Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9
Скачати 347.17 Kb.
НазваОблік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9
Сторінка1/3
Дата конвертації13.10.2013
Розмір347.17 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС України

Навчально-методична література

Серія В: Завдання для практичних та семінарських
занять. Випуск: 12.00.07- 3АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
завдання для семінарських та практичних занять

для студентів 1-го курсу денної форми навчання

економічного факультету напрям підготовки «Облік і аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н.р.


ЛЬВІВ 2012

ББК 67.9

УДК 342.9

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Львівського державного університету внутрішніх справ

(протокол № від ____ ____________ 20__ р.).

^ Чистоклетов Л.Г.

Основи адміністративного права та процесу: завдання для семінарських та практичних занять з вивчення курсу "Адміністративне право України" для студентів 1 курсу економічного факультету на 2011-2012 навчальний рік. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 19 с.
Для студентів
ББК 67
© Чистоклетов Л.Г. 2011
^

Пояснювальна запискаАдмінстративне право – одна з важливих галузей правової системи держави, і адміністративне законодавство є правовою основою для раціональної побудови і ефективного формування одною з багаточисельної за кількістю органів гілки державної влади – виконавчої.

Запропоновані, згідно навчальної програми, семінарські та практичні заняття проводяться із основних тем адміністративного права. Кожна тема семінарського або практичного заняття розрахована на одне заняття.

Основна увага у посібнику приділена проведенню семінарських занять, які, необхідно відзначити, є важливим видом занять, тому що сприяють глибшому засвоєння студентами вивчаємої теми дисципліни, формуванню наукового світогляду, придбанню навиків правильного застосування правових норм.

Постільки в процесі підготовки і проведення семінарських занять необхідно забезпечити органічне поєднання засвоєння студентами теоретичних та практичних занять, даний навчально-методичний посібник орієнтує студентів на вивчення кожної теми в двох аспектах – після виявлення знань студентів з теоретичних питань пропонується вирішити практичні завдання.

Відповіді студентів на питання завдань не повинні бути формальними, їх належить юридично мотивувати з посиланням на відповідні правові акти. Слід вказувати конкретні порушення правових вимог, після чого сформулювати юридично правильні рішення. Студенти повинні точно називати нормативні акти та органи (посадові особи), які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Також слід звернути увагу на строки розгляду справ про адміністративні правопорушення з подальшим виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення певним компетентним органом.

Для цілеспрямованої підготовки до заняття студентам подається Ключ-завдання, де зосереджується увага на те, який чином слід підбирати необхідний матеріал до пропонованої теми заняття.

В кожному питанні плану семінарського заняття подаються не тільки необхідні рекомендації та завдання для самоконтролю щодо вирішення конкретного завдання, що надасть студентам закріпити та поглибити знання основних розділів курсу та найбільш складних питань адміністративно-правової науки, а й цілком новий матеріал, оскільки відсутній підручник.

В навчально-методичному посібнику подана необхідна основна й додаткова література, яка надасть можливість опанувати запропоновані теми з навчальної дисципліни. Однак у посібнику подається ще й додаткова спеціальна література, (як правило – довідково-енциклопедичного характеру), яку використано (в основному) для написання довідково-методичного матеріалу.


ТЕМА 1. Місце адміністративного права в правовій системі України

Час – 2 год.

План

1. Історичний шлях становлення та розвитку адміністративного права.

2. Поняття, предмет адміністративного права та взаємовідношення його з іншими галузями права.

3. Система та джерела адміністративного права.

4. Адміністративне право як наука і як навчальна дисципліна.
Ключ – завдання

Готуючись до семінарського заняття, необхідно вивчити матеріал наступної теми Загальної частини адміністративного права: „Адміністративне право як галузь права і як наука”. Опрацювати основну й додаткову літературу, вказану в програмі навчальної дисципліни.
^ Методичні рекомендації
1. Готуючись до першого питання «Історичний шлях становлення та розвитку адміністративного прав та » слід звернути увагу на основні етапи розвитку та становлення адміністративного права, починаючи від сімнадцятого і закінчуючи дев’ятнадцятим сторіччями.
Завдання до самоконтролю

1. Які були економічна та політичні посилання щодо утворення нового державного органу - поліції.

2. Характеристика розвитку адміністративного права в період 1917-1991 років ?

3. Становлення адміністративного права в період незалежності України 1991-2008 роки.
2. Відповідь на друге питання Поняття, предмет адміністративного права та взаємовідношення його з іншими галузями права ” слід розпочинати з уточнення понять „адміністративне право як галузь права”, „адміністративне право як галузь законодавства”. Потрібно уточнити, що охоплюють межі адміністративно-правового регулювання.

Студенти повинні знати, що предмет адміністративного права включає, по суті, дві групи суспільних відносин управлінського характеру.
Завдання до самоконтролю

1. Чим визначаються межі адміністративно-правового регулювання?

2. Дайте визначення адміністративного законодавства.

3. Співставити поняття адміністративного права з предметом адміністративно-правового регулювання.

4. Визначити взаємодію адміністративного та трудового права.

5. Як співвідносяться адміністративне і кримінальне право?

3. При підготовці третього питання „Система  і джерела адміністративного права” слід врахувати, що окремі вчені розрізняють поряд з Загальною та Особливою частинами адміністративного права Спеціальну частину. Студенти повинні пригадати поняття правового інституту з курсу теорії держави та права. Необхідно охарактеризувати систему адміністративного права, ознайомитися з його джерелами.

Управління внутрішніми справами є однією із галузей державного управління, і тому адміністративному праву належить провідна роль у регулюванні суспільних відносин у галузі внутрішніх справ.
Завдання до самоконтролю

1. Які адміністративно-правові інститути становлять Загальну частину адміністративного права?

2. Дайте визначення поняття адміністративно-правового інституту.

3. Як Ви вважаєте, чи необхідно виділяти Спеціальну частину в адміністративному праві?
4. Серйозної підготовки потребує питанняАдміністративне право як наука і як навчальна дисципліна”. Передусім студенти повинні усвідомити поняття науки та вміти співставляти адміністративне право як науку та як галузь права.

Предмет науки адміністративного права становить дослідження окремих питань і проблем адміністративно-правового регулювання управлінських відносин.

Стосовно системи науки адміністративного права слід сказати, що вона майже ідентична системі галузі адміністративного права, проте система науки дещо ширша, оскільки включає дослідження питань розвитку, становлення адміністративного права, інших теоретичних проблем. Поняття адміністративного права як навчальної дисципліни є вужчим за поняття науки адміністративного права.
Завдання до самоконтролю

1. Здійснити аналіз структури адміністративного права як науки.

2. З’ясувати межі, що окреслюють адміністративне право як навчальну дисципліну.

3. Від чого залежить об’єм навчальної дисципліни адміністративного права?
^ СПЕЦІАЛЬНА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

 2. Административное право: Учебник /Под ред. Л.Л. Попова. – М., 2002. – 697с.

 3. Административное право зарубежних стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

 4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина /Ред. Колегія: В.Б. Аверянов (голова). – К., 2004. – 584с.

 5. Адміністративне право України. Заг. ред. Ю.П. Битяк - Х., - 2001. – 528с.

 6. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П.Битяка. - Харків, 2000. - с. 520.

 7. Адміністративне право України: Підручник За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса, 2003. – 893с.

 8. Адміністративне право: Навч.-метод, посіб. для студ. юрид. ф-ту / Т.О. Коломієць / Запоріз. держ. ун-т. Юрид. ф-т. Каф. конституц. та адм. права. - Запоріжжя, 2001. - с. 208.

 9. Адміністративне право України / За заг. ред. О.М. Бандурки: Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун-­ту внутр. справ, 2004. - 480 с.

 10. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. – К., 2003. - 544с.

 11. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.1999, – 736с.

ТЕМА 2. Адміністративно-правові норми як підстава для регулювання адміністративно-правових відносин

Час – 2 год.

План

1. Адміністративно-правові норми: поняття, види та структура. Реалізація адміністративно-правових норм.

2. Адміністративно-правові відносини: поняття, особливості та види.

3. Учасники адміністративно-правових відносин: поняття та правовий статус.
Ключ-завдання

До семінарського заняття необхідно ґрунтовно засвоїти матеріал, що стосується вивчення теми „Правові норми і правові відносини” з курсу теорії держави та права, де розглядається суть правових норм та правових відносин, визначаються їх відмінності від соціальних аналогів у цілому.
^ Методичні рекомендації

1. При з’ясуванні питання „Адміністративно-правові норми: поняття, види та структура. Реалізація адміністративно-правових норм” необхідно звернути увагу на те, що адміністративно-правові норми є обов’язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання та за своєю структурою мають певні особливості. Особливу увагу слід звернути на визначення таких понять, як "норма права", "адміністративно-правова норма", "гіпотеза", "диспозиція", "санкція правової норми". Користуючись рекомендованою літературою, розглянути питання класифікації адміністративно-правових норм, ознайомитися з формами і методами їх реалізації.
Завдання для самоконтролю

1. З яких структурних елементів складається адміністративно-правова норма?

2. Якими шляхами реалізуються адміністративно-правова норми?

3. Як класифікуються адміністративно-правові норми?
2. При з’ясуванні питання „Адміністративно-правові відносини: поняття, особливості та види” необхідно пригадати особливості, характерні для адміністративно-правового регулювання. Саме вони зумовлюють особливості адміністративно-правових відносин. Студенти повинні вміти аналізувати взаємозв’язки між адміністративно-правовими нормами та відносинами.

Необхідно показати, що адміністративно-правові відносини ­ це різновид правових відносин, які виникають переважно у сфері державного управління. Розглядаючи дане питання, вказати, які є підстави для виникнення, зміни або припинення адміністративних правовідносин.

Студентові варто, зокрема, знати, що адміністративно-правові відносини можуть виникати з ініціативи кожної з сторін. А можливі спори між сторонами вирішуються зазвичай в адміністративному порядку.

Слід звернути увагу на класифікацію адміністративно-правових відносин в залежності від їх учасників.
Завдання для самоконтролю

1. В чому полягають особливості адміністративно-правових відносин?

2. Які є елементи адміністративно-правових відносин?

3. Перерахуйте підстави виникнення адміністративно-правових відносин.
3. При підготовці до питання Учасники адміністративно-правових відносин: поняття та правовий статус” необхідно ознайомитися з різними учасниками адміністративно-правових відносин та правовим статусом кожного з них.
Завдання для самоконтролю

1. Перерахуйте учасників адміністративно-правових відносин.

2. Якими правами наділені і які обов’язки несуть учасники адміністративно-правових відносин?

3. Чи рівноправними є учасники адміністративно-правових відносин?
^ СПЕЦІАЛЬНА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина /Ред. Колегія: В.Б. Аверянов (голова). – К., 2004. – 584с.

 2. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. – К., 2003. - 544с.

 3. Адміністративне право України: Підручник За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса, 2003. – 893с.

 4. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

 5. Адміністративне право України / За заг. ред. О.М. Бандурки: Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун­ту внутр. справ, 2004. - 480 с.

 6. Виконавча влада і адміністративне право /за заг.ред. В.Б. Аверянова. – К., 2002. – 668с.

 7. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. Посібник. Тернопіль, 2004. – 579 с.

 8. Основные группы правоотношений, возникающих в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. - Караганда, 1986.


ТЕМА 3. Співвідношення виконавчої влади та місцевого самоврядування на Україні

Час – 2 год.

План

1. Поняття, ознаки та система органів виконавчої влади держави.

2. Компетенція та взаємодія органів виконавчої влади держави.

3. Місцеве самоврядування в Україні.
Ключ-завдання

Готуючись до семінарського заняття, необхідно пригадати матеріал курсу Конституційного права України, де розглядається правове положення вищого органу виконавчої влади та виконавчої гілки влади в системі державних органів України. Особливу увагу звернути на правове становище органів місцевого самоврядування в системі державних органів України.
^ Методичні рекомендації

1. При розгляді питання Поняття, ознаки та система органів виконавчої влади держави необхідно дати визначення органу виконавчої влади держави як такої організації, що, як складова частина державного апарату, здійснює від імені держави виконавчо-розпорядчу діяльність щодо безпосереднього і повсякденного керівництва господарською, адміністративно-політичною і соціально-культурною сферами.

Розкриваючи побудову системи органів державної виконавчої влади, необхідно вказати, що до неї належать: Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства, державні комітети, місцеві органи виконавчої влади. Організаційні зв'язки органів виконавчої влади виявляються в розпорядництві, підпорядкованості, підконтрольності, підзвітності та координації.
Завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення органу виконавчої влади держави?

2. Охарактеризуйте виконавчо-розпорядчу діяльність.

3. Як класифікуються органи державної виконавчої влади?
2. На питання „Компетенція та взаємодія органів виконавчої влади держави” слід дати визначення поняттю компетенції, вказати, які суб’єкти державного управління наділені компетенцією, чим визначається її об’єм. Необхідно показати, в яких формах здійснюється управлінська діяльність органів виконавчої влади держави та які організаційні зв’язки існують між ними.
Завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення Центральному органові виконавчої влади зі спеціальним статусом.

2. Перерахуйте місцеві органи виконавчої влади?

3. У чому полягають особливості органів виконавчої влади держави?
3. При підготовці до питання Місцеве самоврядування в Україні” необхідно ознайомитися з Законом України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 140 Конституції України, яким закріплено завдання, функції і система органів місцевого самоврядування в Україні.
Завдання для самоконтролю

1. Перерахуйте органи місцевого самоврядування в Україні.

2. У чому полягає правова та організаційна автономія органів місцевого самоврядування?

3. Які повноваження надані органам місцевого самоврядування?
^ СПЕЦІАЛЬНА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 11. – Ст. 94.

 2. Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 3. Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572/99 «Про систему центральних органів виконавчої влади».

 4. Указ Президента України від 12 березня 1996р. "Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади"// Урядовий кур’єр. 1996. 28 березня.

 5. Кравченко В.В., ШтцикМ.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навч. посібник. - К.: Арарат-Центр, 2001.

 6. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. - К.: Ін-Юре, 1997. -С. 4—5.

 7. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення державного уп­равління і місцевого самоврядування в контексті реформи адміністративного права // Вісник Української Академії: державного управління при Президен­тові України. - 2000. - № 1.

 8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина /Ред. Колегія: В.Б. Аверянов (голова). – К., 2004. – 584с.

 9. Адміністративне право України / За заг. ред. О.М. Бандурки: Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун­ту внутр. справ, 2004. - 480 с.

 10. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. – К., 2003. - 544с.

 11. Адміністративне право України: Підручник За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса, 2003. – 893с.

 12. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

  1   2   3

Схожі:

Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами...
У курсу спеціальності “Фінанси І кредит”(шифр 030508 – бакалавр) / Укладачі: Буряк П. Ю., Ярема Б. П., Піхоцька О. М., Бугіль С....
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconПрактикум з курсу "охорона праці в галузі" для студентів галузі знань...
Маркетинг" 03050801, 03050801 "Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами) ", 03050802, 03050802 "Банківська справа", 03050901,...
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит»
Дідовець І. В. Менеджмент. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит», «Облік І аудит», «Економіка підприємства»...
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconНа другий семестр 2012/2013 навчального року

Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconРозробили: проф., к е. н. В. Д. Жидченко асистент О. О. Кондрашова...
«Макроекономіка» денної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напрями підготовки : 030508„Фінанси І кредит”...
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconПсихологія та педагогіка
«Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Облік І аудит» та «Фінанси та кредит» на другий семестр 2011-2012 н р. Львів 2012 ббк 67. 9 iconБаланс
Ольшанська М. В., Свідрик Т.І., Воськало Н. М. Звітність підприємств: Робочий зошит для практичних занять студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка