Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/11
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Сумська філія ХНУВС
Кафедра юридичних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

____________________________

(дата, місяць, рік)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни Міжнародне право

Галузь знань 0304 «Право»


Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

м. Суми
2012
Передмова
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» на 78 арк.
СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Сумської філії Харківського національного

університету внутрішніх справ

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)
ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

юридичних дисциплін

Сумської філії

Харківського національного

університету внутрішніх справ
________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)
Рецензенти:

Ткаченко А.О. - завідувач кафедри державно-правових дисциплін УАБС,

кандидат юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент;

Коломієць Ю.М. – доцент кафедри фундаментальних юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Розробник: к.ю.н. Гробова В.П. – Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012.


© Гробова В.П., 2012.

© Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  1. ^

    Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 2

Загальна кількість годин – 72

Кількість модулів – 2

Змістових модулів – 3

0304 «Право»;

(шифр галузі) (назва галузі знань)

6.030401 «Правознавство»

(код напряму (назва напряму підготовки

або спеціальності) або спеціальності)

бакалавр

________________________________________

(назва ОКР)

Цикл підготовки: природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін

(назва циклу)

Навчальний курс 3

(номер)

Семестр VІІІ

(номер)

Види контролю:

Підсумковий модульний контроль: екзамен.


Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції – 18;

(години)

Семінарські заняття –

(години)

Практичні заняття – 12;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – 42;

(години)
Індивідуальні завдання:

Курсова робота –

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) – 2 контр/1 реф

(кількість; № семестру)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання)

Семестр VІІІ

(номер)

Лекції – 6

(години)

Семінарські заняття –;

(години)

Практичні заняття – 4;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – 62;

(години)
Індивідуальні завдання:

Курсова робота – (кількість; № семестру)

Реферати 1 Контр р

(кількість; № семестру


  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліниКурс «Міжнародне право» базується на вивченні особливостей, основних понять, категорій, інститутів, галузей міжнародного права. Передбачається отримання навичок роботи з міжнародними договорами, справами Міжнародного Суду ООН, Європейського суду з прав людини, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя.

Мета навчальної дисципліни «Міжнародне право» - ознайомлення студентів з основами теорії та практики міжнародного права, допомогти студентам зрозуміти особливості міжнародно-правових відносин, розкрити загальні положення галузей сучасного міжнародного права та основні напрями розвитку.

Основними завданнями курсу є: формування у студентів самостійного мислення, навичок аналізу проблем міжнародного права; формування понятійного апарату, що використовується в межах даної навчальної дисципліни; поглиблення знань практичного характеру; розвиток загальної правової культури студента; засвоєння положень міжнародно-правових документів і чинного законодавства України щодо участі нашої держави на міжнародній арені

Провідним завданням є розвиток абстрактного, юридичного мислення на основі поняттєво-категоріального апарату; набуття вмінь та навичок роботи зі спеціальною літературою та нормативно - правовими актами; застосовування загальнотеоретичних знань для розв’язання конкретних пізнавальних та практичних завдань; уміння логічно та правильно висловлювати свої думки під час публічних виступів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- знати: еволюцію, сучасний стан, основні риси та закономірності розвитку міжнародного права; предмет правового регулювання міжнародного права; об’єкти дисципліни, методологію, концептуальні підходи, понятійний апарат, джерела, принципи; сутність міжнародного права через його системні елементи; співвідношення міжнародного публічного й міжнародного приватного права; взаємозв’язок міжнародного й внутрішньодержавного права на прикладі України, роль міжнародного права в регулюванні національних відносин; місце та роль міжнародних організацій в міжнародній системі, механізм їх функціонування, юридичну силу прийнятих актів; роль України – суб’єкта міжнародного права; право міжнародних договорів; право зовнішніх зносин; мирні засоби вирішення міжнародних суперечок; міжнародне гуманітарне право; міжнародне морське, повітнярне, космічне, екологічне, економічне та інші галузі міжнародного права.

- вміти: аналізувати відносини, що регулюються нормами міжнародного права, в тому числі, міжнародні міждержавні відносини і міжнародні відносини недержавного характеру; характеризувати компоненти міжнародної системи; аналізувати, тлумачити та давати оцінку міжнародно-правовим документам; керуючись текстами міжнародних угод, аналізувати чинне законодавство України на предмет відповідності міжнародним зобов’язанням України; розглядати міжнародно-правові та внутрішньодержавні проблеми через призму захисту прав людини; вільно орієнтуватися у складних та суперечливих зовнішніх процесах; давати морально-правову оцінку діям України та інших держав на міжнародній арені; формувати й аргументовано відстоювати власну позицію стосовно проблем міжнародного права.


  1. Програма навчальної дисципліни^ МОДУЛЬ № 1

Змістовий модуль № 1: Міжнародне право як особлива система права
ТЕМА № 1. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК ОСОБЛИВА СИСТЕМА ПРАВА
Загальне поняття та характеристика міжнародного права. Міжнародне право як об’єктивна необхідність та реальність міжнародних відносин.

Виникнення та розвиток міжнародного права. Виникнення міжнародного права та періодизація його історії. Співвідношення історії міжнародного права, її періодизації зі всесвітньою історією, історією міжнародних відносин, загальною історією держави та права. Дискусійність проблеми.

Міжнародне право Давнього світу (рабовласницький період). Особливості зародження міжнародного права. Регіоналізм міжнародного життя і міжнародного права. Формування принципів та інститутів раннього міжнародного права (посольське право, право війни, інститут визнання). Міжнародно-правові погляди давніх мислителів.

Міжнародне право середніх віків. Занепад та відродження міжнародного права. Роль церкви у розвитку міжнародних відносин і міжнародного права. Розвиток посольського, договірного, морського, військового права, примирливих процедур.

Вплив Київської Русі на розвиток міжнародного права. Погляди середньовічних мислителів та юристів на міжнародне право. Ідеї про справедливі війни та вічний мир.

Міжнародне право Нового часу. Зміна характеру міжнародних відносин. Вплив на розвиток міжнародного права національних держав, розвиток мореплавства, торгівлі, великих географічних відкриттів, колонізації нових земель, війн та виникнення «Європейського концерту». Роль Вестфальського конгресу (1648), Віденського конгресу (1815), Паризького конгресу (1856), Берлінського конгресу (1878), Берлінської конференції (1884-1885), Першої (1899) та Другої (1907) Гаазьких конференцій. Боротьба двох тенденцій розвитку міжнародних відносин і міжнародного права. Виникнення перших міжнародних організацій – адміністративних союзів.

Виникнення та розвиток науки міжнародного права. Напрямки науки міжнародного права: канонічний, богословський, глосаторів, постглосаторів, легістів, світський. Гуго Грацій, його попередники та послідовники (Хома Аквінський, Данте Аліґ’єрі, Дж. Віклеф, Ніколо Макіавеллі, Христина Пізанська, Юрій Падебрад, Павло Володкевич, Франциско де Віторіа, Альберіко Джентілі та ін.)

Міжнародне право першої половини ХХ століття. Формування основ сучасного універсального міжнародного права. Перша світова війна. Ліга Націй. Паризький Договір 1928 року (Пакт «Бріана-Келлога»). Загострення протиріч між системами держав. Друга світова війна та міжнародне право. Міжнародні конференції у період Другої світової війни. Заснування Організації Об’єднаних Націй; міжнародні кримінальні трибунали.

Міжнародне право у другій половині ХХ століття. Формування сучасного універсального міжнародного права. Розширення нормативно-правової бази та організаційно-правового механізму регулювання міжнародних відносин. Ріст кількості та підвищення ролі міжнародних договорів та організацій. Формування ООН як всесвітньої організації безпеки та співпраці. Розпад колоніальних систем та виникнення нових держав як суб’єктів міжнародного права. «Холодна війна» та міжнародне право. Виникнення глобальних проблем сучасності та міжнародне право.

Розпад СРСР. Соціалістичної системи, соціалістичного міжнародного права.

Міжнародне право початку ХХІ століття. Зміна характеру міжнародних відносин. Інтернаціоналізація, глобалізація, демократизація та інституціоналізація міжнародних відносин та міжнародного права.

Функції міжнародного права. Поняття та види. Співвідношення функцій міжнародного права з загальними функціями права.

Система міжнародного права. Структура системи міжнародного права: цілі, норми, принципи, інститути, галузі міжнародного права.

Норми міжнародного права. Поняття, ознаки, класифікація норм. Структура норм та її особливості. Класифікація норм за сферою дії, залежно від форми вираження приписів, за формою існування, юридичною чинністю, функціями у системі тощо.

Поняття та види джерел міжнародного права. Дискусійність питання про класифікацію джерел права. Значення ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН. Види джерел: основні та допоміжні. Міжнародні конвенції, міжнародні звичаї, загальні принципи права, судові рішення і доктрини.

Поняття та система основних принципів міжнародного права. Місце та роль основних принципів у системі міжнародного права. Основні принципи та основні права й обов’язки держав. Роль Статуту ООН, Декларації про принципи міжнародного права (1970), Заключного акту НБСЄ (1975), Паризької хартії для нової Європи (1990), інших універсальних та регіональних міжнародних актів для конкретизації основних принципів. Зміст статті 18 Конституції України.

Класифікація основних принципів: за часом виникнення (достатутні, статутні), характером об’єкта захисту (які захищають цінності цивілізації, які забезпечують ненасильницький, без’ядерний, безпечний мир та мирну співпрацю держав), за місцем у системі принципів (функціональні та особливі), які захищають суверенітет держави.

Сутність основних принципів міжнародного права. Принцип суверенної рівності держав. Принцип невтручання у внутрішні справи. Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй. Принцип незастосування сили або загрози силою. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. Принцип непорушності державних кордонів. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип поваги прав людини й основних свобод. Принцип співробітництва держав. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань.

Роль Міжнародного Суду, Генеральної Асамблеї та інших головних органів ООН у створенні норм міжнародного права. Проблема прецедентів у міжнародному праві. Питання про міжнародне «тверде» (hard law) та «м’яке» (soft law) право.

Значення національного законодавства та доктрин міжнародного права.

Міжнародна правотворчість: поняття та особливості. Теорія «узгодження волі» держав. Теорія «загальної волі». Правотворчий процес: зміст, засоби та стадії. Міжнародний організаційно-правовий механізм правотворчості: поняття, принципи, органи, конференції та інші види переговорів як організаційні форми правотворчого процесу. Способи та форми закріплення та фіксації норм міжнародного права.

Прогалини у міжнародному праві: поняття, походження, сутність, шляхи їх вирішення.

Кодифікація та інкорпорація норм міжнародного права. Поняття, завдання та особливості кодифікації міжнародного права. Міжнародний організаційно-кодифікований механізм. Комісія міжнародного права ООН. Засоби та результати кодифікації. Кодифікаційні акти та умови їх юридичної сили. Інкорпорація: особливості, види, форми та значення.

Сфера дії сучасного міжнародного права. Міжнародні (міждержавні) відносини як сфера дії міжнародного права. Загальні риси сучасних міжнародних відносин та їх вплив на розвиток міжнародного права.

Міжнародне право як особлива система права, її відмінність від внутрішньодержавних правових систем. Загальне між міжнародним правом та внутрішньодержавним правом. Концепції співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Суть дуалістичного та моністичних концепцій. Зміст розділу Х «Міжнародні відносини» Декларації про державний суверенітет України. Поняття та засоби імплементації.

Предмет науки міжнародного права. Методологія науки міжнародного права. Різноманітність методів дослідження та пізнання. Принципи історизму, об’єктивності та науковості. Місце та роль науки у формуванні та функціонуванні міжнародного права.

Структура та завдання курсу «Міжнародне право», його місце в системі юридичної освіти. Мета та завдання курсу. Співвідношення курсу міжнародного права з теорією держави та права, з конституційним правом, з іншими юридичними дисциплінами. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Викладання курсу «Міжнародне право», його навчально-методичне забезпечення. Об’єм та види навчальних занять. Характеристика стану забезпечення навчальною, науковою, довідковою та методичною літературою та рекомендації по використанню.
Змістовий модуль № 2: Правосуб’єктність у міжнародному праві
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка