Національного Університету «Одеська юридична академія»
Скачати 161.76 Kb.
НазваНаціонального Університету «Одеська юридична академія»
Дата конвертації14.10.2013
Розмір161.76 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
«Погоджено»

Президент Національного Університету

«Одеська юридична академія»

академік С. В. Ківалов

_______________________

«__»____________________

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Прийнято

1 Конференцією студентів

Національного Університету

«Одеська юридична академія»

«___»_____________________

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Студентське самоврядування в Національному Університеті «Одеська юридична академія» (далі – Університет) – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректором (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами у відповідності із завданнями, які стоять перед студентським колективом.

1.2. В Університеті існує система органів студентського самоврядування, в межах якої діють наступні органи студентського самоврядування:

- Конференція студентів Національного Університету «Одеська юридична академія»;

- Конференція студентів факультетів (інститутів) Національного Університету «Одеська юридична академія»;

- Конференція студентів гуртожитків Національного Університету «Одеська юридична академія»;

- Студентська Рада Національного Університету «Одеська юридична академія»;

- Студентські Ради факультетів (інститутів) Національного Університету «Одеська юридична академія»;

- Студентські Ради гуртожитків Національного Університету «Одеська юридична академія»;

1.3. Студентське самоврядування в Університеті здійснюється студентами на рівні академічної групи, факультету(інституту), гуртожитку , Університету.

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування Університету керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, Статутом Університету та цим Положенням, користуються допомогою і підтримкою адміністрації Університету, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін..

1.5. Обсяг повноважень органів студентського самоврядування узгоджується з керівництвом Університету за тієї умови, що він не може бути меншим, ніж передбачено чинним законодавством.

1.6. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об ‘єднань і політичних партій та рухів.

^ 2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Метою органів студентського самоврядування є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

2.2. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально – виховного процесу, підвищення якості навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

2.3. Студентське самоврядування – це така діяльність за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціативи кожного за результатами своєї праці. У зв’ язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді у процес управління справами навчального закладу.

2.4. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’ єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

- забезпечення інформаційної правової, психологічної, фінансової допомоги студентам ( спільно з відповідними службами);

- репрезентація у керівництві ВНЗ;

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами);

- координація діяльності старостату і кураторів академічних груп;

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

- участь у розподілі стипендіального фонду;

- залучення студентів до художньої самодіяльності;

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти у студенти, випускних вечорів, днів факультету;

- організація разом з деканатами, центром культури Університету, її господарськими службами, завідуючими гуртожитками, вихователями належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів в гуртожитках;

- активна участь у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна Університету;

- організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускному режиму в гуртожитках, активна участь у роботі по організації змагання на зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін..;

- створення умов разом із завідувачами гуртожитків для самостійної підготовки ( навчання ) студентів та їх відпочинку і дозвілля;

- пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.

^ 3 ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Члени органів студентського самоврядування мають права та обов’ язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідного Статуту Університету, а також мають право:

- обирати і бути обраними до будь – якого органу студентського самоврядування;

- звертатися до будь – якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- опротестувати будь-які дії органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують їх права чи принижують їх гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації;

- звертатися до адміністрації факультету (інституту) та адміністрації Університету з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

3.2. Члени органів студентського самоврядування зобов’ язані:

- чітко дотримуватися цього Положення;

- виконувати рішення і вимоги самоврядування студентів, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

^ 4. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Конференція студентів Університету є вищим органом студентського самоврядування, що в межах своїх повноважень визначає загальні засади функціонування органів студентського самоврядування Університету та контролю за діяльністю Студентської Ради Університету, студентських Рад факультетів ( інститутів) та гуртожитків Університету.

4.2. Конференція студентів Університету збирається не менше одного разу на рік.

4.3. Дату проведення чергової конференції студентів Університету визначає Студентська Рада Університету.

4.4. Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції студентів Університету повідомляється не менш, ніж за 10 днів до її проведення. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення Конференції шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Студентської Ради Університету.

4.5. На Конференцію студентів Університету делегується одна особа від тридцяти студентів факультету (інституту), гуртожитку відповідно.

4.6. Конференція студентів Університету вважається правомірною, якщо на її засіданні присутні 2\3 від загальної кількості її делегатів. У разі, коли кількість присутніх делегатів не досягає необхідного кворуму, Конференція студентів Університету визнається такою, що не відбулася і призначається інша дата її проведення за умови, що вона має бути проведена не пізніше одного місяця з дня призначення.

4.7. Головуючим Конференції студентів Університету є голова Студенської Ради Університету, а у разі його відсутності та під час виборів голови Студентської Ради Університету – заступник голови.

4.8. Конференція студентів Університету :

- визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування Університету;

- затверджує, приймає та вносить зміни і доповнення до Положення про студентське самоврядування в Національному Університеті «Одеська юридична академія»;

- затверджує склад Студентської Ради Університету;

- обирає голову Студентської Ради Університету, заступника голови Студентської Ради Університету та секретаря Студентської Ради Університету строком на 2 роки та припиняє їх повноваження;

- вирішує найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності самоврядування студентів;

- заслуховує звіт голови Студентської Ради Університету;

4.9. Рішення Конференції студентів Університету фіксуються протоколом, який підписується головою Студентської Ради Університету або його заступником, секретарем.

4.10. Рішення Конференції студентів Університету є обов’язковими для виконання Студентською Радою Університету та іншими органами студентського самоврядування Університету.

^ 5. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ), ГУРТОЖИТКУ

5.1. Конференція студентів факультету (інституту), гуртожитку є вищим органом студентського самоврядування факультету (інституту), гуртожитку, що в межах своїх повноважень визначає загальні засади функціонування органів студентського самоврядування факультету (інституту), гуртожитку та контролю за діяльністю Студентських Рад факультетів (інститутів) та гуртожитків Університету.

5.2. Конференція студентів факультету( інституту), гуртожитку збирається не менше одного разу на рік.

5.3. Дату проведення чергової Конференції студентів факультету ( інституту), гуртожитку визначає Студентська Рада факультету (інституту), гуртожитку.

5.4. Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції студентів факультету (інституту), гуртожитку повідомляється не менш, ніж за 10 днів до її проведення. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення Конференції шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку.

5.5. На Конференцію студентів факультету (інституту), гуртожитку делегується одна особа від десяти студентів факультету (інституту), гуртожитку відповідно.

5.6. Конференція студентів факультету (інституту), гуртожитку вважається правомірною, якщо на її засіданні присутні 2\3 від загальної кількості її делегатів. У разі, коли кількість присутніх делегатів не досягає необхідного кворуму, Конференція студентів факультету (інституту), гуртожитку визнається такою, що не відбулася і призначається інша дата її проведення за умови, що вона має бути проведена не пізніше одного місяця з дня призначення.

5.7. Головуючим Конференції студентів факультету (інституту), гуртожитку є голова Студенської Ради факультету (інституту), гуртожитку, а у разі його відсутності – заступник голови.

5.8. Конференція студентів факультету (інституту), гуртожитку:

- визначає основні напрямки діяльності Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку;

- обирає голову Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку, заступника голови Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку та секретаря Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку строком на 2 роки та припиняє їх повноваження;

- заслуховує звіт голови Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку;

5.9. Рішення Конференції студентів факультету (інституту), гуртожитку фіксуються протоколом, який підписується головою Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку або його заступником, секретарем.

5.10. Рішення Конференції студентів Університету є обов’язковими для виконання Студентською Радою факультету (інституту), гуртожитку.

^ 6. СТУДЕНТСЬКА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Студентська Рада Університету є вищим виконавчим органом студентського самоврядування Університету.

6.2. Студентська Рада Університету є постійно діючим органом, що здійснює практичну діяльність з реалізації завдань студентського самоврядування Університету.

6.3. Студентська Рада Університету:

- проводить повсякденну роботу із захисту прав студентів;

- спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній, науково – дослідній роботі;

- сприяє створенню та діяльності органів студентського самоврядування Університету всіх рівнів, наукових товариств, клубів, гуртків, надає їм необхідну інформаційну та методичну допомогу та співпрацює з ними;

- співпрацює з адміністрацією Університету з метою вдосконалення навчального процесу, навчальної та трудової дисципліни, науково- дослідної, культурно – просвітницької роботи, дозвілля, системи захисту прав та інтересів студентів Університету;

- співпрацює з органами студентського самоврядування інших закладів освіти, органами та молодіжними організаціями, державними органами України й інших країн;

- інформує студентську громаду Університету про результати своєї діяльності;

- призначає дату Конференції студентів Університету;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

6.4. Членами Студентської Ради Університету є голови Студентських Рад факультетів (інститутів), гуртожитків та голова Студентської Ради Університету.

6.5. З метою ефективного функціонування у складі Студентської Ради Університету створюються сектори (комісії) за напрямами роботи : навчально – виховна, наукова, культурно – просвітницька, спортивно – оздоровча, соціальний сектор, сектор по зв’язкам із громадськістю , прес – центр та ін.. – голови яких призначаються головою Студентської Ради Університету строком на один рік

6.6. Засідання Студентської Ради Університету проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2\3 обраних до її складу членів. Рішення приймаються більшістю голосів її членів. Студентська Рада Університету також вирішує поточні питання життєдіяльності студентів у робочому порядку.

6.7. Кожне засідання Ради фіксується протоколом, який підписується головою Ради або його заступником, секретарем.

6.8. Голова Студентської Ради Університету:

- організовує та координує роботу Студентської Ради Університету та органів самоврядування Університету всіх рівнів;

- представляє студентство Університету в усіх органах, організаціях, установах;

- має право ініціювання питання перед Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку щодо відкликання голови Студентської Ради факультету (інституту) , гуртожитку;

- підписує акти, прийняті Студентською Радою Університету Конференцією студентів Університету;

- формує структуру Студентської Ради Університету своїм наказом, враховуючи рішення Конференції студентів Університету, призначає та звільняє з посади голів комісій (секторів) та інших структурних підрозділів Студентської Ради Університету

- звітує перед Конференцією студентів Університету про результати діяльності та організацію роботи органів студентського самоврядування Університету;

- бере участь у засіданнях Студентських Рад факультетів (інститутів), гуртожитків;

- бере участь у засіданнях Вченої Ради Університету.

6.9. Голова Студентської Ради Університету обирається строком на два роки Конференцією студентів Університету шляхом таємного голосування і вважається обраним при отриманні простої більшості голосів від загальної кількості присутніх делегатів. Голова Студентської Ради Університету може бути відкликаний з посади Конференцією студентів Університету на його прохання, у зв’зку з визнанням його роботи незадовільною Конференцією студентів Університету, а також за будь – яких інших обставин , які унеможливлюють подальше виконання ним своїх обов’язків.

6.10. Заступник голови Студентської Ради Університету обирається Конференцією студентів Університету строком на два роки.

6.11. Заступник голови Студентської Ради Університету виконує обов'язки голови за його відсутності; координує роботу голів комісій (секторів) та інших структурних підрозділів Студентської Ради Університету; виконує інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради Університету;

6.12. Секретар Студентської Ради Університету обирається Конференцією студентів Університету строком на 2 роки.

6.13. Секретар Студентської Ради Університету організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування; веде протоколи засідань Студентської Ради Університету ; виступає з повідомленнями про виконання рішень; виконує інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради Університету.

^ 7. СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТА (ІНСТИТУТУ), ГУРТОЖИТКУ

7.1. Студентська Рада факультету (інституту), гуртожитку є вищим виконавчим органом студентського самоврядування є факультету (інституту) , гуртожитку.

7.2. Студентська Рада факультету (інституту), гуртожитку є постійно діючим органом, що здійснює практичну діяльність з реалізації завдань студентського самоврядування факультету (інституту), гуртожитку і представляє інтереси студентів факультету (інституту), гуртожитку.

7.3. Студентська Рада факультету (інституту):

- проводить повсякденну роботу із захисту прав студентів факультету (інституту), гуртожитку;

- спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній, науково – дослідній роботі;

- сприяє створенню та діяльності органів студентського самоврядування Університету всіх рівнів, наукових товариств, клубів, гуртків, надає їм необхідну інформаційну та методичну допомогу та співпрацює з ними;

- інформує Студентську Раду Університету про результати своєї діяльності;

- призначає дату Конференції студентів факультету (інституту), гуртожитку;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

7.4. До складу Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку обирається чотири представники факультету( інституту), гуртожитку та голова Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку.

7.5. З метою ефективного функціонування у складі Студентської Ради факультету (інституту) створюються сектори (комісії) за напрямами роботи : навчально – виховна, культурно – просвітницька, спортивно – оздоровча, соціальний сектор – голови яких призначаються головою Студентської Ради строком на один рік.

7.6. З метою ефективного функціонування у складі Студентської Ради гуртожитку створюються сектори (комісії) за напрямами роботи : житлово – побутова, культурно – виховна, спортивно – оздоровча, громадського порядку – голови яких призначаються головою Студентської Ради гуртожитку.

7.7. Засідання Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку проводиться не менше одного разу на 3 місяці. Рішення приймаються більшістю голосів її членів. Студентська Рада факультету (інституту), гуртожитку також вирішує питання життєдіяльності студентів у робочому порядку.

7.8. Кожне засідання Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку фіксується протоколом, який підписується головою Ради або його заступником, секретарем.

7.9. Голова Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку:

- організовує та координує роботу Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку ;

- представляє студентство факультету (інституту), гуртожитку в усіх органах, організаціях, установах;

- підписує акти, прийняті Студентською Радою факультету (інституту), гуртожитку, Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку;

- формує структуру Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку своїм наказом, враховуючи рішення Конференції студентів факультету (інституту), гуртожитку, призначає та звільняє з посади голів комісій (секторів) та інших структурних підрозділів Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку;

- звітує перед Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку про результати діяльності та організацію роботи органів студентського самоврядування Університету;

7.10. Голова Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку обирається строком на два роки Конференцією факультету (інституту), гуртожитку простою більшістю голосів присутніх делегатів.

7.11. Голова Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку може бути відкликаний з посади Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку на його прохання, у зв’зку з визнанням його роботи незадовільною Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку, а також за будь – яких інших обставин , які унеможливлюють подальше виконання ним своїх обов’язків.

7.12. Заступник голови Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку обирається Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку строком на 2 роки.

7.13. Заступник голови Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку виконує обов'язки голови за його відсутності; координує роботу голів комісій (секторів) та інших структурних підрозділів Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку; виконує інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку.

7.14. Секретар Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку обирається Конференцією студентів факультету (інституту), гуртожитку строком на два роки.

7.15. Секретар Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку організовує контроль за виконанням рішень Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку ; веде протоколи засідань Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку; виступає з повідомленнями про виконання рішень; виконує інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради факультету (інституту), гуртожитку.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносить виключно Конференція Університету .

8.2. Пропозиція щодо змін та доповнень до цього Положення вносяться згідно п.4.4 цього Положення.

9. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності з моменту його ухвалення Конференцією студентів Університету та погодження з адміністрацією Університету.

Схожі:

Національного Університету «Одеська юридична академія» iconНаціональний університет
Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconМіністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет
...
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconПлан наукових заходів Студентського наукового товариства Національного...
Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Адвокатура: минуле та сучасність»
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconПлан роботи гуртка «Криміналіст» кафедри криміналістики Національного...
Теми доповідей: «Методика розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності»
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconМетодичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників...
Директор всп «Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconКонкурс проводиться за ініціативи Асоціації випускників Національного...
Асоціація випускників національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого"
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconДоповіді учасників круглого столу
«Особисті немайнові права сторін-суб’єктів сурогатного материнства» Калітенко Оксана Михайлівна (доцент кафедри цивільного права...
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconЗатверджую
«Кращий відеоролик Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconП о с т а н о в а від 14 вересня 2011 р. N 962 Київ
Затвердити Статут Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", що додається
Національного Університету «Одеська юридична академія» iconЗатверджено схвалено проректор з навчальної роботи Студентське самоврядування
«Студент року Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка