2. організація аудиторської фірми
Скачати 271.02 Kb.
Назва2. організація аудиторської фірми
Сторінка3/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір271.02 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3

Розглянуті етапи процесу аудиторської перевірки - передумова складання загального плану та робочої програ­ми аудиту. В МСА 300 "Планування" зазначено, що плану­вання повинно передбачати:

       знання бізнесу клієнта;

       розуміння системи бухгалтерського обліку;

       ризик і суттєвість;

       характер, час і обсяг процедур;

       координація, керівництво, нагляд та перевірка;

       інші аспекти.

Для виконання плану аудиту із врахуванням інформації, отриманої на попередніх етапах процесу аудиторської пере­вірки, аудитор у письмовій формі складає робочу програму. До неї входить перелік конкретних процедур, спрямованих на виявлення доказів про достовірність інформації у фінан­совій звітності підприємств. У програмі визначено аудитор­ські завдання для кожного напряму дослідження, і вона мо­же слугувати інструкцією для молодших аудиторів та ви­користовуватися як засіб контролю за своєчасністю і якістю виконаних ними робіт.

На стадії дослідження в умовах підтверджувального аудиту доцільно виділити такі етапи процесу:

       перевірка господарських операцій і облікових записів;

       коригування плану та робочої програми;

       перевірка (аналіз) фінансової звітності, збір аудитор­ських доказів.

Як засвідчують дані (див. табл. 5.1), для системно-орієн­тованого аудиту й аудиту, що ґрунтується на ризику, вико­ристано ті самі назви етапів (крім першого). Якщо в умовах підтверджувального аудиту для першого етапу стадії дослід­ження пропонується назва "перевірка господарських опе­рацій і облікових записів", то в умовах системно-орієнтова­ного й аудиту, основаного на ризику, - "вивчення господарських операцій і облікових записів" або "тестування контрольних моментів". Це має своє пояснення. Якщо за умов оцінки внутрішнього контролю й аудиторського ризи­ку виявлено, що рівень ризику низький, то, можливо, вар­то обмежитися тестуванням тільки контрольних моментів. Якщо ризик внутрішнього контролю високий, — доцільно здійснювати перевірку господарських операцій і облікових записів, тобто перевіряти первинні документи, облікові реє­стри детальніше.

Етап коригування плану та робочої програми передбаче­но МСА, де зазначено, що вони мають складатися й коригу­ватися (при необхідності) в період проведення аудиту. Кори­гування плану та внесення певних змін у робочу програму відбувається на стадії дослідження, тобто збору доказів, внаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин. Рішення про внесення змін у план і програму аудиту приймає керівник аудиторської фірми або групи аудиторів.

Завершальний етап процесу аудиту на стадії досліджен­ня доцільно назвати - "перевірка (аналіз) статей фінансо­вої звітності". У зарубіжній економічній літературі його часто називають "перевірка окремих елементів сальдо". Основне завдання цього етапу - отримати достатній обсяг аудиторських доказів для визначення того, наскільки об'єк­тивно відображено сальдо окремих рахунків у балансі та інших формах фінансової звітності. Характер і обсяг цієї роботи залежить від доказів виявлених на попередніх етапах.

Для виконання завдань на етапі перевірки (аналізу) фінансової звітності у практиці аудиту використовують аналітичні процедури та процедури перевірки окремих статей балансу. До аналітичних процедур належать:

       аналіз співвідношень різних фінансових (або фінансових і не фінансових) показників;

       порівняння фактичних даних із плановими або аналогічними даними за попередні роки;

       порівняння окремих показників з відповідними показниками аналогічних підприємств або середньо галузевими;

       визначення відхилень;

       факторний, або регресійний аналіз.

Якщо в процесі аналізу фінансової звітності аудитор ви­явить суттєві відхилення від передбачуваних, тоді варто вда­тися до додаткових процедур контролю. За допомогою про­цедур перевірки окремих статей балансу аудитори виявля­ють помилки у фінансовій звітності.

Якщо при перевірці з використанням аналітичних про­цедур акцентується увага на загальній оцінці господарських операцій і сальдо Головної книги, то при перевірці окремих елементів статей балансу вона зосереджується на кінцево­му сальдо Головної книги, яке переноситься у баланс суб'єк­та перевірки.

На завершальній стадії процесу аудиту доцільно виділи­ти три етапи: оцінка й аналіз результатів; складання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовників; написання висновку й оформлення та підписання акта ви­конаних робіт.

На етапі оцінки й аналізу результатів аудиторської пе­ревірки керівник фірми або керівник групи аудиторів оці­нює результати аудиту й аналізує достатність зібраних до­казів для підтвердження достовірності фінансової звітності.

Вагомість доказів визначає зміст аудиторського звіту й ви­сновку. На цьому етапі аудитор узгоджує спірні питання з керівництвом підприємства (організації), яке підлягало аудиту.

Керівник аудиторської групи звертає особливу увагу на робочі документи аудиторів. Суттєва перевірка цих доку­ментів дає змогу визначити якість виконання аудиту, до­тримання послідовності плану та програми перевірки.

На наступному етапі завершальної стадії аудитор скла­дає висновок, в якому подає сильні та слабкі напрями ді­яльності підприємства. Особливу увагу він зосереджує на пропозиціях, спрямованих на поліпшення бізнесу клієнта, організації системи обліку, вдосконалення системи внутріш­нього контролю. Залежно від потреб замовників, висновок зачитується на зборах засновників (акціонерів) або пере­дається керівництву підприємства. Форма і зміст аудитор­ського висновку розкривається у МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність".

Після складання висновку аудитор разом із замовником оформляє і підписує акт виконання робіт, що є завершаль­ним етапом процесу аудиту.

Розглянуті етапи характеризують процес аудиту фінан­сової звітності. Крім цього, аудиторські фірми виконують різноманітні послуги: аналіз фінансової звітності, віднов­лення обліку та складання звітності, консультації з економі-ко-правових питань, оподаткування тощо. Від характеру по­слуг залежать не тільки методика та процедури аудиту, але й етапи їх виконання.

Отже, види аудиторської діяльності суттєво впливають як на процес аудиту загалом, так і на етапи його виконання.

 
1   2   3

Схожі:

2. організація аудиторської фірми iconЛекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту
Система мк фірми спрямована на інф-я, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного...
2. організація аудиторської фірми iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
2. організація аудиторської фірми iconЛекція 4 Тема: Організація рекламної діяльності
Рушійною силою усього рекл бізнесу є рекламодаці. Рекламодавцями вважаються приватні особи, приватні та державні фірми й організації,...
2. організація аудиторської фірми iconАналіз інвестиційної діяльності підприємства
Відповідно І процес управління складається з управління: формуванням системи інвестицій І системи фінансових джерел фірми; розподілом...
2. організація аудиторської фірми icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
2. організація аудиторської фірми iconI «План І програма аудиторської перевірки»
Введення
2. організація аудиторської фірми icon9. Ринок досконалої конкуренції
Це ринок, на якому багато продавців, жоден з яких самостійно не впливає на ціну, за якою він поставляє продукцію на ринок. На ньому...
2. організація аудиторської фірми icon1. Визначення поняття “організація”. “
Визначення поняття “організація”.“Організація це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети...
2. організація аудиторської фірми iconПравові засади аудиторської діяльності в Україні
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом...
2. організація аудиторської фірми icon1. Аудит як форма контролю, його об’єкти І метод
Основними нормативними документами, що визначають головні засади аудиторської діяльності, є закон України “Про аудиторську діяльність”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка