План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу
НазваПлан и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу
Сторінка1/9
Дата конвертації05.12.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

імені Е.О. Дідоренка

Кафедра цивільного та трудового права
П Л А Н Исемінарських та практичних занять

з дисципліни

Житлове право”

для студентів

3 курсу
Складені: старшим викладачем

кафедри цивільного та трудового права

Козловою В.Ю.
Затверджені

на засіданні кафедри

цивільного та трудового права

„___” ____________ 2012 р.

Протокол № ___


Луганськ 2012


Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н
сем

прак.Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання

2


Суб’єкти та об’єкти житлових правовідносин

2


Правове регулювання забезпечення громадян України прав на житло в державному житловому фонді

2


Правове регулювання права користування громадянами житлом державного житлового фонду
2Виселення з житлових приміщень державного та комунального житлового фонду
2Особливості правового регулювання користування службовими житловими приміщеннями та гуртожитками

2


Правове регулювання та користування житловими приміщеннями у будинках житлово-будівельних кооперативів

2


Правовий статус об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
2Відповідальність за порушення житлового законодавства
2^

ТЕМА 1

Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання


семінарське заняття

2 години

Мета

Навчальна - сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста на підставі вивчення поняття, предмету, методу, функцій, принципів, джерел житлового права;

Розвиваюча - формувати й розвивати правові знання студентів.

Виховна - сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в становленні Української держави; розвитку в майбутніх юристів правової свідомості і правової культури, професійних й особистих якостей.
Основні поняття: предмет житлового права, методи житлового права, принципи житлового права, система житлового законодавства, джерела житлового права, житлові правовідносини.
ПЛАН

 1. Поняття житлового права, його місце в системі правових галузей.

 2. Предмет, метод і принципи житлового права.

 3. Система та загальна характеристика житлового законодавства.

 4. Джерела житлового права: поняття та види.

 5. Поняття житлових правовідносин та їх структура.


Питання для повторення і самостійної роботи

 1. Що являється предметом житлового права?

 2. Що таке метод житлового права?

 3. Які методи житлового права ви знаєте?

 4. Перерахуйте функції житлового права.

 5. Які основні принципи житлового права?

 6. Що становить систему житлового права?

 7. Як розподіляються джерела житлового права?

 8. Які види житлових правовідносин ви знаєте?

 9. Що складає зміст поняття «житлове право»?

 10. Що являється предметом регулювання житлового права?


Теми рефератів та доповідей

 1. Новації в житловому законодавстві України.

 2. Сучасні тенденції розвитку житлового права як юридичної науки в Україні.

 3. Співвідношення житлового та цивільного законодавства.

 4. Форми систематизації житлового законодавства України.

 5. Система житлового права і його місце у правовій системі України.

 6. Значення судової практики для розвитку житлового законодавства в Україні.

 7. Тенденції та перспективи розвитку житлового права у сучасній Україні.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Галянтич М.К. Житлове право. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, - 2008.

 2. Харитонов Є.О. Житлове право України. Навчальний посібник-К.Істина, 2010.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2008.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Галянтич М. К. - Житлове право України: Практикум. — К.: МАУП, 2004.

 2. Жилищные права и обязанности советских граждан: Юрид. справочник. — К., 1988.

 3. Жилищный кодекс Украинской ССР: Науч.-практич. комментарий / М. А. Голодный и др. — К., 1990.

 4. Житлове законодавство України / Уклад. М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко. — К., 1998.

 5. Законодавство України про нерухомість / Упоряд. Я. М. Гутарін. — К., 1998.

 6. Золотарь В. А., Дятлов П. Н. Советское жилищное право. — К., 1990.

 7. Житлові відносини в Україні .Збірник законодавчих актів.Упорядники Паливода А.В., Орленко В.В.

 8. Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении им жилых помещений в Украинской ССР / М. А. Голодный и др. — К., 1989.

 9. Конституционное право на жилище / Г. И. Давиденко и др. — К., 1988.

 10. Маслов В. Ф. Право на жилище.— Харьков, 1986.

 11. Мичурин Е. А. Договоры с жильем. — Харьков, 2001.

 12. Мічурін Е. О., Сліпченко С. О., Соболєв О. В. Житлове право України: Наук.-практ. посібник. — Харків, 2004.

 13. Организация кооперативного жилищного строительства: Справочник / Н. А. Зубков, С. П. Индыченко, И. Н. Кучеренко.— К., 1988.

 14. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. —К., 2001.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.

 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV-ВР.

 3. Житловий кодекс Української РСР вiд 30.06.1983 № 5464-X-ВР.

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III-ВР.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X-ВР.

 6. Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29 листопада 2001 р. № 2866-III.

 7. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” вiд 19.06.1992 № 2482-XII.

 8. Закон України “Про приватизаційні папери” від 09 березня 1992 р. № 2173-XII.

 9. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03 березня 1998 р. № 147/98-ВР.

 10. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII.

 11. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. № 565-XII.

 12. Закон України “Про прокуратуру” від 05 листопада 1991 р. № 1789-XII.

 13. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. № 2229-XII.

 14. Закон України “ Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” від 04 вересня 2008 р. № 500-VI-ВР.

 15. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV-ВР.

 16. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

 17. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV-ВР.

 18. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII-ВР.

 19. Постанова Верховної Ради України “Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України” від 18 березня 1999 р. № 512-XIV.

 20. Постанова Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. № 2483-XII.

 21. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження коефіцієнта конверсії приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків” від 31 січня 1996 р. № 17/96-ВР.

 22. Указ Президента України “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” від 27 березня 1998 р. № 222/98.

 23. Указ Президента України “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства” від 19 жовтня 1999 р. № 1351/99.

 24. Указ Президента України “Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 31.05.2011 № 633/2011.

 25. Указ Президента України «Про реорганізацію Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України» від 16.03.2002 № 259/2002.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію розвитку житлово-комунального господарства в Україні” від 27 лютого 1995 р. № 150.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України “Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації” від 20 жовтня 1992 р. № 593.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України “Про службові житлові приміщення” від 04 лютого 1988 р. № 37.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва” від 28 жовтня 1996 р. № 1300.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” від 05 жовтня 1998 р. № 1597.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 08 жовтня 1992 р. № 572.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу” від 28 червня 1997 р. № 637.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків” від 26 квітня 1993 р. № 305.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій” від 06 листопада 1995 р. № 891.

 35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні” від 31 липня 1995 р. № 588.

 36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для осіб, які потребують соціального захисту» від 30 травня 2007 р. N 783

 37. Постанова Ради Міністрів УРСР «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу» від 30.04.1985 № 186.

 38. Постанова Ради Міністрів УРСР “Про затвердження порядку обстеження стану житлових будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання” від 26 квітня 1984 р. № 189.

 39. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про бронювання та придбання житлових приміщень для осіб, які мають право на громадянство при поверненні в Україну” від 24 січня 1997 р. № 44-р.

 40. Концепція державної житлової політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 р. № 254/95.

 41. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно» від 07.02.2002 № 7/5.

 42. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17 травня 2005 р. № 76.

 43. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству “Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі громадянами житла, що перебуває в їхній приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов” від 01 червня 1995 р. № 24.

 44. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства “Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя” від 27 серпня 2003 р. № 141.

 45. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» від 16 грудня 2009 р. № 396.

 46. Правила користування приміщеннями житлових будинків, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 р. № 572.

 47. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України “Про міліцію” та частини шостої статті 22 Закону України “Про пожежну безпеку” (справа про офіційне тлумачення терміна “член сім’ї”) від 03 червня 1999 р. № 5-РП/99.

 48. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України” від 12 квітня 1985 р. № 2.

 49. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи” від 18 вересня 1987 р. № 9.

 50. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на житловий будинок” від 04 жовтня 1991 р. № 7.

 51. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995 р. № 20.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconПлан и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Сімейне право”...
Навчальна: сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста на підставі вивчення поняття, предмету, методу, функцій,...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconПлан и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів...
Навчитись застосовувати набути знання з фундаментальних категорій сімейного права при розв’язанні практичних ситуацій
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconАфедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських...
Криміналістика (методика): плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4-го курсів / Склали: Р. М. Шехавцов,...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconПлани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «кримінальне...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях І при...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconМіністерство освіти І науки України національна юридична академія...
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України” для студентів ІІІ курсу / Уклад.: Л. М. Баранова,...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconПлан семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право»...
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (семінарське заняття 5). Визначення сум податку на доходи фізичних осіб ( практичне...
План и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу iconМетодика викладання психології плани семінарських занять для студентів...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання психології» / Укладач: кандидат педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка