Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород
НазваВо-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород
Сторінка1/102
Дата конвертації21.11.2013
Розмір5.03 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

(юридичний факультет)
Інститут держави і права країн Європи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Інститут економіки і міжнародних відносин

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Інститут державного управління

та регіонального розвитку

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МАТЕРІАЛИ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Реформування законодавства України та розвиток
суспільних відносин в Україні: питання взаємодії»

(м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.)

м. Ужгород
УДК 342(477)

ББК 67.9(4Укр)400

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 256 с.


У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії», яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету 30-31 березня 2013 р.

^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Бисага Ю.М., д.ю.н., професор (головний редактор); Бєлов Д.М., к.ю.н., доцент; Булеца С.Б., к.ю.н., доцент; Гомонай В.В., к.ю.н., доцент; Греца Я.В., к.ю.н., доцент; Лазур Я.В., д.ю.н., професор; Митровка Я.В., к.ю.н., доцент; Палінчак М. М., к.і.н., доцент; Рогач О. Я., д.ю.н., професор; Чечерський В.І., к.ю.н., доцент; Кампі О.Ю., к.ю.н., доцент; Рошканюк В.М., к.ю.н., доцент, Чепис О.І., к.ю.н., доцент; Алмаші М.М., к.ю.н., доцент.

УДК 342(477)

ББК 67.9(4Укр)400
© Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет», 2013
© Інститут держави і права країн Європи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013
© Інститут економіки і міжнародних відносин 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013
© Інститут державного управління та регіонального розвитку

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013
ЗМІСТ


^ НАПРЯМ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ 11


Правова освіта та її вплив на діяльність працівників ОВС 11

Годяк А.І. 11

Дефектность нормативно-правового акта как нарушение присяги госслужащего 13

Горчаков С.В. 13

Р.Лащенко про значення копних судів на Україні 15

Івасечко О.Я. 15

Порівняльна характеристика прав та обов’язків 18

адвокатів Франції та Федеративної республіки Німеччина 18

Компанейцев С.В. 18

Роль І. Бентама у становленні деонтології як науки 21

Награбова Л.В. 21

Правовое взаимовлияние российских и западных истоков
кредитной кооперации 23


Невлев В.В. 23

Феномен правоутворення:
теоретико-методологічний аспект 26


Нечипоренко А.О. 26

Правовое регулирование медицинской
деятельности на Украине ( Х – начало ХVII в.в.) 28


Парамонова О.С. 28

Виситаева Р.Б. 28

Концептуальні положення статуту Міністерства закордонних справ УНР Отто Ейхельмана 31

Турчин Я.Б. 31

Система права в романо-германській правовій сім’ї 34

Шаганенко В.П. 34

НАПРЯМ 2. Конституційне право;
муніципальне право 37


^ ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА
ЯК ПІДГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 37


Апшай Ф.В. 37

ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ В УКРАЇНІ:
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 39


Бедь В.В. 39

^ ПАРАДИГМА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ, ЯК КАТЕГОРІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 41

Бєлов Д.М. 41

Ленгер Я.І. 41

Мовність законодавства 43

Біла І.С. 43

^ УЯВЛЕННЯ ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД 45


Громовчук М.В., 45

Общественный контроль как современный феномен 48

Двойных О.С. 48

Харитонов В.И. 48

Щодо питання повноважень члена Вищої ради юстиції 50

Марчук О.Л. 50

^ СВОБОДА РЕЛІГІЇ ТА СВОБОДА СОВІСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 53

Палінчак М.М. 53

РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ:
ПРАВОВИЙ ТА МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ 55


Придачук О.А. 55

Форми взаємодії органів державної влади
щодо звернень громадян 57


Сергєєв М.А. 57

Фінансування виборів народних депутатів України 59

Таратухін М.Ю. 59

НАПРЯМ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 61

Ювенальна юстиція – захист прав і інтересів дитини
чи один із засобів держави зруйнувати сім’ю? 61


Артеменко Д.С. 61

Об’єкти права слідування: порівняльний аналіз норм міжнародного та національного законодавства 63

Гаценко О.О. 63

Актуальные проблемы образования,
связанные с предпринимательской деятельностью 66


Ерали Абдикарим 66

Сейтжаппарова Багила 66

^ РЕГУЛЮВАННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ВІДНОСИН В США 69

Єфименко М.М. 69

Гарантії забезпечення нотаріальної таємниці 72

Желіховська Ю.В. 72

Право доступу до фотографічного твору
як особисте немайнове право автора 74


Зварич Ж.І. 74

Цивільно – процесуальне 76

представництво адвокатом прав в суді 76

Ізула М.П. 76

В очікуванні нового Житлового 79

кодексу України: науково-практичний аспект 79

Кармаза О.О. 79

Проблеми і перспективи розвитку авторського права в інформаційному суспільстві (цивільно-правовий аспект) 81

Кохановський В.О. 81

Деякі проблемні аспекти визначення
правової природи арбітражної угоди 84


Лис Г.І. 84

Правова природа договору транспортного експедирування 86

Маленко О.В. 86

Сторони у справах про захист честі,
гідності та ділової репутації 89


Можаровська К.В. 89

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди 90

фізичній особі за нормами статті 6 Конвенції 90

про захист прав людини і основоположних свобод при порушенні права на доступ до суду 90

Паліюк В.П. 91

Вирішення питання про допустимість, належність, істотність та достатність доказів у міжнародному комерційному арбітражі 93

Пільков К.М. 93

^ ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
ТА ДОСТУПНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 96


Романчук О.М. 96

До питання уточнення
нормативного закріплення правового статусу
працівників патронатної служби в Україні 99


Романюк Л.В. 99

НАПРЯМ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право 102

Щодо питання реєстрації ліцензійних договорів 102

^ Клочко А.В. 102

Теоретико-практичні проблеми вдосконалення господарсько-правового регулювання
державного нагляду (контролю) у разі ліквідації страховиків 105


^ Коваленко Т.В. 105

Обмеження граничного рівня торговельної надбавки
як охоронний спосіб правового регулювання цін
на продовольчу продукцію 107


^ Кожух М.С. 107

Мета застосування способів забезпечення виконання господарських зобов’язань як критерій віднесення до таких способів відповідних заходів захисту та відповідальності 110

^ Мушинська Ю.О. 110

НАПРЯМ 5. Трудове право; право соціального забезпечення 113

Проблеми реформування пенсійної системи України 113

Салькова Т.В. 113

К вопросу о принципах и задачах деятельности федеральной инспекции труда Российской Федерации 116

Унковский А.В. 116

НАПРЯМ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 119

^ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ В УКРАЇНІ 119


Бондар О.Г. 119

Екологізація суспільної свідомості – об’єктивний процес протидії глобальним екологічним загрозам 122

^ Горбенко В.О. 122

Правове забезпечення консервації земель сільськогосподарського призначення 125

Дейнега М.А. 125

До питання обліку лісів України 127

^ Дожук І.Я. 127

Видобування нафти та газу
як вид права природокористування 130


Макаренко Н.А. 130

Правові проблеми розвитку закладів культури
клубного типу на селі 133


^ Муржак А.С. 133

Правові аспекти соціального розвитку села України 136

Халупний А.В. 136

НАПРЯМ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 138

Примус у податковому праві 138

^ Андрєєва А.О. 138

Щодо екологічно доцільних ставок екологічного податку у контексті підвищення фіскальної ефективності 140

Білецька Г.М. 140

Шкуренко Н.Г. 140

Проблеми законодавчого забезпечення
попередження і протидії корупції в Україні 142


^ Боднарчук О.Г. 142

Щодо напрямів адміністративної реформи в області діяльності шкіл-інтернат для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 144

^ Боднарчук О.І. 144

Особливості розвитку пільгового
житлового кредитування молоді в Україні 147


Васьківська К.М. 147

Державно-правове регулювання
діяльності громадських об’єднань в Російській імперії
у період з 60-тих рр. ХVІІІ ст. по 20-ті рр. хх ст. 149


^ Віхляєв М.Ю. 149

Щодо визначення суб’єктного складу сторін
та предметної підсудності у справах, пов’язаних
із застосуванням Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 151


^ Діордіца І.В. 151

Досвід контрольно-інспекційних органів зарубіжних країн
у сфері природокористування та охорони
навколишнього природнього середовища 153


Іщук Ю.В. 153

Адміністративна відповідальність
за недоставлення товарів до митного органу призначення:
новели нової редакції Митного кодексу України 156


^ Михайлишин Ю.А. 156

Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб 158

Пасічник А.В. 158

Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової тактики у протидії економічній злочинності 160

^ Рогозін С.М. 160

«Громадський контроль» 162

та його відмежування від суміжних категорій 162

Сквірський І.О. 162

Адміністративна відповідальність за порушення 165

порядку зберігання товарів на митних складах 165

та здійснення операцій із цими товарами
відповідно до нової редакції Митного кодексу України 165


^ Слюсар К.М. 165

Особливості адміністративно-правового статусу
Державної служби експортного контролю України 167


Хаврук В.О. 167

НАПРЯМ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 170

Вимагання: деякі питання кваліфікації
за Кримінальним кодексом України 170


^ Cоловйова А.Б. 170

Проблеми та особливості кримінальної відповідальності
та покарання неповнолітніх 171


Артюх Т.В. 171

Обмежена осудність
за кримінальним законодавством України 173


Берш А.Я. 173

характеристика сучасних структур
організованої злочинності 175


^ Гриненко І.М. 175

Злочини проти правосуддя та шляхи їх запобігання 178

Гульчак А.В. 178

Cyber grooming as the phenomenon and measures of its prevention 180

Zaytseva A.G. 180

^ ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ПРОСТОРІ 183

Кедик В.П. 183

Основи порівняльного дослідження кримінального законодавства зарубіжних країн, що встановлює відповідальність за фальсифікацію виборчої документації 185

в контексті дотримання міжнародних стандартів 185

^ Колодін Д.О. 185

Забезпечення інвестиційної безпеки держави 187

нормами чинного Кримінального кодексу України 187

Кравець Л.К. 187

Суспільна небезпечність та наслідки для потерпілої особи 189

^ Кухар О.В. 189

Розуміння неповнолітніми сутності кримінально-правових заборон та можливості їх кримінально-правової оцінки 191

Назимко Є.С. 191

До питання про кримінально-правову охорону встановленого порядку виконання рішень
третейських судів, міжнародного комерційного арбітражу 193


^ Палюх Л.М. 193

Механизм причинения вреда интересам службы в органах местного самоуправления (криминологический аспект) 196

Полубояринова А.Н. 196

Об’єкт злочину в кримінальному праві 198

^ Продайко Д.Д. 198

Деякі проблеми систематизації злочинів
проти власності за Кримінальним кодексом України 200


Соловйова А.М. 200

Насильницький грабіж як об’єкт наукового дослідження 203

^ Тихонов В.А. 203

Кримінологічні особливості учасників
корупційного підкупу у публічній сфері 205


Цитряк В.Я. 205

Проблеми удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо державного діяча 207

^ Чорний Р.Л. 207

Напрямки координації превентивної діяльності ОВС
у сільській місцевості 209


Шевчук Т.І. 209

Детермінанти
транснаціональної організованої злочинності 212


^ Шепетько С.А. 212

НАПРЯМ 9. Кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 215


Сучасні тенденції використання спеціальних знань
у кримінальному провадженні 215


^ Ахтирська Н.М. 215

Вербалізація і верифікація
в контексті проведення слідчих (розшукових) дій 217


Ващук О.П. 217

Порушення теоретичних основ обшуку новим
кримінально-процесуальним кодексом України 219


^ Мікуліна М.В. 219

Щодо визначення поняття 221

судової експертизи як виду діяльності 221

Репешко П.І. 221

Експертиза у змагальному судочинстві 223

^ Шумаєв Д.Г. 223

НАПРЯМ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура 227

Нагляд органів прокуратури 227

за додержанням законодавства про звернення 227

^ Безкровний Є.А. 227

Особенности деятельности прокуратуры при представительстве интересов в суде 229

Гутник О.В. 229

Ляхова Н.М. 229

Діяльність прокурора щодо забезпечення
відшкодування немайнової шкоди,
завданої кримінальним правопорушенням 232


^ Назарук О.І. 232

Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів 234

Шевченко А.В. 234

НАПРЯМ 11. Міжнародне право 237

Угоди СНД щодо повернення культурних цінностей України 237

^ Задорожній О.В. 237

Пограничная (евразийская) цивилизация как основа правового развития Украины 239

Зайцева А.Г. 239

Про особливості становлення принципу непорушності державних кордонів в міжнародному публічному праві 242

Ілюшина Т.В. 242

^ ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТІЙ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 244

Коруц У.З. 244

«Due process of law» як основа права
на справедливий судовий розгляд 247


^ Луценко О.О. 247

Щодо питання визначення
та класифікації міжнародно-правових стандартів 248


Мартиновський Д.П. 248

Визначення поняття «пробація» в міжнародних актах
та законодавстві зарубіжних країн 250


^ Ягунов Д.В. 250

НАПРЯМ 12. Філософія права 254

ЗМІ в системі суспільно-правової комунікації:
моделі реалізації інформаційної політики 254


^ Андреєв Д.В. 254  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102

Схожі:

Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconК иївський медичний
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика: актуальні питання взаємодії»,...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород icon1. Предмет, система та джерела конституційно процесуального права України
Бисага Ю. М., Гомонай В. В., Чечерський В. І. Конституційно-процесуальне право України. Ужгород : Ліра, 2008
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconРада молодих вчених
Вас взяти участь у роботі ІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика,...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconРегулювання спадкових відносин
В умовах реформування цивільного законодавства нашої держави, створення нового Цивільного кодексу України виникає необхідність досліджень...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconОрганізатори міжнародної науково-практичної конференції «Питання...
Ми, учасники міжнародної науково-практичної конференції «Питання гендерної політики та ювенальної юстиції в контексті євроінтеграційних...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород icon«Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі»
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconДержавний вищий навчальний заклад «ужгородський національний університет»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України...
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Во-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р.) м. Ужгород iconАктуальні питання державотворення в Україні
Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Актуальні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка