2. організація аудиторської фірми
Скачати 271.02 Kb.
Назва2. організація аудиторської фірми
Сторінка2/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір271.02 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3

^ 2.3. Зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи

 

Достовірність фінансової звітності та виконання аудито­рами (аудиторськими фірмами) супутніх аудиту послуг (аналіз бухгалтерської звітності, прогнозування фінансово-господарської діяльності, постановка обліку, погодження процедури з приватизації майна, комерціалізації торгівлі, акціонування підприємств та консультації з економіко-правових питань) здійснюють за допомогою методичних при­йомів. Це важливі елементи процесу аудиту.

Зауважимо, що у вітчизняній і зарубіжній спеціальній економічній літературі змістові аудиторського процесу на­дається недостатня увага. Одні фахівці розглядають ауди­торський процес тільки з погляду його еволюційного розвит­ку і стадій. Інші - розкривають зміст аудиторського процесу, обмежившись лише його стадіями: організаційна, дослідна, узагальнення та реалізація результатів аудиту. Вони трак­тують зміст аудиторського процесу як сукупність організа­ційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних аудиторських процедур.

 

Такий підхід до розкриття змісту аудиторського проце­су неповний. Зміст будь-якого процесу характерний не лише стадіями (етапами) його виконання, а й складається з засо­бів, предметів праці та самої праці. Тому важливо правиль­но визначити засоби та предмети праці у процесі аудиту.

Засіб праці - це знаряддя (інструмент), за допомогою якого аудитор впливає на предмет праці. Стосовно процесу аудиту, засобом праці є методичні прийоми (економічний аналіз, статистичні розрахунки, економічно-математичні методи, інформаційне моделювання, експертизи, досліджен­ня первинних документів, інвентаризація, експертна оцін­ка, контрольні обміри, лабораторний аналіз, опитування).

Предмет праці - це те, на що спрямовані дії аудитора. Залежно від того, яку роботу він виконує (аудиторська фірма), - перевірка достовірності фінансової звітності, надання суб'єктам господарської діяльності різноманітних послуг, - змінюватиметься об'єкт аудиту. Отже, об'єкти аудиту виступають у ролі предметів праці в процесі ауди­торської перевірки.

Елементами процесу аудиту є методичні прийоми, дії аудитора, об'єкти аудиту.

Дія аудитора за допомогою певних методичних прийомів на об'єкт перевірки визначає аудиторські процедури, через які здійснюється аудиторський процес.

Для повнішого розкриття змісту аудиторського процесу потрібне глибоке розуміння зв'язку між його елементами. Процедура аудиту складається, з одного боку, з набору ме­тодичних прийомів, а з іншого - безпосередньої дії аудито­ра (рис. 1).

В аудиторську процедуру може входити один, два або більше методичних прийомів, які використовують у певній послідовності. Підбір процедур у процесі аудиту в кожному конкретному випадку визначає розроблена аудитором ме­тодика, відображена у програмі перевірки.

Аудиторський процес, безумовно, характеризується його стадіями та етапами. Це питання широко розглянуте у спеці­альній економічній літературі. Проте зауважимо, що серед вітчизняних і зарубіжних авторів немає єдиного підходу до визначення стадій (етапів) аудиторського процесу, хоча це питання важливе і теоретично, і практично. Потребує уточ­нення термінологія стадій (етапів). Одні автори, характери­зуючи процес аудиту, розглядають його стадії, інші - ета­пи, а деякі - одні й ті самі поняття водночас називають стадіями (етапами).

  

За словником іншомовних слів, стадія - це період, який визначає ступінь у розвитку будь-чого, фазу розвитку, а сло­во етап - окремий момент, стадія. Розглядаючи процес аудиту з точки зору періоду його виконання, тобто стадій, доцільно виділити такі: початкова; дослідна; завершальна.

Визначаючи етапи аудиту, варто виходити з окремого моменту його розвитку.

Кілька процедур утворюють технологічну фазу контро­лю, а фази - етап контрольного процесу.

Отже, сукупність певних процедур визначає не стадію, а етап процесу аудиту. Для прикладу візьмемо планування аудиту, яке одні автори називають у джерелах стадією, а інші - етапом.

Безумовно, планування аудиту з точки зору сукупності процедур буде етапом, а не стадією аудиторської перевірки.

Це пояснюється тим, що планування є радше певною ча­стиною, моментом аудиторського процесу, а не періодом його виконання. Аналогічно можна сказати про оцінку облі­кових систем і системи внутрішнього контролю, аудитор­ських доказів, перевірку фінансової звітності, аудиторські висновки тощо.

В економічній літературі спостерігаємо різний підхід віт­чизняних і зарубіжних економістів не тільки до термінів "стадія", "етап" процесу аудиту, а й до кількості виділених стадій (етапів) та їх назви. Щодо кількості стадій (етапів) аудиторського процесу, то вони складають кількість від трьох до десяти.

Стосовно назви окремих стадій (етапів) аудиторського про­цесу також нема однакових підходів. Аналіз назв окремих стадій і етапів у джерелах різних авторів виявляє такі особ­ливості:

       окремі назви стадій (етапів) аудиторського процесу мають поодинокий характер і не повторюються у джерелах інших авторів;

       здебільшого економісти виділяють стадії (етапи) пла­нування і складання аудиторського висновку та звіту;

       у працях вітчизняних авторів, на відміну від зарубіж­них, відсутні стадії (етапи) оцінки системи внутрішнього контролю, відповідні процедури аудиту, незалежні проце­дури тестування, безперервна діяльність та ін.

До окремих стадій (етапів) аудиторського процесу, що мають поодинокий характер, відносять: визначення типу, структури й особливостей управління підприємством, ви­значення, оцінку, перевірку важливих внутрішніх контроль­них структур.

Виділення зарубіжними авторами таких етапів аудиту, як оцінка системи обліку та внутрішнього контролю, відпо­відні процедури аудиту, незалежні тестування, пояснюєть­ся, насамперед, тим, що у розвинених країнах Заходу аудит більше орієнтується на оцінку системи внутрішнього кон­тролю та аудиторський ризик.

Наявність у зарубіжній економічній літературі визначен­ня аудиторського процесу як безперервної діяльності зумов­лено тим, що у країнах з розвиненою інфраструктурою рин­кових відносин аудит проводять до моменту складання ба­лансу впродовж року та після складання річної фінансової звітності.

Як засвідчує дослідження діяльності аудиторських фірм України, аудит практично здійснюють лише після складан­ня річної звітності впродовж короткого періоду часу. Отже, розвиток аудиторської діяльності безпосередньо впливає на визначення етапів аудиторського процесу.

В умовах підтверджувального аудиту етапи аудитор­ського процесу найбільше пов'язані з перевіркою первин­них документів, реєстрів бухгалтерського обліку, їх зустріч­ною звіркою з Головною книгою і балансом. Якщо аудит системно-орієнтований або ґрунтується на ризику, то зако­номірним є виділення таких окремих етапів його процесу: оцінка системи обліку та внутрішнього контролю; викори­стання процедур незалежного тестування тощо.

^ Отже, на визначення етапів аудиту впливають такі фак­тори:

       рівень розвитку аудиторської діяльності;

       види аудиторської діяльності.

Етапи процесу аудиторської перевірки значною мірою залежать від рівня аудиту та підходів до нього: підтверджувальний; системно-орієнтований; аудит, що ґрунтується на ризику. У підтверджувальному аудиті основна увага звер­тається на реєстри і документи. Системно-орієнтований під­хід до аудиту дає змогу спостерігати системи, які контро­люють операції. При аудиті, що ґрунтується на ризику, аудитор орієнтований на людей, які контролюють систему. Тому в умовах системно-орієнтованого аудиту варто виді­лити окремим етапом вивчення й оцінку системи обліку та внутрішнього контролю, а при аудиті, що ґрунтується на ризику, - оцінку аудиторського ризику, від величини яко­го залежить час, обсяг аудиторської перевірки та вартість послуг.

Логічна послідовність першочергових дій аудитора дає змогу виділити етапи аудиторського процесу, названі в табл. 1. Як засвідчують дані, першим етапом на початковій стадії є вибір суб'єкта аудиторської перевірки, ознайомлення з його бізнесом та станом обліку. Цей етап характерний для всіх організаційно-методичних підходів до аудиту. Вітчизняна практика показує, що вибір суб'єкта перевірки переважно здійснюють самі аудитори або аудиторські фірми через рек­ламу, оголошення в періодичних виданнях, радіо, теле­бачення. Зарубіжні аудиторські фірми для вибору фірм-клієнтів використовують листи-зобов'язання. Аудитори відправляють листи-зобов'язання на різні підприємства та в організації, де перераховують свої послуги, обов'язки аудитора і його відповідальність.

Після відповіді клієнта на лист-зобов'язання із запро­шенням для аудиту представник аудиторської фірми виїж­джає на місце перевірки.

На цьому етапі важливо ознайомитись із інформацією про бізнес клієнта, яка необхідна для правильного тлума­чення доказів, отриманих у процесі аудиту. Знання бізнесу клієнта вимагає від аудитора детального вивчення видів діяльності, галузевих особливостей організації й технології виробництв. Галузеві особливості окремих видів діяльності суб'єктів перевірки суттєво впливають на організацію обліку. Крім цього, аудитор повинен добре володіти норма­тивною базою, що регулює діяльність та систему обліку під­приємств різних галузей народного господарства.

^ Таблиця 1. Стадії та етапи процесу аудиторської пере­вірки фінансової звітності на різних рівнях його розвитку

^ Стадії та етапи процесу аудиторської перевірки в умовах

підтверджувального

аудиту

системно-

орієнтованого аудиту

аудиту, що ґрунтується

на ризику

1

2

3

^ 1. Початкова стадія

1.1. Вибір суб'єкта

аудиту, ознайомлення з його бізнесом тастаном обліку.

1.2. Ознайомлення зі статутом, установчими документами та

правовими зобов'язаннями

клієнта.

1.3. Визначення обсягу робіт, узгодження суми оплати та

складання угоди

1.4. Складання плану та робочої програмиаудиту

1.1. Вибір суб'єкта аудиту, ознайомлення з його бізнесом та станом обліку.

1.2. Ознайомлення зі статутом, установчими документами та правовими зобов'язаннямиклієнта.

1.3. Вивчення надійності системи обліку тавнутрішнього контролю.

1.4. Визначення обсягу робіт,

узгодження суми оплати та складання угоди.

1.5. Розробка плану та програми аудиту

1.1. Вибір суб'єкта аудиту, ознайомлення з його бізнесом і станом обліку

1.2. Ознайомлення зі статутом, установчимидокументами та правовими зобов'язаннямиклієнта

1.3. Вивчення надійності системи обліку та внутрішнього контролю

1.4.  Оцінка величини

аудиторського ризику та його елементів

 

^ 2. Стадія дослідження

2.1. Перевірка господарських

операцій і облікових записів

2.2. Коригування плану та робочої програми

2.3. Перевірка (аналіз) фінансової звітності

2.1.Вивчення господарських операцій, тестування контрольних моментів або перевірка облікових записів

2.2. Коригування плану та робочої програми

2.3. Перевірка (аналіз) фінансової звітності

2.1. Вивчення господарських

операцій, тестування контрольних моментівабо перевірка облікових записів

2.2. Коригування плану

та робочої програми

2.3. Перевірка (аналіз)

фінансової звітності.

^ 3. Завершальна стадія

3.1. Оцінка (аналіз) результатів

перевірки

3.2. Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника

3.3. Складання аудиторського

висновку й акта виконання робіт

3.1. Оцінка (аналіз) результатів

перевірки

3.2. Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника.

3.3. Складання аудиторського висновку й акта виконання робіт

3.1. Оцінка (аналіз) результатів перевірки

3.2. Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника

3.3. Складання аудиторського висновку й акта виконання робіт

 

Вивчення бізнесу клієнта дає аудитору змогу вибрати правильний напрям при перевірці підприємств, що одночас­но займаються кількома видами діяльності (наприклад, ви­робництвом, торгівлею, будівництвом тощо).

На другому етапі початкової стадії процесу аудиторської перевірки фахівець ознайомлюється зі статутом підприєм­ства, його установчими документами та правовими зобов'я­заннями. Перевіривши, коли і ким зареєстроване підприєм­ство, склад засновників, він повинен звернути особливу увагу на предмет і види діяльності, що передбачені Стату­том. Усе це при подальшій перевірці дає змогу визначити законність здійснення тих чи інших господарських опера­цій. Важливо також проконтролювати наявність ліцензій на види діяльності та реалізацію окремих видів товарів.

В умовах підтверджувального аудиту, як засвідчує віт­чизняна практика, за останні роки більшість аудиторів об­межуються лише оглядовим вивченням стану бухгалтер­ського обліку. Для зарубіжних аудиторських фірм в умо­вах системно-орієнтованого аудиту й аудиту, що ґрунтується на ризику, важливим етапом є оцінка системи обліку, вну­трішнього контролю та ризику.

Аудитор повинен дослідити і вивчити систему бухгал­терського обліку та внутрішнього контролю клієнта для то­го, щоб зрозуміти, як готується бухгалтерська інформація і мати певне уявлення про надійність певних систем.

Система внутрішньогосподарського контролю може да­вати надійну фінансову інформацію, забезпечувати збере­ження активів суб'єкта перевірки. Якщо у клієнта достат­ньо надійна система внутрішнього контролю, то ризик кон­тролю буде незначним, а кількість аудиторських доказів меншою, ніж при слабкому внутрішньому контролі. Крім цього, оцінка внутрішнього контролю і ризику дає змогу аудиторові виявляти конкретні контрольні моменти та зни­жує вірогідність виявлення наявності помилок.

Дослідження системи обліку, оцінку внутрішнього кон­тролю та ризику аудитор здійснює за допомогою вивчення організаційних структур, посадових інструкцій підприєм­ства, бесід з керівництвом і працівниками клієнта, ознайомлення з документообігом, спостереження за роботою мене­джерів і внутрішніх аудиторів тощо.

Основна мета оцінки системи внутрішнього контролю підприємства - створення основи для планування аудиту та визначення часу й обсягу аудиторських процедур, а та­кож суми оплати за надані послуги.

Отже, логічно визначати обсяг робіт, узгодження суми оплати та складання угоди як окремого етапу процесу аудиту.

Угода на аудиторську перевірку містить не тільки види послуг, час його проведення, суму оплати, а й обов'язки та права як виконавця, так і замовника.

Складання плану й робочої програми є завершальним етапом початкової стадії процесу аудиту.
1   2   3

Схожі:

2. організація аудиторської фірми iconЛекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту
Система мк фірми спрямована на інф-я, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного...
2. організація аудиторської фірми iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
2. організація аудиторської фірми iconЛекція 4 Тема: Організація рекламної діяльності
Рушійною силою усього рекл бізнесу є рекламодаці. Рекламодавцями вважаються приватні особи, приватні та державні фірми й організації,...
2. організація аудиторської фірми iconАналіз інвестиційної діяльності підприємства
Відповідно І процес управління складається з управління: формуванням системи інвестицій І системи фінансових джерел фірми; розподілом...
2. організація аудиторської фірми icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
2. організація аудиторської фірми iconI «План І програма аудиторської перевірки»
Введення
2. організація аудиторської фірми icon9. Ринок досконалої конкуренції
Це ринок, на якому багато продавців, жоден з яких самостійно не впливає на ціну, за якою він поставляє продукцію на ринок. На ньому...
2. організація аудиторської фірми icon1. Визначення поняття “організація”. “
Визначення поняття “організація”.“Організація це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети...
2. організація аудиторської фірми iconПравові засади аудиторської діяльності в Україні
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом...
2. організація аудиторської фірми icon1. Аудит як форма контролю, його об’єкти І метод
Основними нормативними документами, що визначають головні засади аудиторської діяльності, є закон України “Про аудиторську діяльність”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка