Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс
НазваНавчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс
Сторінка1/18
Дата конвертації21.12.2013
Розмір2.26 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Юридичний факультет

Навчальний комплекс

для студентів заочної форми навчання

I курс

II навчальний семестр

Напрям підготовки: 0601 - Право

Спеціальність 6.030401 - Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Харків – 2013

ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Перелік іспитів і заліків літньої екзаменаційної сесії

 3. Види роботи та оцінювання за модульно-рейтинговою системою

 4. Завдання з навчальних дисциплін

 5. Історія української культури

 6. Англійська мова

 7. Французька мова

 8. Ораторське мистецтво

 9. Безпека життєдіяльності

10. Судові та правоохоронні органи

11. Теорія держави і права

12. Основи римського приватного права

13.Екологія

14.Історія держави та права зарубіжних країн

15. Список групи


Літня заліково-екзаменаційна сесія 2012/2013 навчального року

відбудеться 08.04.13- 20.04.13

(В розкладі можливі зміни)

Письмові роботи (реферати, контрольні) повинні бути надані для реєстрування та подання до перевірки викладачеві не пізніше 08.03.2013р. до деканату заочного відділення.

На титульному листі письмової контрольноі роботи повинна миститись інформація :

Премет, з якого виконане завдання.

Кафедра (для юридичного факультету) або факультет (для завдань з предметів з інших кафедр університету), де закріплений викладач.

П.І.Б., група, курс студента

П.І.Б., вчене звання і науковий ступінь викладача

У разі недотримання вимог щодо титульного аркуша в прийомі та реєстрації роботи може бути відмовлено.

Результати оцінювання повідомляються викладачем безпосередньо на заліково-екзаменаційній сесії, або особисто після 10-ти денного терміну з дня отримання роботи для перевірки.

У разі порушення терміну надання письмової роботи, реферати в деканат заочного відділення не приймаються, а надаються студентами самостійно до відповідної кафедри, за якою закріплений викладач, або безпосередньо викладачеві під час складання сесії.

Навчання на заочному відділенні юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться за Болонською системою, відповідно до якої підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни складається з кількох модулів. Кожна письмова робота становить певну кількість балів. За несвоєчасне подання письмових робіт кількість балів буде знижена.

До літної екзаменаційної сесії не допускаються студенти, які мають фінансову або академічну заборгованість. Для уникнення питань щодо фінансової заборгованості звертайтесь до контрактного відділу 707- 53 -84.

Під час наступних заліково-екзаменаційних сесій отримувати інформацію від викладача щодо наявності та вимог письмових контрольних робіт для домашнього виконання. У разі написання контрольних робіт за вимогою викладача по номеру у списку групи, безпосередньо з викладачем зясовувати тему і номер. Деканатом заочного відділення інформація надаватись не буде, у звязку з можливими змінами списків.

Безпосередньо з викладачем вирішувати терміни отримання рецензій на виконану роботу та подальші дій в випадку необхідності додаткового її доопрацювання.

Викладачи дисциплін закріплені за кафедрами факультетів і на відповідних кафедрах мають часи обовязкового прибування. Інформацію про знаходження викладача можна отримати тільки на відповідній кафедрі.

Вся важлива інформація в разі виникнення змін, доповнень по навчальному процесу, міститиметься на інформаційній дошці заочного відділення юридичного факультету біля деканату к. 425 “а”. У разі неможливості отримання інформації безпосередньо на факультеті, інформацію надають старости груп.

Запрошення до заліково-екзаменаційній сесії надсилаються поштою. Термін складання сесії може бути змінено на протязі учбового процесу.

Запрошення буде надіслано тільки студентам заочної форми навчання, які надали заповнений за вимогами Укрпошти конверт із зворотною адресою. Конверти збирає і надає до деканату староста групи.

ВСТУП

Даний комплекс розроблений з метою методичного забезпечення навчального процесу на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Подані матеріали можуть бути використані для підготовки фахівців за спеціальністю „Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Методичний комплекс розрахований на студентів 1 курсу заочної форми навчання для підготовки до літньої екзаменаційної сесії (II семестр 2012/2013 навчального року).

Посібник містить перелік завдань з навчальних дисциплін, які вивчаються у другому семестрі, та короткі методичні рекомендації, необхідні для їх виконання.

^ Види роботи та оцінювання

за модульно-рейтинговою системою

Процес опанування юридичних дисциплін з огляду на специфіку заочної форми навчання передбачає насамперед самостійне опрацювання матеріалу з кожної навчальної дисципліни, роботу з нормативно-правовими актами, монографічною та начальною літературою, виконання практичних завдань, написання реферату за обраною темою, виконання домашньої контрольної роботи, відповіді на семінарських заняттях під час екзаменаційної сесії, складання іспиту/заліку, написання і захист курсової роботи (якщо вона передбачена навчальним планом).

Курси навчальних дисциплін у процесі викладання поділяються на декілька модулів (тематично поєднані теми занять). Кожний курс складається з певної кількості тем, переважна більшість яких засвоюється студентами самостійно, під час виконання контрольних робіт, написання рефератів, а також при розгляді основних тем на лекціях, семінарських та практичних заняттях під час проведення екзаменаційних сесій. Автори курсів, викладачі навчальних дисциплін можуть на свій розсуд формувати тематичні модулі та відповідним чином оцінювати їх.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється в індивідуальний навчальний план згідно зі шкалою:

Оцінка

за 100-бальною шкалою

Оцінка

за європейською шкалою

(ECTS)

Оцінка

за вітчизняною

шкалою (іспит / залік)

100–90 балів

А

Відмінно

Зараховано

89-80 балів

B

Добре

Зараховано

79-70 балів

C

Зараховано

69-60 балів

D

Задовільно

Зараховано

59-50 балів

E

Зараховано

49-1 балів

FX

Незадовільно

Незараховано

Перелік іспитів та заліків літньої екзаменаційної сесії:

Екзамени:

1. Теорія держави і права

2. Історія держави і права зарубіжних країн

3. Судові та правоохоронні органи

4. Історія української культури

Заліки:

1. Основи римського приватного права

2. Ораторське мистецтво

3. Екологія

4. Безпека життєдіяльності

5. Іноземна мова

Захист курсової роботи:

Теорія держави і права
Юридичний факультет

Заочне відділення

1 курс

2012/2013 навчальний рік

Літня сесія

08.04.2013 – 20.04.2013 р.


з/п


Назва дисципліни

Викладач

оцінювання


1.

Історія української культури

Ст.викладач Кочілкова Наталія Сергіївна

екзамен

контрольна робота

2.

Іноземна мова

Викл. Скриль Оксана Іванівна

Викл. Герасименко Валентина Іванівна


залік

контрольна робота

3.

Екологія

Викл.Усатий Тарас Юрійович

залік

контрольна робота під час складання сесії

4.

Ораторське мистецтво

Ст. викл. Смульська Алла Василівна

^ Каф. Державно-правових дисциплін

К. 431

залік

контрольна робота

5.

Безпека життєдіяльності

Доц. Васильєва Лариса Валентинівна

^ Фак.компют.наук к.550

залік

контрольна робота

6.

Судові та правоохоронні органи України

Ст.викладачРибалко Гліб Сергійович

Каф. Правосуддя 433 б

екзамен

контрольна робота


7.


Теорія держави та права

Доц. Жук Наталія Анатоліївна

^ Каф. Державно-правових дисциплін

К. 431

екзамен

курсова робота

8.

Історія держави та права зарубіжних країн

Ст.викладачБерезікова Олена Сергіївна

^ Каф. Державно-правових дисциплін

К. 431

екзамен

контрольна робота

9.

Основи римського приватного права

Ст. викл. Зінченко Валентин Віталійович

Каф. Цивільно-правових дисциплін

К.429 а

залік

контрольна робота


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Ідентифікація. Англійська мова (10.02.04 - германські мови).

 2. Опис.

На даному етапі навчання студенти закріплюють та вивчають :

 • Правила читання.

 • Граматичну будову мови.

3. Оцінювання

а) Форми контролю: Поточне тестування, підсумковий письмовий тест.

Поточне тестування проводиться наприкінці кожного модулю. Підсумковий письмовий тест наприкінці кожного семестру.

б) ^ Розподіл балів, що присвоюються студентам

Заліковий модуль I-100 балів

Зміст

Кількість балів

Модуль 1

60

Підсумковий письмовий тест

40

в)Шкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А)

80 -89 балів – добре (B)

70 - 79 балів - добре (С)

60 - 69 бала - задовільно (D)

50-59 балів - задовільно (Е)

40- 49 бала - незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

0-39 бала - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).

^ Lesson Two

I. Learn the new words

just - справедливий, законний

justice - справедливість, правосуддя, юстиція

to administer justice - здійснювати правосуддя

judiciary - судочинство

judicial - судовий legislative законодавчий

to elect - обирати

executivе - виконавчий

to execute - виконувати

execution - виконання

court - суд

to try - розбирати

case - діло

to bring in a sentence - виносити вирок

to pass a sentence - виносити вирок

a sentence - вирок

assessor - засідатель

to appeal (against something) - оскаржити що-небудь

to supervise - наглядати

supervisory power - нагляд

to exercise - здійснювати

participant - учасник

prosecutor - прокурор, обвинувач

to accuse - обвинувачувати

the accused - обвинувачуваний

defendant - відповідач

plaintiff - позивач

jury - присяжні засідателі

innocent - невинний

guilty - винний

witness – свідок

II. Translate into Ukrainian using the new words.

 1. The legislative organ of -Ukraine is Parliament.

 2. The government is the highest executive and administrative body of state.

 3. Courts administer justice.

 4. Members of the chamber are elected for 4 years.

 5. The case was tried by the court.

 6. The prosecutor accused the defendant.

 7. The jury found the accused guilty and the sentence was brought in.

 8. We must fight crime.

III. Read aloud and translate the following international words, check up the meanings of the chosen words.

Administration, president, federation, parliament, organ, duma, instance, relation,

human, system, basic, civil, examine, majority, protest, procurator, office, region, regulate.

IV. Read and translate the following sentences, paying your attention to the detailed words.

 1. The USA consists of fifty states.

 2. We study the Constitutional Law of the Russian State.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconДля виконання контрольних робіт з курсу «Аграрне право» для студентів 5 курсу
«Аграрне право» для студентів 5 курсу групи б заочної (прискореної) форми навчання спеціальності «Правознавство» 2013-2014 навч рік....
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconМетодичні вказівки га завдання для виконання контрольних робіт з...
Згідно навчальних планів підготовки студентів ряду спеціальностей заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconНавчально методичний комплекс для студентів заочної форми навчання...
Укладачі: В. В. Засанський, Т.І. Біленко, В. О. Рибалкін, В. В. Клименко, Н. В. Оніщенко, А. Е. Сніжко, В. М. Гримайло, Ж. В. Ракочій,...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconМетодичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з...
Згідно навчальних планів підготовки студентів ряду спеціальностей заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconНавчально методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2010
Укладачі: Т.І. Біленко; В. В. Засанський; В. М. Гримайло; В. О. Рибалкін; В. В. Клименко; Н. В. Онищенко; А. Е. Сніжко; Ж. В. Ракочій;...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconСавченко І. Історія української літератури: Навчальний посібник
...
Навчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи І технології” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка