Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
НазваЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Сторінка4/27
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
^

2. Загальнотеоретичні аспекти організації
роботи органів публічної влади в Україні2.1. Поняття, види і ознаки органів публічної влади


Публічна влада спрямована на вирішення суспільних справ, поширюється за територіальним принципом, їй підкоряються всі, хто перебуває на певній «підвладній» території. Її реалізує особливий прошарок людей, які професійно займаються керуванням і складають апарат влади. Цей апарат підпорядковує всі шари суспільства, соціальні групи своїй волі, керує на основі організованого примусу аж до можливості фізичного насильства відносно соціальних груп і окремих людей. Апарат публічної влади існує й функціонує за рахунок податків з населення і призначений для того, щоб діяти в суспільних інтересах. Але апарат, і перш за все його керівництво, відображає інтереси суспільства так, як він їх розуміє. Точніше, в умовах демократії апарат лише під тиском суспільства відображає реальні інтереси більшості соціальних груп, а в умовах авторитаризму правителі особисто визначають, у чому полягають інтереси й потреби суспільства.

^ Публічна влада має дві форми: 1) державна влада;
2) влада місцевого самоврядування (муніципальна). Обом формам публічної влади притаманна низка спільних ознак:

– спрямованість на виконання суспільних завдань і функцій;

– інституційний характер, тобто функціонування через відповідні публічні інститути (органи публічної влади);

– легітимність;

– відокремленість апарату, що реалізує цю владу, від населення;

– об’єднання підвладних за територіальною ознакою;

– загальність, тобто охоплення владою всіх осіб на відповідній території;

– безперервність функціонування (за наявності окремих тимчасових органів);

– універсальність, тобто спрямованість на вирішення всіх справ суспільного значення;

– обов’язковість владних рішень для всіх суб’єктів на відповідній території;

– функціонування у правових формах (нормотворчій, установчій, правозастосовній, контрольній та інтерпретаційній), тобто діяльність за законодавчо встановленою процедурою й оформлення владних рішень правовими актами;

– можливість застосування передбачених законодавством засобів примусу для реалізації своїх рішень;

– право встановлювати і стягувати загальнообов’язкові податки і збори з населення;

– самостійне формування бюджету.

Водночас для державної влади характерні певні особливості, у першу чергу державний суверенітет, загальнодержавний масштаб дії, спрямованість на першочергове задоволення загально­національних потреб, постійний правовий зв’язок із населенням через інститут громадянства, наявність субординаційних відносин усередині державного апарату та особливих органів – так званих «силових структур» (армія, суд, прокуратура, служба безпеки, органи виконання покарань та ін.). Матеріально-фінансова основа державної влади є загальнонародна та державна власність, а також кошти державного бюджету.

^ Влада місцевого самоврядування також відзначається деякими особливостями:

– її джерело є народ, а первинний носій – територіальна громада;

– вона поширюється лише на території певних адміністративно-територіальних одиниць (муніципій);

– її органи діють від імені територіальної громади, а не народу чи держави;

– матеріально-фінансову базу її органів складають комунальна (муніципальна) власність і місцевий (муніципальний) бюджет;

– її органи пов’язані більш тісними зв’язками з населенням;

– у системі її органів відсутня жорстка ієрархія і підпорядкованість.
^

2.2. Система органів публічної влади в Україні


Публічна влада може здійснюватись двома шляхами – безпосередньо населенням (народом у цілому чи територіальними громадами) або через відповідні інституції, які називають органами публічної влади. Залежно від форм публічної влади розрізняють органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Органи публічної влади являють собою досить жорстку, внутрішньо узгоджену і взаємопов’язану у своїх елементах систему.

Система органів публічної влади в Україні – це сукупність установлених Конституцією України органів державної влади і місцевого самоврядування, що забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку держави й суспільства, вирішують питання соціально-економічного та культурного будівництва. Відповідно до положень Конституції України ця система має такі ланки:

І. Система органів державної влади:

1. Глава держави – Президент України.

2. Єдиний орган законодавчої влади (парламент) – Верховна Рада України.

3. Система державних органів виконавчої влади:

а) Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів державної виконавчої влади;

б) міністерства, державні комітети, центральні органи зі спеціальним статусом – центральні органи виконавчої влади;

в) місцеві державні адміністрації – місцеві органи державної виконавчої влади.

4. Система державних органів судової влади.

II. Система органів влади Автономної Республіки Крим:

1. Єдиний представницький орган автономії – Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

2. Система органів виконавчої влади автономії:

а) Рада Міністрів Автономної Республіки Крим – вищий виконавчий орган автономії;

б) міністерства і республіканські комітети – центральні виконавчі органи автономії.

^ III. Система органів місцевого самоврядування:

1. Представницькі органи місцевого самоврядування:

а) сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування; очолюють їх відповідно сільські, селищні, міські голови, яких обирають територіальні громади;

б) районні й обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; очолюють їх голови цих рад, яких обирають самі ради з числа депутатів;

в) районні в містах ради – представницькі органи місцевого самоврядування, які можуть створюватися за рішенням територіальної громади міста або міської ради.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчі комітети, відділи, управління сільських, селищних, міських, районних у містах рад та інші створювані радами виконавчі органи.

3. Органи самоорганізації населення – будинкові, вуличні, квартальні ради і комітети, а також ради мікрорайонів – можуть створюватися за ініціативою жителів і з дозволу сільських, селищних, міських рад.

^ Таким чином, Конституція України чітко розмежовує дві системи органів публічної влади – органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Згідно з положенням ч. 1 ст. 5 Основного Закону народ здійснює свою владу як безпосередньо, так і через органи державної влади і місцевого самоврядування. Це означає, що й органи державної влади, і органи місцевого самоврядування – суть органи влади народу, але водночас це різні форми реалізації цієї влади.

^ Орган державної влади  складова частина державного апарату, що бере участь у реалізації функцій держави, діє від її імені та за дорученням, має державно-владні повноваження, відповідну компетенцію і структуру, застосовує властиві їй організаційно-правові форми діяльності.

Державна влада єдина в тому сенсі, що її реалізує державний апарат у цілому і не існує кількох конкуруючих «державних влад». Це один зі складників державного суверенітету.

^ Орган місцевого самоврядування це орган самоврядного територіального співтовариства (територіальної громади), яке його формує і перед яким він відповідає за належне здійснення своїх повноважень.

Система органів місцевого самоврядування, на відміну від системи державних органів, не підпорядковується принципу поділу влади. Однак це не виключає розмежування цих органів за функціями та компетенцією. Змістовна класифікація цих органів зводиться до їх поділу на представницькі та виконавчі.

Слід відзначити, що в організації публічної влади на місцях діють два начала: суспільне і державне. Державне начало виявляється в тому, що: а) територія місцевого співтовариства є державна територія, а місцеві жителі є громадяни держави; б) статус місцевого самоврядування визначає держава в Конституції й законах; в) місцеві справи відповідні органи вирішують самостійно, але в руслі єдиної державної політики; г) органи місцевого самоврядування не мають права встановлювати межі своєї компетенції, оскільки це прерогатива держави. У свою чергу, суспільне начало виявляється таким чином: а) органи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження і органи державної виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування; б) матеріально-фінансову базу їх складає комунальна власність і місцевий бюджет; в) місцеві ради самостійно встановлюють місцеві податки і збори; г) територіальні громади можуть мати власну символіку і статут, що відбивають історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості відповідної території; д) правові акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень, обов’язкові на території дії органів місцевого самоврядування для всіх фізичних і юридичних осіб.

^ Органи публічної влади можуть бути класифіковані за різними критеріями:

1) за належністю до однієї з підсистем публічної влади – на органи державної влади і органи місцевого самоврядування;

2) порядком формування – на виборні й призначувані;

3) порядком прийняття рішень – на одноосібні та колегіальні;

4) предметною підвідомчістю – на органи загальної й спеціальної компетенції;

5) територіальною підвідомчістю – на загальнодержавні й місцеві;

6) внутрішньою структурою – на централізовані й децентралізовані;

7) часом існування – на постійні та тимчасові.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні icon1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве...
Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання з дисципліни „Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconПитання з навчальної дисципліни “Державне будівництво І місцеве самоврядування...
...
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЯка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною?
Питання тестових завдань з другого модуля навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так І через сільські, селищні, міські...
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України №280/97-вр «Про місцеве самоврядування в Україні»
Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЛуцька міська рада
Керуючись пп. 30, 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconПро затвердження символів села Котюжани та звання
З метою збереження І примноження історичних та національно-культурних особливостей, зростання політичної, соціально-економічної,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка