Закон України “Про охорону праці”
Скачати 386.45 Kb.
НазваЗакон України “Про охорону праці”
Сторінка1/2
Дата конвертації19.12.2013
Розмір386.45 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2
Передмова.
Опорний конспект з предмета “Основи охорони праці” має за мету допомогти студентам при вивченні програмного матеріалу нормативного предмета. Особливо важливо використовувати цей посібник в умовах недостатнього забезпечення викладання предмета літературою.

Посібник побудований таким чином, що в ньому охоплено весь програмний матеріал предмета. Ним можна користуватися як на уроках при роботі з літературою, так і дома при підготовці домашніх завдань. Цей конспект допоможе і при підготовці звіту про практичні роботи з охорони праці.

Опорний конспект особливо буде цінним для заочників при підготовці до екзамена з охорони праці та при роботі над домашньою контрольною роботою з цього предмета.

Опорний конспект розроблений викладачем Камузом М.Д. за участю студентів денного механічного відділення.

^ Розділ 1. Вимоги безпеки праці. Правові та організаційні питання охорони праці.
Цей розділ вивчається відповідно до нової редакції Закону України “Про охорону праці”, прийнятого Верховною Радою І затвердженого 21 листопада 2002 року Президентом України.

Статистичні дані про виробничий травматизм свідчать про те, що його рівень у цілому світі зростає і становить , за даними МОП, біля 125 млн. випадків щорічно.

За статистикою, в Україні щоденно на виробництві травмуються 80 – 85 осіб, із них 10% стають інвалідами і до 2% гине. Під час економічної кризи в Україні в 1991 – 2000 роки травматизм на виробництві зменшився в зв’язку з падінням виробництва. Але в останні роки він різко почав зростати. Так, в 2001 році сталося 1378 смертельних випадків порівняно з 1325 випадками в 2000 році. Зате під час пожеж в Україні в 2001 році загинуло 3616 осіб, з них 133 дитини.

Вивчення курсу охорони праці допоможе випускнику технікуму знати нормативні документи з охорони праці, вимоги до безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, вивчити вимоги техніки безпеки і пожежної безпеки. Знання цих правил забезпечує зменшення виробничого травматизму та професійних захворювань.

Крім цього в курсі охорони праці вивчаються питання надання першої длолікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.
Основні нормативні документи, які повинен знати і використовувати в своїй роботі випускник технікуму:

  1. Закон України “Про охорону праці”.

  2. Кодекс Законів про працю України.

  3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності”.

  4. Закон України “Про охорону здоров’я”.

  5. Закон України “Про пожежну безпеку”.

  6. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” тощо.

В цому конспекті повністю приведений Закон України “Про охорону праці, як найбільш необхідний документ для вивчення предмету, а також даються витяги з декількох інших важливих документів.


Закон УКРАЇНИ

Про охорону праці”
Цей Закон визначає основні положення щодо реаліза­ції конституційного права працівників на охорону їх жит­тя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відпо­відних органів державної влади відносини між робото­давцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
^ Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять і термінів

Охорона праці - це система правових, соціально-еконо­мічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова­них на збереження життя, здоров'я і працездатності лю­дини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець - власник підприємства, установи, орга­нізації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фі­зична особа, яка використовує найману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в орга­нізації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).
Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону Ук­раїни „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та прийнятих відповідно до них

нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено ін­ші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам ї та професійним захворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забез­печення суцільного технічного контролю за станом ви­робництв, технологій та продукції, а також сприяння під­приємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

соціального захисту працівників, повного відшкоду­вання шкоди особам, які потерпіли від нещасних випад­ків на виробництві та професійних захворювань;

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності не­залежно від форм власності та видів діяльності;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо

охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень наці цілі, отримання яких не суперечить за­конодавству;

інформування населення, проведення навчання, про­фесійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представни­ками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рів­нях;

використання світового досвіду організації роботи що­до поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
^ Розділ II. ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про з умови праці та про наявність на його робочому місці не­безпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного зах­ворювання, які спричинили втрату працездатності.

Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивіду­ального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта , з охорони праці.

За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті, які виникли не звини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов

колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.

Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та, організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.
Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і ком­пенсації, що надаються в порядку, визначеному законо­давством.

У разі роз'їзного характеру роботи працівникові випла­чується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

Роботодавець може за свої кошти додатково встанов­лювати за колективним договором (угодою, трудовим до­говором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.
Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, інши­ми засобами індивідуального захисту, мийними та знеш­коджувальними засобами

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівни­кам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби інди­відуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного ли­ха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій раху­нок придбання, комплектування, видачу та утримання за­собів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного догово­ру.

У разі передчасного зношення, цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знеш­коджувальних засобів за свої кошти роботодавець зо­бов'язаний компенсувати всі витрати на умовах,

передбачених колективним договором.

Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівни­кові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактич­ні умови праці цього працівника вимагають їх застосу­вання.
Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі смерті праців­ника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від, нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Роботодавець може за рахунок власних коштів здій­снювати потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору.

За працівниками, яки втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати про­фесійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його

навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенси на пільгових умовах і в пільгових розмірах.
Стаття 10. Охорона праці жінок

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.
Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх

Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними-умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони у здоров'я.

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.

Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професій, пов'язаних з важкими роботами і роботами із шкідливими або небезпечними умовами праці, визначається положенням, яке затверджується спеціально й уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законом.
  1   2

Схожі:

Закон України “Про охорону праці” iconТема Законодавство України про охорону праці
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці". Кодекс законів про працю. Закон України "Про забезпечення...
Закон України “Про охорону праці” iconТема: «Закон України «Про охорону праці»
Мета: вивчити Закон України «Про охорону праці», прийнятий Верховною Радою України 21 листопада 2002 року І введений в дію з 1 січня...
Закон України “Про охорону праці” iconЗакон України «Про охорону праці»
Державний нагляд І громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці
Закон України “Про охорону праці” iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Закон України “Про охорону праці” iconТема «Закон України про охорону праці»
Показати роль держави, яка виступає гарантом створенн безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств, установ та...
Закон України “Про охорону праці” iconЗакон «Про охорону праці» (від 21. 11. 2002 року). Закон «Про пожежну безпеку»
На ліквідацію аварій І нещасних випадків щорічно витрачається 4% світового валового продукту, або 1,2 трил доларів
Закон України “Про охорону праці” iconПроект колективний договір
Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про...
Закон України “Про охорону праці” iconЗакону України «Про охорону праці»
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці
Закон України “Про охорону праці” iconПравила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок...
Державний департамент з нагляду за охороною праці міністерства праці та соціальної політики україни
Закон України “Про охорону праці” iconВизначте та дайте коротку характеристику документам, які становлять...
Охарактеризуйте види відповідальності за порушення вимог законодавства України про охорону праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка