2. Мета діяльності та головні завдання партії
Скачати 164.59 Kb.
Назва2. Мета діяльності та головні завдання партії
Дата конвертації29.01.2014
Розмір164.59 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Статут партії «Вільна Україна»

1. Загальні положення

1.1.

Всеукраїнське об’єднання “ Вільна Україна ” є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню і вираженню їх політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту.

1.2.Партія поширює свою діяльність на всю територію України.

1.3. Партія “ Вільна Україна ” є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має печатки, штампи, бланки зі своєю назвою, партійну символіку, зразки яких затверджуються Президією Політради Партії “ Вільна Україна ”. Партійна символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Партія “ Вільна Україна ” для здійснення своїх статутних завданьмає право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, для чого відкриває рахунки, в тому числі валютні, в державних і комерційних установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Місце знаходження центральних керівних органів партії та їх юридична адреса:_____________

2.Мета діяльності та головні завдання партії

2.1. Головною метою діяльності партії є участь у виробленні державної політики та сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо побудови незалежної суверенної демократичної держави, громадянського суспільства, посилення ролі парламентаризму і самоврядування та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки шляхом політичного впливу на діяльність у цих напрямках органів державної влади та місцевого самоврядування, представництва в цих органах та участі у виборах всіх рівнів.

^ 2.2. Головними завданнями діяльності партії є:

-  удосконалення політичної системи України, реалізація принципів прямої відповідальності влади перед громадянами, розбудова громадянського суспільства, розвиток демократії;

- сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальної справедливості;

- сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення, налагодження тісного співробітництва з вітчизняними та європейськими партіями, програми яких близькі до програми партії,сприяння створенню у Верховній Раді України парламентської більшості, а в перспективі стати правлячою партією, взявши на себе всю відповідальність за стан справ в Україні;

– створення ефективної системи соціального захисту, охорони здоров’я, сучасної страхової медицини;

-сприяння консолідації українського суспільства, єднанню національностей та етнічних груп на засадах рівності й братерства.

^ 2.3. Для здійснення своєї мети та завдань партія в межах чинного законодавства України й свого Статуту:

- сприяє та бере участь у розробці комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, вживає необхідних заходів, спрямованих на їх реалізацію;

– використовує засоби масової інформації, засновує власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства України;

– бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

- оприлюднювати й обЧрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади;

засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, спілки та об’єднання, статутами яких передбачене створення лише консультативних або координуючих центральних органів і положення Статуту яких не суперечать законодавству України;

– бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;

– займається благодійництвом.

^ 3.Членство у партії, обов’язки і права її членів

3.1. Членом партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи партії, виконує вимоги Статуту, сплачує членські внески та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій.

3.2. Прийом у партію здійснюється на добровільних засадах, індивідуально, на підставі письмової заяви, за рішенням первинної партійної організації, керівного органу партійної організації вищого рівня або керівного органу Партії. Член партії при вступі в партію одержує партійний квиток, зразок якого затверджує Політична рада парті

3.3. Членами партії не можуть бути судді, працівники прокуратури та органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці. На час перебування на зазначених посадах чи службі на основі особистої заяви, поданої до відповідних статутних органів партії, вони зупиняють членство в партії, а при звільненні з цих посад можуть поновити своє членство в партії зі збереженням партійного стажу.

3.4. Члени партії мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів партії;

 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

 • на участь у партійних зборах, засіданнях статутних органів, коли розглядається їхня справа;

 • одержувати інформацію з питань партійного життя;

 • вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що обговорюються в партії, до прийняття рішень партії з цих питань;

 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів партії;

 • брати участь в усіх масово-політичних заходах, пропонувати статутним органам партії кандидатури, включаючи власну, до органів державної влади й місцевого самоврядування;

 • апелювати до статутних органів партії будь-якого рівня;

 • бути захищеними усім наявним потенціалом партії від необЧрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди;

 • вільно виходити з партії за власною письмовою заявою.

3.5Член Партії зобов’язаний:
– дотримуватись положень і вимог Статуту регіонів;
– перебувати на обліку в первинній партійній організації;
– всебічно сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми партії;
– брати участь у роботі партійної організації, керівних органів партійної організації, керівних органів Партії, до яких він обраний;
– регулярно сплачувати членські внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких регламентуються Інструкцією про порядок сплати, обліку та використання членських внесків в партійних організаціях Партії, яка затверджується Президією Політради партії;
– не допускати дискредитації Партії, сприяти поповненню її лав новими членами;
– виконувати рішення партійної організації, керівних органів партійних організацій, керівних органів Партії, доручення керівних осіб партії;
– своєчасно надавати інформацію про зміни, які відбулися в його облікових даних;
– брати активну участь у виборах, підтримувати Партію та кандидатів, що висуваються Партією;
– зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

3.6. За добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену партії рішенням відповідних статутних органів партії оголошується усна подяка, вручаються Грамота або письмова подяка партії та застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Президією Політичної ради партії.

3.7. Членство в партії несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

3.8. За невиконання програмних положень та статутних вимог до члена партії застосовуються партійні стягнення: попередження, догана та виключення з партії. Рішення про партійне стягнення приймається простою більшістю голосів присутніх статутними органами партійних організацій. Статутні органи не можуть застосовувати партійних стягнень до членів партії, які стоять на обліку їхніх партійних організацій і працюють у статутних органах вищестоящих партійних організацій.

^ 4.Організаційна структура партії

4.1. Організаційно партія будується за територіальним принципом відповідно з адміністративно-територіальним устроєм України і складається з місцевих партійних організацій та центральних керівних і контрольно-ревізійних органів партії.

4.1. Статутними органами місцевих партійних організацій є партійні збори, конференції, бюро, контрольно-ревізійні комісії; центральних керівних і контрольно-ревізійних органів партії - з’їзд партії, Політична рада партії, Президія Політичної ради партії та Центральна контрольно-ревізійна комісія партії.

4.2.Вищим керівним органом первинної партійної організації є збори або конференція, які скликаються не менше одного разу на шість місяців. Збори або конференція первинної партійної організації можуть також бути скликані за рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня. В такому випадку за рішенням відповідного органу, який прийняв рішення про проведення зборів або конференції, створюється оргкомітет з підготовки та проведення зборів або конференції, та визначається порядок їх скликання. 
Збори або конференція повноважні розглядати всі питання діяльності первинної партійної організації, якщо на них присутні більше половини її членів.
Рішення зборів або конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів відповідної первинної партійної організації.

^ Центральні керівні та контрольно-ревізійні органи партії

4.3. З’їзд партії є вищим керівним органом партії, скликається Політичною радою партії не рідше одного разу на два роки. За надзвичайних обставин або на вимогу не менше як половини обласних організацій Політична рада партії скликає позачерговий з’їзд партії.

4.4. Делегати з’їзду партії обираються конференціями (загальними зборами) Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій згідно з нормою представництва, затвердженою Політичною радою партії.

4.5. З’їзд партії є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

4.6. Рішення з’їзду партії приймаються простою більшістю, а з питань затвердження Програми й Статуту партії, внесення змін і доповнень до них – не менше 2/3 зареєстрованих делегатів. Форма голосування визначається делегатами з’їзду партії.

Про зміни назви, Програми, Статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження партія інформує Міністерство юстиції України у тижневий строк після прийняття рішень із цих питань.

4.7.З’їзд партії:

 • затверджує Програму і Статут партії, вносить зміни та доповнення до них;

 • визначає політику й основні напрями діяльності партії;

 • затверджує передвиборну програму партії;

 • обирає на два роки Голову партії, Політичну раду партії, яку очолює Голова партії, Центральну контрольно-ревізійну комісію партії та визначає їхній кількісний склад;

 • приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів з’їзду;

 • заслуховує і затверджує звіти Голови, Політичної ради та Центральної контрольно-ревізійної комісії партії;

 • висуває кандидатури до партійного списку кандидатів у народні депутати України по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу та вилучає їх зі списку, а також може висувати їх по одномандатних округах;

 • приймає рішення про утворення виборчого блоку;

 • висуває претендента від партії на кандидата у Президенти України;

 • приймає рішення щодо реорганізації й припинення діяльності партії;

 • створює у разі ліквідації партії ліквідаційну комісію;

 • вирішує питання про використання майна та коштів партії у разі припинення діяльності партії;

 • приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності партії.

4.8. Політична рада партії є керівним органом партії у період між з’їздами й обирається з’їздом партії у складі Голови партії та авторитетних активних членів партії.

У період між з‘їздами Політична рада партії, в разі потреби, у межах визначеної з’їздом чисельності Політичної ради може кооптувати до свого складу авторитетних членів партії, а також виводити із складу Політичної ради тих її членів, що не беруть активної участі в роботі або втратили зв‘язок з партією.

4.9. Засідання Політичної ради партії скликає Голова партії або виконуючий його обов’язки не рідше одного разу на три місяці і є правомочними, якщо в їхній роботі приймають участь не менше половини її складу. Засідання Політичної ради партії може також бути скликане на вимогу не менше, як половини її членів.

4.10. Рішення Політичної ради партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів ради.

4.11. Політична рада партії:

 • організовує виконання партією рішень з’їздів партії;

 • координує та спрямовує роботу Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій партії;

 • визначає завдання партії на поточний період;

 • організовує роботу партії по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, участі у всеукраїнських і місцевих референдумах;

 • готує пропозиції щодо участі партії у виборчих блоках, коаліціях з іншими партіями;

 • визначає порядок обліку членів партії;

 • обирає за пропозицією Голови партії його першого заступника, заступників і склад Президії Політичної ради партії з її членів;

 • затверджує розподіл обов’язків між Головою партії і його заступниками;

 • заслуховує звіти Президії Політичної ради, статутних органів територіальних організацій партії;

 • приймає рішення про скликання з’їздів партії, затверджує норми представництва на них від Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій, забезпечує їх підготовку і проведення;

 • для організації виконання рішень керівних органів партії, координації та контролю за роботою місцевих партійних організацій створює Виконавчий секретаріат із штатних працівників, у тому числі на громадських засадах, затверджує Положення та керівника Виконавчого секретаріату Політичної ради партії, який безпосередньо підпорядковується Голові партії та першому заступнику Голови партії;

 • затверджує зразки печатки, штампів, бланків, партійної символіки;

 • здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції з’їзду партії.

4.12. Члени Політичної ради партії, а також працівники Виконавчого секретаріату за дорученням його керівника, мають право брати участь у роботі статутних органів місцевих партійних організацій.

4.13. Президія Політичної ради партії є керівним органом партії у період між засіданнями Політичної ради і обирається Політичною радою терміном до двох років. До складу Президії входять Голова партії, який очолює Президію, заступники Голови партії, керівник Виконавчого секретаріату, інші члени Політичної ради. Кількісний склад Президії визначає Політична рада партії. На свої засідання Президія збирається у міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

4.14. Засідання Президії Політичної ради проводить Голова партії, або за його дорученням перший заступник чи один із заступників. Засідання є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 її складу.

4.15. Рішення Президії Політичної ради партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів Президії. За рівною кількістю голосів голос Голови партії є вирішальним.

4.16. Президія Політичної ради партії:

 • організовує виконання рішень з’їзду партії та Політичної ради партії;

 • координує і спрямовує діяльність територіальних організацій партії, надає їм організаційно-методичну допомогу;

 • забезпечує участь партії у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських і місцевих референдумах;

 • організовує підготовку й проведення засідань Політичної ради партії;

 • затверджує голів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій партії;

 • заслуховує звіти керівників територіальних партійних організацій;

 • приймає рішення про припинення або зупинення діяльності статутних органів територіальних організацій партії;

 • скасовує або зупиняє виконання рішень статутних органів територіальних організацій партії усіх рівнів і звільняє їхніх керівників у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми та Статуту партії, невиконання рішень її керівних статутних органів і власних рішень;

 • розглядає заяви, скарги та апеляції членів партії, первинних і територіальних партійних організацій;

 • розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат партії;

 • засновує друковані, електронні та інші засоби масової інформації партії, за поданням Голови партії затверджує і звільняє з посади їхніх керівників;

 • розпоряджається коштами та майном партії й надає право підпису фінансових документів;

 • здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до компетенції з’їзду партії та Політичної ради партії;

4.17. Голова партії обирається з’їздом партії і здійснює керівництво роботою Політичної ради та Президії Політичної ради партії.

4.18. Голова партії:

 • відкриває, веде і закриває з’їзд партії;

 • вносить на розгляд з’їзду пропозиції щодо кількісного та персонального складу Політичної ради партії;

 • організовує і спрямовує роботу Політичної ради партії та її Президії, скликає й веде їх засідання;

 • вносить на розгляд Політичної ради партії кандидатури своїх заступників і членів Президії Політичної ради партії;

 • відповідає за роботу Політичної ради партії, її Президії та основного центрального друкованого органу партії;

 • представляє партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями;

 • підписує рішення з’їзду партії, Політичної ради партії та її Президії, інші документи партії;

 • за поданням керівника Виконавчого секретаріату затверджує штатний розклад секретаріату і погоджує призначення керівників його підрозділів;

 • голова партії має право розпустити партію, а також вносити зміни до статуту партії, якщо голова не в змозі керувати партією деякий час,то він назначає виконувача його обов’язків або ж це робить його перший заступник, , а у випадку неможливості виконувати останнім ці обов’язки – один із заступників Голови за рішенням Політичної ради партії.

4.19. У своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед з’їздом партії.

4.20. Центральна контрольно-ревізійна комісія обирається з’їздом партії, підконтрольна та підзвітна голові партії . У своїй діяльності вона керується Програмою і Статутом партії й діє на підставі Положення, затвердженого на її засіданні. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів.

4.20. Центральна контрольно-ревізійна комісія партії:

 • обирає голову комісії, першого заступника і заступника голови комісії терміном до двох років, за поданням голови партії

 • контролює дотримання Програми та Статуту партії, фінансової дисципліни статутними органами партії та виконання ними партійних рішень;

 • здійснює ревізію фінансової діяльності партії та збереження партійної власності в партійних організаціях;

 • розглядає заяви, скарги й апеляції членів партії, статутних органів первинних і територіальних партійних організацій та приймає по них відповідні рішення;

 • здійснює контроль за роботою контрольно-ревізійних комісій Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних і міських партійних організацій та надає їм методичну допомогу.

4.21. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії та його заступники мають право брати участь у роботі центральних керівних органів партії, а голова, його заступники і члени комісії - в роботі статутних органів місцевих партійних організацій.

^ 5. Фінансово-господарська діяльність, кошти та інше майно партії

5.1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань партія має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

5.2. Грошові кошти й майно партії формуються за рахунок:

 • членських внесків членів партії та добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ і організацій, а також підприємницьких структур, інших джерел, крім тих, що заборонені Законом України “Про політичні партії в Україні”;

 • майна, придбаного за власні кошти;

 • цивільно-правових угод;

 • інших джерел, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Порядок сплати і використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів партії регулюється спеціальним Положенням, що затверджується Президією Політичної ради партії.

5.4. Партія в особі Президії Політичної ради та її територіальні партійні організації, що зареєстровані відповідними органами юстиції і набули статусу юридичної особи за рішенням статутного органу вищестоящої партійної організації, ведуть у встановленому порядку бухгалтерський облік і статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації й вносять до відповідних бюджетів платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України.

5.5. Управління майном і коштами партії в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат партії здійснює Президія Політичної ради або за її дорученням Голова партії, перший заступник Голови партії чи Виконавчий секретаріат Політичної ради партії.

Територіальні та місцеві партійні організації не можуть розпоряджатися майном, яким вони володіють, без згоди Президії Політичної ради партії.

5.6. Статутні органи партії подають на вимогу Міністерства юстиції України та його органів на місцях необхідні документи і пояснення щодо дотримання вимог Конституції, законів України та Статуту партії, а Центральної виборчої комісії й окружних виборчих комісій – за дотриманням порядку участі партії та її структурних підрозділів у виборчому процесі.

^ 6. Припинення діяльності партії

6.1. Діяльність партії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску) чи внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони партії на підставах і в порядку, передбачених законами України.

6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) партії, використання її майна і коштів приймаються з’їздом партії, а також головою партії якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів, обраних на з’їзд партії.

6.3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією партії, голова партії створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються головою.

6.4. Майно та кошти реорганізованої чи ліквідованої партії після задоволення всіх обгрунтованих майнових претензій використовуються на статутні або благодійні цілі.

6.5. Ліквідація вважається завершеною, а партія такою, що припинила свою діяльність, з моменту, коли реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об’єднань громадян.

6.6 Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії.

Схожі:

2. Мета діяльності та головні завдання партії icon2. Мета, завдання та форми діяльності партії
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
2. Мета діяльності та головні завдання партії icon1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно...
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
2. Мета діяльності та головні завдання партії iconВступ. Предмет І завдання курсу “Історія України”. Найдавніша історія України
Мета: Визначити предмет І завдання курсу “Історія України”. Встановити взаємозв’язок історії України з іншими соціально-гуманітарними...
2. Мета діяльності та головні завдання партії icon1. Загальні положення
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
2. Мета діяльності та головні завдання партії iconСтатут комуністичної партії україни
України — прихильників комуністичної ідеї. Вона є спадкоємицею ідей І традицій Комуністичної партії України, що діяла до незаконної...
2. Мета діяльності та головні завдання партії iconСтатут комуністичної партії україни
України — прихильників комуністичної ідеї. Вона є спадкоємицею ідей І традицій Комуністичної партії України, що діяла до незаконної...
2. Мета діяльності та головні завдання партії icon” Мета І завдання комплексного практичного індивідуального завдання
Метою виконання комплексного практичного індивідуального завдання є підвищення рівня теоретичних економічних знань студентів та навичок...
2. Мета діяльності та головні завдання партії iconЗакон про міську реформу в Росії
Створення Русько-української радикальної партії першої політичної партії у Східній Галичині
2. Мета діяльності та головні завдання партії iconКонспект уроку 3 клас Тема. Головні члени речення (підмет І присудок),...
Мета: Формувати поняття «члени речення», «головні члени», «підмет І присудок», «основа речення», «другорядні члени»; закріплювати...
2. Мета діяльності та головні завдання партії iconРоль, значення, зміст та завдання аналізу господарської діяльності
Мета: закріплення та поглиблення знань щодо визначення, значення, становлення та розвитку аналізу господарської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка