Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація
Скачати 282.12 Kb.
НазваРобоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір282.12 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
РОБОЧА ПРОГРАМА

для студентів заочного відділення
З дисципліни Публічна адміністрація
Для спеціальностей Менеджмент організацій, Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
Кафедра Державного управління та місцевого самоврядування
Модуль 1
Тема 1. Вступ до курсу.
Предмет, завдання та зміст курсу. Місце та значення курсу в системі професійної підготовки сучасного урядовця. Особливості вивчення курсу в Академії муніципального управління, зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

Поняття про урядування. Адміністрація як невід`ємна складова системи урядування.

Центральна та місцева державна адміністрація.

Роль та значення місцевих державних структур в сучасній державній адміністрації.
Тема 2. ^ Місцеві державні адміністрації \ територіальне представництво та місцеве самоврядування в світовому співтоваристві та в Україні
Поняття про територіальне представництво та місцеве самоврядування.

Місцеві державні адміністрації - єдиноначальний орган виконавчої влади загальної компетенції.

Конституція України, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, “Типовий регламент місцевої державної адміністрації”, інші нормативно-правові акти та їх значення для організації і функціонування державних структур місцевого рівня.

Взаємовідносини між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в сучасній Україні.
Тема 3. ^ Функції, повноваження та структура місцевих державних адміністрацій
Основні функції (напрямки діяльності) місцевих державних адміністрацій.

Повноваження та структура місцевих державних адміністрацій.

Особливості формування та специфіки функціонування державних адміністрацій у столиці Україні – м. Києві.
Тема 4. ^ Організація роботи місцевої державної адміністрації
Статус голови місцевої державної адміністрації та його заступників.

Розподіл повноважень між посадовими особами місцевих державних адміністрацій.

Планування роботи посадових осіб місцевих держадміністрацій.

Апарат та допоміжні органи місцевої держадміністрації, організація їх роботи.

Модуль 2Тема 5. ^ Державна служба: загальна характеристика.
Поняття служби. Основні особливості праці службовців.

Види служби. Державна служба як різновид служби; її принципи.

Роль та значення державних службовців в системі сучасного урядування.

Закони України “Про державну службу”, інші нормативні акти та їх значення для організації та функціонування державної служби.
Тема 6. ^ Посади державної служби.
Посада як первинна структурна одиниця державної організації сучасного суспільства.

Класифікація посад державної служби (категорії і ранги державних службовців). Політичні, адміністративні та патронатні службовці.
Тема 7.^ Поняття та правовий статус урядовця .
Поняття службовця. Державний службовець, його правовий статус та соціальні функції.

Права та обов’язки урядовця.

Обмеження для кадрового урядовця.
Тема 8. службова кар′єра урядовця.
Умови вступу на державну службу: призначення, конкурс, закінчення терміну, стажування. Випробувальний строк.

Просування по службі. Відсторонення від виконання повноважень. Службове розслідування.

Припинення державної служби: відставка та звільнення з державної служби.
Тема 9. ^ Сучасна державна кадрова політика та робота з кадрами в органах державної влади
Сучасна державна кадрова політика і становлення української державності. Поняття “кадрова політика“, “державна кадрова політика”, “кадрова робота” тощо.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації урядовців в Україні. Сучасна система підготовки урядовців та її значення в подальшому удосконаленню державної служби.

Мета та основні напрями реформування державної служби в світлі адміністративної реформи в Україні.
^ Контрольні роботи

з курсу «Публічна адміністрація»
Варіант № 1
1. охарактеризувати статус та повноваження голови обласної державної адміністрації в Україні.

^ 2. Розкрити основні проблеми в діяльності держадміністрацій та шляхи їх подолання (місцевий досвід).

3. Як можуть бути оскаржені рішення місцевих державних адміністрацій

а) рішенням Верховної Ради України

б) рішенням вищестоящого державного органу

в) в судовому порядку відповідно до закону

4. Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначаються та звільняються з посад:

а) за клопотанням відповідної ради

б) за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

в) за поданням голови відповідної ради

5. Рішення про проведення службового розслідування приймаються:

а) Головдержслужбою України

б) керівником державного органу, в якому працює державний службовець, або керівник органу, що призначив його на посаду

в) правоохоронними органами
Варіант № 2
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин

^ 2. Практика діяльності місцевих держадміністрацій (у певному напрямку).

3. Як відшкодовується матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями посадових осіб місцевих державних адміністрацій

а) за рахунок голів місцевих державних адміністрацій

б) за рахунок держави

в) за рахунок посадової особи місцевої державної адміністрації, яка заподіяла шкоду

4. Чи мають право місцеві державні адміністрації втручатися у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом:

а) ні, не мають

б) так, мають

в) мають, з дозволу вищестоящого державного органу

5. Які види відповідальності можуть нести державні службовці:

а) домашній арешт на 15 діб

б) відсторонення від виконання повноважень за посадою строком до 3 місяців

в) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду
Варіант № 3
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

^ 2. Функції та структура місцевих державних адміністрацій в сучасній Україні (на прикладі ... державної адміністрації).

3. Чим визначаються умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій

а) декретами Кабінету Міністрів України

б) рішеннями вищестоящих державних органів

в) Законом України "Про державну службу"

4. Чи здійснюють місцеві державні адміністрації повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами:

а) ні

б) так

в) так, у випадках, передбачених законодавством

5. Чи потрібно атестувати працівників в щойно створених державних органах?

а) так, потрібно

б) потрібно, якщо з часу попередньої атестації пройшло більше трьох років

в) в щойно створених державних органах працівники проходять першу атестацію через 5 років
Варіант № 4
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

^ 2. Практика діяльності місцевих держадміністрацій (у певному напрямку).

3. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок:

а) місцевого бюджету

б) Державного бюджету України

в) спонсорських коштів

4. При проведенні атестації, якщо працівник не з’явився на засідання атестаційної комісії без поважних причин:

а) комісія має право провести атестацію за його відсутності

б) комісія не має право провести атестацію за його відсутності

в) має право, коли на це є дозвіл керівника державного органу

5. В який строк керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані надавати на вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом:

а) у тижневий термін

б) у двотижневий термін

в) в десятиденний

Варіант № 5
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення

^ 2. Функції та структура місцевих державних адміністрацій в сучасній Україні (на прикладі ... державної адміністрації).

3. Ким встановлюється фонд оплати праці працівників та видатки на утримання місцевих державних адміністрацій:

а) головами відповідних державних адміністрацій

б) Кабінетом Міністрів України

в) Президентом України

4. За який термін має бути попереджений працівник, що атестується, про наступну атестацію?

а) за 2 тижні

б) за 1 місяць

в) за 3 місяці

5. Чи мають право місцеві державні адміністрації втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень:

а) мають з дозволу органів виконавчої влади вищого рівня

б) так, мають

в) ні, не мають
Варіант № 6
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді

^ 2. Практика діяльності місцевих держадміністрацій (у певному напрямку).

3. Ким визначається гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів і апарату місцевої державної адміністрації:

а) Президентом України

б) головою державних адміністрацій вищого рівня

в) головами відповідних місцевих державних адміністрацій (в межах виділених асигнувань)

4. Чи можуть місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для здійснення спільних програм укладати договори, створювати спільні органи та організації:

а) можуть, з дозволу органів виконавчої влади вищого рівня

б) ні, не можуть

в) так, можуть

5. При проведенні конкурсу на заміщення посад державних службовців дані про вакансії підлягають публікації не пізніше, як:

а) за 1 місяць до проведення конкурсу

б) за 10 днів до проведення конкурсу

в) за тиждень до проведення конкурсу
Варіант № 7
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля

^ 2. Функції та структура місцевих державних адміністрацій в сучасній Україні (на прикладі ... державної адміністрації).

3. Рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців приймається:

а) керівником органу, в якому оголошується конкурс

б) Головдежслужбою України

в) керівником органу, який є вищим за той, в якому проводиться конкурс

4. Чи супроводжується делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям передачею фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення:

а) ні

б) так

в) так, у випадках, передбачених законодавством

5. Кому підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації:

а) органам місцевого самоврядування

б) відповідним радам у частині делегованих ними повноважень

в) органам самоорганізації громадян
Варіант № 8
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку

^ 2. Практика діяльності місцевих держадміністрацій (у певному напрямку).

3. Ким затверджуються типові регламенти місцевих державних адміністрацій

а) Адміністрацією Президента України

б) Кабінетом Міністрів України

в) вищестоящим органом виконавчої влади

4. Ранги державних службовців присвоюються особам, які приймаються на посади з випробувальним терміном:

а) при прийнятті на державну службу

б) після проходження державним службовцем випробувального терміну

в) після закінчення курсів з перепідготовки державних службовців

5. Голови обласних (районних) державних адміністрацій на засіданнях обласних (районних) рад:

а) мають право ухвального голосу

б) мають право дорадчого голосу

в) не мають ні ухвального, ні дорадчого голосу
Варіант № 9
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі містобудування, житлово-комунального господарства.

^ 2. Функції та структура місцевих державних адміністрацій в сучасній Україні (на прикладі ... державної адміністрації).

3. Ким утворюється апарат місцевої державної адміністрації:

а) вищестоящими органами виконавчої влади

б) головою відповідної ради

в) головою місцевої державної адміністрації (в межах виділених бюджетних коштів)

4. Голови місцевих державних адміністрацій звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень:

а) щомісячно

б) щорічно

в) щоквартально

5. У разі сумніву щодо відповідності чинному законодавству одержаного доручення державний службовець зобов’язаний насамперед невідкладно, в письмовій формі доповісти про це:

а) посадовій особі, яка дала це доручення

б) вищій посадовій особі, ніж та, що дала доручення

в) судовій інстанції
Варіант № 10
1. викласти повноваження місцевої державної адміністрації в галузі управління майном, приватизації та підприємництва

^ 2. Практика діяльності місцевих держадміністрацій (у певному напрямку).

3. Ким призначається на посаду керівник апарату місцевих державних адміністрацій:

а) головою місцевої державної адміністрації вищого рівня

б) головою відповідної ради

в) головою місцевої державної адміністрації

4. У якому випадку Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації:

а) якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловила половина складу відповідної ради

б) якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили одна третина від складу відповідної ради

в) якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconТи І науки україни національний університет кораблебудування ім адмірала...
Кельїна С. Ю., Лічко О.І., Невинский О. Г., Яновська О. М. Методичний посібник з хімії для студентів заочного відділення – Миколаїв:...
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма «Математика для економістів: теорія ймовірностей І математична статистика» для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Сімейне право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з основ кримінального процесу для студентів за напрямом підготовки 020302 Історія, спеціальністю Правознавство
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»...
Робоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка