Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
НазваМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
Сторінка2/12
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Тема 2. Джерела земельного права.


(ДФН – 4 г., ВФН – 4 г., ЗФН – 4 г.)

Основні питання:

1. Постанови і декрети уряду, правові акти міністерств і відомств, нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування в системі джерел земельного права.

2. Міжнародні конвенції, багатосторонні міждержавні угоди і двосто­ронні договори.

3. Роль і значення судової практики в регулюванні сучасних земель­них відносин.
Розглядаючи перше питання студентові необхідно пам’ятати, що особливістю нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів України є те, що правові норми міститься як у самих постановах уряду, так і в по­ложеннях, правилах, які затверджуються цими постановами; специ­фіка відомчої нормотворчості полягає в необхідності обов’язкової державної реєстрації нормативних актів міністерств та Державного агентства земельних ресурсів України, інших органів виконавчої влади; дія нормативних актів органів місцевого самоврядування, що регулюють питання використання й охорони земельних ресурсів, обмежується територією, на яку поширюються їх владні функції.

Розглядаючи друге питання, студентові необхідно виписати в конспект основні міжнародні договори, які регулюють питання охо­рони земель, та дати їх характеристику.
Контрольні запитання до теми:

1. Дайте визначення поняттю «джерела земельного права».

2. Назвіть особливості джерел земельного права.

3. Дайте класифікацію джерел земельного права.

4. В чому полягає значення відомчих актів?
Практичні завдання:

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька.)

1. Відповідно до ст. 14 Конституції України земля:

- джерело життєдіяльності людини;

- основне національне багатство;

- поверхневий шар земної поверхні;

- головна частина навколишнього природного середовища;

- основна частини біосфери, основа державного суверенітету.
2. Земельний кодекс України містить:

- загальну частину;

- спеціальну частину;

- особливу частину;

- диференційовану частину;

- не поділений на частини.
3. До джерел земельного права відносяться:

- нормативні акти;

- коментарі до земельного законодавства;

- доктринальні положення земельного права;

- Закони України;

- індивідуальні акти.
Нормативно-правові акти:

 1. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №3-4. – Ст. 27.

 3. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

 4. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. В редакції Закону від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 21. - Ст. 170.

 5. Водний кодекс України. Прийнятий 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 24.

 6. Закон України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 7. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про охорону земель» //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 349.

 8. Закон України від 05 лютого 2004 р. «Про розмежування земель державної та комунальної власності» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 35. - Ст. 411.

 9. Закон України від 17 листопада 2009 р. «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 1. - Ст. 2.

 10. Закон України від 7 липня 2011 р. «Про державний земельний кадастр» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 60. – Ст. 2405.

 11. Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. «Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38 – Ст. 248.

 12. Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 452/2011 «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. - Ст. 1258.

 13. Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 445 «Про Положення про Державне агентство земельних ресурсів України» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. – Ст. 1253.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресур­сів та його територіальними органами платних адміністративних послуг» // Урядовий кур'єр, 06.08.2011, № 143.

 15. Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р //Офіційний вісник України. – 2003. - № 25. – Ст. 1201.

 16. Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 15. – Ст. 818.


Основна література:

  1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2 видання. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

  2. Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник. – М.: НОРМА ИНФРА – М., 2001.

  3. Земельне право України: Підручник / За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

  4. Земельное право Украины: Учебное пособие. Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И.. – К.: Истина, 2002. – 448 с.

  5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар за заг. ред. В.І. Семчика. – 3-є видання. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 1. Земельне право України: підручник /За ред. О.О Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

  1. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практическое пособие. - К.: Истина, 2004.

 2. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.


Додаткова література:

 1. Єрмоленко В. Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права // Право України. – 2010. - № 6. – С. 148 – 153.

 2. Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин. // Право України. – 2010. - № 2. – С. 135 – 142.

 3. Коваленко Т. О. Колізії нормативно-правових актів у правовому регулюванні земельних відносин // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 8 – 10.

 4. Мірошниченко А. Колізії між приписами земельного та цивільного законодавства: перспективи усунення та рекомендації щодо вирішення //Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 3. – С. 126 – 131.

 5. Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України // Право України. – 2006. - № 11. – С. 94.

 6. Пащенко О.М. Система земельно-процедурних норм у структурі чинного Земельного кодексу //Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2002. – Випуск 16. – С. 543 – 545.

 7. Пащенко О. Сучасні тенденції кодифікації земельного законодавства України // Земельне право України: теорія і прак­тика. – 2006. - № 2. – С. 3 – 11.

 8. Сидор В. Д. Про земельне законодавство і проблеми його вдосконалення в сучасних умовах // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 4. – С. 65 - 71.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права icon«Предмет, метод, принципи І система земельного права України»
Поняття І основні ознаки земельного права України як галузі права, галузі науки І навчальної дисципліни
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового...
Система правовідносин трудового права. Підстави виникнення, зміни І припинення трудових правовідносин
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема дисципліни 1 : Поняття та предмет кооперативного права
Тема самостійної роботи: Джерела кооперативного права. Закони України “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”. Нормативно-правові...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” напряму підготовки...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка