Судова практика
Скачати 492.13 Kb.
НазваСудова практика
Сторінка1/4
Дата конвертації30.06.2013
Розмір492.13 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
Договір комісії. 1. Правове регулювання та сфера застосування договору комісії.

 2. Поняття та загальна характеристика договору комісії. Форма договору.

 3. Істотні умови договору.

 4. Сторони договору комісії. Їх права та обов»язки.

 5. Припинення договору.Судова практика:


 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1995-1998. К. Юрінком Інтер. 1998.


1.Правове регулювання та сфера застосування договору комісії.
Комісія належить до групи договорів по наданню послуг. Для надання послуг в інтересах іншої особи вибирають доручення або комісію. Основна відмінність цих договорів у тому, що у договорі доручення уповноважена особа діє від імені контрагента, а в комісії – від власного імені. Договір комісії регулює гл. 69 ЦК України.

Договір комісії опосередковує надання юридичних послуг, зокрема він охоплює право чини щодо латної реалізації майна, яке не належить реалі затору. Проф. Є. Суханов вважає, що цей договір оформляє відносини торгового посередництва.

Цей договір широко застосовується у торгівлі, транспортних відносинах, у галузі обігу цінних паперів, у діяльності банків з обслуговування клієнтів, при здійсненні експортно-імпортних операцій тощо.

Особливості договору комісії, предметом якого є окремі види товарів, передбачені у підзаконних нормативно-правових актах, зокрема:

 1. Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року.

 2. правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської тдіяльнотсі , андеррайтингі, упрвління цінними паперами

1. Консигнація – це різновид договору комісії, що застосовується переважно у зовнішньоекономічних договорах. Це правовідношення за яким одна сторона бере на себе обов’язок за винагороду протягом певного часу продати від свого імені товари. Передані їй іншою стороною. Часто цей договір передбачає, що товар який не був реалізований у вказаний проміжок часу, переходить у власність консигнатора але з обов’язковою оплатою. На період дії договору товар зберігається на консигнаційному складі, що належить консигнатору. Після закінчення вказаного проміжку часу консигнаційний договір трансформується у договір купівлі-продажу.

2. Агентська діяльність регулюється ГК України. Відповідно до гл.31 ГК України - це комерційне посередництво. За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладені угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок.


 1. ^ Поняття та загальна характеристика договору комісії. Форма договору.


За договором комісії ода сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 ЦК України).

^ Характеристика договору – двосторонній, консенсуальний, оплатний.
Форма договору. Незалежно від учасників, предмету та змісту, договір комісії має бути укладений у письмовій формі. Він може оформлятись за допомогою як одного документа, що підписується сторонами, так і накладної, товарного ярлика, квитанції тощо. Недотримання такої форми позбавляє сторони можливості у разі спору посилатись на покази свідків.


 1. Істотні умови договору.

Предмет; оплатність, строк.

А)Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну.

Законодавець також зазначає, що договір комісії може бути укладений з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.

Б) договір комісії завжди є оплатним. Відповідно до ст.1013 комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із звичайних цін за такі послуги.

В) цей договір є строковий. Тобто, укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання. 1. ^ Сторони договору комісії. Їх права та обов’язки.

У договорі комісії розрізняють внутрішню та зовнішню сторони.

Внутрішні відносини складаються між комітентом та комісіонером.

Зовнішні – між комітентом та третьою особою.

Комітентом – будь-яка особа.

Комісіонер – посередник, за загальним правилом будь-яка особа.

Третя особа – це фізична чи юридична особа з якою укладається правочин.
Комісіонер діє від свого імені, але в інтересах, за рахунок особи, яку представляє. Він може укладати будь-які правочини і не обмежуватись виконанням однієї дії.
Права і обов’язки комітента і комісіонера мають взаємний характер.

Обов’язки комісіонера.

 1. Вчиняти правочин на умовах найбільш вигідних для комітента і відповідно до його вказівок;

Це означає, що комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини якнайкраще. Якщо у договорі комісії таких вказівок немає, комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться.

Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить комітентові.

Комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо цього вимагають інтереси комітента і комісіонер не міг попередньо запитати комітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок як тільки це стане можливим.

Комісіонерові, який є підприємцем, може бути надано право відступати від вказівок комітента без попереднього запиту про це, але з обов'язковим повідомленням комітента про допущені відступи.

Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною, повинен заплатити різницю комітентові, якщо комісіонер не доведе, що він не мав можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж за нижчою ціною попередив більші збитки.

Якщо для відступу від вказівок комітента потрібний був попередній запит, комісіонер має також довести, що він не міг попередньо запитати комітента або одержати в розумний строк відповіді на свій запит.

Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент має право не прийняти його, заявивши про це комісіонерові в розумний строк після отримання від нього повідомлення про цю купівлю.

Якщо комітент не надішле комісіонерові повідомлення про відмову від купленого для нього майна, воно вважається прийнятим комітентом.

Якщо комісіонер при купівлі майна заплатив різницю у ціні, комітент не має права відмовитися від прийняття виконання договору.


 1. Виконати всі обов’язки і здійснити всі права, що випливають з правочину вчиненого ним з третьою особою.

Комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента, крім випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи або поручився за виконання договору (делькредере).

У разі порушення третьою особою договору, укладеного з нею комісіонером, комісіонер зобов'язаний негайно повідомити про це комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази. Комітент має право вимагати від комісіонера відступлення права вимоги до цієї особи.


 1. Зберігати майно комітента.

Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна комітента.

Якщо при прийнятті комісіонером майна, що надійшло від комітента, або майна, що надійшло для комітента, будуть виявлені недостача або пошкодження, а також у разі завдання шкоди майну комітента комісіонер повинен негайно повідомити про це комітента і вжити заходів щодо охорони його прав та інтересів.

Комісіонер, який не застрахував майно комітента, відповідає за втрату, недостачу, пошкодження майна комітента, якщо він був зобов'язаний застрахувати майно за рахунок комітента відповідно до договору або звичаїв ділового обороту.


 1. Після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.

Комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера, повинен повідомити його про це протягом тридцяти днів від дня отримання звіту. Якщо такі заперечення не надійдуть, звіт вважається прийнятим.

Права комісіонера:

 1. Право на оплату.

 2. Для забезпечення своїх вимог за договором комісії притримати річ, яка має бути передана комітентові.

 3. За згодою комітента комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (субкомісіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом. За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента.

 4. Комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за договором комісії, зокрема у випадку, якщо він або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали.

 5. Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором.Обв’язки комітента:

 1. Забезпечити комісіонера усім необхідним для виконання обовязку перед третьою особою.

 2. Прийняти від комісіонера виконання за договором. оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки.
 1. Виплатити комісійну плату. Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії.

Якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою особою, він має право на додаткову плату.

Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із звичайних цін за такі послуги.

Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах.

У разі розірвання або односторонньої відмови від договору комісії комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії.


 1. Відшкодувати витрати, зроблені комісіонером у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за договором комісії, зокрема у випадку, якщо він або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали.


Права комітента:

 1. Право власності на майно придбане комісіонером.

 2. Неприйняти майно у комісіонера, якщо воно придбане за вищою за обумовлену ціну.

 3. Відмовитись від договору. 1. Припинення договору.


1. За загальним правилом зобов’язання припиняться у зв’язку з його належним виконанням.
2. Також підставою припинення договору комісії є відмова від договору.
а)Комітент має право відмовитися від договору комісії.
Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів.

У разі відмови комітента від договору комісії він повинен у строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, - негайно розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом цього обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.

У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору.
б) Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів.

Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.

У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом п'ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.
3. Законодавець визначає особливості припинення зобов’язання внаслідок смерті фізичної особи або припинення юридичної особи - комісіонера
У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи - комісіонера договір комісії припиняється.

Якщо юридична особа - комісіонер припиняється і встановлюються її правонаступники, права та обов'язки комісіонера переходять до правонаступників, якщо протягом строку, встановленого для заявлення кредиторами своїх вимог, комітент не повідомить про відмову від договору.
Поняття та загальна характеристика договору комісії. Договір комісії належить до договорів про надання послуг. Він широко за­стосовується як у внутрішньому обігу, так і в зовнішньоекономічній діяльності: його укладають при експортно-імпортних операціях, біржовій торгівлі, а також у внутрішній торгівлі, транспортних від­носинах, у банківській сфері та у сфері обігу цінних паперів тощо.

^ За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст.

1011 ЦК України).

Таким чином, договір комісії є консенсуальним (є укладеним з моменту досягнення згоди щодо всіх істотних умов), двостороннім (правами та обов'язками наділені обидві сторони) та відплатним (дії однієї сторони відповідають обов'язку іншої вчинити зустрічну дію: комісіонер зобов'язується вчинити за дорученням комітента певний правочин, а комітент - сплатити комісійну плату).

Сторонами договору комісії є комісіонер і комітент, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Комісіонером є особа, яка за дорученням комітента зобов'язу­ється вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Комітент - це особа, за дорученням і за рахунок якої діє комі­сіонер.

Третя особа, з якою комісіонер укладає правочин в інтересах ко­мітента, не є стороною договору комісії. Комісіонер вступає у відно­сини з нею від свого імені, тому за такими правочинами набуває права і стає зобов'язаним він, а не комітент.

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну.

ЦК України не встановлює інших обов'язкових умов такого до­говору, залишаючи вирішення цього питання на розсуд сторін. У ст.

1012 ЦК України зазначається, що договір комісії може бути укла­
дений на визначений строк або без визначення строку, з визначен­
ням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії. Крім того, комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення дого­вору комісії з іншими особами.

Предметом комісійного доручення є будь-який правочин чи правочини, що не суперечать вимогам цивільного законодавства, які комісіонер укладає з третіми особами від свого імені, але за дору­ченням комітента і за його рахунок (ст. 1011 ЦК України).

Частіше за все комісіонер повинен укласти правочини, спрямо­вані на відчуження чи придбання певного майна. Однак власником цього майна ком:ісюнер не стає: все майно, яке передане комітентом для укладання иравочину або придбане за рахунок комітента, є власністю останнього. Момент переходу права власності на майно від комітента до третьої особи і від третьої особи до комітента визна­чається за загальними правилами цивільного законодавства (ст. 334 ЦК України). На це потрібно звернути увагу. Відповідно до ч. 1 ст. 334 ЦК України право власності у набувача за договором вини­кає з моменту передання йому майна, якщо інше не встановлено до­говором або законом. Особливістю ж договору комісії є те, що комі­тент стає власником майна, яке купив для нього комісіонер, з моменту передання цього майна комісіонеру, тобто ще до отримання такого майна самим комітентом.

ЦК України (ст. 1015) передбачає можливість укладання комі­сіонером договору субкомісії за згодою комітента, а у виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, навіть і без його згоди. Таким чином, особисте виконання договору комісії комі­сіонером не є обов'язковим. Однак він залишається відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом, оскільки укладення договору субкомісії не тягне за собою заміни сторін комісійних правовідно­син. За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента. Захищаючи інтереси комісіонера, законодавець також передбачив, що без його згоди комітент не має права вступати у відносини із субкомісіонером.

Цивільне законодавство не містить спеціальних правил щодо форми договору комісії, тому при його укладенні потрібно керу­ватися загальними правилами щодо форми правочину (ст. 205-210 ЦК України) та форми договору (ст. 639 ЦК України).

^ Договір комісії має багато спільного з договором доручення. Подібність цих договорів полягає в тому, що і повірений, і комісіонер діють за дорученням в інтересах іншої особи (довірителя чи комітента), зобов'язані вчинити певні юридичні дії (правочини), а також вступають для виконання договору у взаємовідносини з тре­тьою особою.

^ Однак існують між ними і відмінності:

 1. комісіонер укладає правочини від свого імені, а повірений виступає від імені довірителя;

 2. договір комісії є завжди відплатним, а договір доручення може бути і безвідплатним;

 3. у комісіонера виникають права та обов'язки щодо третьої осо­би, він стає стороною укладеного з третьою особою правочину, повірений же жодних прав та обов'язків за укладеними правочинами не набуває, стороною в них стає довіритель;

 4. довіритель або повірений мають право відмовитися від дого­вору доручення в будь-який час, а комісіонер має право відмо­витися від договору комісії лише тоді, коли строк не встанов­лений договором;

 5. комісіонер може взяти на себе відповідальність за виконання правочинів, укладених із третіми особами (делькредере); для договору доручення закон не передбачає такої можливості;

 6. повірений, на відміну від комісіонера, для забезпечення своїх вимог за договором доручення не має права притримати май­но довірителя.

Таким чином, можна виділити основні ознаки договору комісії, якими є те, що комісіонер діє:

 1. за дорученням комітента;

 2. за рахунок комітента;

 3. в інтересах комітента;

 4. від свого імені;

 5. за плату.
  1   2   3   4

Схожі:

Судова практика iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Судова практика icon1. Двосторонній або трьохсторонній договір поруки: природа договору,...
Визнання договору купівлі-продажу недійсним та реституція як способи захисту цивільного права
Судова практика icon№1: Судова влада в Україні
Серед трьох складових гілок державної влади в Україні особливе місце посідає судова
Судова практика iconЛ. Л. Нежива педагогічна практика студентів
України. Практика студентів-філологів проходить у три етапи: ІІІ курс – навчальна практика у 5 – 8 кл.; ІV курс – педагогічна практика...
Судова практика iconСикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980....
Григораш Д. С. Теорія І практика редагування газети. Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1966. С. 11-12, 17-19
Судова практика iconМетодичні рекомендації щодо оформлення звіту з фольклорної практики...
«Навчальна фольклорна практика» є базовою нормативною дисципліною у навчальному плані з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Судова практика iconПереддипломна практика
Переддипломна практика: методичні вказівки для студентів денної форми навчання напряму підготовки 051602 Технологія виробів легкої...
Судова практика iconЦентр правових наукових досліджень
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Судова практика iconЦентр правових наукових досліджень
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Судова практика iconТема: Литовсько-Руська держава та її право (Середина xivст. 1569р.)
Судова система І судовий процес на українських землях із середині XIV і до 1569 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка