Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання
Скачати 395.97 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання
Сторінка1/3
Дата конвертації03.02.2014
Розмір395.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет права та масових комунікацій

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КРИМІНАЛІСТИКИ
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
З дисципліни КРИМІНАЛІСТИКА

Галузь знань 0304 ПРАВО
Напрям підготовки 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО
Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР
Форма навчання ЗАОЧНА

м. Харків

2013

Передмова
Завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки правознавство на 26 арк.
СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Факультету права та масових комунікацій

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін

2013 року Протокол №
_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Рецензенти:

Степанюк Р.Л. – начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юрид. наук, доцент;

Осика І.М. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету канд. юрид. наук
Розробники: к.ю.н, доцент Щербаковський М.Г, к.ю.н, доцент Заяць Д.Д.,. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013 р.

© Щербаковський М.Г., Заяць Д.Д., 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

^ Загальні методичні вказівки
Навчальними планами ХНУВС передбачено вивчення студентами заочної форми навчання факультету права та масових комунікацій дисципліни «Криміналістика», яке у свою чергу передбачає не лише засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й відпрацювання практичних умінь та навичок застосування сучасних техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації, вилучення слідів та інших предметів, використання тактичних правил підготовки та прийомів проведення слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження. Сприяє цьому, як свідчить практика, самостійне виконання студентами у міжсесійний період контрольної роботи. Оволодіння зазначеними вище навичками дозволить студентам більш кваліфіковано використовувати їх у слідчій, прокурорській, судовій, оперативній та іншій правозастосовної діяльності.

Контрольна робота складається з двох завдань. Завдання 1 – відповідно до розділу «Криміналістична техніка», завдання 2 – до розділів «Криміналістична тактика» та «Криміналістична методика». Студенти можуть ознайомитися із завданнями до контрольних робіт у загальній бібліотеці, в навчально-методичному кабінеті кафедри та у методистів факультету.

Студент повинний виконати один із варіантів контрольної роботи, номер якого залежить від останнього номера залікової книжки

^ Варіант контрольної роботи визначається останньою цифрою першого номеру залікової книжки студента (не за номером у списку групи та роком вступу у ХНУВС!).

Перед тим, як розпочати виконання контрольної роботи, студенту треба уважно ознайомитись з навчальною літературою: підручниками з криміналістики, керівництвами слідчого, довідниками, посібниками тощо.

Під час виконання контрольної роботи необхідно брати до уваги відповідні положення, закріплені в Конституції України, Кримінальному кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, а також керуватися Програмою навчальної дисципліни з курсу «Криміналістика». Пріоритет слід надавати новітній літературі та роботам, що опубліковані в останні роки.

Невиконання контрольної роботи у повному обсязі; не за своїм варіантом або переписування з аналогічної роботи іншого студента; шляхом компіляції літературних джерел з одного підручника, посібника, лекції тощо (тобто використання чужих праць без самостійної обробки джерел та без посилань на авторів); на підставі не діючих нормативно-правових актів – є підставою для повернення її студенту на доопрацювання.

^ Вимоги до оформлення контрольних робіт.

Контрольна робота повинна мати:

- титульний аркуш, на якому крім обов’язкових відомостей про студента, групу, варіант вказується номер залікової книжки.

- зміст подають на початку контрольної роботи після титульного аркушу. Зміст повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх завдань контрольної роботи, а також висновків та додатків. Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати їх або давати за іншою редакцією та послідовністю порівняно із заголовками в тексті не можна.

Завдання виконуються та оформлюються в тій послідовності, у якій вони наведені у методичних вказівках.

Не надання об’єктів, зазначених у практичному завданні, є підставою для повернення її студенту на доопрацювання.

Текст контрольної роботи слід виконувати рукописним способом, мати відступи, абзаци. Слід враховувати, що робота має бути написана розбірливим почерком.

Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури, нормативного матеріалу та судово-слідчої практики ставиться дата виконання і особистий підпис виконавця та залишається один чистий аркуш для написання викладачем рецензії.

Контрольна робота має бути зібрана у папку або переплетена. Не допускається розміщення всієї роботи в один файл, а також кожного аркушу роботи в окремий файл, що унеможливлює рецензування роботи викладачем.

Якщо робота не зарахована внаслідок похибок і недоліків, які вказані в рецензії, студент, враховуючи їх, виконує контрольну роботу за тим же варіантом повторно.

Робота надається для перевірки у передбачені терміни – за 20 днів до початку екзаменаційної сесії. Без її зарахування студент до заліку та складання іспиту з криміналістики не допускається.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант 1

Завдання 1.

На предметі з полірованою поверхнею або на склі залишіть декілька потожирових слідів пальців рук.

В якості «слідчого» проведіть огляд предмета. Для виявлення слідів обпилите поверхню темним порошком, отриманим від з грифеля олівця. Здійсніть необхідні вимірювання.

За результатами огляду виконати:

^ 1) фрагмент описової частини протоколу огляду, де відобразити його хід і результати;

2) перекопіювати на світлу липку плівку найбільш чіткі сліди (не менш двох), наклеїти її на білий папір й додати їх у якості «речових доказів» до протоколу огляду;

^ 3) сформулювати експерту декілька діагностичних і ідентифікаційних питань для проведення експертного дослідження (вказати вид експертизи).

Завдання 2.

12 січня 2013 року озброєна організована злочинна група у кількості 4 чоловік скоїла розбійницький напад на підприємця Рустамова Н.С. шляхом проникнення до його житла з метою заволодіння грошами. Для цього злочинці закрили жінку з дочкою Рустамова Н.С. у ванній кімнаті, а його прив’язали до крісла і, застосовуючи небезпечне для життя і здоров’я насильство, почали вимагати гроші. Рустамов Н.С. не погоджувався на пропозиції злочинців. Зважаючи на це, троє з групи відтягли його до гаражу де повісили на гачок. У той же час четвертий, що залишився у будинку, зґвалтував жінку. Через годину Рустамов Н.С. помер. Злочинці, заволодівши індивідуальним майном потерпілого, з місця злочину зникли.

Протягом місяця члени злочинної групи були затримані. Під час допитів Фролов К.К. і Цимбал В.О. своєї вини не визнавали. Однак, Марченко І.М. і Носач К.В., які нещодавно увійшли до складу цієї групи і раніш до кримінальної відповідальності не притягувалися, “узяли” всі злочинні епізоди на себе (Марченко І.М. – убивство, а Носач К.В. – зґвалтування і викрадення майна). При розслідуванні цього злочину у слідчого виникли ґрунтовні сумніви щодо можливості Марченко І.М. самостійно учинити вбивство. Зважаючи на це, слідчим було прийняте рішення провести слідчу дію для з’ясування механізму злочину та перевірки спроможності Марченко І.М. підіймати певну вагу (оскільки вбитий Рустамов Н.С., якого злочинці повісили у гаражі на гачок, важив близько 145 кг).

На підставі аналізу фабули встановити:

^ 1) Яку слідчу (розшукову) дію повинен провести слідчий на даному етапі розслідування?

2) Скласти план підготовки і проведення слідчої (розшукової) дії.

^ 3) Висвітлити організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми проведення цієї слідчої (розшукової) дії.
Варіант 2

Завдання 1.

Рухаючись на м`якому ґрунті залишити 8-10 чітких вдавлених слідів взуття з рельєфною підошвою.

В якості «слідчого» проведіть слідчий огляд доріжці слідів, а також одного найбільш чіткого сліду взуття. Здійсніть необхідні вимірювання як доріжки, так і окремого сліду.

За результатами огляду виконати:

^ 1) фрагмент описової частини протоколу огляду, де описати доріжку слідів взуття та окремий слід;

2) сфотографувати або зобразити на схемі доріжку та окремий слід;

^ 3) сформулювати експерту декілька діагностичних і ідентифікаційних питань відносно сліду взуття для проведення експертного дослідження (вказати вид експертизи).

Завдання 2.

Уранці 29 жовтня в чергову частину органу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що о 6.45 в вагоні електропоїзду, який знаходився на відстої на станції Ізюм, робітниками станції Халупко М.І., Колосовою Н.П. був знайдений молодий чоловік без свідомості, у крові, з багатьма тілесними ушкодженнями. На потерпілому не було взуття і верхнього одягу. Не було також і документів. Після доставлення до лікарні потерпілий помер, не приходячи до свідомості.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В результаті огляду місця події (вагону електропоїзду) були виявлено, зафіксовано і вилучено:

  1. велику кількість плям крові на підлозі і диванах вагону;

  2. пляшку зі скла зеленого кольору (0,5 л), покриту плямами крові;

  3. скло і етикетки (2 шт.) від пивних пляшок Ізюмського пивзаводу;

  4. два недопалки сигарет “Kent” і “Ватра”;

  5. верхню частину розбитої пляшки з чіткими слідами пальця руки.

Було встановлено, що подія відбулася в вагоні електропоїзду “Харків - Ізюм”, який відправився 28 січня зі станції “Харків - Левада” о 20.23 і прибув на станцію “Ізюм” о 23.25.Маршрут руху електропоїзду: Харків - Зміїв - Шебелинка - Балаклея - Савинці - Закомельська - Ізюм.

Із пояснень лікаря Котова М.М. витікало, що потерпілий мав пошкодження черепа, які і могли спричинити смерть. Труп було відправлено в морг.

На підставі аналізу фабули встановити:

1) Прийняти аргументоване рішення щодо відкриття кримінального провадження.

2) Висунути слідчі версії.

^ 3) Скласти розгорнутий письмовий план розслідування за даною фабулою.

4)Розкрити особливості організаційно-підготовчих заходів і тактики проведення визначених у плані першочергових слідчих (розшукових) дій.
Варіант 3

Завдання 1.

Зробить або найдіть на м’якому ґрунті колію від протекторів автомобіля.

В якості «слідчого» проведіть слідчий огляд колії транспортного засобу, а також найбільш чіткого фрагменту сліду протектора. Здійсніть необхідні вимірювання як колії, так і сліду протектора.

За результатами огляду виконати:

^ 1) фрагмент описової частини протоколу огляду, де описати колії та слід протектора;

2) сфотографувати або зобразити на схемі колію та фрагмент протектора;

^ 3) сформулювати експерту декілька діагностичних і ідентифікаційних питань відносно сліду автомобіля для проведення експертного дослідження (вказати вид експертизи).

Завдання 2.

^ ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ

місця події
Місто Харків 14 квітня_2013 року

Огляд почато о “14” год. “15” хв.

Огляд закінчено о “16” год. “40” хв.
Слідчий слідчого відділення Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції Разуваєв Р.О. на підставі повідомлення чергового лікаря 4 лікарні невідкладної допомоги про надходження до лікарні гр.. Патрушева Н.Л. з проникаючою раною від колючо-режучого предмету у відповідності ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України:

В присутності понятих:

1) Чучкалова О.М., 1961 р.н., мешкає: вул. Дерев’янка буд. 6, кв. 23

2) Светлічного В.В., 1973 р.н., мешкає: пр. Леніна, буд. 121, кв. 56,

яким у відповідності зі ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

За участю експертів:

1) криміналіста капітана міліції Клюєва С.Р. – співробітника Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Харківській області;

2) судового-медичного експерта Бортника Я.Н. – співробітника Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, яким у відповідності зі ст.ст. 11, 13, 15, 71, 223, 237 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки,

Степанова О.Д., якій є користувачем приміщення, що розташоване за адресою: пр. Перемоги б. 78, кв. 92, провів огляд вказаної квартири.

Перед початком огляду переліченим особам роз'яснено їхнє право бути присутніми при усіх діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть участь у проведенні огляду також роз’яснено про вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації - цифровий апарат Canon 620.

Проведеним оглядом встановлено:

Квартира 3-х кімнатна. У центральній кімнаті знаходиться Степанов О.Д. Експертом Борніком встановлено, що Степанов О.Д. знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Одежа Степанова О.Д. розірвана, на руках - сліди ін’єкцій. Степанов О.Д. показав, що разом із сусідами Патрушевим Н.Л. та Васильєвою А.А. вживав наркотики. Потім Патрушев Н.Л. став домагатися від Васильєвої А.А. статевої близькості, між ними почалась сварка, а далі він нічого не пам'ятає.

На підлозі біля стола знаходиться ніж, що за формою и розмірами характерний для фінського ножа, якій є холодною зброєю. На лезі ножа є сліди крові. На рукоятці ножа виявлені відбитки пальців. Експерт Клюєв С.Р. порівняв будову виявлених відбитків на ножі з папілярними візерунками на пальцях рук Степанова О.Д і виявив їхню відмінність.

На плиті у кухні розташована каструля з рідиною із специфічним запахом, коричневого кольору, що представляє ацельйований опій, оскільки є розчином ацетону із маковою соломою.

На столі знаходяться шприці із залишками рідини коричневого кольору - ацельйованого опію. На поверхні шприців численні сліди пальців рук. Більша частина відбитків має петлевий візерунок, інші - завитковий. Частина відбитків співпадає із візерунками на пальцях рук Степанова О.Д

На стелі виявлені патьоки й плями крові. Мазки крові є на одязі й руках Степанова О.Д Кров у патьоках, плямах і мазках - однієї групи.

Огляд проводився: при природньому освітлені.

З місця події вилучені: ніж, шприці, ацетільований опій.

Степанов О.Д. затриманий.
Спеціалісти:

1. Клюєв С.Р __________________________ (Підпис)

2. Бортник Я.Н. __________________________ (Підпис)
Поняті:

1. Чучкалов О.М __________________________ (Підпис)

2. Светлічний В.В __________________________ (Підпис)
Огляд провів:

Слідчий Дзержинського РВ

ГУМВС України в Харківській області

лейтенант міліції Разуваєв Р.О. ______________________ (Підпис)

Уважно ознайомтеся зі змістом протоколу огляду місця події, піддайте його критичному аналізу.

За результатами аналізу протоколу:

^ 1) скласти аналітичну довідку, у якій дати вичерпні відповіді на наступні питання:

- чи дотримані усі відповідні вимоги кримінально-процесуального закону України;

- правильно і чи повно (з урахуванням характеру злочину) був підібраний склад учасників огляду (якщо ні, то кого і з якою метою необхідно було додатково залучити до участі в слідчій дії);

- чи обґрунтовано була обрана послідовність огляду місця події; які помилки були допущені слідчим;

- правильно і чи повно були описані об'єкти, виявлені й оглянуті на місці події;

- які техніко-криміналістичні засоби і методи були використані для виявлення і вилучення слідів злочину? Що і з якою метою необхідно було застосувати додатково;

- чи всі необхідні способи фіксації обстановки місця події і виявлених слідів були застосовані (якщо ні, то які з них доцільно було б застосувати додатково),

- які ще критичні зауваження до вступної, описової і заключної частин протоколу огляду можна відзначити;

2) за результатами критичного аналізу скласти свій варіант протоколу огляду місця події.
Варіант 4

Завдання 1.

Візьміть якій-небудь замок та пломбу. Пломбу бажане зламати.

В якості «слідчого» проведіть слідчий огляд замка та пломби. Здійсніть необхідні вимірювання.

За результатами огляду виконати:

^ 1) фрагмент описової частини протоколу огляду, де описати замок та пломбу;

2) сфотографувати або зобразити на схемі замок та пломбу;

3) сформулювати експерту декілька діагностичних і ідентифікаційних питань відносно замка та пломби для проведення експертного дослідження (вказати вид експертизи).

Завдання 2.

30 серпня 2013 року близько 24 години Конюк Ф.П. повертався додому із вечірки, яка проходила у нічному клубі “Плазма” міста Харкова. Мешкав Конюк Ф.П. по вул. Тарасівській селища Липці під Харковом. Біля заправної станції, що знаходиться неподалік від Салтівського трамвайного депо, його зустріли Ребров Р.С. й Смірнов Ю.Б., які знаходилися у стані алкогольного сп’яніння, та почали вимагати у Конюка Ф.П. гроші, на що той відповів відмовою. Зазначені вище особи, долаючи опір Конюка Ф.П. та застосовуючи насильство небезпечне для життя і здоров’я, повалили його на землю і почали бити руками і ногами в область голови, шиї, живота та паху поки Конюк Ф.П. не втратив свідомість. Скориставшись становищем, нападники заволоділи золотою обручкою, мобільним телефоном “Samsung Galaxy S4”, наручним годинником „TISSOT” та грошима у сумі 658 гривень, чим спричинили потерпілому значної матеріальної шкоди. Після цього з місця учинення злочину зникли.

Конюк Ф.П. з багатьма тілесними ушкодженнями був доставлений до найближчої лікарні та прооперований, про що черговий лікар повідомив у місцевий орган внутрішніх справ.

На підставі аналізу фабули:

1) Висунути слідчі версії.

2) Яку першочергову слідчу дію повинен провести слідчий на даному етапі розслідування?

^ 3) Скласти розгорнутий письмовий план розслідування за даною фабулою.

3)Розкрити особливості організаційно-підготовчих заходів і тактики проведення визначених у плані слідчих (розшукових) дій

Варіант 5

Завдання 1.

Візьміть будь-якій ніж.

В якості «слідчого» проведіть слідчий огляд ножа. Здійсніть необхідні вимірювання.

За результатами огляду виконати:

^ 1) фрагмент описової частини протоколу огляду, де описати ніж.

2) сфотографувати або зобразити на схемі ніж і його елементи;

3) сформулювати експерту декілька діагностичних і ідентифікаційних питань відносно ножа для проведення експертного дослідження (вказати вид експертизи).

Завдання 2.

25 вересня 2013 року о 9 годині ранку директор приватного підприємства “Мрія” Панін Л.В. звернувся до районного відділу органів внутрішніх справ із заявою про викрадення на підприємстві певних матеріальних цінностей.

Під час допиту Панін Л.В. пояснив, що о 8 годині ранку він першим з’явився на роботі. Офіс ПП “Мрія” розташований на першому поверсі 10-поверхового житлового будинку в перебудованій 4-кімнатній квартирі, яка знаходиться під охороною державної служби “Титан”. Підійшовши до офісу він виявив, що двері були відчинені, врізаний замок зовнішньо не пошкоджений. У середині приміщення він побачив, що скло кватирки вікна у кабінеті директора було розбито, уламки скла знаходились на підлозі. На робочому столі директора було виявлено чіткий слід взуття, утворений нашаруванням грязі. В приміщенні офісу зовнішньо обстановка не порушена, але в кабінеті директора зламаний верхній ящик столу, звідки викрадено папку, у якій знаходилися 15 тис. доларів США, деяка бухгалтерська документація та звітні документи. У робочому кабінеті бухгалтера на столі був відсутній комп’ютер та принтер.

На підставі аналізу фабули:

1) Висунути слідчі версії.

2) Яку першочергову слідчу дію повинен провести слідчий на даному етапі розслідування?

^ 3) Скласти розгорнутий письмовий план розслідування за даною фабулою.

3)Розкрити особливості організаційно-підготовчих заходів і тактики проведення визначених у плані слідчих (розшукових) дій

Варіант 6

Завдання 1.

Підберіть який-небудь документ: чек з магазина, лист непрацездатності, квитанцію, посвідчення і т.п. Зробіть які-небудь зміни в документі (підчищення, заміну фотографії, дописку й ін.).

В якості «слідчого» проведіть слідчий огляд документу.

За результатами огляду виконати:

^ 1) фрагмент описової частини протоколу огляду, де описати зроблену підробку;

2) додати описаний документ, якій упакувати як «речовий доказ»;

3) сформулювати експерту декілька діагностичних і ідентифікаційних питань відносно документа для проведення експертного дослідження (вказати вид експертизи).

Завдання 2.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Методичні вказівки та завдання для написання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інвестиційне право". Харків: Харківський...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Методичні вказівки з самостійної роботи з дисципліни «Земельне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 030402...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Коробенко В. М доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології навс
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Раєцька Л. В. професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології навс, кандидат юридичних...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий...
Хх ст Основне завдання – сприяння широкій загальній підготовці студентів у світоглядних, історико-правових питаннях; розвитку юридичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка