Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка24/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Стаття 109. Строки оскарження

1. Скарга до виборчої комісії може бути подана суб'єктом
звернення зі скаргою протягом п'яти днів після прийняття рішення,
вчинення дії чи бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком
випадків, зазначених у частинах другій і третій цієї статті.

2. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування,
може бути подана у строк, встановлений частиною першою цієї
статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування,
може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не
пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи
бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце
у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може
бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня
прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день
строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена
законом.

5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання
скарги виборчою комісією.

6. Строк подання скарги продовженню або поновленню не
підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її
недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення
виборчою комісією без розгляду відповідно до частини другої
статті 111 цього Закону.

7. Зміна або уточнення суб'єктом звернення зі скаргою вимог
під час розгляду скарги, викликані виявленням обставин, не відомих
раніше суб'єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою
і не підлягає встановленим обмеженням строків.

Стаття 110. Форма та зміст скарги

1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі.
Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта
звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а
також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта
оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер
засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт
звернення обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення,
ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі
скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його
представляє відповідно до статті 108 цього Закону, із зазначенням
дати підписання.

2. Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням
виборчої комісії, яке додається до скарги, підписується головуючим
на засіданні виборчої комісії, на якому приймалося рішення про
звернення із скаргою, та засвідчується печаткою виборчої комісії.

3. До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі,
та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка
дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб,
зазначених у скарзі.

Стаття 111. Порядок і строки розгляду скарги

1. Порядок та строки розгляду скарг виборчими комісіями
встановлюються Центральною виборчою комісією, з урахуванням вимог
цієї статті та статей 108-110 цього Закону.

2. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 110 цього
Закону, повертається відповідно Головою Центральної виборчої
комісії або іншим членом Центральної виборчої комісії за
дорученням Голови Центральної виборчої комісії чи головою або
заступником голови окружної або дільничної виборчої комісії
суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на
наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана
напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного
дня, - невідкладно. При поверненні скарги без розгляду
зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають
розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення
із скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 110 цього
Закону, у передбачені цим Законом строки.

3. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками
або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення
про залишення її без розгляду по суті.

4. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 110 цього
Закону, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму
засіданні не пізніш як на другий день з дня її отримання, за
винятком випадків, передбачених частинами п'ятою - сьомою цієї
статті.

5. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування,
розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною
четвертою цієї статті, але не пізніше 24 години дня, що передує
дню голосування.

6. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування
суб'єктами оскарження, зазначеними у пункті 4 частини другої
статті 108 цього Закону, подана до дільничної виборчої комісії,
розглядається нею відразу після закінчення голосування.

7. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування,
під час підрахунку голосів на дільниці, подана до виборчої комісії
вищого рівня, розглядається відповідною виборчою комісією у
дводенний строк з дня її подання.

8. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним
проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними
органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої
комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів
щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня
отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення
отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день
голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про
наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи невідкладно
повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

9. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з
обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі
скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб
рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами
електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається
повідомлення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та
заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з
фіксуванням такої дії службовою особою виборчої комісії окремою
письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).
Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були належним
чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

10. Копії скарги та доданих до неї документів надаються
суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у
разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт
оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які
беруться до розгляду виборчою комісією.

11. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без
розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення
зі скаргою, до неналежного суб'єкта розгляду скарги або з
порушенням строків оскарження, встановлених статтею 109 цього
Закону.

12. Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про
залишення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи
взяти до розгляду факти, викладені у скарзі.

Стаття 112. Докази

1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює
наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і
заперечення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження чи
заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для
правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні),
які містять відомості про обставини, що мають значення для
правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових
і службових осіб органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів,
підприємств, установ, організацій, відповідних правоохоронних
органів, отримані на вимогу виборчої комісії - суб'єкта розгляду
скарги, в тому числі членів виборчої комісії, на виконання
повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої
комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою
або суб'єкта оскарження.

2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі
скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча
комісія - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом щодо
витребування додаткових доказів за власною ініціативою або на
прохання суб'єкта звернення, суб'єкта оскарження, заінтересованих
осіб.

3. Якщо суб'єкт звернення, суб'єкт оскарження чи
заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин,
на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі
наявних доказів.

4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають
значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають
значення для розгляду скарги або не мають доказової сили,
зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду
скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені
певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами
доказування.

6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у
встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу,
виборча комісія має право вимагати подання оригіналу або
самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду
скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає
оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена у
встановленому порядку його копія.

7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного
доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх
сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед
встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених
судовим рішенням, що набрало законної сили.

Стаття 113. Рішення за результатом розгляду скарги

1. Рішення виборчої комісії за результатами розгляду скарги
повинно бути справедливим, законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду скарги на рішення суб'єкта оскарження
виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом
оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження
на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень
та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих
правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до
повноважень виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення,
чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси
суб'єкта звернення іншим способом;

7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що
випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду скарги на дії (бездіяльність) суб'єкта
оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта
оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась
(вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих
правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до
повноважень виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення,
чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси
суб'єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що
випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності
протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті виборча комісія може
задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її
задоволенні.

5. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти
рішення, яким:

1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його
положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам
законодавства про вибори депутатів, порушують виборчі права
громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені
законодавством, що регулює організацію та порядок проведення
виборів депутатів;

4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення
певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян,
права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

6) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити передбачені
законодавством, що регулює організацію та порядок проведення
виборів депутатів, дії, які випливають із факту скасування
рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Виборча комісія, встановивши, що рішення, дії чи
бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають законодавству
про вибори депутатів, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги
виборча комісія може задовольнити усі або частину вимог суб'єкта
звернення зі скаргою.

7. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії
протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на
виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків голосування,
встановлення результатів виборів депутатів, рішення з цього
питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане
протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення
суду. При цьому, якщо рішення не було визнане недійсним з
формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке
по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.

8. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення
суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої
комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або
зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути
порушене питання.

9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо
встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження
вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених
законом, і не порушують виборчі права суб'єкта звернення зі
скаргою.

10. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається
суб'єкту звернення зі скаргою, суб'єкту оскарження,
заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому
суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня
після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в
день голосування або на наступний день - невідкладно. Рішення
Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій про
розгляд скарг не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а
у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на
наступний день - невідкладно оприлюднюються на офіційному
веб-сайті Центральної виборчої комісії. Копія рішення окружної
виборчої комісії повинна бути надіслана відповідною окружною
виборчою комісією до Центральної виборчої комісії невідкладно
після прийняття цього рішення.

Стаття 114. Відповідальність за порушення законодавства
про вибори депутатів

1. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори
депутатів, притягаються до кримінальної, адміністративної або
іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

Розділ XIV
^ ЗБЕРІГАННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Стаття 115. Зберігання виборчої та іншої документації
і матеріальних цінностей

1. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення
результатів виборів депутатів передає виборчу та іншу
документацію, що підлягає внесенню до Національного архівного
фонду, у тому числі протоколи про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях та про підсумки голосування в межах виборчих
округів, до відповідної центральної державної архівної установи, а
окружні виборчі комісії передають таку документацію до Державного
архіву в Автономній Республіці Крим та відповідних місцевих
державних архівних установ.

2. Виборча документація, що не підлягає внесенню до
Національного архівного фонду, передається окружними виборчими
комісіями до місцевих архівних установ, створених органами влади
Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади чи
органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України
"Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3817-12 ).

3. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає
зберіганню в державних та інших архівних установах, та порядок її
передачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією
за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи.

4. Відповідальність за збереження виборчої документації до
передачі її на архівне зберігання покладається на голову або
заступника голови чи секретаря відповідної дільничної та окружної
виборчої комісії.

5. Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів,
попередні та уточнені списки виборців, акти, заяви, скарги про
порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і
підрахунку голосів виборців, протоколи та рішення виборчих комісій
зберігаються у місцевих архівних установах, визначених частиною
другою цієї статті, протягом п'яти років з дня офіційного
оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищуються
в установленому порядку.

6. Архівні установи забезпечують доступ до виборчої
документації з виборів депутатів у порядку, встановленому
законодавством України.

7. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування після припинення діяльності дільничних та окружних
виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих
скриньок, кабін для голосування, печаток цих виборчих комісій,
методичної літератури, що надавалися виборчим комісіям на період
виборчого процесу, а також виділити приміщення місцевим архівним
установам для тимчасового зберігання виборчої документації.

Розділ XV
^ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім
абзацу першого частини сьомої статті 26, пункту 10 частини п'ятої
статті 27 та пункту 3 частини другої статті 30, які набирають
чинності з 1 січня 2013 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 27-28, ст. 366; 2005 р.,
NN 35-37, ст. 446, N 38-39, ст. 449, N 52, ст. 566; 2006 р.,
N 10-11, ст. 97, ст. 98, N 33, ст. 285; 2007 р., N 28, ст. 383;
2009 р., N 36-37, ст. 511; 2011 р., N23, ст. 160, N 41, ст. 413).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину третю статті 173 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., NN 35-37, ст. 446) доповнити реченням такого змісту: "Суд
при розгляді даного адміністративного позову звертається до
відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом
щодо уточнення відомостей про виборця";

2) у Законі України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36,
ст. 448; 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

а) у частині другій статті 4 слово "(блоків)" виключити;

б) у частині четвертій статті 7 слова "(виборчого блоку
партій)" виключити;

в) у частині третій статті 13 слова "(виборчих блоків
політичних партій)" виключити;

г) у статті 17:

доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) встановлює систему територіальної організації
загальнодержавних виборів шляхом утворення територіальних виборчих
округів та виборчих дільниць з особливостями, визначеними
відповідним законом про вибори";

у пункті 9 слова "(виборчими блоками політичних партій)"
виключити;

ґ) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Повноваження Комісії щодо організації підготовки
і проведення виборів народних депутатів України

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів народних
депутатів України;

2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для
проведення виборів народних депутатів України, спрямовує та
контролює їх діяльність;

3) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно
виборів народних депутатів України у випадках, передбачених
законом;

4) здійснює контроль за цільовим використанням коштів,
виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення
виборів народних депутатів України;

5) контролює порядок надходження, обліку та використання
коштів виборчих фондів в порядку та в межах, встановлених законом;

6) реєструє кандидатів у народні депутати України в порядку,
встановленому законом;

7) приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидатів у
народні депутати України в порядку, встановленому законом;

8) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки
печаток, штампів та вивісок виборчих комісій, визначає порядок
зберігання та передачі виборчих документів до відповідних
державних архівних установ;

9) затверджує форму, колір, текст виборчого бюлетеня для
голосування в загальнодержавному виборчому окрузі та форму, колір,
текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних виборчих
округах, забезпечує їх виготовлення;

10) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також
міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням
виборів;

11) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої
комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої
комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в
межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої
комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі у строки,
визначені цим Законом;

12) встановлює результати виборів народних депутатів України
та офіційно оприлюднює їх;

13) реєструє обраних народних депутатів України в порядку,
визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів
України" ( 4061-17 );

14) публікує списки обраних народних депутатів України в
порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних
депутатів України" ( 4061-17 );

15) видає тимчасове посвідчення народного депутата України
особам, які обрані та виконали вимоги Конституції України
( 254к/96-ВР ) і законів України щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності. Після складення обраним
народним депутатом України присяги в семиденний строк видає йому
посвідчення народного депутата України встановленого зразка;

16) контролює діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування щодо забезпечення виборчих комісій
приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами
матеріально-технічного забезпечення виборів;

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону,
Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 4061-17 )
та інших законів України";

д) у статті 23:

у частині четвертій слова "(виборчих блоків партій)"
виключити;

у частині п'ятій слова "(виборчих блоків політичних партій)"
виключити;

е) у пункті 1 частини третьої статті 29 слова "(виборчих
блоків політичних партій)" виключити.

4. На чергових виборах до Верховної Ради України, що
проводяться в останню неділю жовтня 2012 року:

1) право подання кандидатур до складу окружних виборчих
комісій мають депутатські фракції, про сформування та реєстрацію
яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на
пленарному засіданні, а також усі партії - суб'єкти виборчого
процесу. Подання від фракції вносить уповноважена, на підставі
довіреності, особа від голови фракції; від імені партії -
уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії. Подання
від фракції підписується головою фракції та скріплюється печаткою
Апарату Верховної Ради України. Подання від партії підписується
керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та
скріплюється печаткою цієї партії. Подання вноситься у порядку та
строки, встановлені статтею 27 цього Закону. До складу окружної
виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності
відповідного подання) по одному представнику від депутатських
фракцій, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді
України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні.
Не більше ніж по одному представнику від партій - суб'єктів
виборчого процесу включаються до складу окружної виборчої комісії
шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією,
у встановленому нею порядку, не пізніш як на третій день після
закінчення строку внесення подань, зазначених у частині четвертій
статті 27 цього Закону;

2) право подання кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій мають депутатські фракції, про сформування та реєстрацію
яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на
пленарному засіданні, усі партії - суб'єкти виборчого процесу,
кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі. Подання
від фракції вносить уповноважена, на підставі довіреності, особа
від голови фракції; від імені партії - уповноважена, на підставі
довіреності, особа від партії; від кандидата у депутати -
безпосередньо кандидат у депутати або його довірена особа. Подання
від фракції підписується головою фракції. Подання від партії
підписується керівником партії (або особою, яка виконує його
повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії. Подання від
кандидата у депутати вноситься за підписом відповідного кандидата
у депутати. Подання вноситься у порядку та строки, встановлені
статтею 28 цього Закону. До складу дільничної виборчої комісії
звичайної чи спеціальної виборчої дільниці обов'язково включаються
(за наявності відповідного подання) по одному представнику від
депутатських фракцій, про сформування та реєстрацію яких у
Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на
пленарному засіданні. Не більше ніж по одному представнику від
партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати у
відповідному одномандатному окрузі включаються до складу
дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться
окружною виборчою комісією не пізніш як на третій день після
закінчення строку внесення подань, зазначених у частині шостій
статті 28 цього Закону, в порядку, визначеному Центральною
виборчою комісією;

3) право подання кандидатур до складу контрольної комісії,
передбаченої частиною четвертою статті 81 цього Закону, мають
депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у
Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на
пленарному засіданні. Подання від фракції підписується головою
фракції, скріплюється печаткою Апарату Верховної Ради України та
вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніше строку,
встановленого частиною четвертою статті 81 цього Закону;

4) Центральна виборча комісія проводить навчання голів,
заступників голів, секретарів окружних виборчих комісій у
встановленому нею порядку.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після
опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів,
передбачених цим Законом;

3) затвердити обсяги фінансування видатків на реалізацію
першочергових заходів, необхідних для реалізації цього Закону, за
поданням Центральної виборчої комісії;

4) забезпечити фінансування першочергових заходів, необхідних
для реалізації цього Закону.

6. Центральній виборчій комісії:

1) затвердити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України
подання щодо обсягів фінансування видатків на реалізацію цих
заходів на підготовку та проведення чергових виборів до Верховної
Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року
( v0146359-11 );

2) встановити кількість одномандатних округів в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з
урахуванням кількості виборців на момент прийняття відповідного
рішення за даними Державного реєстру виборців не пізніш ніж за
двісті днів до дня голосування з чергових виборів до Верховної
Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року;

3) забезпечити утворення одномандатних округів на постійній
основі не пізніш як за сто вісімдесят днів до дня голосування з
чергових виборів до Верховної Ради України, що проводяться в
останню неділю жовтня 2012 року;

4) забезпечити утворення звичайних, закордонних та
спеціальних виборчих дільниць на постійній основі не пізніш як за
сто дев'яносто днів до дня голосування з чергових виборів до
Верховної Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня
2012 року;

5) привести у місячний строк після опублікування цього Закону
свої акти у відповідність із цим Законом;

6) забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4061-VI

Публікації документа

  • Голос України від 10.12.2011 — № 234

  • Урядовий кур'єр від 15.12.2011 — № 234

  • Офіційний вісник України від 23.12.2011 — 2011 р., № 97, стор. 16, стаття 3526, код акту 59512/2011

  • Відомості Верховної Ради України від 16.03.2012 — 2012 р., № 10, / № 10-11 /, стор. 416, стаття 73
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка