Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка5/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Стаття 32. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з
моменту складення присяги не менш як двома третинами її
мінімального складу, визначеного частинами другою та третьою
статті 28 цього Закону, на засіданні комісії, що проводиться не
пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її
утворення.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим
застосуванням законодавства про вибори депутатів під час
голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) отримує список виборців від органу ведення Державного
реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України,
складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом,
надає його для загального ознайомлення, а також вносить до нього
зміни у випадках, передбачених цим Законом;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з виборчими
списками кандидатів у депутати від партій, відомостями про
кандидатів у депутати в одномандатних округах, а також з
рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, відповідною
окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) в порядку та в строки, встановлені частиною другою
статті 40 цього Закону, вручає або надсилає кожному виборцю іменне
запрошення із зазначенням дати проведення голосування, адреси
приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;

6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та
виборчих скриньок;

7) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до
виборчих бюлетенів у порядку та у строки, передбачені цим Законом;

8) організовує на виборчій дільниці голосування;

9) проводить підрахунок голосів виборців на виборчій
дільниці, складає протоколи про підрахунок голосів на виборчій
дільниці та передає їх та іншу виборчу документацію відповідній
окружній виборчій комісії у порядку, встановленому цим Законом;

10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за
наявності обставин, передбачених статтею 92 цього Закону;

11) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та
організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх
повноважень приймає щодо них рішення;

12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами України.

3. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються
через п'ять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною
виборчою комісією результатів виборів депутатів.

4. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність
одночасно з припиненням її повноважень.

Стаття 33. Організація роботи окружних та дільничних виборчих
комісій

1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою
роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою
комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі
відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.

2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути
скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова
виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати
засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої
вимоги.

4. Перше засідання виборчої комісії скликається її головою не
пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за
необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з
утворенням виборчої дільниці відповідно до частини тринадцятої
статті 28 цього Закону перше засідання комісії скликається не
пізніше наступного дня після дня її утворення.

5. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови
присутності більше половини членів комісії від складу цієї
комісії.

6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим
повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення
засідання та його порядок денний.

7. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії
та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня
перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до
початку засідання.

8. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його
заступник; у разі невиконання ними цієї функції або у разі їх
відсутності, у тому числі у день голосування, зокрема, при
підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановленні підсумків
голосування в межах території одномандатного округу комісія на
кожному такому засіданні визначає із свого складу головуючого на
засіданні з числа членів комісії.

9. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за
рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана
розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її
повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення
вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня
голосування, а у день голосування, крім дільничної виборчої
комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана
розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її
повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день
голосування або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду,
прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення
голосування.

10. Рішення виборчої комісії приймається відкритим
голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків,
передбачених цим Законом.

11. Рішення комісії набирає чинності з моменту його
прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

12. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у
день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні
підсумків голосування в межах виборчого округу, у разі присутності
менше ніж двох третин членів комісії від складу комісії рішення
комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа
членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

13. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і
не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох
днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій
формі висловити окрему думку, яка додається до протоколу
відповідного засідання виборчої комісії і є його невід'ємною
частиною.

14. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її
повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами
виборчого процесу, органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування,
посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами,
закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами,
засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та
творчими працівниками, об'єднаннями громадян.

15. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству
України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути
скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним
та скасоване судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня
має право прийняти рішення по суті питання.

16. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої
комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією.

17. Для організаційного, правового, технічного забезпечення
здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія
може залучати, на підставі цивільно-правових угод, відповідних
спеціалістів, експертів та технічних працівників.

18. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих
комісій, крім як у випадках, передбачених законом.

Стаття 34. Право присутності на засіданні виборчої комісії

1. Зареєстровані відповідно до вимог цього Закону
представники партій у Центральній виборчій комісії беруть участь у
засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.

2. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також
право бути присутніми без дозволу чи запрошення:

1) кандидати у депутати, їх довірені особи та уповноважені
особи партій (разом не більше двох осіб від однієї партії, не
більше однієї особи від одного кандидата);

2) офіційні спостерігачі від громадських організацій, які
отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів
депутатів (разом не більше двох осіб від однієї громадської
організації);

3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних
організацій;

4) представники засобів масової інформації (не більше двох
осіб від одного засобу масової інформації).

3. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у
тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків
голосування, на виборчій дільниці в день голосування у приміщенні,
де проводиться голосування, мають право бути присутніми без
дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени виборчих комісій вищого рівня;

2) кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені
особи партій (не більше однієї особи від однієї партії, одного
кандидата);

3) офіційні спостерігачі від партії, яка висунула кандидатів
у депутати у загальнодержавному округу, від кандидата у депутати в
одномандатному окрузі або від громадської організації (не більше
однієї особи від однієї партії, одного кандидата, однієї
громадської організації);

4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних
організацій;

5) представники засобів масової інформації (не більше двох
осіб від одного засобу масової інформації).

4. Інші особи, крім зазначених у частині третій цієї статті
та частині першій статті 82 цього Закону, можуть бути присутніми
на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення
цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої
комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою цієї
статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування, а
також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та
встановленні підсумків голосування забороняється.

5. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про
позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у
частині другій, пунктах 2-5 частини третьої та частині четвертій
цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню.
Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від
складу комісії присутніх на засіданні комісії.

6. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати
охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів
лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення
фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар
комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення
правопорядку і на час, необхідний для таких дій.

Стаття 35. Документування діяльності окружних та дільничних
виборчих комісій

1. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих
комісій здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та
порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується
Центральною виборчою комісією.

2. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання,
який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у
разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає
зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки
секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні
документів засідання. Протокол засідання комісії підписується
головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем
засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення
членам комісії на їх вимогу не пізніше наступного засідання
комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол
засідання комісії може бути наданий для ознайомлення суб'єкту
виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання
комісії.

3. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання
оформляється у формі постанови, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) час, дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що
зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на
відповідні положення нормативно-правових актів або постанову
виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася
комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.

4. Постанова підписується головою виборчої комісії
(головуючим на засіданні) і секретарем виборчої комісії
(секретарем засідання). Зміст та наскрізний номер постанови
повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання
виборчої комісії.

5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою
комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для
загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня
її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день
голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків
голосування, - не пізніш як через чотири години після завершення
засідання виборчої комісії. Постанова, прийнята окружною виборчою
комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії для
оприлюднення на її офіційному веб-сайті. Копія постанови, прийнята
окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою
виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії
та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб'єкту
виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу, не
пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнята
напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно.
Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні
комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

6. З питань поточної діяльності комісія може приймати
протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої
комісії та не оформлюється окремим документом.

7. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії
засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані
комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій,
виконаних комісією.

8. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках,
передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною
виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим
Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на
засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються
печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу
мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депутати,
представники партій у Центральній виборчій комісії чи уповноважені
особи партій, офіційні спостерігачі.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка