Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання
НазваРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання
Сторінка1/10
Дата конвертації14.10.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет
Економіко-правовий факультет
робоча програма

для підготовки ТА складання

державного іспиту
для бакалаврів денної і заочної форм навчання

(галузь знань 0304 «Право»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»)


Донецьк 2013
Зміст

    1. Вступ
    1. Критерії оцінки знань та вмінь студентів на комплексному державному іспиті
    1. Робоча програма курсу «Теорія права та держави»
    1. Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Теорії права та держави»
    1. Робоча програма курсу «Цивільне право»
    1. Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Цивільного права»
    1. Робоча програма курсу «Господарське право»
    1. ^ Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Господарського права»

Вступ
Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь і знань з професійної підготовки студентів спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з дисциплін «Теорія держави і права», «Цивільне право» і «Господарське право».

Екзаменаційні білети відповідають ОКХ і ОПП відповідного рівня підготовки студентів, а також робочим програмам відповідних навчальних дисциплін і містять по три питання (одне питання щодо кожної з вищезгаданих дисциплін).

Метою цього видання є надання допомоги студентам-випускникам спеціальності «Правознавство» в підготовці до державного іспиту і пошуку необхідного нормативного матеріалу і літератури.

Методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту включають: список основних нормативно-правових актів, підручників, навчальних посібників, вимоги до знань і умінь студентів, критерії оцінки знань і умінь студентів на комплексному державному іспиті, робочу програму кожної з вищезгаданих навчальних дисциплін, контрольні питання до державного іспиту.
^

Вимоги, які пред’являються до знань і вмінь студентів

на державному іспиті


Студент повинен знати:

– об’єкт і предмети загальнотеоретичної юридичної науки і галузевого правознавства, а також методологію і методику дослідження правових явищ у суспільстві;

– джерела права і межі їх дії;

– систему і структуру права, правотворчість і правореалізацію;

– загальне вчення про правовідносини; особливості цивільних і господарських правовідносин і їх елементного складу;

– загальне вчення про юридичну відповідальність; особливості цивільно-правової та господарсько-правової відповідальності;

– способи захисту прав суб’єктів у цивільних і господарських відносинах.

Студент повинен вміти:

– правильно оперувати юридичними поняттями і категоріями;

– орієнтуватися у пошуку необхідної юридичної літератури і нормативно-правових актів;

– аналізувати і тлумачити юридичні норми;

– давати оцінку юридичним фактам, обирати різні правові моделі поведінки суб’єктів, які найповніше відповідають їх інтересам.

При підготовці до державного іспиту рекомендується використовувати вказані підручники і навчальні посібники:

Теорія права та держави


 1. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / А.М. Колодій, С.Л.Лисенков, В.В.Копейчиков та ін. – К.: СП «Юрінком Інтер», 2000. – 271 с.

 2. Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1999. – 284 с.

 3. Олійник А.Ю. Теорія держави і права. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 276 с.

 4. Осауленко О.І. Загальна теорія держави та права: Навч.посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 5. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / За заг. ред. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

 6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.: Атіка, 2001. – 249 с.

 7. Хахулина К.С., Малыга В.А., Стадник И.В. Теория государства и права в схемах и определениях: Учебное пособие. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Донецк: Донбасс, 2011. – 353 с.

 8. Хахуліна К.С., Малига В.А., Стаднік І.В. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: Навчальний посібник. – Донецк: Донбасс, 2011. – 341 с.


Цивільне право


 1. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с.

 2. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін; За заг. ред. Борисової В. І., Спасибо-Фатєєвої І. В., Яроцького В. Л. – Т.1. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін; За заг. ред. Борисової В. І., Спасибо-Фатєєвої І. В., Яроцького В. Л. – Т.2. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.

 4. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією А.П. Яреми, В.Г. Ротаня. – К.: Реферат, 2005. – 336 с.

 5. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.

 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Т.1. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. – 696 с.

 7. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Т.1. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. – 521 с.

 8. Гражданское право Украины: Курс лекций. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2007. – 496 с.

 9. Цивільне право України: Курс лекцій: Т.1. Вид. 2-е, виправ. та доп. / За заг. Ред. Р.Б.Шишки та В.А.Кройтора. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.

 10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 928 с.

 11. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: (В 4 т.) / А.Г. Ярема, В.Я.Карабань, В.В. Кривенко, В.Г.Ротань. – Т.1. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. – 928 с.

 12. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: (В 4 т.) / А.Г. Ярема, В.Я.Карабань, В.В. Кривенко, В.Г.Ротань. – Т.1. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. – 864 с.

 13. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: (В 4 т.) / А.Г. Ярема, В.Я.Карабань, В.В. Кривенко, В.Г.Ротань. – Т.3. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2005. – 928 с.

 14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т.І. – 832 с.

 15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т.ІІ. – 1088 с.

 16. Проблемы гражданского права: тезисы лекций / Янкова Е.С., Красицкая Л.В., Толстая Е.И., Ляшенко С.В. – Д.: ДонНУ, 2010. – электронный ресурс. – электронный ресурс.

Господарське право


 1. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

 2. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-е вид., змін. та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

 3. Вінник О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

 4. Господарське право: підручник / О. П. Подцерковний, О. О Квасницька,
  А. В. Смітюх та ін.; За ред.. О.П. Подцерковного. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х.: Одіссей, 2012. – 640 с.

 5. Господарське право: Навчальний посібник у схемах і таблицях / За заг. ред. канд. юрид. наук доц. Шелухіна М.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

 6. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред.
  Д.М. Притики, І.В. Булгакової. – К.: Юстініан, 2010. – 1088 с.

 7. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. Коссака В.М. – К.: Алента; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.

 8. Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 112с.

 9. Знаменский Г. Л. Новое хозяйственное право. Избранные труды: сб. науч. трудов / Г.Л. Знаменский. – К.: Юринком Интер, 2012. – 488 с.

 10. Мамутов В.К. Кодификация: сборник научных трудов / В. К. Мамутов. – К.: Юринком Интер, 2011. – 248 с.

 11. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

 12. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол.авт. О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

 13. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2008. – 600 с.

 14. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, В. В. Хахулин и др.; Под. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 15. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А. С. Васильева,
  О.П. Подцерковного. – 3-изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2008. – 488 с.

 16. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Е.И. Харитонова, Е.О. Харитонов, В.Н. Косак и др; Под ред. Е.И. Харитоновой. – Х.: Одиссей, 2007. – 852 с.

 17. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П. Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

 18. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 597 с.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь І знань з професійної підготовки студентів спеціальності...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconКонспектлекц І й
Конспект лекцій з курсу “Безпека життєдіяльності” для бакалаврів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0304...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconРобоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм»
Спортивний туризм: Робоча програма дисципліни для студентів всіх форм навчання напрямку підготовки «Туризм». – К.: Кутеп, 2012. –...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconПрограма
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” для студентів V курсу...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Професійний спорт" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 010200 Фізичне виховання,...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconРобоча навчальна програма інспекторсько-методична практика в районних...
Робоча навчальна програма. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 25 с
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconЗатверджую
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт призначені для підготовки бакалаврів галузі знань «Право» з напрямом підготовки...
Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для бакалаврів денної І заочної форм навчання iconРобоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка