Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство»
Скачати 434.25 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство»
Сторінка1/4
Дата конвертації25.09.2013
Розмір434.25 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО – ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО, ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО

ПРАВА


Затверджую

декан економіко – правового факультету

_______________________ Л.М.Ніколенко

«___» _____________ 2012 р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ

^ КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів спеціальності

6.030402 «ПРАВОЗНАВСТВО»

денної та заочної форми навчання


Затверджено на засіданні

вченої ради ЕПФ МДУ

Протокол № __ від ________ р.


Маріуполь - 2012

Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 6.030402 «Правознавство» денної та заочної форми навчання. – Маріуполь: МДУ, 2012. – с.


Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 6.030402 «Правознавство» складено на підставі державного стандарту України № 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення» відповідних методичних рекомендацій Маріупольського державного університету.

Наведені основні вимоги щодо написання курсових робіт студентами усіх форм навчання. Особлива увага присвячена вибору теми дослідження, роботі з джерелами та літературою, побудові, структурі та оформленню роботи, підготовки до захисту курсової роботи. У додатках подано довідкові матеріали. Вимоги подаються виходячи з існуючих на момент виходу рекомендацій вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту для оформлення курсових робіт.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, основні етапи виконання курсової роботи, правила оформлення та захисту курсової роботи, додатки.

Укладачі: д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

М.О. Баймуратов

к.ю.н., доцент, професор кафедри господарського,

цивільного та трудового права

Л.М. Ніколенко

Рецензенти:

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПН України М.В. Буроменський,

д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України М.М.

Гуренко-Вайцман,

д.г.н., к.ю.н., професор Б.В. Кіндюк


© Маріуполь, МДУ
ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.....................................................................4

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ....................................6

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ РЕЄСТРАЦІЯ....................................7

ПОШУК ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОБОТА З НЕЮ.................8

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ ( КУРСОВОЇ) РОБОТИ....................10

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ....................................................................27

ДОДАТКИ.......................................................................................................................29
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до концептуальних положень реформування вищої освіти в Україні та необхідності переходу до європейської моделі вищої освіти, сформульованих у нормативних документах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, висунуто нові вимоги до підготовки та оформлення курсової роботи.

Курсова робота – це самостійна науково-дослідна робота, що має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми. Вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема — бути актуальною. Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора навичок наукової праці в обраній галузі професійної діяльності. Курсова робота повинна адекватно відображати як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання в кожному конкретному випадку.

Зміст курсової роботи характеризують оригінальність, унікальність і неповторність наведених даних. Основою змісту є принципово новий матеріал, що включає опис нових факторів, явищ і закономірностей, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті. У курсовій роботі в найбільш систематизованому і послідовному вигляді фіксуються як вихідні передумови наукового дослідження, так і весь його перебіг і отримані внаслідок цього результати. В роботі потрібно не тільки висвітлити наукові факти, а провести їх всебічний аналіз. Зміст роботи також характеризується наявністю в ній дискусійного і полемічного матеріалу. Специфічним є не тільки зміст роботи, а й форма його викладу, із високим ступенем наукового абстрагування, аргументованістю суджень і точністю даних.

У положенні про освітньо-кваліфікаційний рівень, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65, визначено, що: бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі.

Написання курсових робіт є обов’язковими етапами підготовки Для студентів ОКР «Бакалавр» та «Магістр». Курсова робота має бути концентрованим вираженням здобутих студентом у процесі навчання знань, умінь та навичок і повинна довести опанування слухачем теорії та практики.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161 „Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Отже, основними завданнями курсової роботи є:

- використання вмінь і навичок формулювання, опису і розв’язання проблем теорії та практики юриспруденції;

- вироблення системного підходу до розгляду проблем, виявлення закономірностей і тенденцій у розвитку держави та права, застосування та розвиток умінь наукового дослідження, категоріального й теоретичного відображення подій, що відбуваються в державі;

- використання вмінь роботи з літературою, збір і перероблення інформації з проблеми, аналізу різноманітної емпіричної інформації, її статистичної і комп’ютерної обробки;

- вироблення вмінь обґрунтовувати напрями практичного вдосконалення юридичної практики, використання досвіду України та інших держав;

- презентація вмінь роботи над текстом, його редагування, літературної обробки, дотримання норм оформлення текстів відповідно до існуючих стандартів.

Із зазначених завдань випливає, що курсова робота характеризується всіма ознаками наукової праці. Науковий аспект курсової роботи визначає її зміст, відрізняє курсову роботу від звичайних рефератів, в яких також викладаються (з посиланнями на авторів) думки інших науковців. На відміну від них, курсова робота повинна обґрунтовувати нові чи відносно нові ідеї, в ній має бути поглиблений аналіз причинно-наслідкових зв’язків різних фактів державно-правової дійсності, повинні бути запропоновані оригінальні способи розв’язання проблемних ситуацій.

Найбільш важливими загальними вимогами щодо виконання курсових робіт є такі:

– тема курсової розкривається на основі широкого вивчення загальної навчальної та спеціальної наукової літератури з даної проблематики;

– у курсовій містяться елементи творчості, теоретичні висновки висвітлюються у взаємозв’язку з існуючою правозастосовчою практикою, державно-правові явища і процеси розглядаються в динаміці та розвитку;

– курсова робота має чітко визначене оформлення, якого обов’язково слід дотримуватись;

 • текст викладається згідно з планом і виконується самостійно;

 • забороняються дослівні запозичення з літературних джерел, наявні окрім використання коротких цитат мають бути з обов’язковими посиланнями на джерело;

– наукова література може бути довільної давності, але рекомендується використовувати більш сучасну, а з давніх джерел використовувати бажано в основному класичні наукові твори або справді необхідні для обґрунтування чи підтвердження якогось висновку.
^ ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Увесь перебіг наукового дослідження, який триває під час підготовки і написання курсової роботи, можна представити у вигляді такої логічної схеми:

• Вибір теми курсової роботи.

• Пошук джерельної бази дослідження і робота з нею.

• Оформлення результатів дослідження в письмовій формі.

• Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів.

• Захист курсової роботи.
^ При виконанні курсової роботи слід уникати таких типових помилок:

 • зміст роботи не відповідає плану курсової роботи або не розкриває тему повністю чи її частини;

 • безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

 • логічні помилки, невміння виокремити головне;

 • не самостійність, робота є компіляцією, плагіатом або виконана шляхом копіювання з електронних баз рефератів;

 • не зроблено аналізу чинних нормативних документів, спеціальної літератури з теми дослідження;

 • кількість використаних джерел є недостатньою для всебічного вивчення теми;

 • у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал, чи з порушенням нумерації тощо;

 • бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту;

 • обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, робота виконана неохайно, з помилками.^ ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ РЕЄСТРАЦІЯ
Своєчасний і обґрунтований вибір теми курсової роботи значною мірою підпорядкує собі весь процес засвоєння знань і набуття вмінь у процесі навчання. Від цього залежать і успішний захист роботи, й ефективність майбутньої діяльності. Як правило, тема роботи може бути пов’язана з попередньою чи майбутньою сферою діяльності студента.

Щорічно кафедри спеціальності правознавство оновлюють рекомендований перелік тематики курсових робіт, який відображає актуальні питання і проблеми державно-правового розвитку.

Допомагають у виборі теми ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями у спеціальній періодиці, а також бесіди і консультації з фахівцями­практиками, під час яких можна виявити важливі питання, ще мало вивчені в науці. Вибравши тему, студент повинен усвідомити, у чому полягають мета, конкретні завдання й аспект її розробки. Для цього треба визначити суть пропонованої ідеї, актуальність теми, її теоретичну новизну і практичну цінність. Це значно полегшить оцінку й остаточний вибір теми.

Студенти ОКР «Бакалавр» І курсу пишуть курсові роботи з теорії держави і права; ІІ курсу з конституційного права України; ІІІ курсу з адміністративного або цивільного права; ІV курсу – з господарського права; ОКР «Магістр» - з історії і методології міжнародного права.

Теми курсових робіт пропонуються правовими кафедрами щорічно до 1 жовтня навчального року. Студентові надається право вибрати з пропонованого переліку тему роботи, або запропонувати іншу тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Реєстрація теми курсової роботи робиться лаборантом правових кафедр з напряму підготовки (за місцем роботи наукового керівника) до 15 жовтня.

При нез'явленні студента на реєстрацію до 15 жовтня теми курсових робіт реєструються відповідною кафедрою самостійно.

Реєстрація одночасно двох і більше курсових робіт по однойменній темі на одному потоці не допускається.

При виборі теми необхідно враховувати наступне: особистий інтерес студента до розробки правової проблеми, доступність матеріалів практики для узагальнення, перспективність розробки теми, наявність теоретичної бази, схильність студента до ведення теоретичних або практичних розробок, намір студента продовжити розробку теми при підготовці курсової роботи.

План роботи слід погодити з науковим керівником до 15 листопада.

Термін подачі курсової роботи - це термін представлення науковому керівникові завершеної і оформленої курсової роботи для перевірки. Термін подачі встановлюється деканатом факультету відповідно до графіку навчання. За порушення терміну подачі курсової роботи на кафедру зниження оцінки здійснюється за наступними критеріями: один-три тижні – на 20 балів, чотири і більше тижнів – 40 балів. Винятки можливі тільки з поважних причин, ступень яких оцінює науковий керівник.

^ ПОШУК ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОБОТА З НЕЮ
Знайомство з опублікованою за темою роботи літературою починається з розробки ідеї. Така постановка справи дає змогу більш цілеспрямовано шукати літературні джерела з обраної теми і глибше осмислювати той матеріал, що міститься в роботах інших учених, тому що основні питання проблеми майже завжди закладені в існуючих дослідженнях.

Варто продумати порядок пошуку і скласти картотеку (чи список) літературних джерел за темою. Слід переглянути усі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою дослідження. Стан вивченості теми найдоцільніше почати з інформаційних видань, мета яких — надати оперативну інформацію про публікації, стисло передати їх зміст. Нині випуском інформаційних видань займаються інститути, центри і служби науково-технічної інформації (НТІ), що охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства.

При написанні курсових робіт обов’язковим є використання Конституції України, міжнародних договорів, законів України та інших нормативно-правових актів. Тому, збираючи матеріал, необхідно опрацювати всю нормативно-правову базу з теми курсової роботи. Необхідно також обов’язково опрацювати рішення та висновки Конституційного Суду України, що стосуються теми дослідження.

При дослідженні нормативних актів варто проаналізувати практику їх застосування та виявити можливі недоліки в цій сфері. Вивчаючи відповідний нормативно-правовий акт, слід обов’язково звернути увагу на джерело його офіційного опублікування. При опрацьовані нормативного матеріалу треба використовувати лише чинні нормативно-правові акти, з останніми змінами та доповненнями до них. Посилання на застарілий нормативний матеріал є суттєвим недоліком курсової роботи. Нечинні нормативно-правові акти можна використовувати тільки для порівняльного аналізу генезису досліджуваних явищ.

Вивчення літератури за обраною темою потрібно починати із основних робіт, щоб одержати загальне уявлення про основні питання, а потім уже вести пошук нового матеріалу. Вивчення наукової літератури — необхідна робота. З метою повного їх виявлення необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки бібліотеки вищого навчального закладу, а також провідних наукових бібліотек, бібліотечні посібники, прикнижні та пристатейні списки літератури, виноски і посилання в підручниках, монографіях, словниках та ін., покажчики змісту річних комплектів спеціальних періодичних видань, електронні каталоги бібліотек тощо. Рекомендовано опрацювати такі журнали, як „Право України”, „Держава і право” „Правова держава”, „Юридичний вісник”, „Митна справа”, „Вісник Академії правових наук України”, „Вісник Академії прокуратури України” та ін.

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з'ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб конкретніше і точніше визначити напрями та основні розділи свого дослідження.

Вивчення наукових публікацій бажано проводити поетапно: загальне ознайомлення з роботою в цілому відповідно до її змісту; швидкий перегляд усього змісту; читання в порядку послідовності розташування матеріалу; вибіркове читання певної частини роботи; виписка найважливіших матеріалів; включення фрагменту тексту до майбутньої курсової роботи.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconЗатверджую
...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 03040101 «Правознавство». 9 с
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу окр «бакалавр»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету / Укладач Куліш А. М. – Суми: Вид-во СумДУ,2011....
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових І дипломних робіт...
Ального плану підготовки студентів спеціальності «географія І біологія», «географія І екологія», «географія І основи економіки»,...
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста з напряму підготовки 0601 Право за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка