Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Скачати 229.46 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дата конвертації11.02.2014
Розмір229.46 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВКафедра загальноправових дисциплін

юридичного факультету
Навчально-наукового інституту права та безпеки

робоча ПРОГРАМА

переддипломної практики слухачів магістратури

денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»

Дніпропетровськ – 2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

^ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ


робоча ПРОГРАМА

переддипломної практики слухачів магістратури

денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»


СХВАЛЕНО

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол від ______20_ р. № ___)


Дніпропетровськ – 2013

Робоча програма переддипломної практики слухачів магістратури денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Наливайко Л.Р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 22 с.


Рецензенти:

^ Пєтков С.В.

професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права iменi Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор

^ Куракін О.М.

начальник кафедри теорії держави і права дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент


Обговорено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки (протокол від 25 січня 2013 р. №12)


© Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013

ЗМІСТ 1. Загальні питання організації та

проведення переддипломної практики..................................................................4

1.1. Мета та завдання переддипломної практики..................................................4

1.2. Організація і проведення переддипломної практики.....................................7

1.3. Керівництво переддипломної практики...........................................................7


 1. Обов’язки слухача магістратури, що проходить

переддипломну практику…………………………………………………….......12


 1. Зміст переддипломної практики.....................................................................14
 1. Документи та звітність за підсумками переддипломної практики............16

4.1. Звіт...................................................................................................................16

4.2. Щоденник переддипломної практики..........................................................17

4.3. Характеристика..............................................................................................18

4.4. Матеріали переддипломної практики..........................................................19

4.5. Захист звіту.....................................................................................................19
5. Критерії оцінювання.........................................................................................20


1 Загальні питання організації та
проведення переддипломної ПРАКТИКИ


1.1. Мета та завдання переддипломної практики

Програма переддипломної практики для слухачів магістратури юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ складена згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України № 804 від 01.12.1994 р. „Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах”, Наказу Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993 р. “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, Доручення Президента України № 1-14/22 від 15.01.1998 р. „Про організацію стажування найбільш перспективних для державної служби студентів старших курсів вищих навчальних закладів України в установах державної влади різних рівнів”.

Переддипломна практика слухачів магістратури ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які навчаються за денною формою навчання, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України „Про державну службу” і „Про службу в органах місцевого самоврядування”. Переддипломна практика є невід’ємною складовою частиною програми підготовки магістрів права державно-правової спеціалізації.

Переддипломна практика як складова частина навчально-виховного процесу є однією із важливих форм практичної підготовки відповідно до Закону України „Про освіту” та Наказу МВС України №865 від 18 грудня 2000 року „Про заходи щодо вдосконалення організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС України”.

Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки слухачів магістратури, яка проводиться перед захистом магістерської роботи.

Під час проходження переддипломної практики на посаді за фахом підготовки слухачі магістратури не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають умінь та навичок правозастосовчої юридичної діяльності.

У період переддипломної практики слухачів магістратури активно беруть участь у практичній діяльності із застосування правових норм, спостерігають й аналізують різні сторони майбутньої професійної діяльності, вчаться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення отриманих в ННІ права та безпеки теоретичних знань; формування наочної уяви відносно місця та характеру майбутньої професійної діяльності, організації, методики та тактики діяльності підприємств, установ, організацій; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час переддипломної практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал.

Визначена мета переддипломної практики реалізується через вирішення таких завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних слухачами магістратури в процесі навчання;

 • уміння творчо застосовувати ці знання в державно-правовій та муніципально-правовій діяльності;

 • ознайомлення слухачів магістратури із структурою та діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, юридичних служб підприємств, установ та організацій за допомогою форм та методів вирішення поставлених перед ними завдань;

 • вміння спостерігати та аналізувати практичну діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

 • здобуття практичних навичок, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання рішень з правових, кадрових та інших питань;

 • здійснювати тлумачення закону і його застосування, спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні загальноюридичних та спеціальних навчальних дисциплін;

 • вміння спостерігати та аналізувати стан соціальних та економічних процесів, кадрової роботи та державної служби;

 • формування загальноюридичних навичок праці в державних органах, юридичних службах, підприємствах, установах, організаціях;

 • ознайомлення слухачів магістратури з особливостями використання у правозастосовчій діяльності науково-технічних засобів, комп’ютерної техніки;

 • набуття практичних навичок правильного складання процесуальної документації;

 • вміння правильно аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно із законом;

 • набуття вміння організації та ведення діловодства, вивчення відомчих наказів та інструкцій з питань організації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування і юридичних служб;

 • адаптація слухачів магістратури до виконання обов’язків посадових осіб, розширення їх уявлення з професійної культури та етики юриста.

Переддипломна практика проводиться шляхом призначення слухачів магістратури на відповідну посаду та безпосередньо їх участі в організації й здійсненні розгляду поточних питань, виконання посадових обов’язків, а також виконання конкретних завдань з урахуванням спеціалізації та в обсязі обов’язків за посадою, яку вони обрали.

^ 1.2. Організація і проведення переддипломної практики
Організацію і проведення переддипломної практики забезпечують науково-педагогічні працівники ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та працівники органів, підприємств, установ, організацій, де проводиться переддипломна практика (керівники баз переддипломної практики).

Згідно з організаційно-плануючою документацією на 2012-2013 навчальний рік і графіком навчального процесу юридичного факультету переддипломна практика слухачів магістратури проводиться на п’ятому курсі в десятому семестрі.

Визначення змісту і методичне забезпечення переддипломної практики слухачів магістратури державно-правової спеціалізації здійснюється кафедрою загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки.

Загальна тривалість переддипломної практики на посаді за фахом підготовки 12 тижнів.

Тривалість робочого дня слухача магістратури, що проходить переддипломну практику, встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників місцевих державних адміністрацій або юридичних служб підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству.
^ 1.3. Керівництво переддипломної практики
Керівництво переддипломної праткикою здійснюють:

 • науково-педагогічний склад Навчально-наукового інституту права та безпеки ДДУВС;

 • викладачі-куратори;

 • керівники базових органів або структур;

 • спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються слухачі магістратури, що проходять переддипломну практику.


Обов’язки Навчально-наукового інституту права та безпеки ДДУВС:


 1. Завчасно повідомити керівників баз переддипломної практики щодо термінів проведення переддипломної практики, направити навчально-методичні матеріали і списки слухачів магістратури, які будуть проходити переддипломну практику.

 2. Контролювати хід переддипломної практики. З цією метою на період його проведення наказом ректора університету призначаються досвідчені викладачі-куратори кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.

 3. Загальну організацію переддипломної практики здійснює кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки.


Обов’язки викладачів-кураторів:


 1. Завчасно встановити ділові стосунки з керівниками баз переддипломної практики.

 2. Підготувати методичні матеріали та визначити заходи щодо виконання програми переддипломної практики.

 3. Ознайомити слухачів магістратури з програмою переддипломної практики.

 4. Контролювати хід виконання слухачами магістратури індивідуальних планів переддипломної практики, проаналізувати та зробити разом із безпосередніми керівниками переддипломної практики підсумки.

 5. Надавати методичну допомогу як слухачам магістратури, так і безпосереднім керівникам переддипломної практики щодо виконання програми проходження переддипломної практики.

 6. Вивчати, аналізувати, узагальнювати разом із слухачами магістратури досвід і практику з окремих напрямів юридичної роботи (застосування норм права, діловодства, юридичного провадження справ).

 7. Ознайомитись зі змістом роботи слухачів магістратури, які проходять переддипломну практику.

 8. Ставити перед керівництвом баз переддипломної практики та ННІ права та безпеки питання щодо усунення недоліків в організації і проведенні переддипломної практики.

 9. Вносити пропозиції стосовно заохочення безпосередніх керівників переддипломної практики і слухачів магістратури.


Обов’язки керівників базових органів або структур переддипломної практики:


 1. Визначити конкретні структурні підрозділи, в яких будуть проходити переддипломну практику слухачі магістратури.

 2. Призначити відповідним наказом керівників переддипломної практики з числа найбільш підготовлених і досвідчених працівників, які мають високі ділові і моральні якості.

 3. Створити належні умови для проведення переддипломної практики.

 4. Здійснювати загальний контроль за організацією і проведенням переддипломної практики.

 5. Узагальнювати і аналізувати результати переддипломної практики, розробляти рекомендації щодо його вдосконалення.

 6. Представити слухачів магістратури, що будуть проходити переддипломну практику, колективу підприємства, установи, організації.

 7. Здійснювати безпосереднє управління переддипломною практикою.

 8. Контролювати повне виконання програм та індивідуальних планів-завдань переддипломної практики слухачами магістратури.

 9. Визначити безпосередніх керівників переддипломної практики з числа досвідчених працівників і закріпити їх наказом за слухачами магістратури. Провести інструктаж з безпосередніми керівниками переддипломної практики.

 10. Ознайомити слухачів магістратури з обстановкою, завданнями і функціями підприємства, установи, організації, його структурою, внутрішнім розпорядком, вимогами, правилами особистої безпеки.

 11. Створювати слухачам магістратури необхідні умови, забезпечувати робочими місцями, технічними засобами, необхідною довідковою літературою тощо.

 12. Навчити слухачів магістратури, застосовувати нормативно-правові акти, складати процесуальні документи та знайомити з іншими документальними матеріалами, що відображають зміст діяльності певної установи чи органу державної та муніципальної влади.

 13. Проводити обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

 14. Організовувати своєчасне оформлення і видавати слухачам магістратури на період переддипломної практики документа, що засвідчує виконання ними обов’язків на конкретній посаді.

 15. Здійснювати виховну роботу зі слухачами магістратури .

 16. Вносити пропозиції до інституту щодо вдосконалення теоретичної підготовки фахівців та організації їх переддипломної практики.

 17. В межах повноважень, передбачених статутом підприємства, установи, організації, правилами внутрішнього трудового розпорядку здійснювати дисциплінарну практику щодо слухачів магістратури, які їм підлеглі на період проходження переддипломної практики. Копії наказів стосовно заохочень або дисциплінарних стягнень надсилати до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


^ Обов’язки спеціалістів на місцях, до яких прикріплюються слухачі магістратури, що проходять переддипломну практику:


 1. Здійснювати підбір досвідчених фахівців, до яких прикріпити слухачів магістратури, що будуть проходити переддипломну практику або безпосередньо самостійно керувати їх роботою.

 2. Разом із керівником переддипломної практики від кафедри організовувати та контролювати роботу слухачів магістратури відповідно до програми переддипломної практики та графіку її проходження.

 3. Щоденно керувати роботою слухачів магістратури.

 4. Ознайомити слухачів магістратури з особливостями виконання функціональних обов’язків, сприяти формуванню професійних навичок та вмінь.

 5. Організувати спільно з керівником переддипломної практики від кафедри проведення лекцій та доповідей, консультацій, зустрічей із провідними фахівцями базового органу.

 6. Контролювати ведення слухачами магістратури щоденників переддипломної практики, виконання індивідуальних завдань, звітів; складати на слухачів магістратури, що проходять переддипломну практику, характеристики, які повинні містити відомості про виконання слухачами магістратури програми переддипломної практики, індивідуальних завдань, а також відомості про ставлення слухача магістратури до роботи та про виконання доручень.

 7. Оцінювати роботу слухачів магістратури, щоденно контролювати провадження ними дій з доручених справ.

 8. Проводити виховну роботу із слухачами магістратури, формувати у них повагу до закону і професії.

 9. Забороняється доручати слухачам магістратури виконання завдань, не передбачених програмою переддипломної практики або пов’язаних із ризиком для їх життя та здоров’я.

 10. Забороняти залучати слухачів магістратури до робіт, не передбачених законом.

 11. Ставити перед ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ питання щодо усунення недоліків в організації проведення переддипломної практики.

 12. Вносити пропозиції стосовно заохочення або накладення стягнень на слухачів магістратури, які проходять переддипломну практику під їх керівництвом.

^ 2.Обов’язки слухачА магістратури, ЩО ПРОХОДИТЬ переддипломну практику
У період проходження переддипломної практики слухач магістратури зобов’язаний:


 1. Складати згідно з програмою переддипломної практики індивідуальні плани роботи, виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі і у встановлений термін.

 2. Підбирати необхідну наукову літературу, навчальні посібники, нормативно-правові акти та інші документальні матеріали.

 3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до місця проходження переддипломної практики, отримати від керівника переддипломної практики необхідні вказівки та роз’яснення, після чого приступити до виконання програми переддипломної практики.

 4. Виконувати статутні вимоги та розпорядок дня, встановлений за місцем проходження переддипломної практики, бути дисциплінованим.

 5. Вивчати відомчі нормативні акти і організаційно-методичні документи, які стосуються діяльності підприємства, установи, організації.

 6. Регулярно вести щоденник виконання індивідуального плану проходження переддипломної практики, звітувати керівникові переддипломної практики і викладачеві-куратору щодо виконаної роботи з аналізом і висновками.

 7. Сумлінно ставитись до навчання, опановувати теоретичні знання, набувати практичних навичок з обраної спеціальності та спеціалізації у встановлені з навчальним планом терміни, не пропускати занять без поважних причин, виконувати належним чином та у визначений строк всі види навчальної роботи, складати іспити, заліки, які передбачені навчальним планом і відповідними програмами, виконувати навчально-методичні та виховні вимоги викладачів і керівного складу інституту.

 8. Ознайомлюватися з усіма документами в обсязі завдань, визначених програмою та їх індивідуальними планами.

 9. Підписувати складені за дорученням керівника переддипломної практики документи.

 10. Користуватися технічними та іншими засобами, наявними на відповідній базі переддипломної практики.

 11. Вносити пропозиції керівництву бази переддипломної практики та ННІ права та безпеки щодо вдосконалення організації і проведення переддипломної практики, а також діяльності підприємства, установи, організації.

 12. Слухачі магістратури можуть самостійно за погодженням з відповідними кафедрами або деканату підбирати для себе місце проходження переддипломної практики.

 13. Скласти письмовий звіт про виконання програми переддипломної практики, належним чином його оформити і разом із іншими документами подати на кафедру в зазначений строк. Вимоги до звіту про переддипломну практику та критерії його оцінки визначаються кафедрою загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 14. Скласти диференційований залік зі переддипломної практики.

За невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу, непроходження переддипломної практики слухач магістратури може бути відрахований з університету.

^ 3. ЗМІСТ переддипломної практики
Слухачі магістратури під час переддипломної практики знайомляться:


 • із структурою підприємства, установи, організації в якій вони будуть проходити практику;

 • з установчими документами підприємства, установи, організації;

 • із формами та методами, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання;

 • з організацією роботи структур підприємства, установи, організації;

 • з організацією взаємодії підприємства, установи, організації з державними та громадськими організаціями;

 • з номенклатурою справ, правилами документообігу;

 • з організацією обліку та контролю вхідної і вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності;

 • з функціональними обов’язками співробітників базових органів;

 • з організацією контролю, обліку трудової дисципліни.


Виконують такі основні завдання:


 • вивчають за дорученням керівника переддипломної практики процесуальні документи;

 • беруть участь і самостійно здійснюють окремі консультаційні заходи за дорученням керівника переддипломної практики;

 • разом із керівником переддипломної практики здійснюють заходи передбачені посадовою інструкцією;

 • з дозволу керівника переддипломної практики слухачі магістратури можуть бути присутніми на нарадах і під час прийому фізичних осіб, брати участь в інших заходах, передбачених для штатних працівників підрозділу проходження переддипломної практики;

 • вивчають нормативні документи та відомчі акти, якими визначається діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних служб, їх організація і підпорядкування, функції та повноваження;

 • беруть участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, інших документів, консультацій посадових осіб з правових питань;

 • здійснюють календарне, щоденне планування передбачене штатною посадою;

 • застосовують науково-технічні засоби для практичної роботи;

 • за умов призначення слухачів магістратури на період переддипломної практики виконуючими обов’язки штатних працівників, виконують всі обов’язки та приймають рішення в межах повноважень за відповідною посадою, в інших випадках самостійну роботу з найважливіших справ не проводять, а дублюють всі дії, які виконують їх керівники.


^ 4. Документи та звітність за

підсумками переддипломної практики
Після закінчення переддипломної практики слухач магістратури зобов’язаний надати на кафедру наступні документи:

 • письмовий звіт;

 • щоденник переддипломної практики;

 • календарний графік проходження переддипломної практики;

 • характеристику з місця переддипломної практики;

 • матеріали переддипломної практики (100 аркушів документів) з їх обов’язковим описом.


4.1. Звіт
Особливе місце серед підсумкової документації займає звіт про проходження переддипломної практики, який має містити наступні відомості:

 • строки проходження переддипломної практики;

 • назва підприємства, установи, організації, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, в яких слухач магістратури проходив переддипломну практику, їх коротка характеристика і специфіка діяльності;

 • які умови були створені керівництвом підприємства, установи, організації, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, для проходження слухачем магістратури переддипломної практики;

 • зміст робіт, які були виконані слухачем магістратури за період проходження переддипломної практики та послідовність їх виконання;

 • коротка характеристика вивчених слухачем магістратури справ, складених документів, розв’язаних поточних питань, в розгляді яких слухач магістратури брав участь;

 • перелік літературних та нормативних джерел, що були використані під час проходження переддипломної практики;

 • види та характеристика доручень і завдань, які були виконані слухачем магістратури, та їх результати;

 • спірні питання, які виникли в процесі проходження переддипломної практики, як вони розглядались та які рішення були прийняті;

 • науково-технічні та спеціальні засоби, комп’ютерна техніка, які застосовувались при виконанні процесуальних та інших дій;

 • теоретичні та практичні проблеми, які виникали у слухача магістратури під час проходження переддипломної практики;

 • пропозиції щодо покращення організації діяльності підприємств, установ, організацій, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, де слухач магістратури проходив переддипломної практики;

 • пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності переддипломної практики.


^ 4.2. Щоденник переддипломної практики
Кожний слухач магістратури, який направляється до базових структур для проходження переддипломної практики, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження переддипломної практики, слухач магістратури зобов’язаний вести щоденник та відображати в ньому зміст й обсяг виконаної ним роботи щодня у календарному графіку, а саме:

 • участь слухача магістратури, що проходить переддипломну практику у підготовці документів;

 • зміст спостережень слухача магістратури за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних служб, підприємств, установ, організацій.

План роботи слухач магістратури складає відповідно до програми переддипломної практики, плану-завдання та доручень, які надаються керівництвом органу та керівником переддипломної практики.

План складається у щоденнику та узгоджується з безпосереднім керівником переддипломної практики.

У плані щоденно слухач магістратури робить відмітки (робочі записи) стосовно виконання намічених заходів та узгоджує їх зміст з керівником переддипломної практики.

Щоденник підписує керівник переддипломної практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою.

Додатково до щоденника додається календарний графік проходження переддипломної практики, в якому повинно бути відображено щоденний опис проведеної роботи слухача магістратури.
4.3. Характеристика
Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

 1. Повні дані слухача магістратури.

 2. Назва підрозділу (підрозділів), де слухач магістратури проходив переддипломної практики.

 3. Тривалість переддипломної практики.

 4. Якість виконання програми та індивідуального плану-завдання переддипломної практики.

 5. Рівень теоретичної підготовки слухача магістратури.

 6. Вміння застосовувати знання у практичній діяльності.

 7. Ділові та моральні якості слухача магістратури, ставлення до виконання службових обов’язків.

 8. Загальний інтелектуальний рівень розвитку слухача магістратури.

 9. Виявлені недоліки в роботі, їх причини.

 10. Індивідуальні якості слухача магістратури.

 11. За підсумками переддипломної практики слухачу магістратури виставляється диференційний залік за п’ятибальною системою.

 12. Заохочення та стягнення, які застосовувались щодо слухача магістратури під час переддипломної практики.

 13. Рекомендації за підсумками переддипломної практики щодо доцільності подальшого професійного використання слухача магістратури в базових органах, включення слухача магістратури до кадрового резерву.

 14. Пропозиції стосовно покращення окремих аспектів підготовки фахівців в університеті.

Характеристика складається за п’ять днів до закінчення строку переддипломної практики безпосереднім керівником переддипломної практики – співробітником того підрозділу, в якому слухач магістратури проходив переддипломну практику.

Затверджується керівником органу та посвідчується гербовою печаткою, після чого надсилається до університету. В разі наявності заохочень або стягнень, застосованих до слухачів магістратури під час переддипломної практики, до університету надсилається копія наказу.

^

4.4. Матеріали переддипломної практикиМатеріалами переддипломної практики є наступні документи, з якими працювали слухачі магістратури: заяви; скарги; пропозиції; клопотання; договори; ухвали; рішення; претензії, відповіді на них; позовні заяви; різноманітні запити тощо.

Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти їх опис документів. Обсяг документів в матеріалах переддипломної практики повинен бути не менш як 100 аркушів.
^
4.5. Захист звіту


Слухач магістратури захищає свій звіт про проходження переддипломної практики та його підсумки на засіданні комісії кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки в строк, який передбачено робочим навчальним планом.

При оцінюванні роботи слухач магістратури за час проходження переддипломної практики необхідно подати наступні документи:

 • щоденник про проходження переддипломної практики;

 • календарний графік;

 • характеристику;

 • звіт;

 • матеріали переддипломної практики, оформлені згідно встановлених вимог.

Слухач магістратури, який не проходив переддипломну практику або не виконав програму переддипломної практики, до захисту магістерської роботи не допускається.

За підсумками переддипломної практики кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки складає звіт-аналіз і доповідає його Вченій раді юридичного факультету ННІ права та безпеки.

Кращі звіти слухачів магістратури за підсумками переддипломної практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених.
^ 5. Критерії оцінювання

Відмінно” – якщо слухач магістратури глибоко у повному обсязі засвоїв увесь програмний матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; у встановлений строк подав всі необхідні документи переддипломної практики, що оформлені належним чином; володіє різноманітними навичками виконання практичних робіт; виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок.

Добре” – якщо слухач магістратури твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на запитання; має незначні зауваження щодо оформлення документів переддипломної практики, може правильно застосовувати теоретичні положення та оволодів необхідними навичками при виконанні практичних завдань.

Задовільно” – якщо слухач магістратури засвоїв основний матеріал, але не знає окремих подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та вагається при виконанні завдань, має зауваження від керівника переддипломної практики, під час захисту переддипломної практики надав документи переддипломної практики не в повному обсязі.

Незадовільно” – якщо слухач магістратури не знає частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на питання, під час захисту переддипломної практики не надав всі необхідні документи переддипломної практики.


Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка