Юридичний факультет
Скачати 402.42 Kb.
НазваЮридичний факультет
Сторінка1/4
Дата конвертації03.10.2013
Розмір402.42 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «ЦИВІЛЬНЕ і ТРУДОВЕ ПРАВО»

О. В. С Т О В П Е Ц ЬМіжнародне приватне право
Методичні вказівки

ТА контрольнІ ЗАВДАННЯ
Спеціальність 7.03040101 «Право»
О д е с а – 2013
УДК 341.9(075.8)

ББК 67.412(4Укр)я73


Методичні вказівки та контрольні завдання розробив кандидат філософських наук Стовпець Олександр Васильович – викладач кафедри цивільного і трудового права Одеського національного морського університету – відповідно до програми з дисципліни «Міжнародне приватне право» для спеціальності 7.03040101 «Право».
Рецензент: доктор юридичних наук, академік УАН, професор Іванов В. М.

Схвалено Вченою радою Юридичного факультету ОНМУ 26.04.2011 р. (протокол № 8).

АНОТАЦІЯ
Для складання іспиту (модуля) з дисципліни студентам необхідно під час аудиторних занять та самостійної підготовки засвоїти навчальний матеріал, означений у наведених нижче темах.

Для засвоєння навчального матеріалу необхідно опрацювати матеріали лекцій та рекомендовану нормативну й наукову літературу, в якій можна знайти відповіді абсолютно на всі запитання при підготовці до практичних занять, написанні рефератів (студентами денної форми навчання) або самостійних контрольних робіт (студентами-заочниками), та при виконанні іспитових/модульних тестових завдань.

Академічний курс «Міжнародне приватне право» передбачає засвоєння студентами основних положень: щодо поняття, предмету, методів регулювання, системи та джерел міжнародного приватного права, про особливості статусу суб'єктів міжнародного приватного права, а також питань про застосування колізійних норм та іноземного права, про речові права, договірні й деліктні зобов'язання з іноземним елементом, про правове регулю­вання шлюбно-сімейних відносин, трудових відносин, спадкування у міжнародному приватному праві, про міжнародний цивільний процес та міжнародний комерційний арбітраж.

Систему викладу лекцій з дисципліни побудовано відповідно. До кожної з тем вміщено питання лекційного курсу, перелік рекомендованої для вивчення наукової літератури та нормативних актів, а також завдання для самостійної роботи та самоконтролю. Контрольні запитання надають можливість перевірити достатність теоретичних знань з міжнародного приватного права. Практичні завдання, сформульо­вані у вигляді певних життєвих ситуацій, що потребують правового врегулювання, надають можливість здобути навики практичного за­стосування правових норм та перевірити свої теоретичні знання в практичній площині.
© Стовпець О. В. Міжнародне приватне право: Методичні вказівки та контрольні завдання. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 31 с.

1. зміст навчальної дисципліни

Тема 1
^ ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА


 1. Поняття та предмет міжнародного приватного права.

 2. Методи міжнародного приватного права: загальна харак­теристика.

 3. Система міжнародного приватного права.

 4. Співвідношення міжнародного приватного права з суміж­ними галузями права та його місце у правовій системі України.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Чубарев В. Я. Міжнародне приватне право: Навчальний посіб­ник / В. Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

 2. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Підручник / Г. С. Фединяк, Л.С.Фединяк. – 4-те вид. (перероб. і доп.) – К.: Атіка, 2009. – 500 с.

 3. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / [Бігун В. А., Білоусов Є.М., Гайворонський В. М. та ін.] / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. – К.: Юрінком, 2007. – 366 с.

 4. Богуславский М. М. Международное частное право: Учеб­ник / М.М. Богуславский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 604 с.

 5. Международное частное право: Учебник / [Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.] / Отв. ред. Г. К. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – 688 с.

 6. Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар до Зако­ну – [Довгерт А. С., Кисіль В. І., Серьогін О. Ю., Калакура А. Я. та ін.] / За ред. Довгерта А. С. – К., 2008. – 352 с.

 7. Мережко О. Поняття та сутність сучасного міжнародного права // Юридичний журнал. – № 7. – 2008 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jnstinian.com.ua/

 8. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // ВВР України № 32. – 2005. – Ст. 422 (в редакції від 16.06.2011).^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА САМОКОНТРОЛЮКонтрольні запитання


 1. Які суспільні відносини складають предмет міжнародного при­ватного права?

 2. В чому проявляється «іноземний елемент» у правовідносинах, що охоплюються міжнародним приватним правом?

 3. Чи можуть держави виступати учасниками правовідносин у між­народному приватному праві?

 4. Вкажіть загальні та спеціальні методи правового регулювання в міжнародному приватному праві.

 5. Вкажіть складові елементи системи міжнародного приватного права.Практичні завдання
1. Уряд України звернувся до Європейського Союзу щодо отримання допомоги для здійсненні демаркації кордону з Росією та Білоруссю. Обґрунтуйте, чи належать дані правовідносини до сфери міжнародного приватного права?

2. Під час міжнародної зустрічі глав урядів європейських держав прем'єр-міністри України та Румунії склали спільний протокол про співпрацю в сфері охорони гірських річок. Чи охоплюються такі від­носини міжнародним приватним правом?

Тема 2
^ ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
 1. Поняття та види джерел міжнародного приватного права.

 2. Характеристика окремих видів джерел міжнародного приватного права:

  1. 2.1. Національне (внутрішнє) законодавство.

  2. 2.2. Міжнародні договори.

  3. 2.3. Міжнародні звичаї.

  4. 2.4. Судова та арбітражна практика.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Чубарев В. Я. Міжнародне приватне право: Навчальний посіб­ник / В.Л.Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

 2. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Підручник / Г. С. Фединяк, Л.С.Фединяк. – 4-те вид. (перероб. і доп.) – К.: Атіка, 2009. – 500 с.

 3. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / [Бігун В. А., Білоусов Є.М., Гайворонський В. М. та ін.] / За ред. В. М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 366 с.

 4. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифіка­ції / В. І. Кисіль. – К.: Україна, 2000. – 400 с.

 5. Международное частное право: Учебник / [Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.] / Отв. ред. Г. К. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – 688 с.

 6. Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар до Зако­ну – [Довгерт А. С., Кисіль В. І., Серьогін О. Ю., Калакура А. Я. та ін.] / За ред. Довгерта А. С. – К., 2008. – 352 с.

 7. Щокіна О. О. Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права: Автореф. дис. на здоб. наук. сту­пеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.03 – цив. право і цив. процес; сімейн. право; міжнар. приват. право / Щокіна Олена Олександрів­на. – X., 2006. – 20 с.

 8. Мережко О. Теорія джерел міжнародного права // Юридичний журнал. – № 1. – 2009 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jnstinian.com.ua/

 9. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // ВВР України № 32. – 2005. – Ст. 422 (в редакції від 16.06.2011).
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА САМОКОНТРОЛЮКонтрольні питання


 1. Вкажіть, які існують джерела міжнародного приватного права?

 2. Вкажіть приклади кодифікації звичаїв у міжнародному приват­ному праві.

 3. Вкажіть, які основні акти законодавства України регулюють між­народні приватно-правові відносини з іноземним елементом?

 4. Вкажіть основні види міжнародних договорів як джерел між­народного приватного права.

 5. Чи може правова доктрина виступати джерелом правового регу­лювання в міжнародному приватному праві?Практичні завдання
1. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо недопусти­мості дискримінації іноземних працівників. Обґрунтуйте, чи належить даний акт до джерел міжнародного приватного права?

2. Відповідно до Указу Президента України від 04.10.1994 року № 567/94, при укладанні суб'єктами підприємницької діяльності Укра­їни всіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономіч­них договорів (контрактів), предметом яких є товари, застосовуються «Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів» («Правила ІНКОТЕРМС»). Вкажіть, яке місце займають вказані правила у системі джерел міжнародного приватного права?

Тема 3
^ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН

У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
 1. Методи правового регулювання у міжнародному приват­ному праві: загальна характеристика.

 2. Колізійно-правовий метод регулювання.

 3. Структура та види колізійних норм.

 4. Типи колізійних прив'язок (формул прикріплення).

 5. Матеріально-правовий (прямий) метод правового регу­лювання.

 6. Уніфікація і гармонізація норм міжнародного приватного права.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В. Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

2. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Підручник / Г. С. Фединяк. – 4-те вид. (перероб. і доп.). – К.: Атіка, 2009. – 500 с.

3. Кудашкин В. В. Актуальные вопросы международного частного права / В. В. Кудашкин. – М., 2004. – 160 с.

4. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації / В. І. Кисіль. – К.: Україна, 2000. – 400 с.

5. Международное частное право: Учебник / [Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.] // Отв. ред. Г. К. Дмитрие­ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 688 с.

6. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 року.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні питання


 1. Вкажіть, які методи правового регулювання застосовуються в міжнародному приватному праві?

 2. В чому полягає зміст матеріально-правового регулювання в між­народному приватному праві?

 3. Назвіть основні недоліки колізійного регулювання, яке за­стосовується у міжнародному приватному праві?

 4. Вкажіть складові елементи колізійно-правової норми.

 5. В чому полягає зміст принципу «автономія волі» у міжнародному приватному праві?Практичні завдання
1. Рядом держав було прийнято багатосторонній міжнародний до­говір про правову допомогу, який містив виключно колізійні норми з питань речового, зобов'язального та сімейного права. Обґрунтуйте, застосування якого спеціального методу правового регулювання мало місце в даному випадку?

2. Згідно із ст. 568 ЦК УРСР (1963 p.), форма зовнішньоторговель­них угод, які укладаються радянськими організаціями, і порядок їх підписання, незалежно від місця укладення цих угод, визначались законодавством СРСР. Вкажіть, застосування якого виду колізійних прив'язок мало місце в даному випадку, і в чому полягає їх особливість?


Тема 4
^ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ

ТА МАТЕРІАЛЬНИХ НОРМ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА
1. Загальні положення щодо правового регулювання від­носин за участю

іноземного елементу.

2. Застосування колізійних норм.

3. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.

4. Обхід закону у міжнародному приватному праві.

5. Застосування норм іноземного права.

6. Застереження про публічний порядок та застосування імперативних

норм законодавства.

7. Взаємність і правові режими у міжнародному приватному праві.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В. Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

 2. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – 4-те вид. (перероб. і доп.) – К.: Атіка, 2009. – 500 с.

 3. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / [Бігун В. А., Білоусов Є. М., Гайворонський В. М. та ін.] / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 366 с.

 4. Международное частное право: Учебник / [Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.] / Отв. ред. Г. К. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – 688 с.

 5. Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар до Зако­ну – [Довгерт А. С., Кисіль В. І., Серьогін О. Ю., Калакура А. Я. та ін.] / За ред. Довгерта А. С. – К., 2008. – 352 с.

 6. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (м. Мінськ, 1993 p.).

 7. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законо­давства (1968 p.).

 8. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // ВВР України № 32. – 2005. – Ст. 422 (в редакції від 16.06.2011).^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні питання


 1. Розкрийте поняття та види «правової кваліфікації» в міжнарод­ному приватному праві.

 2. Яким чином визначається право, що підлягає застосуванню до врегулювання приватно-правових відносин з іноземним елементом?

 3. Вкажіть основні підходи щодо тлумачення та застосування норм іноземного права.

 4. Вкажіть, в який спосіб правозастосовний орган може отримувати інформацію про іноземне право?

 5. Розкрийте поняття та види «відсилання» в міжнародному при­ватному праві.Практичні завдання
1. Під час розгляду спору за участю іноземного суб'єкта суд вста­новив, що застосуванню підлягає право тієї іноземної держави, до якої цей суб'єкт належить. Оскільки суд не володів знаннями про відповідне іноземне право, виникло питання, чи вправі він брати до уваги пояс­нення торгового представника відповідного іноземного посольства та правовий висновок іноземної торгово-промислової палати. Вирішіть дане питання.

2. Громадянин іноземної держави постійно проживав та навчався в Україні. Після звернення ним до органів РАГС щодо реєстрації шлюбу з громадянкою України, виникло питання, законодавством якої держави повинні регулюватись питання щодо його шлюбного віку, оскільки положення Закону України «Про міжнародне приватне право» з цього питання відсилали до законодавства держави громадянства, а законо­давство відповідної іноземної держави – до законодавства держави місця постійного проживання. Вирішіть дане питання.

  1   2   3   4

Схожі:

Юридичний факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Юридичний факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави І права Укладачі
Вступ
Юридичний факультет iconЮридичний факультет
Бірюков В.І. доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук
Юридичний факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінального процесу України”
Юридичний факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Юридичний факультет iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Лектори: д ю н., проф. Кохановська О. В., к ю н., доц. Кодинець А. О., к ю н., ас. Кривошеїна І. В
Юридичний факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Юридичний факультет iconКиївський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Юридичний факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Програма спецкурсу „Конкурентне право” для студентів IV курсу юридичного факультету
Юридичний факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач: к ю. н., ас. Куйбіда Р. О
Викладачі: к ю н, доц. Гринюк В. О., к ю н., ас. Куйбіда Р. О., к ю н., ас. Крижанівський В. В., к ю н., ас. Мельник І. С., ас. Снідевич...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка