Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
Скачати 470.66 Kb.
НазваКиївський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
Сторінка1/4
Дата конвертації19.06.2013
Розмір470.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет


Кафедра правосуддя
Укладачі: д.ю.н., проф. Фурса С.Я, к.ю.н., доц.. Бондарєва М. В., к.ю.н., ас. Мельник І.С., ас. Снідевич О.В., ас. Круковес Н.В.


НОТАРІАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № __

від «__» ______ 2010р.

Київ – 2010

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «НОТАРІАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Укладачі: д.ю.н., проф. Фурса С.Я, к.ю.н., доц.. Бондарєва М. В., к.ю.н. ас. Мельник І.С., ас. Круковес Н.В., ас. Снідевич О.В.


Лектори: к.ю.н., доц. Бондарєва М. В., к.ю.н., ас. Мельник І.С.,

Викладачі: к.ю.н., доц.. Бондарєва М. В., к.ю.н., ас. Мельник І.С., ас. Круковес Н.В., ас. Снідевич О.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

„____” ______________ 2010р.

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………..4-6
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ…………………………………………7-10
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІН………………………………………11
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………...12-19
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА…………………………………………………...12-14
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА…………………………………………………...15-19
ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ……………………………………20-23
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК…………………………………………..24-28
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..29-51

ВСТУП
Предметом вивчення цієї дисципліни є дослідження та аналіз теоретичних та практичних проблем і особливостей визначення правосуб’єктності нотаріуса, організації діяльності нотаріальних органів та посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії, повноважень нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій, структури нотаріального процесу як сукупності процесуальних дій, врегульованих нормами нотаріального процесуального права, загальних правил вчинення нотаріальних дій, правил вчинення окремих нотаріальних дій тощо.

Оскільки змісту і порядку вчинення кожної нотаріальної дії характерні суттєві особливості, то під час викладення курсу “Нотаріальне право України” пропонується особливу увагу звертати на практичні аспекти вчинення тих чи інших нотаріальних дій.

Програма курсу «Нотаріальне право України» розроблена з урахуванням всіх змін у законодавстві і побудована на базі чинників, які сприяють повному та детальному розумінню норм відповідної галузі права.

Метою викладення курсу “Нотаріальне право України” є забезпечення глибокого засвоєння студентами особливостей нотаріального процесу взагалі, окремих його положень та інститутів, що вимагає від студентів володіння знаннями цивільного, сімейного, господарського, цивільного процесуального та інших галузей права.

Практична реалізація здійснюється шляхом:

- раціонального відбору навчального матеріалу, який дозволяє активізувати та інтенсифікувати навчальний процес;

- ефективного поєднання самостійної роботи студентів з практичними матеріалами;

- при вивченні дисципліни особлива увага приділяється опрацюванню нормативно правових актів, практичних матеріалів, в тому числі і узагальнень судової практики, напрацюванню практичних навичок у студентів щодо складання процесуальних документів.

Самостійна робота студентів з курсу як важлива складова навчального процесу передбачає опрацювання студентами теоретичних питань теми, особливостей законодавчого оформлення запропонованих до самостійної роботи питань, практичних матеріалів, вирішення задач, а також складання процесуальних документів.

З метою повного опрацювання питань, запропонованих в плані заняття, перш за все студент має звернутися до відповідного підрозділу підручника, навчального посібника, в яких розкривається зміст питання, що вивчається. По-друге, необхідно ознайомитися з положеннями Закону України „Про нотаріат”, Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Цивільного кодексу України, відповідною постановою Пленуму Верховного Суду, іншими нормативно-правовими актами та практичними матеріалами, що дозволить належним чином проаналізувати запропоновані в задачах ситуації, правильно скласти процесуальні документи.

Належне та правильне вирішення задачі передбачає аналіз проблематичних аспектів проблем, сформульованих в переліку питань до задачі, формулювання відповіді на поставлені в ній питання, обґрунтування відповідей та аналітичних висновків, зроблених студентом, на основі нормативно-правових актів.

Складання процесуальних документів із спецкурсу передбачає складання різних видів свідоцтв про право на спадщину, оформлення проектів заяв про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, угоди про зміну черговості при спадкування за законом, угоди про розподіл спадкового майна та інших процесуальних документів, якими оформлюються нотаріальні дії при здійсненні провадження з видачі свідоцтва про право на спадщину.

Навчальним планом на вивчення курсу “Нотаріальне право України” відводиться 54 годину, з них 18 - годин лекції, 16 годин - семінари та практичні заняття, 20 години - на самостійну роботу.

Форма підсумкового контролю: залік.

^ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна дисципліна «Нотаріальне право України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, стимулювання їхньої активності на семінарських заняттях, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується застосуванням модульної системи оцінювання;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). Після завершення курсу студенти в першому семестрі складають іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за ЗМ1 дорівнює 20-ти балам. Максимальна кількість балів, що може набрати студент за ЗМ2 дорівнює 40-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів, які додаються до наступних максимально можливих 40 балів (до 20 балів за кожну правильну відповідь на питання білету на заліку), які студент може отримати за комплексний підсумковий модуль (залік) (КПМ).


Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК)

Оцінка в балах

0 – 20, у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-10

^ 0 – 40, у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-20

0 – 40

0 – 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді, участь у дискусії – до 3 балів;

 • експрес-опитування – до 3 балів;

 • самостійна робота на семінарському занятті (висвітлення проблемного питання з обґрунтуванням своєї позиції) – до 8 балів;

 • самостійна робота на семінарському занятті (відповідь на питання на задану тему) – до 5 балів;

 • домашня робота (розв’язання практичних задач) – до 5 балів;

 • поточне тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 10 балів;

 • підсумкове контрольне тестування (проводиться на останньому семінарському занятті кожного змістовного модуля) - до 20 балів.


Крім того, за присутність на семінарському занятті нараховується 1 бал; за списану самостійну чи домашню роботу віднімаються 5 балів. За порушення дисципліни на лекційному чи семінарському занятті, у тому числі за запізнення, викладач має право відняти 3 бали.

У разі відсутності студента на семінарському занятті з поважних причин він має право відпрацювати пропущене заняття через написання домашньої роботи з питання, заданого викладачем. Право відпрацювати заняття у такий спосіб студент також має у разі пропущення семінарського заняття без поважних причин, але не більше одного за семестр. За 10 днів до початку зимової екзаменаційної сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку оцінені за 100-бальною системою знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

^ Шкала оцінювання:


За шкалою університету

100-бальн. Система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90 – 100

Відмінно

5

75 – 89

Добре

4

60 – 74

Задовільно

3

0 – 59

Незадовільно

2^ Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 + 49 балів КПМ = 76 балів – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – «добре».

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІН


теми


Назва теми

К-сть годин лекцій

К-сть годин практичних

К-сть годин сам. роботи


Змістовний модуль 1
^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1.

Предмет та система нотаріального процесуального права

1

0

2

2.

Доступ до професії нотаріуса

1

0

2

3.

Організація діяльності нотаріальних органів та посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії

0

0

4

4

Повноваження нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій

2

0

2

5

Загальні правила вчинення нотаріальних дій

2

2

2

Всього змістовний модуль 1

6

2

12


Змістовний модуль 2
^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА


6

Посвідчення правочинів

4

6

2

7

Процесуальний порядок вчинення інших нотаріальних дій

4

4

2

8

Правове регулювання спадкових відносин в нотаріальному процесі

2

4

2

9

Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори

2

0

2

Всього змістовний модуль 2

12

14

8
Всього: 54

18

16

20
  1   2   3   4

Схожі:

Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
Зміст лекцій, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Лектори: д ю н., проф. Кохановська О. В., к ю н., доц. Кодинець А. О., к ю н., ас. Кривошеїна І. В
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені тараса шевченка філософський факультет

Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені тараса шевченка факультет...
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні,...
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconКиївський національний університет імені тараса шевченка кафедра фізичного виховання та спорту
...
Київський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка