Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка6/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Стаття 36. Статус члена виборчої комісії

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається
Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ).

2. Статус члена окружної чи члена дільничної виборчої
комісії, а також порядок набуття цього статусу визначається цим
Законом.

3. Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому
засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в
обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин
сьомої - дванадцятої цієї статті, після чого складає таку присягу
члена комісії:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе
повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу
відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися
Конституції України та виборчих законів України, чесно і сумлінно
виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства
права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати
реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

4. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом
присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації
відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги
видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за
формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

5. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом
комісії.

6. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою
комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші
члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю
не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої
комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої
повноваження у виборчій комісії відповідно до статті 47 цього
Закону на платній основі на підставі цивільно-правового договору
між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період
звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за
основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального
стажу.

7. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд
виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим
учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити
пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти
діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії,
членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на
відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи
майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у
тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням
обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, що встановлені
Кабінетом Міністрів України.

8. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений
на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його
обов'язків у виборчій комісії.

9. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та
інших законів України та актів законодавства з питань підготовки і
проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки,
покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

10. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки
відповідно до цього та інших законів України.

11. На час безпосереднього виконання обов'язків члена
виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на
виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена
виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені
законодавством для працівників на час виконання ними державних або
громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії
звільняються від виконання службових обов'язків за місцем
постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків
члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови,
заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про
скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про
залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених
цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити
зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання
виборчої комісії чи іншого заходу.

12. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень
забороняється агітувати за чи проти партій, кандидатів у депутати
та публічно оцінювати діяльність партій - суб'єктів виборчого
процесу та кандидатів у депутати.

Стаття 37. Дострокове припинення повноважень складу
виборчої комісії або члена виборчої комісії

1. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої
комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її
утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в
разі систематичного порушення чи одноразового грубого порушення
комісією Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших
законів України.

2. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої
комісії не є ліквідацією цієї комісії.

3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії
припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у
зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період включно до дня голосування за межі
України або країни, на території якої утворена закордонна виборча
дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки
члена комісії;

5) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або
кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду
сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори
проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;

6) реєстрацією його представником партії у Центральній
виборчій комісії, офіційним спостерігачем, уповноваженою особою
партії, довіреною особою кандидата у народні депутати України або
довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата
на посаду сільського, селищного, міського голови, представником,
уповноваженою особою місцевої організації партії, якщо вказані
вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів
України;

7) входженням його до складу іншої виборчої комісії, що
здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів
України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо
вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів
України;

8) відмовою скласти присягу члена комісії;

9) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як
систематичне невиконання покладених на нього обов'язків,
засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої
комісії, до складу якої він входить;

10) одноразовим грубим порушенням законодавства України про
вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії
вищого рівня;

11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком
суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину
проти виборчих прав громадян;

12) виявленням обставин наявності судимості за вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих
прав громадян, якщо така судимість не знята або не погашена;

13) визнанням його недієздатним;

14) його смертю.

4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 3, 5-8,
11-14 частини третьої цієї статті, повноваження члена виборчої
комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а
обставин, передбачених у пунктах 1, 2, 4, 9, 10 частини третьої
цієї статті, - з моменту прийняття рішення про дострокове
припинення його повноважень виборчою комісією, яка її утворила.

Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує
виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена
виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове
припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну
комісію.

5. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження
усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії,
не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням
яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких
достроково припинено.

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу
виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш
як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не
пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий
склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої
комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої
комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно
частиною першою статті 27 або частинами другою, третьою статті 28
цього Закону, або у зв'язку із заміною члена виборчої комісії
відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій
день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього
дня перед днем голосування, включає із числа кандидатур, внесених
суб'єктами подання, зазначеними у пункті 2 частини другої
статті 27 або частиною четвертою статті 28 цього Закону, у
порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, до її складу
іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, із
тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її
мінімальній кількості, а у випадку внесення подання про заміну
члена виборчої комісії одночасно з достроковим припиненням його
повноважень включає до складу відповідної виборчої комісії
кандидатуру, внесену на заміну тим самим суб'єктом подання.

8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої
комісії в останній день перед днем голосування таке рішення
приймається одночасно з рішенням про включення до складу
відповідної виборчої комісії іншої особи від того ж суб'єкта
подання.

9. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої
комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки,
відповідна окружна або дільнична виборча комісія може звернутися
до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про
його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів
складу комісії; у разі якщо голова, заступник голови або секретар
виборчої комісії відмовляється від виконання своїх повноважень,
така особа може особисто подати власноручно написану заяву про
складання повноважень до виборчої комісії, що утворила відповідну
виборчу комісію. Зазначене подання чи заява підлягає обов'язковому
розгляду у строки, зазначені у частині сьомій цієї статті. Рішення
про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії
не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів
відповідної виборчої комісії. Таке рішення приймається з
урахуванням вимог частини десятої статті 27 та частини одинадцятої
статті 28 цього Закону.

10. Призначення нового голови, заступника голови, секретаря
виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією
статусу юридичної особи

1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу
юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами
України, з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з
моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.

3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну
виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його
відсутності - заступник голови, не пізніш як на четвертий день з
дня утворення комісії повинен особисто подати державному
реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію
відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення
комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи
здійснюється у день надходження документів для проведення
державної реєстрації юридичної особи.

4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації
окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.

5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи
припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення
державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як
юридичної особи.

6. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного
оприлюднення результатів виборів депутатів голова окружної
виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови,
звертається особисто до органу реєстрації із письмовим
повідомленням про дату припинення комісії.

7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій
цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація
про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для
пред'явлення комісії претензій за борговими зобов'язаннями.

8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної
реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не
сплачується.

9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної
виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова
комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після
закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти
днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен
особисто подати державному реєстратору за місцем розташування
комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка,
довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно
до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт
спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення окружної
виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не
вимагаються. Фінансово-контролюючі органи проводять перевірки,
складають відповідні акти не пізніше п'ятнадцяти днів з дня
офіційного оприлюднення результатів виборів.

10. Голова окружної виборчої комісії, в разі його
відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої
комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної
реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної
особи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка