Курс Інституту прокуратури та слідства ну "оюа" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять
НазваКурс Інституту прокуратури та слідства ну "оюа" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять
Сторінка1/6
Дата конвертації14.10.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6

Плани практичних занять із спецкурсу "Сучасне кримінальне процесуальне законодавство"

5 курс Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА"


(магістри)

доц. Д.В. Шилін


ЛІТЕРАТУРА ДО УСІХ ЗАНЯТЬ:


 1. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від
  4 листопада 1950 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до акта: http: // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.

 4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012.

 5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.В. Ківалова, С.М. Міщенка, В.Ю. Захарченка. – Х.: Одіссей, 2013.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012.

 7. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013.

 8. Кримінальний процес; підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та іню; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013.

 9. Кримінальний процес [Текст]: підручник./ За заг. ред. В.В.Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменого . – К. : «Центр учбової літератури», 2013.^

Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження.
 1. Поняття кримінального провадження. Оперативно-розшукова діяльність та її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

 2. Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.

 3. Кримінально-процесуальні рішення за новим КПК України.

 4. Форми фіксування кримінального провадження. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

 5. Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу. Загальна характеристика стадій кримінального провадження України.

 6. Поняття кримінально-процесуального провадження. Система та класифікація кримінально-процесуальних проваджень.

 7. Поняття та система засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу).


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:


 1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 2. Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України по правах людини про відповідність Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України і за конституційними звертаннями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича про офіційне тлумачення положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа про конституційність статті 248-3 ЦПК України) від 23.05.2001 р.

 3. Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко . ─ К. : КНТ, 2008 . ─ 209 с.

 4. Баулін О.В. Верховенство права і законність в кримінальному процесі України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120102.html

 5. Богунов В. Процесуальне прискорення. Строки розслідування й розгляду кримінальних справ новий КПК визначає трьома критеріями розумності // Закон і бізнес. – 2012. - №4.

 6. Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України. – 2011. -№9.

 7. Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: 12.00.08: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Дмитрук; НУ "ОЮА". ─ О., 2012. ─ 20 с.

 8. Карабут Л.В. "Розумність строків" як принцип кримінально-процесуальної діяльності // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12klvkpd.pdf

 9. Круглий стіл на тему: «Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України» // Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=news&page=070212_0

 10. Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=11507

 11. Пчолкін В.Д. Янович Ю.П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Форум права. – 2011. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pvdkpz.pdf

 12. Рабцевич О.И. Принцип однократности привлечения к ответственности за одно правонарушение (ne bis in idem): международные и внутригосударственные аспекты / О.И. Рабцевич // Международное уголовное право и международная юстиция.  2010.  № 4.

 13. Точиловский В. Американский уголовный процесс с европейскими принципами? // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/04/blog-post_14.html

 14. Точиловский В. Проект УПК Украины: роль присяжных и совместимость других элементов процесса // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html

 15. Трофименко В.М. Співвідношення у кримінальному провадженні державно-владного начала та диспозитивності як критерій диференціації кримінально-процесуальної форми за проектом КПК України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

 16. Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.

 17. Яновська О.Г. Змагальність як засада кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/1493/show/kpk4/

 18. Ковтун Н.Н. УПК Российской Федерации и УПК Украины: pro et contra в контексте сравнительно-правового анализа // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.

 19. Безносюк А.М. Щодо форм фіксування кримінального провадження за новим КПК України // http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=558%3A150513-01&catid=70%3A5-0513&Itemid=86&lang=ru

 20. Трофименко В.М. Система уголовного процесса по УПК Украины // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.

 21. Леоненко М.І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим кримінальним процесуальним кодексом України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. №1. // Режим доступу: http://sn-jurid.crimea.edu/arhiv/2013/26_1law/035leon.pdf


Тема 2. Суб'єкти кримінального провадження. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні
Заняття 1.


 1. Поняття суб'єктів кримінального|карного| провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності). Співвідношення понять "суб'єкти кримінального провадження", "сторони кримінального провадження", "учасники кримінального провадження", "учасники судового провадження".

 2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Сторони кримінального провадження.

 3. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

 4. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

 5. Прокурор в кримінальному|карному| провадженні, його завдання|задачі| і повноваження. Процесуальне становище|становище| прокурора в досудовому провадженні. Процесуальне становище|становище| прокурора в суді 1 інстанції. Прокурор у провадженнях із перегляду судових рішень.

 6. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.

 7. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

 8. Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:


 1. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 2. Дьомін Ю.М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1238

 3. Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1241

 4. Ковтун Н.Н. О понятии и содержании понятия "судебный следователь" ("следственный судья") / Н.Н. Ковтун // Российский судья.  2010.  № 5.

 5. Корякін Р.В. Місце слідчого у "реформованому" кримінальному судочинстві // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120105.html

 6. Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1961/31928_08b1.pdf

 7. Литвинчук О.І. Щодо процесуальної незалежності та самостійності слідчого за проектом КПК // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120107.html

 8. Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням    // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010.  № 1(47). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2010_1/Lomakin.pdf

 9. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Скрипіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.

 10. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/11Toloch.pdf

 11. Пожар В.Г. Щодо термінологічного визначення категорії "суб'єкти кримінального провадження" та його співвідношення з суміжними поняттями // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013.

 12. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді у досудовому провадженні // Митна справа. – 2012. – №. 6. – Ч. 2. Кн. 2.

 13. Футей Б. Роль суду присяжних у США та Україні // Юридичний вісник України. – 2012. - № 46 (907), 47 (908) // http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=13307

 14. Теремецький В.І. Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. – 2012. - №3. // http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-3/12tvipku.pdf

 15. Оверчук С.В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6). // http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12osvpku.pdf

 16. Сиза Н.П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6). //  http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12snpkpu.pdf

 17. Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства 2012 № 6(9).

 18. Туманянц А.Р. Следственный судья как субъект уголовно-процессуаьной деятельности // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.

 19. Юхно О. О. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового кримінального процесуального законодавства України // Право і безпека. - 2012. - №3 (45). // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_3/PB-3/PB-3_54.pdf

 20. Луцик В.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2013_1_2_1/231.pdfЗаняття 2. 1. Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

 2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

 3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

 4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника. Права та обов'язки захисника. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

 5. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика.

 6. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов у кримінальному провадженні.


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:


 1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р.

 2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2012 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 3. Кухнюк Д. Право обвинуваченого на захист у проекті нового КПК саме потребує захисту // Закон і бізнес. – 2012. - №12. – С. 5.

 4. Яковенко С.І. Адвокатське розслідування в умовах реформування кримінально - процесуального законодавства // Режим доступу:  http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120111.html

 5. Корчева Т.В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. – 2012. - №2. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12ktvpku.pdf

 6. Пожар В.Г. Новели регламентації інституту представництва за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Митна справа. - 2012. - №5 (83). - Ч. 2. - Кн. 2. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2012_5_2_2/363.pdf

 7. Фоміна Т. Г., Юхно О. О. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_42.pdf


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconПерелік питань на державні екзамени для студентів навчально-наукового...
Відшкодування шкоди завданої незаконними діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconДержавний вищий навчальний заклад
Левіна І. В., к е н., доц. Оленцевич Н. В., к е н., доц. Осередський Г. Д., к е н., доц. Романова С. О., к е н., доц. Рибнікова Г.І.,...
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconКурс третій
Національна література л доц Гаврилюк 434 пр ас. Яремчук 434 ас. Михайлюк 413 ас. Коминська 412
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для студентів...
Затверджено на засіданні кафедри історії та культурології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для студентів...
Затверджено на засіданні кафедри історії та культурології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Майданик Р. А., д ю н., проф. Кохановська О. В., д ю н., проф. Дзера О. В., д ю н., проф. Боднар Т. В., к ю н., доц. Отраднова О....
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconРозклад занять Факультету початкового навчання інституту початкової...
Михайлова Л. О.,Мартинова Р. Ю.,Ємельянова Д. В., Мулик К. О. Алексєєва О. Б., Татарина І. О
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право” Кримінальний процес України
Лектори: проф Погорецький М. А.,проф Шибіко В. П., проф Шумило М.Є., проф Яновська О. Г., доц. Гринюк В. О., доц Костюченко О. Ю.,...
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconРозклад Понеділок
Дввс (л): Римське право, доц. В. Гутник А1; Зовнішня політика держави доц. М. Гладиш 207; Інформаційна політика держави (пр), ас....
Курс Інституту прокуратури та слідства ну \"оюа\" (магістри) доц. Д. В. Шилін література до усіх занять iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Притика Ю. Д., к ю н., доц. Грамацький Е. М., доц. Діковська І. А., к ю н., доц. Рябоконь Є. О., ас. Радченко Л.І., ас. Багач Е....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка