Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України»
Скачати 253.23 Kb.
НазваМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України»
Дата конвертації03.02.2014
Розмір253.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра загальноправових дисциплін
Л.Р. Наливайко
М.В. БЕЛЯЄВА

Конституційне право України

Методичні рекомендації

до написання контрольних робіт
(для студентів заочної форми навчання)

Дніпропетровськ

2013

Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 28 с.


^ Укладачі: Наливайко Л.Р., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

^ Беляєва М.В., доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Рецензенти: Бостан С.К., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Класичного приватного університету

^ Боняк В.О., кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри конституційного та міжнародного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України».

У методичних рекомендаціях подається тематика контрольних робіт, вимоги щодо їх оформлення, основні етапи написання та порядок захисту контрольної роботи.

^ Схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін. Протокол № 4 від 29 вересня 2013 року
Схвалено Науково-методичною радою Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Протокол № __ від_____ 2013 року
^ ЗМІСТ


 1. Загальні вимоги та методичні рекомендації...................................................4
 1. Етапи написання контрольної роботи.............................................................6
 1. Оформлення контрольної роботи.....................................................................8

3.1 Загальні вимоги................................................................................................8

3.2 Нумерація сторінок..........................................................................................8

3.3 Подання текстового матеріалу........................................................................9

3.4 Титульна сторінка................…......................................................................10

3.5 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів....................10

3.6 Посилання.......................................................................................................10

3.7 Оформлення бібліографічного опису...........................................................12


 1. Рецензування та підготовка до захисту контрольної роботи.....................17
 1. Захист контрольної роботи...............................................................................19
 1. Тематика контрольних робіт...........................................................................21


Додаток А: Зразок оформлення титульної сторінки.............................................24
^ Перелік використаної літератури........................................................................25
1. Загальні вимоги та методичні рекомендації
Мета контрольної роботи – надати допомогу студентам заочного відділення юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у вивченні навчальної дисципліни «Конституційне право України» і здійснити контроль над засвоєнням ними матеріалу курсу.

Контрольна робота повинна виявити уміння студентів самостійно аналізувати проблеми конституційно-правового розвитку України, спроможність давати аргументовані відповіді на поставлені питання із застосуванням відповідних нормативно-правових актів, ступінь засвоєння основних термінів, категорій та понять науки конституційного права. Текст контрольної роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як будь-яке наукове дослідження.

Робота виконується за однією із запропонованих тем. Метою кожної контрольної роботи є перевірка:

 1. засвоєння студентами понятійного апарату конституційного права;

 2. вміння коментувати доктринальні положення конституційного права;

 3. знання загального змісту положень Конституції України;

 4. вміння користуватися конституційно-правовими актами;

 5. знання складових частин основних інститутів конституційного права;

 6. вміння застосовувати набуті теоретичні знання з курсу «Конституційне право України» для вирішення питань, що виникають на практиці;

 7. знання змісту міжнародно-правових стандартів у галузі конституційного права.

При написанні контрольної роботи з курсу «Конституційне право України» студенти використовують елементи наукових досліджень у формі наукового пошуку, готують огляд літератури і розробляють пропозиції, що містять елементи новизни з теми роботи; узагальнюють передовий практичний досвід, застосовують загальнонаукові та конкретно-наукові методи, методи наукового пізнання, теоретичних досліджень, а також застосування логічних законів і правил, залучають комп’ютерну та організаційну техніку, інформаційні технології.

Обов’язковою умовою успішного виконання контрольної роботи є:

 • попереднє вивчення навчального матеріалу (відповідних глав загальної та особливої частин конституційного права України);

 • володіння змістом Конституції України та інших нормативно-правових актів,

 • ознайомлення із монографічними дослідженнями;

 • вивчення навчальних і навчально-методичних посібників та підручників.

На початку виконання контрольної роботи студенти повинні ознайомитись з методичними рекомендаціями, а також із рекомендованою літературою.

^ 2. Етапи написання контрольної роботи
Контрольна робота – це різновид науково-дослідницької діяльності студентів. Процес написання контрольної роботи складається з певних послідовних стадій або етапів.

Вибір теми контрольної роботи є одним з відповідальних етапів. Тема, яку обирає студент для написання контрольної роботи, повинна бути пов’язана з основними напрямками розвитку конституційного права України як провідної галузі національного права.

Обираючи ту чи іншу тему студент торкається певної наукової проблеми, перед ним виникають відповідні наукові питання. Також у кожній темі контрольної роботи виділяються наукові питання, які потрібно дослідити та зробити певні висновки.

Вибір тієї чи іншої теми для індивідуального дослідження здійснюється студентами самостійно за затвердженою тематикою кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на підставі таких критеріїв:

 • актуальність теми;

 • новизна теми;

 • перспективність;

 • відповідність профілю навчання студентів;

 • особиста зацікавленість студента.

На другому етапі студенти, згідно з обраною темою, самостійно добирають відповідні літературні джерела, офіційні документи, статистичні дані, нормативно-правову базу з теми та опрацьовують ці матеріали. Бібліографічні виписки джерел бажано оформляти, використовуючи зручну робочу картотеку.

На третьому етапі, після попереднього ознайомлення з літературними джерелами, студентом складається план контрольної роботи. План складається з:

 • вступу;

 • декількох (3-4) взаємопов’язаних і логічно побудованих питань, що дозволяють розкрити зміст теми;

 • висновків;

 • переліку використаної літератури;

 • додатків (якщо є).

На наступному етапі студентами з’ясовується сучасний стан вивченості обраної теми, з тим, щоб не повторювати в роботі загальновідомих положень, конкретніше, точніше визначити напрями та основні розділи свого дослідження.

П’ятий етап – формулювання гіпотези, наукових припущень. Вдало сформульована гіпотеза передбачає невизначеність результату дослідження і спрямовує дослідження на проведення реальності існування передбачуваного припущення.

Наступний етап виконання контрольної роботи передбачає визначення методології дослідження. Методологія юридичної науки – це:

а) система підходів і методів, способів і засобів наукового дослідження, а також

б) вчення (теорія) про їх використання при вивченні державно-правових явищ.

До складу цієї методології, зокрема, входять:

 • філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний чи ідеалістичний, діалектичний чи метафізичний, визнання чи заперечення об’єктивних соціальних, у тому числі державно-правових, закономірностей і можливості їх пізнання, здобуття істинних знань щодо них);

 • загальнонаукові методи, тобто такі, які використовуються в усіх або у більшості наук (наприклад, структурний, функціональний методи, сходження від абстрактного до конкретного, формально-логічні процедури, такі, як аналіз, синтез та ін.);

 • групові методи, тобто такі, які застосовуються лише у певній групі наук, наприклад, тільки у суспільствознавстві (скажімо, метод конкретно-соціологічного дослідження);

 • спеціальні методи, тобто такі, які прийнятні для дослідження предмету лише однієї науки (наприклад, у юриспруденції – це способи уяснення (тлумачення) норм права, своєрідні прийоми узагальнення юридичної практики).

Сьомий етап передбачає роботу з систематизацією накопиченого матеріалу відповідно до плану контрольної роботи, проведення аналізу, практичного досвіду, узагальнення тощо.

Восьмий етап – складання розширеного плану контрольної роботи, відповідно до змісту напрацьованого матеріалу.

Дев’ятий етап – написання контрольної роботи.

У вступі стисло необхідно обґрунтувати вибір теми. З цією метою слід довести її актуальність, теоретичне і практичне значення наукової проблеми, її місце в галузі конституційного права України. Важливо акцентувати увагу на ступені наукової розробки обраної теми, навести прізвища деяких вчених, які займаються її дослідженням, вказати питання, що залишаються малодослідженими чи дискусійними.

В основній частині контрольної роботи розкривається зміст теми. Розділів повинно бути стільки, скільки їх необхідно для найкращого викладення матеріалу, розкриття її змісту в повному обсязі. Проте згідно встановлених вимог до виконання контрольної роботи їх кількість – 2-3 розділів. Відповідно розділи складаються з підрозділів, що забезпечує складний план роботи.

Основна частина роботи пишеться докладно і ретельно. Тут необхідно зробити огляд вивченої літератури з оцінкою різних точок зору, бажано обґрунтувати і аргументувати власну позицію з дискусійних питань. В цій же частині наводиться нормативний і фактичний матеріал, що був зібраний автором. Обсяг основної частини не повинен перевищувати 10-12 сторінок.

У висновках потрібно стисло сформулювати в загальній, тезовій формі основні підсумки, що виходять з проведеного дослідження.

Завершальний етап – літературне оформлення результатів дослідження. Всі матеріали систематизують і готують до узагальнення та літературного оформлення.

^ 3. Оформлення контрольної роботи
3.1 Загальні вимоги
Контрольна робота виконується в письмовій формі. Її обсяг не повинен перевищувати 10-15 сторінок. Робота має бути виконана самостійно, написана грамотно, розбірливим почерком або надрукована на комп’ютері українською мовою. Закреслення, вставки, довільні скорочення слів (крім загальноприйнятих) і будь-які позначення не дозволяються.

Для написання (друку) тексту роботи рекомендується використовувати стандартні аркуші білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм), складені або підшиті до папки. Усі сторінки мають бути пронумеровані арабськими цифрами.

За комп’ютерного способу виконання роботи текст друкують через півтора інтервали; – з розрахунку не більш 30 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та розміром шрифту не менше 14.

Текст контрольної роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності тексту.

Графічні неточності, друкарські помилки і описки, які виявлено в процесі написання контрольної роботи, можна виправити підчищенням або зафарбуванням спеціальною білою фарбою і нанесенням на те саме місце виправленого тексту.

У кінці роботи вказується використана література, ставиться дата і підпис. Обов’язково слід залишати чистий аркуш паперу для рецензента.
^ 3.2 Нумерація сторінок
Сторінки контрольної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту контрольної роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркушу без крапки в кінці. Нумерацію сторінок необхідно проставляти без знаку №.

Першою сторінкою контрольної роботи є титульна сторінка, яку включають до загальної нумерації сторінок тексту. Номер сторінки на титульній сторінці не проставляють.
^ 3.3 Подання текстового матеріалу
Текстовий матеріал контрольної роботи може бути досить різноманітним. Тобто при оформленні тексту контрольної роботи необхідне знання особливих техніко-орфографічних правил (наприклад, використання складних числівників, літерних позначень, цитат, посилання та інше).

Кількісні числівники, якщо вони прості, пишуться словами. Наприклад, на п’ятий день (не на 5 день), в двох аспектах (не в 2 аспектах).

Складні кількісні числівники пишуться цифрами, за винятком тих, якими починається абзац (такі числівники пишуться словами). Числа зі скороченим позначенням одиниць виміру пишуться цифрами. Наприклад, 7 л, 24 кг. Після скорочення «л», «кг» та інше крапка не ставиться.

Кількісні числівники при запису їх арабськими цифрами подаються без нарощення (відмінкових закінчень), якщо вони супроводжуються іменниками. Наприклад, на 20 сторінках (не на 20-ти сторінках).

Прості та складні порядкові числівники пишуться словами. Винятком є випадки, коли написання порядкового номера обумовлено традицією. Наприклад, 4-й Український фронт.

Після порядкових числівників, позначених арабськими цифрами, якщо вони стоять після іменника, до якого відносяться, відмінкові закінчення не ставляться. Наприклад, у розділі 2.

Також при написанні тексту контрольної роботи можливе застосування таких скорочень:

 • літерні абревіатури. Наприклад, ВАК – Вища атестаційна комісія;

 • складноскорочені слова. Наприклад, профспілка – професійна спілка;

 • умовні графічні скорочення за частинами слів та початковими літерами. Наприклад, та ін. – та інше, і т.д. – і так далі, див. – дивись, ст. – століття, р. – рік, м. – місто, с. – сторінка, проф. – професор, доц. – доцент.

^ 3.4 Титульна сторінка
Відомості, що розташовуються на титульній сторінці, студент може подавати у будь-якому вигляді, але ця інформація повинна бути припустимою з етичної точки зору та встановлених вимог і з використанням конкретних стилів та шрифтів тексту.

На титульній сторінці контрольної роботи вказуються:

 • назва міністерства, до системи якого належить ВНЗ, назва університету (інституту), назва кафедри, на який вона виконувалась;

 • посередині, дещо нижче, великими літерами пишеться повна назва теми контрольної роботи;

 • нижче, ліворуч – контрольна робота студента (студентки), курс, факультет, шифр групи, прізвище, ім’я та по батькові студента, а також прізвище та ініціали викладача з вказівкою його посади, наукового звання та наукового ступеня;

 • в кінці сторінки посередині рядка ставиться рік і місце виконання роботи, при цьому слова «рік» або скорочення «р» не вживаються.

Переноси слів у заголовках титульної сторінки не допускаються.

Титульна сторінка враховується при оформленні, але не нумерується (зразок оформлення подано в додатку А).
^ 3.5 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів
Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів повинен розташовуватись двома колонками. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, скорочення, одиниці і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.
3.6 Посилання
Контрольна робота також оцінюється за рівнем використання бібліографічного апарату, який є своєрідним ключем до джерел, які були використані студентом при її написанні.

При написанні контрольної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться у контрольній роботі, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання контрольної роботи. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, надають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, обсяг, інші вихідні дані. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання, або коли студент хоче показати еволюцію у поглядах автора.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися загальноприйнятих вимог. Кожний бібліографічний запис починають з нового рядка з порядковою нумерацією.

Посилання в тексті контрольної роботи на використані джерела повинні бути позначені тим порядковим номером, яким воно записано у списку використаної літератури з виділенням двома квадратними дужками. Наприклад: «... у дослідженнях таких науковців [1 – 5] ...».

Припускається наведення посилань на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад:

Цитата у тексті контрольної роботи: «Современной юридической наукой предложена трактовка функций государства не только как направлений его деятельности, но и механизма государственного воздействия на общественные процессы [7]».

Відповідний опис у переліку посилань:

7. Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. – 1993. – № 6. – С. 98-108.

Відповідне подання виноски:

1) [7] Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. – 1993. – № 6. – С. 98-108.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланні слід писати: “ ... у розділі 5 ...”, “ ... у таблиці 3.2 ...”, “ ... у додатку В ...”, “ ... дивись 3.2 ...”.
^ 3.7 Оформлення бібліографічного опису списку джерел до контрольної роботи
Монографії

 • Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России : монографія / Н. А. Боброва. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. — 264 с.

 • Журавський В. С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект : монографія / В. С. Журавський. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — 248 с.

 • Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с.


Навчальні посібники одного, двох або трьох авторів

 • Галай В. О. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. / В. О. Галай, С. К. Гречанюк, І. Я. Сенюта та ін. — К. : КНТ, 2009. — 220 с.

 • Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованець. — К. : МАУП, 2005. — 360 с.

 • Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 366 с.


Навчальні посібники чотирьох і більш авторів

 • Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. — К. : Знання, 2006. — 215 с.

 • Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. — Х. : Право, 2008. — 416 с.

 • Муніципальне право України : підручник / кол. авт. ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.


Багатотомні видання

 • Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1 : А-Г. — 672 с.


Перекладні видання

 • Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты : учеб. пособие / Ж.-П. Жакке ; пер. с фр. В. В. Маклакова. — М. : Юристь, 2002. — 363 с.


Словники

 • Конституционное (государственное) право : справочник / под ред. В. И. Лафитского. — М. : Юристъ, 1995. — 191 с.

 • Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — 2-е вид. допов. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. — 304 с.


Дисертації

 • Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: дис. ... к.ю.н. : 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна. — К., 2000. — 180 с.


Автореферати дисертації

 • Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне право» / Л. Р. Наливайко. — К., 2000. — 15 с.


Стаття з журналу

 • Наливайко Л. Історія становлення державного ладу України / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10 (166). — С. 31-35.

 • Наливайко Л. Р. Поняття політичної функції Української держави / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва // Бюлетень Міністерства юстиції України . — 2011. — № 10. — С. 35-40.

 • Nalivayko L. R. Performance problems of the Ukrainian state in social sphere / L. R. Nalivayko // European Journal Of Natural History (London). — 2006. — № 5. — Р. 85-86.


Стаття з газети

 • Медведчук В. Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні / В. Медведчук // Голос України. — 2003. — 13 вересня. — С. 8-9.


Стаття з матеріалів конференцій, семінарів та інше

 • Наливайко Л. Р. Механізм Української держави як інституціональний елемент державного ладу / Л. Р. Наливайко // Від громадянського суспільства — до правової держави : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — С. 100-102.

 • Беляєва М. В. Недержавні інституції в механізмі реалізації політичної функції Української держави // Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція, 21-22 жовтня 2011 р., у 2-х частинах. — Львів :Західноукраїнський організація «Центр правничих ініціатив», 2011. — Ч. І. — 120 с. — С. 18-20.


Конвенції

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. — 1998 р. — № 13.

 • Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 7 листопада 1997 року (Витяг) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 11. — С. 69-77.


Нормативно-правові акти

 • Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 ; Офіційний вісник України. — 2010. — №72/1 Спеціальний випуск. — С. 15. — Ст. 2598.

 • Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 • Про Державний Гімн України : Закон України від 6 березня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 163.

 • Про державні символи України : Постанова Верховної Ради України від 3 вересня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 241.


Мережа Інтернет

 • Концепція (основи державної політики) національної безпеки України від 16 січ. 1997 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.


4. Рецензування та підготовка до захисту

контрольної роботи
Оформлена належним чином контрольна робота подається на кафедру у термін, встановлений згідно з навчальним планом, для реєстрації і наступного рецензування. Це необхідна умова для того, щоб у відповідності до рецензії організувати доопрацювання роботи і підготуватися до її захисту.

Головне призначення рецензії – надати допомогу студентові в самостійній роботі над опрацюванням курсу «Конституційне право України», дати конкретні методичні поради щодо усунення недоробок, в подальшому поглибленні знань з обраної теми контрольної роботи. Студенту необхідно уважно проаналізувати рецензію з тим, щоб поглянути на свою роботу критично, продумати всі зауваження до змісту і оформлення роботи, стилю, грамотності викладення матеріалу.

Рецензія на контрольну роботу готується у довільній формі. В рецензії повинні бути зазначені:

 • загальна характеристика контрольної роботи та її позитивні сторони;

 • ступінь наукового і практичного значення;

 • ступінь самостійності у виконанні контрольної роботи;

 • новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішення;

 • вміння використовувати основну і спеціалізовану літературу;

 • ступінь оволодіння методами дослідження;

 • повноту та якість розробки теми;

 • логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладення матеріалу;

 • аналіз недоліків і прогалин з точки зору структури, висвітлення тих чи інших положень, використання статистичних і фактичних даних, оформлення.

У рецензії на контрольну роботу не міститься кінцевої оцінки. В ній може бути попередня оцінка у формі висновку: «Робота допускається до захисту» або «Робота не допускається до захисту». Остаточне оцінювання контрольної роботи здійснюється після її захисту.

Якщо робота не допущена до захисту, вона повинна бути перероблена студентом у відповідності з рецензією та знову подана для реєстрації на кафедру. Змінювати тему контрольної роботи (зазвичай) не дозволяється, оскільки це недоцільно з точки зору інтересів самого студента. Адже нову роботу доведеться писати вже без методичних порад викладача і не маючи вже готової рецензії. Значить, не виключена можливість, що нова контрольна робота буде виконана не на належному рівні і знову може бути не допущеною (уже за новою темою) до захисту.

Робота не допускається до захисту, якщо вона не носить самостійного характеру, якщо основні питання не розкриті, викладені неповно, не логічно, не послідовно, схематично, фрагментарно, у тексті містяться помилки, науковий апарат оформлений невірно.

Якщо в рецензії є зауваження, які незрозумілі студентові або, на його погляд, неправомірні, необхідно з допомогою рецензента з'ясувати суть зауважень, а в ході захисту контрольної навести додаткові докази задля обґрунтування своєї позиції. При наявності помилок у роботі студенту слід з'ясувати їх суть, а потім виправити їх. Важливо звернути увагу на побажання і рекомендації рецензента, вивчити додаткові джерела, зазначені рецензентом.

Таким чином, підготовка до захисту контрольної роботи включає усунення помилок, вивчення додаткових джерел, зазначених у рецензії, усвідомлення написаного в роботі, готовність пояснити будь-які наведені в роботі теоретичні та практичні положення.

^ 5. Захист контрольної роботи
Захист контрольної роботи проводиться відповідно графіку, затвердженого кафедрою загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

До захисту контрольних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану з курсу «Конституційне право України».

За декілька днів до захисту студент повинен ознайомитися з рецензією викладача на його роботу, підготуватися до захисту відповідно до зауважень, зроблених рецензентом.

Для захисту студент повинен мати при собі контрольну роботу з позитивною рецензією на неї, а також залікову книжку.

В процесі захисту визначається, наскільки відповідально та вдумливо студент працював над проблемами теми, над літературними джерелами, над аналізом статистичних і фактичних даних.

Процедура захисту контрольної роботи включає:

 • доповідь студента про зміст контрольної роботи;

 • коротке оголошення рецензії на контрольну роботу;

 • запитання до студента;

 • відповіді студента на питання;

 • підсумкове слово студента;

 • рішення викладача про оцінку контрольної роботи.

Вступне слово необхідно підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно висвітлити наступні питання:

 • обґрунтування актуальності теми контрольної роботи;

 • мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження;

 • що вдалося встановити, виявити, довести; якими методами це досягнуто;

 • елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях;

 • з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження.

Загалом доповідь студента повинна бути лаконічною та не перевищувати за часом 10 – 15 хвилин.

Контрольна робота оцінюється «зараховано» або «незараховано».

Студенти, які не мають заліку з контрольної роботи, до екзамену не допускаються.

Контрольна робота з грубими юридичними та лінгвістичними помилками, виконана з відхиленням від запропонованої вище форми, а також виконана не самостійно, до захисту не допускається і повертається студенту для переробки чи доопрацювання.

Кращі контрольні роботи можна рекомендувати на конкурси студентських робіт, а також до друку в студентських збірниках.
^ 6. Тематика контрольних робіт


 1. Декларація про державний суверенітет України: зміст та особливості.

 2. Історичні передумови прийняття Акту проголошення незалежності України.

 3. Значення підписання Конституційного договору між Верховною Радою та Президентом України.

 4. Сучасний конституційний процес в Україні.

 5. Місце та роль конституційного права в національній системі права.

 6. Конституційно-правові норми: поняття, види та особливості.

 7. Предмет конституційного права: поняття та його специфіка.

 8. Особливості методу конституційно-правового регулювання.

 9. Елементи системи конституційного права України та їх характеристика.

 10. Джерела конституційного права України та їх особливості.

 11. Конституційно-правова відповідальність: поняття, класифікація, підстави, порядок реалізації.

 12. Конституційно-правова відповідальність посадових осіб та органів публічної влади.

 13. Становлення науки конституційного права в Україні та основні напрями її розвитку.

 14. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції.

 15. Конституція юридична і фактична: проблеми теорії та практики.

 16. Конституції України радянського періоду: правовий аналіз.

 17. Класифікація сучасних конституцій.

 18. Місце Конституції в системі національного законодавства.

 19. Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції України 1996 року. Конституційна реформа.

 20. Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом.

 21. Гарантії конституційного ладу України: проблеми теорії та практики.

 22. Конституційні ознаки України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

 23. Функції Української держави: теоретичний та практичний аспект.

 24. Державні символи України: історія та сучасність.

 25. Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських організацій.

 26. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні.

 27. Конституційно-правові засади економічної системи України.

 28. Конституційно-правові засади політичної системи України.

 29. Конституційно-правові засади соціальної системи України.

 30. Духовно-культурна система України: конституційно-правові засади.

 31. Статус української мови як державної мови: проблеми сучасності та перспективи на майбутнє.

 32. Правове регулювання інституту громадянства в Україні: проблеми теорії та практики.

 33. Способи набуття громадянства: конституційно-правовий аспект.

 34. Система конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

 35. Конституційне-правове регулювання питань власності та її захисту.

 36. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні: теоретичний та практичний аспект.

 37. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 38. Національні меншини в Україні: теоретичні та практичні проблеми.

 39. Поняття та сутність абсентеїзму: правовий аспект.

 40. Народ як єдине джерело влади в Україні та носій суверенітету.

 41. Виборча система в Україні: поняття та особливості.

 42. Вибори як спосіб формування органів державної влади і місцевого самоврядування.

 43. Конституційні принципи виборів.

 44. Конституційно-правова характеристика референдуму в Україні.

 45. Конституційне-правове регулювання питань організації і діяльності органів державної влади в Україні.

 46. Верховної Ради України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

 47. Склад і структура Верховної Ради України.

 48. Функції Верховної Ради України.

 49. Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне закріплення.

 50. Конституційно-правовий статус народного депутата України.

 51. Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури.

 52. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: конституційно-правовий статус.

 53. Динаміка інституту президентства в Україні.

 54. Поняття глави держави та його місце в механізмі державної влади.

 55. Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України: теоретичний та практичний аспект.

 56. Апарат Президента України: сучасний стан та перспективи розвитку.

 57. Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України як координаційного органу при Президентові України.

 58. Характеристика змішаної форми республіканського правління.

 59. Особливості усунення Президента з поста в порядку імпічменту.

 60. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.

 61. Види та особливості актів Кабінету Міністрів України.

 62. Механізм припинення повноважень Кабінету Міністрів України: конституційно-правовий аспект.

 63. Структура центральних органів виконавчої влади.

 64. Міністерства: основи конституційно-правового статусу.

 65. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

 66. Засади організації та функціонування місцевого самоврядування.

 67. Конституційно-правовий статус територіальної громади в Україні.

 68. Концептуальні засади муніципальної реформи в Україні: теорія та практика.

 69. Судова система України: принципи спеціалізації та територіальності.

 70. Конституційний статус суддів: проблеми теорії та практики.

 71. Місце Конституційного Суду в системі судів України: конституційно-правовий аспект.

 72. Офіційне тлумачення Конституції і законів України: проблеми теорії та практики.

 73. Конституційне закріплення функцій прокуратури.

 74. Конституційно-правовий статус адвокатури в Україні

 75. Територіальний та державний устрій України: сучасний стан та перспективи розвитку.

 76. Обмеження державності Автономної Республіки Крим.

 77. Принципи побудови адміністративно-територіального устрою України.

 78. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

 79. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони в Україні.

 80. Значення перехідних положень для розвитку законодавства України.


Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки
Міністерство внутрішніх справ України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кафедра загальноправових дисциплін


^ Контрольна робота
на тему: «Інститут Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини: конституційно-правовий статус»
Студента (ки) юридичного факультету

гр.____________

Іваненко І.А.
Науковий керівник:

д.ю.н., професор Наливайко Л.Р.

Дніпропетровськ

2011

Перелік використаної літератури


 1. Про вищу освіту : Закон України від 17 січ. 2002 р. (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 20. — Ст. 134.

 2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. № 161 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 3. ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.normativ.com.ua.

 4. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)”. — К. : Держспоживстандарт, 2007. — 47 с.

 5. ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”. — К., 2007. — 18 с.

 6. ГОСТ 7.12-93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”. — М., 2004. — 20 с.

 7. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. — К. : Вища школа, 1997. — 271 с.

 8. Бурчин М. Н. Введение в современную точную методологию науки : Структуры систем знаний / М. Н. Бурчин, В. И. Кузнецов. — М. : АО Аспект-Пресс, 1994. — 120 с.

 9. Возний І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / І. Возний. — Чернівці, 2009. — 144 с.

 10. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. : Н. П. Кравець. — К., 2009. — 77 с.

 11. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

 12. Кузнецов И. Н. Подготовка и оформление рефератов курсовых и дипломных работ / И. Н. Кузнецов. — Минск : СЭР-ВАТ, 2000. — 243 с.

 13. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак ; под ред. А. А. Лудченко. — К. : Знання, КОО, 2000. — 114 с.

 14. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. — К. : 1997. — 56 с.

 15. Олійник П. М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи зі спеціальності „Правознавство” / П. М. Олійник. — К. : КУТЕП, 2001. — 21 с.

 16. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / А. І. Мокій, В. О. Шевчук, Ю. В. Полякова, М. І. Флейчук, О. Є. Шайда, Л. А. Яремко. — Л., 2007. — 163 с.

 17. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. І. Романчиков. — К. : Ф. „ВІПОЛ”, 1997. — 242 с.

 18. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. — К. : РНКЦ „ДІНІТ”, 2000. — 259 с.

 19. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, Чмир О. С. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

 20. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. — К. : Слово, 2003. — 240 с.

 21. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. для вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 3-е вид. стер. — К. : Знання-Пресс, 2003. — 295 с.ДЛЯ НОТАТОК


Методичне видання

Наливайко лариса романівна
БЕЛЯЄВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА


конституційне право україни

Методичні рекомендації
до написання контрольних робіт

(для студентів заочної форми навчання)

Відповідальний за випуск Л.Р. Наливайко

Коректор М.В. БеляєваСхожі:

Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconГмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика
Завдання для контрольних робіт студентів заочного відділення є рядом практичних завдань, що складено згідно з програмою курсу. До...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу окр «бакалавр»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо організації практичних занять, самостійної...
Тема поняття про регіон. Історія виникнення І особливості розвитку регіонів України
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «релігієнавство»...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconЗагальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
В процесі вивчення теоретичного матеріалу по курсу "Документальне забезпечення соціальної роботи", студенти заочного відділення виконують...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Географія...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Методичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів заочного відділення при написанні контрольних робіт з курсу «Конституційне право України» iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Краєзнавчий...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка