Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
НазваЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Сторінка14/27
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
^

4.6. Апарат Верховної Ради України


Під апаратом Верховної Ради України розуміють її внутрішній допоміжний орган, складений з посадових, службових осіб і технічного персоналу, що виконує функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів. Співробітники парламентського апарату самі жодних державно-владних рішень від імені парламенту чи його структурних підрозділів не приймають, а лише забезпечують розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання.

Апарат Верховної Ради України не має статусу самостійного органу державної влади, а є лише необхідна допоміжна структура, яка забезпечує функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади. Правову основу діяльності апарату Верховної Ради України складають нормативні акти, прийняті парламентом, Головою Верховної Ради України, а також Керівником апарату. Переважна більшість із них є підзаконні, що цілком відповідає політико-правовій практиці багатьох іноземних держав. Зокрема, усі підрозділи апарату Верховної Ради України функціонують у статусі юридичних осіб на основі положень про них, які затверджує Голова Верховної Ради України за поданням Керівника апарату. Крім зазначених положень, правову основу діяльності апарату Верховної Ради України складає в основному Регламент Верховної Ради України.

^ Парламентський апарат має такі структурні підрозділи:

– керівництво апарату;

– Секретаріат Голови Верховної Ради України;

– Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради України;

– Секретаріат заступника Голови Верховної Ради України;

– секретаріати комітетів, депутатських фракцій, груп;

– Головне науково-експертне управління;

– Головне юридичне управління;

– Головне управління документального забезпечення;

– Головне організаційне управління;

– Інформаційне управління;

– Управління комп’ютеризованих систем;

– Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування;

– Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків;

– Управління кадрів;

– Відділ зв’язків з органами правосуддя;

– Відділ контролю;

– Відділ з питань звернень громадян;

– Перший відділ;

– Сектор мобілізаційної роботи;

– Управління справами.
^

4.7. Організація роботи комітетів Верховної Ради України


Комітети Верховної Ради України – це постійно діючі депутатські органи українського парламенту, покликані своєю роботою сприяти безперервній діяльності єдиного органу законодавчої влади. Комітети – допоміжні органи Верховної Ради України, що повинні забезпечувати реалізацію парламентом його функцій і наділені для цього відповідними повноваженнями. Вони відповідальні перед Верховною Радою України за свою діяльність і їй підзвітні.

Правовий статус комітетів закріплений Конституцією, Регламентом Верховної Ради України, Законом «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 р. і положеннями про комітети, які затверджує парламент. Особливість правового статусу комітетів полягає в тому, що вони, будучи органами Верховної Ради України, не являють собою самостійну систему органів державної влади.

Перелік комітетів, функціональну спрямованість їх діяльності визначає Верховна Рада України з урахуванням важливості проблем державного, господарського, соціально-культурного будівництва, а також завдань, що стоять перед парламентом. Комітети створюють за функціональним і галузевим принципом. Функціональні комітети виконують одну або декілька функцій і їх діяльність не пов’язана з певною галуззю народного господарства (наприклад, з питань бюджету, свободи слова й інформації). Галузеві комітети розглядають проблеми однієї або декількох галузей господарського або соціально-культурного будівництва (наприклад, з питань науки та освіти, будівництва, транспорту і зв’язку).

До складу комітету входять голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар і члени комітету. Структурні підрозділи комітету є підкомісії та робочі групи.

Підкомісію створюють для забезпечення конкретних напрямків діяльності у складі не менше трьох членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу декількох підкомісій. Голову підкомісії обирають на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів.

Робочі групи створюють для підготовки законопроектів, проектів актів комітету. До їх складу входять члени комітету, народні депутати, що не є членами комітету, співробітники Секретаріату, науково-дослідних установ і навчальних закладів, фахівці-практики, автори проектів. Очолює робочу групу народний депутат, якщо він в ініціативному порядку бере на себе відповідальність за підготовку законопроекту.

Комітети формують із числа народних депутатів на першій сесії Верховної Ради нового скликання на термін її повноважень. Утворюють комітети після формування і реєстрації фракцій. Кількісний склад кожного комітету визначає Верховна Рада України, але депутат може бути членом лише одного комітету.

Кандидатури для обрання голів комітетів і їх членів висувають на засіданнях депутатських груп і фракцій відповідно до квот пропорційного представництва з урахуванням згоди депутатів. Квоту встановлює Погоджувальна рада.

Голів комітетів обирають за списком у цілому без обговорення шляхом поіменного голосування, за результатами якого приймають постанову Верховної Ради України. Список кандидатур на посади голів комітетів подає до Верховної Ради Погоджувальна рада депутатських фракцій (груп). Такий список повинен містити назви всіх комітетів, прізвища, імена, по батькові відповідних кандидатів, дані про їх партійну належність, розрахункову квоту пропорційного представництва кожної групи і фракції. Цей список поширюють серед депутатів. Кожному кандидату на посаду голови комітету надають слово для виступу.

Членів комітетів обирають списком без обговорення шляхом поіменного голосування.

Перших заступників голів комітетів Верховна Рада України обирає в порядку, установленому для обрання голів комітетів. Заступника голови комітету обирають на засіданні комітету за пропозицією його голови більшістю голосів від загального складу комітету.

У разі потреби Верховна Рада України може створювати нові комітети, реорганізовувати раніше створені, змінювати їх персональний і кількісний склад.

Голова комітету може бути відкликаний Верховною Радою України за його письмовою заявою, у зв’язку з його незадовільною роботою, а також з інших обставин, що роблять неможливим виконання ним своїх обов’язків. Пропозицію про відкликання голови комітету вносить Голова Верховної Ради України або відповідний комітет згідно з рішенням, прийнятим не менше ніж третиною депутатів від фактичної кількості членів комітету.

Якщо питання про відкликання вносить комітет, Верховна Рада України заслуховує доповідь із цього питання одного з членів комітету і голови комітету про його діяльність на цій посаді. У постанові парламенту про відкликання голови комітету вказують причину відкликання, яку фіксують у його трудовій книжці.

Депутати, які входять до складу однієї фракції або групи або є членами різних фракцій, можуть за взаємною згодою обмінятися місцями членів комітетів, але не більше одного разу на рік. Для цього подають заяву на ім’я Голови Верховної Ради України, засвідчену заявником і уповноваженим представником фракції.

^ Діяльність комітетів має на меті виконання чотирьох основних функцій.

  1. Законопроектна функція:

– організація розробки за дорученням Верховної Ради України або за власною ініціативою проектів актів Верховної Ради;

– попередній розгляд і підготовка висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;

– доробка і редагування законопроектів за результатами розгляду в першому і наступних читаннях;

– узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли в процесі всенародного обговорення законопроектів.

^ 2. Контрольна функція:

– контроль за дотриманням та реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, за відповідністю підзаконних актів Конституції, законам України, а також вивчення ефективності їх застосування;

– вивчення доцільності та ефективності дій уряду України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб із питань, віднесених до компетенції комітетів, підготовка та подання відповідних висновків на розгляд Верховної Ради України;

– участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням державного бюджету в частині, віднесеній до компетенції комітетів, з метою забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів.

^ 3. Номінаційна функція:

– попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, яких відповідно до Конституції обирає, призначає або затверджує Верховна Рада України;

– заслуховування та підготовка до розгляду парламентом відповідних висновків щодо цих кандидатур;

– обговорення кандидатур посадових осіб, призначення яких відповідно до законодавства має бути погоджене з комітетами; підготовка відповідних висновків щодо цих осіб.

^ 4. Експертно-аналітична функція:

– попередній розгляд і підготовка висновків і пропозицій щодо ратифікації або денонсації міжнародних договорів, проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших питань, які розглядає Верховна Рада України;

– збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції комітетів, організація слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України.

^ Комітети мають право:

– вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, робити на них доповіді та співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів);

– публікувати законопроекти до внесення на розгляд Верховною Радою України в першому читанні та звертатися до наукових установ, організацій, громадян із пропозицією висловити свою думку;

– вносити пропозиції до Верховної Ради України про проведення всенародного голосування (референдуму) з найважливіших питань державного життя країни;

– укладати договори з науково-дослідними установами, навчальними закладами на науково-інформаційний пошук, розробку, доробку та експертизу законопроектів;

– розглядати пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або внесенні змін у чинні, а в разі потреби готувати висновки на розгляд Верховної Ради України тощо.

^ Обов’язки комітетів:

– якісно, відповідно до вимог законодавства готувати законопроекти до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України, здійснювати їх попередній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання;

– періодично звітувати перед Верховною Радою України про свою діяльність;

– вчасно виконувати доручення Верховної Ради України з питань законопроектної та організаційної роботи;

– вивчати і брати до уваги у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян, що містять пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вчасно реагувати на них.

У разі невиконання або неналежного виконання головами комітетів їх обов’язків Верховна Рада України може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати комітет у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.

Організаційні форми роботи комітетів є прості й спільні засідання комітетів, засідання-слухання, засідання підкомісій і робочих груп, персональна робота голів, заступників і секретарів комітетів.

Засідання скликає голова комітету відповідно до затвердженого плану роботи комітету, за дорученням Верховної Ради України або за власною ініціативою. Голова зобов’язаний скликати засідання, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комітету.

За результатами обговорення питань на засіданнях більшістю голосів приймають:

1) рішення з питань, що стосуються організації роботи комітетів;

2) рекомендації щодо контрольної діяльності комітетів;

3) висновки щодо законопроектів і кандидатур, пропонованих для обрання, призначення або затвердження Верховною Радою України.

Рекомендації комітетів підлягають обов’язковому розгляду органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи вказані установи повинні повідомити комітети у встановлений ними строк.

Голосування здійснюють відкрито особисто члени комітету. Депутати, з поважних причин відсутні на засіданні комітету, можуть брати участь у голосуванні з питань, внесених на розгляд комітету, шляхом подання письмових заяв щодо своєї позиції з цих питань. Голоси підраховує секретар комітету. На кожному засіданні ведуть протокол, а за рішенням комітету – стенограму засідання. Протокол і стенограма засідання є офіційні документи, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень комітету. Їх зберігають й у випадку звернення народного депутата надають для ознайомлення.

Для розгляду на засіданнях комітетів питань, віднесених до їх відання, можуть бути запрошені представники Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, автори законопроектів, учені, експерти. Комітети забезпечують їх нормативними документами, що будуть розглядатися на засіданні.

Голова комітету не менше ніж на двотижневий термін складає розклад роботи комітету з урахуванням доручень Верховної Ради і затверджує його на засіданні комітету. Складають і план-графік роботи над законопроектами, щодо яких комітет визначений як профільний. Проекти актів, документи, інформаційні матеріали повинні бути передані членам комітету не пізніше ніж за три дні до їх розгляду на засіданні комітету.

Спільні засідання комітетів проводять за їх ініціативою або за дорученням Верховної Ради України. На них розглядають питання, що входять до сфери відання декількох комітетів. Ці засідання веде один із голів комітетів за взаємною згодою. Спільні засідання можуть також вести Голова або заступники Голови Верховної Ради України. Рішення, прийняті на спільних засіданнях, підписують голови комітетів.

Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування комітетів здійснює апарат Верховної Ради України і в першу чергу секретаріати комітетів.

Організація роботи комітету покладена на голову, який:

– забезпечує впорядкування плану роботи комітету і виконання плану-графіка робіт над законопроектами;

– представляє комітет у відносинах з іншими державними органами, об’єднаннями громадян, відповідними органами парламентів іноземних держав;

– підписує прийняті комітетом документи;

– інформує Верховну Раду України про роботу комітету не рідше одного разу на рік;

– координує роботу комітету з іншими парламентськими комітетами;

– пропонує кандидатури на посади заступника голови та секретаря комітету;

– дає доручення заступнику голови, головам підкомісій і секретарю комітету;

– головує на засіданні комітету;

– забезпечує ведення кошторису комітету, передає Верховній Раді України звіти про використання коштів;

– веде прийом громадян;

– наприкінці терміну повноважень Верховної Ради України забезпечує передачу Голові Верховної Ради даних про стан справ щодо кожного законопроекту, переліку законопроектів, з яких комітет був визнаний профільним і розгляд яких не було завершено, документів щодо прийнятих законопроектів.

Заступники голови комітету виконують обов’язки голови у випадку його відсутності, а також, за дорученням голови, окремі його функції. Секретар комітету бере участь в упорядкуванні плану роботи комітету і плану-графіка робіт над законопроектами, контролює діловодство комітету, підписує протоколи його засідань, веде облік засідань, контролює виконання планів роботи комітету.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Схожі:

Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні icon1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве...
Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання з дисципліни „Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconПитання з навчальної дисципліни “Державне будівництво І місцеве самоврядування...
...
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЯка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною?
Питання тестових завдань з другого модуля навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так І через сільські, селищні, міські...
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України №280/97-вр «Про місцеве самоврядування в Україні»
Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЛуцька міська рада
Керуючись пп. 30, 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconПро затвердження символів села Котюжани та звання
З метою збереження І примноження історичних та національно-культурних особливостей, зростання політичної, соціально-економічної,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка