.

36. Схема класифікації злочинів.

37. Статистичні таблиці. :

38. Організація і техніка зведення.

39. Поняття і характеристика абсолютних величин.

40. Поняття і характеристика абсолютних чисел.

41. Поняття і характеристика узагальнюючих показників.

42. Поняття і характеристика відносних величин.

43. Види відносних величин.

44. Відношення інтенсивності.

45. Відношення, які характеризують структуру сукупності або відношення розподілу.

46. Відношення, які характеризують виконання поставлених задач.

47. Відношення, які характеризують динаміку.

48. Відношення степені і порівняння.

49. Коефіцієнт злочинності.

50. Поняття "статистичного коефіцієнта" і "величин координації".

51. Поняття про середні величини.

52. Види середніх величин.

53. Середня арифметична.

54. Середня гармонічна.

55. Середня геометрична.

56. Мода і медіана.

57. Техніка обрахування середніх величин,

58. Показники варіації і способи їх розрахунку.

59. Поняття і характеристика Закону великих чисел.

60. Поняття про теорію ймовірності.

61. Вибірковий метод і його застосування в правовій статистиці.

62. Загальне поняття про індекси.

63. Окремі види індексів.

64. Особливості застосування індексів в правовій статистиці.

65. Поняття про динамічні ряди і їх різновиди.

66. Умови, необхідні для побудови і дослідження динамічних рядів.

67. Перетворення динамічних рядів.

68. Поняття про статистичний аналіз.

69. Прийоми статистичних групувань і узагальнюючих показників.

70. Паралельні ряди.

71. Поняття про функціональний і кореляційний зв’язок.

72. Коефіцієнт кореляції.

73. Основні задачі статистичного дослідження злочинності.

74. Визначення стану злочинності, її рівня, структури і динаміки.

75. Виявлення причин і умов, які сприяють скоєнню злочинності.

76. Дослідження особи злочинця.

77. Дослідження засобів боротьби зі злочинністю.

Основна література до всіх тем
Конституція України. — К., 1996.

Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. – Одеса: Поліграфія, 2001. – 116 с.

Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. // Відомості Верховної Ради – 1992. - № 43. - Ст. 608.

Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 р.

Закон України "Про міліцію". 20.12. 1990. — К., 1990.

Наказ Генерального Прокурора України та Міністра внутрішніх справ України № 22/835 від 21.12.1995 р. «Про затвердження та введення в дію нових форм первинного обліку злочинів та інструкції про порядок їх заповнення та подання».

Наказ Міністра юстиції України № 21/5 від 28.07.1994 р. «Про затвердження та введення в дію Інструкції по судовій статистиці».

Айрапетов А.М. Таблицы исчисления среднегодовых темпов роста, прироста и снижения. - М., 1979.

Алексеев А. И. Криминология и профилактика преступлений. - М., 1989.

Бабаев М.М., Быков Л.А., Звирбуль В.К. Изучение преступности. - М., 1973.

Барвинський В. Досліди з поля статистики. К., 1993. - 52 с.

Баталина Т.С. Некоторые методологические вопросы судебной статистики. - Л., 1975.

Берекашвили Л. О едином учете преступлений // Социалистическая законность. - № 10. - М., 1976.

Блувштейн Ю.Д. Криминологическая статистика (статистические методы в анализе оперативной обстановки). - Минск, 1981.

Блувштейн Ю.Д., Волков Г.И. Динамические ряды преступности. – Мн., 1984.

Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы, - М., 1990.

Брайнин М. С., Злобин Г. А. и др. Правовая статистика. - М., 1980.

Быков Л.А. Графические методы в планировании, статистике и учете. - М., 1952.

Быков Л.А. Методика анализа сезонных колебаний преступности // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 32. - М., 1974.

Вицин С.Е. Математическая обработка рядов динамики, характеризующих социальные явления. - М., 1976.

Вицин С.Е. Системный подход и преступность. - М., 1980.

Воскресенский Г. М., Дударев Г. И., Масленников Е. П. Статистические методи обработки и анализа социальной информации в управленческой деятельности ОВД. - М., 1986.

Герчук Я.П. Графические методы в статистике. - М., 1968.

Громыко Г.Л. Статистика. - М., 1982.

Ефимова М.Р., Петрова Б.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 416 с.

Журавский Д.П. Об источниках и употреблении статистических сведений. - М., 1946.

Иванов Л.О. Предмет моральной статистики в историческом аспекте // Советское государство и право. - 1990. - №4.

Иванов О.В. Теория статистической группировки. -М., 1990.

Кальман О.Г., Христич І. О. Правова статистика. - Харків, 1999. - 204 с.

Кендэл М. Временные ряды. - М., 1981.

Кильдишев Г.С. Общая теория статистики. - М., 1980.

Кондрашов Н.Н. Количественные методы в криминологии. - М., 1971.

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология .- М., 1982.

Кузнецова Н. Ф., Миньковский Г. М. Криминология. - М., 1994.

Кузьмичева С. К. Обработка й анализ материалов уголовной статистики // Лекция. Горький. 1974.

Кулинич О. І. Теорія статистики. - К., 1992.

Лобзяков В.П. Криминология и административная юрисдикция милиции. - М., 1996.

Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М., 1997.

Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 1999.

Маслов П.П. Статистика в социологии. - М., 1971.

Минин А.Я. Информация криминологических исследований. - Екатеренбург, 1992.

Общая теория статистики / Под ред. А.А. Спирина, 0.3. Башиной. - М., 1996.

Общая теория статистики / Под реда. И. Елисеева, М. Юзбашева. - М., 1995.

Оніщук З.М., Христич І. О. Загальна теорія статистики. Навч. посібник. -К., 1991.

Остроумов С. С. Советская судебная статистика. — М., 1976.

Остроумов С. С. Уголовная статистика: Учебное пособие. — М., 1974.

Остроумов С.С. Очерки по истории уголовной статистики дореволюционной России. — М., 1961.

Остроумов С.С. Судебная статистика (общая и специальная части). - М., 1976.

Остроумов С.С. Уголовная статистика и борьба с преступностью. - М., 1975.

Плужнік О.І. Актуальні проблеми кримінально-правового захисту діяльності працівників ВТУ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - №1. – С. 169 – 172.

Плужнік О.І. Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації виправно-трудової установи // Міжвузівська НПК “Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності. 24 – 25 вересня 1999 р. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 265 – 269.

Плужник Е.И. Уголовная статистика и ее роль в борьбе с преступностью среди несовершеннолетних // Громадська програма співробітництва по запобіганню насильству в сім’ї. Одеса, 25 лютого – 6 березня 1999 р. – Одеса: ОІВС, 1999. – С. 101 – 103.

Плужнік О.І., Ляхов С.І. Кримінальна статистика та її застосування в ОВС у боротьбі зі злочинністю // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. - №3. – С. 23 – 28.

Правова статистика. Курс лекцій /О.М. Джужа, Ю.В.Александров та ін. - К.: Правові джерела, 2000. - 336 с.

Правовая информатика и кибернетика: Учебник / Под ред. проф. Н.С. Полевого. - М., 1993.

Правовая статистика / Под ред. М.А. Осетрова. - М.,1980.

Правовая статистика / Под ред. З.Г. Яковлевой. - М.,1986.

Правовая статистика /Кол. авторов. - М.: Юр. л-ра, 1986.

Правовая статистика: Учебное пособие. Кальман А.Г., Христич И.А. - Харьков, 1998. - 184 с.

Пристанская О.В., Юцкова Е.М. Методика криминологического изучения правосознания и общественного мнения о преступности. - М., 1989.

Ряузов Н.Н. Оющая теория статистики. - М., 1979.

Ряузов Н.Н. Сводка и группировка статистических материалов. - М., 1961.

Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 1999.

Сиденко А.В., Башкатов Б.И., Матвеева В.М. Международная статистика: Учебник. - М.: Дело и сервис, 1999. - 272 с.

Сиденко А.В., Матвеева В.М. Международный статистический учет, Словарь-справочник. от А до Я. - М.: Дело и сервис, 1999. - 208 с.

Спирин А, А., Башина О. Е. Общая теория статистики. — М., 1995.

Статистический словарь. — М., 1989.

Суслов И.П. Теория статистических показателей. -М.,1975.

Тарасов Л.В. Мир, построенный на вероятности. - М.: Просвещение, 1984.

Философский словарь. — М., 1976.

Чернадчук В.Д. Правовая статистика. Конспект лекций. К., 1999.

Чупров А.А. Очерки по теории статистики. - М., 1959.

Шнайдер Г. Й. Криминология. — М., 1994.

Энциклопедический словарь. – М., 1997.

Юридический словарь. — К., 1993.

Юридический энциклопедический словарь. — К., 1984.
^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Кримінальний кодекс України. — К., 1995.

Кримінально-процесуальний кодекс України. — К., 1995.

Бабаев М. М. Причины преступности и меры борьбы с ней. - М., 1974. - С. 20-21.

Булатов Г. Статистика административных нарушений // Советская юстиция. 1972. № 13.

Вицин С. Е. Моделирование в криминологии. — М., 1973. - С. 27.

Вестник статистики. — 1974, № 12, с. 88.

Герцензон А. А. Уголовное право и социология. — М., 1970. с. 163.

Гегель. Наука логики. Соч. т. І, М., 1929, с. 184.

Дружинин О. Что такое статистика как наука. // Вестник статистики, 1976, № 1.

Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. — М., 1969, с. 196-197, с. 205.

Козлов Т. Е., Овсиенко В. Е., Смирнский В. Й. Курс общей теории статистики. — М., 1965, с. 5, 12.

Немчинов В. Социология и статистика // Сб. Социология в СССР., М., 1966, т. І, с. 326-327.

Остроумов С. С., Панченко С. Н., Кондрашков Н. Н. Проблемы гражданско-правовой статистики // Социалистическая законность - 1973. - № 9.

Остроумов С. С., Панченко С. Н. Актуальные задачи уголовной статистики ипредупреждение преступности // Советское государство и право. - 1971, № 8.

Пассавера Й. С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса. — М., 1966.

Птуха М. В. Очерки по истории статистики ХУІІ-ХУІП веков. — М., 1945.

Рабинович М. П. Методика преподавания курса общей статистики. — М., 1958.

Яхот О. О. Философские проблемы статистики и их значение для анализа общественных явлений // Автореферат докт. дисс., М., 1963, с. 32.

Ярошенко К. Пути совершенствоания гражданско-правовой статистики // Социалистическая законность. - 1974. - № 6.


1   2   3   4

Схожі:

Та методичні рекомендації по їх проведенню iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Та методичні рекомендації по їх проведенню iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка