Типове положення
Скачати 129.81 Kb.
НазваТипове положення
Дата конвертації12.12.2013
Розмір129.81 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы

ПРОЕКТ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах УкраїниЗагальні положення
1. Це Типове положення розроблене на підставі Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 р. (із змінами та доповненнями), регламентує порядок створення та функціонування органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України незалежно від форми власності, відомчого підпорядкування та рівня акредитації.

2. Студентське самоврядування як невід’ємна частина громадського самоврядування вищого навчального закладу (далі – Заклад) – це гарантоване державою право осіб, які навчаються в ньому (далі – Студенти), самостійно та через представницькі органи вирішувати питання захисту власних прав та брати участь в управлінні Закладом.

3. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції Студентів.

4. Принципи студентського самоврядування:

добровільність, колегіальність, відкритість;

автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;

незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;

виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;

рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів;

співпраця з керівництвом, відповідними службами та окремими посадовими особами Закладу (наставниками академічних груп, адміністрацією Закладу та його структурних підрозділів: гуртожитків, факультетів, кафедр, відділень тощо).

5. Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) Студентів, в якому забезпечене представництво не менш як 75 % Студентів.

6. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється загальними зборами Студентів шляхом таємного голосування.

Кількість, назви та структурний зміст органів студентського самоврядування відповідають організаційній структурі Закладу, термін повноважень – один календарний рік.

7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів.

8. Заклад самостійно розробляє Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі (далі – Положення), у якому обов’язково повинні бути зазначені: організаційна структура студентського самоврядування, за необхідності – його низові ланки (академічна група, відділення, факультет, гуртожиток тощо), назва, представницькі органи, їхній кількісний склад, порядок обрання членів та керівників, порядок і терміни звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування, періодичність скликання загальних зборів Студентів, підстави для скликання позачергових зборів, права та обов’язки органів студентського самоврядування.

Положення ухвалюється загальними зборами Студентів та затверджується керівником Закладу.
^ Мета і завдання діяльності органів студентського самоврядування
9. Метою студентського самоврядування є:

створення умов для самореалізації Студентів в інтересах особистості, суспільства, Закладу, держави;

сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління;

формування у Студентів навичок та якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, організаторських та лідерських рис, креативних підходів до вирішення завдань, умінь працювати в команді, дослухатися до думки інших та знаходити компроміси, співпрацювати з адміністративними структурами у Закладі та поза його межами, відповідальності за результат своєї праці тощо.

10. Основними напрямками роботи органів студентського самоврядування є:

вирішення питань стипендіального забезпечення Студентів, заохочення, преміювання тощо;

залучення Студентів до пошукової та науково-дослідної роботи Закладу;

сприяння працевлаштуванню випускників;

організація дозвілля.

11. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

захист прав та інтересів Студентів, узгодження їх з правами та інтересами адміністрації, працівників Закладу інших категорій суспільства;

забезпечення участі Студентів в управлінні Закладом, представництво Студентів у колегіальних робочих та дорадчих органах Закладу, їхніх структурних підрозділів, включаючи стипендіальні комісії;

вироблення позиції Студентів щодо різних аспектів функціонування Закладу, забезпечення ефективного «зворотного зв’язку», інформування його керівництва, відповідних служб та посадових осіб стосовно прийнятих Студентами рішень, сформованої думки студентського загалу;

напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем Студентів на різних рівнях: від навчального закладу до загальнодержавного, сприяння участі Студентів у реалізації державної молодіжної політики;

залучення Студентів до участі у громадському житті Закладу, координація діяльності низових органів студентського самоврядування;

надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої консультаційної допомоги Студентам, у т.ч. у співпраці з керівництвом, відповідними службами та посадовими особами Закладу;

співробітництво з органами студентського самоврядування інших вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, громадських організацій; за винятком політичних та релігійних, сприяння обміну студентів, у т.ч. міжнародному;

контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку та Статуту Закладу, оперативне реагування на випадки їх порушення;

а також сприяння:

навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності Студентів, забезпеченню виконання Студентами своїх обов'язків;

формуванню у Студентів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню Студентами правопорушень;

поліпшенню умов побуту та дозвілля Студентів;

створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об'єднань, клубів за інтересами тощо;

працевлаштуванню випускників, залученню Студентів до зайнятості у вільний від навчання час, включаючи залучення Студентів до участі в громадських роботах на волонтерських засадах.

12. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються:

законодавством України;

рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти;

рішеннями центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований Заклад;

рішеннями засновника Закладу;

статутом Закладу;

Положенням.
^ Права й обов'язки органів студентського самоврядування
13. Органи студентського самоврядування мають право:

ухвалювати акти, що регламентують їх діяльність;

проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

розробляти та подавати для затвердження Вченою (Педагогічною) радою Закладу пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування, з передбаченими не менше 30 відсотків коштами на заходи з підтримки наукової діяльності Студентів;

погоджувати пропозиції керівництва Закладу щодо:

- призначення заступника керівника Закладу або заступника керівника структурного підрозділу, які відповідають за роботу зі Студентами;

- відрахування осіб, які навчались у Закладі та їх поновлення на навчання у Закладі;

- переведення осіб, які навчались за державним замовленням, на навчання відповідно до укладених угод з фізичним та юридичними особами;

- переведення осіб, які навчались відповідно до угод, укладених з фізичним та юридичними особами, на навчання за державним замовленням;

- поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку Студентів;

- питань студентських містечок та гуртожитків;

сприяти створенню позитивного соціально-психологічного мікроклімату в академічних колективах, атмосфери довіри студентів до викладачів і керівництва, належних матеріально-технічних умов для навчання та дозвілля Студентів;

звертатись до керівництва Закладу, його дорадчих та робочих органів, державних органів з пропозиціями щодо вдосконалення та реформування навчального процесу, інших напрямів роботи Закладу, освітньої галузі та проблем студентського самоврядування в цілому;

отримувати від керівництва, інших посадових осіб Закладу консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання завдань студентського самоврядування;

звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва, інших посадових осіб Закладу, органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу;

порушувати питання перед керівництвом, іншими посадовими особами Закладу щодо дій посадових осіб у випадку утисків чи порушень прав Студентів;

співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та координувати з ними свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру;

делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

14. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

провадити власну діяльність в межах чинного законодавства, виконувати вимоги Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Закладу, Положення;

забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

порушувати проблеми Студентів перед керівництвом, іншими посадовими особами Закладу;

не менш ніж раз на рік звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в Україні;

координувати свою діяльність з керівництвом Закладу, співпрацювати з ним на засадах партнерства та конструктивності;

співпрацювати з іншими студентськими самоврядними організаціями українських та іноземних вищих навчальних закладів, іншими громадськими організаціями, за виключенням партійних та релігійних.
^ Права й обов'язки адміністрації вищого навчального закладу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування
15. Керівництво, інші посадові особи Закладу мають право:

подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та заохочення Студентів, які активно працюють у органах студентського самоврядування або беруть активну участь у його заходах;

отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність);

скликати позачергові загальні збори Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування статуту та правил внутрішнього розпорядку, Положення Закладу;

через своїх представників із дорадчим голосом брати участь у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальні збори, засідання представницьких органів тощо).

16. Керівництво, інші посадові особи Закладу зобов’язані:

щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування, всебічно допомагати у їхній реалізації. При цьому, Кошторисом Закладу повинно бути передбачено фінансування заходів студентського самоврядування до 0,5 відсотка від спеціального фонду за відповідними бюджетними програмами;

забезпечувати на засіданні Вченої (Педагогічної) ради Закладу внесення вмотивованих змін до Кошторису (за необхідності);

надавати консультаційну фахову підтримку органам студентського самоврядування щодо складання пропозицій зі змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування;

створити умови, необхідні для ефективної діяльності студентського самоврядування та їх представницьких органів, а саме: надати окреме приміщенням, обладнане меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку тощо;

вчасно та у повному обсязі інформувати органи студентського самоврядування про рішення, що стосуються життєдіяльності Студентів Закладу;

погоджувати з представницьким органом студентського самоврядування рішення щодо:

- призначення заступника керівника Закладу або заступника керівника структурного підрозділу, які відповідають за роботу зі Студентами;

- відрахування Студентів та поновлення на навчання осіб, які навчались у Закладі;

- переведення на навчання відповідно до укладених угод з фізичним та юридичними особами Студентів, які навчались за державним замовленням;

- переведення на навчання за державним замовленням Студентів, які навчались відповідно до контрактів, укладених з фізичними та юридичними особами;

- поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку Студентів;

- питань студентських містечок та гуртожитків;

надавати консультаційну, інформаційну, правову, психологічну та інші види нематеріальної підтримки для розвитку студентського самоврядування у Закладі.
^ Організація роботи органів студентського самоврядування
17. Загальні збори Студентів:

ухвалюють Положення, вносять зміни до нього;

визначають керівний склад (обирають голову, заступників, секретаря тощо) та порядок ведення засідань, формують персональний склад ревізійної або контрольної комісії, а також представницьких органів студентського самоврядування;

не менше одного разу на рік (зокрема, обов’язково – по закінченні терміну повноважень представницького органу студентського самоврядування) заслуховують звіти керівників представницьких органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої персональної діяльності;

розробляють пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування;

обирають представників до колегіальних дорадчих та робочих органів Закладу, при цьому обраний Голова представницького органу студентського самоврядування входить до зазначених органів у обов’язковому порядку;

розглядають інші важливі питання життєдіяльності Студентів.

Загальні збори Студентів скликаються не рідше одного разу на рік. Підставою для скликання позачергових загальних зборів є відповідна вимога не менш ніж 10 відсотків Студентів або керівництва Закладу у визначених цим Типовим положенням випадках.

18. У разі створення у Закладі представницьких органів студентського самоврядування на рівні його структурних підрозділів (факультетів, відділень, гуртожитків, студентських містечок, академічних груп тощо), що визначається Положенням, відповідні представницькі органи студентського самоврядування можуть співпрацювати один з одним, але є автономними і не перебувають у взаємному підпорядкуванні.

За цих умов:

відповідно до пункту 15 цього Типового положення, обираються керівники органів студентського самоврядування структурних підрозділів Закладу;

порядок формування загальних зборів визначається Положенням – шляхом пропорційного представництва від органів студентського самоврядування нижчих рівнів, шляхом рейтингового голосування на загальних зборах кандидатур від усіх структурних підрозділів тощо;

Пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування, що подаються на затвердження до Вченої (Педагогічної) ради Закладу, формуються на підставі пропозицій органів студентського самоврядування нижчих рівнів шляхом консенсусу.

19. Голова представницького органу студентського самоврядування відповідного рівня:

організовує роботу й несе персональну відповідальність за ефективність діяльності очолюваного органу студентського самоврядування, реалізацію запланованих річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування;

представляє інтереси Студентів у Вченій (Педагогічній) раді Закладу, інших колегіальних, робочих і дорадчих органах та комісіях Закладу, включаючи стипендіальну комісію;

представляє на Вченій (Педагогічній) раді пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування, а також, зміни до них (включаючи зміни термінів, виконавців, фінансового забезпечення тощо);

не рідше ніж двічі на рік звітує перед Вченою (Педагогічною) радою Закладу про діяльність студентського самоврядування;

відповідає за повноту, достовірність та обґрунтованість пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентського самоврядування, включаючи їхнє фінансове забезпечення;

у разі створення в Закладі представницьких органів студентського самоврядування структурних підрозділів – координує роботу органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

подає керівництву Закладу пропозиції щодо відзначення та заохочення Студентів, що активно працюють у органах студентського самоврядування або беруть активну участь у його заходах;

головує на засіданнях представницького органу студентського самоврядування;

делегує свої повноваження заступнику;

забезпечує організацію проведення загальних та позачергових зборів Студентів;

має право отримувати від адміністрації Закладу, інших представницьких органів студентського самоврядування, що діють у Закладі, інформацію, необхідну для здійснення діяльності органів студентського самоврядування;

має інші права й обов’язки, передбачені Положенням.

20. У штатному розписі Закладу може бути передбачено до 0,5 ставки посадового окладу працівника для оплати роботи Голови органу студентського самоврядування. Зазначена посада розпорядчим документом Закладу підпорядковується безпосередньо його керівникові або посадовій особі, відповідальній за роботу зі Студентами.

З особою, обраною Головою представницького органу студентського самоврядування, укладається контракт (трудова угода) на термін перебування на виборній посаді, але не більше, ніж на один календарний рік, і не більше, ніж до закінчення строку навчання особи, яка обійматиме зазначену посаду.

Керівник навчального закладу може встановлювати додаткові до визначених у цьому Типовому положенні функціональні обов'язки голови представницького органу студентського самоврядування.

21. Секретар представницького органу студентського самоврядування веде протоколи його засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

22. Голова та секретар представницького органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації та її архівацію, надають копії документів заступнику керівника Закладу або його структурного підрозділу, відповідальному за роботу зі Студентами.

23. При представницькому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори (комісії) за напрямами роботи.

24. Засідання представницького органу студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Хід засідання фіксується протоколом, який підписується особою, що вела засідання та секретарем.Схожі:

Типове положення iconН а к а з
...
Типове положення iconН а к а з
Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення...
Типове положення iconТипове положення
Студентсько-аспірантський науковий гурток (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів та аспірантів, зацікавлених...
Типове положення iconТипове положення
Юридична клініка є структурним підрозділом вищого навчального закладу III iv рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців...
Типове положення iconЗаконодательные акты по охране труда. Охрана труда в Украине регламентируется...
Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда (Типове положення про порядок проведення...
Типове положення icon40. Типове та атипове видалення тимчасових І постійних зубів

Типове положення iconПоложення про реєстр страхувальників І. Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до статей 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне...
Типове положення iconВінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова кафедра...
Типове оснащення стоматологічного кабінету. Сучасне обладнання для роботи лікаря-стоматолога. Ергономіка в роботі лікаря-стоматолога....
Типове положення iconЛяжте спиною на підлогу І зігніть ноги в колінах так, щоб стопи всією...
Зігніть руки за головою. Енергійним рухом, втягуючи живіт, підніміть тулуб в положення сидячи або до майже перпендикулярного положення...
Типове положення iconПро студентський гуртожиток
Це положення регламентує функціонування студентських гуртожитків чду ім. П. Могили, визначає порядок надання житлового місця в гуртожитках,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка