2. організація аудиторської фірми
Скачати 271.02 Kb.
Назва2. організація аудиторської фірми
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір271.02 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

 

2.1. Організація аудиторської діяльності та статус аудитора

2.2. Організація функціонування аудиторських служб

2.3. Зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи

 

2.1. Організація аудиторської діяльності та статус аудитора

 

Аудиторська діяльність охоплює організаційне та мето­дичне забезпечення аудиту, практичне виконання ауди­торських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Організацію аудиторської діяльності визначає За­кон України "Про аудиторську діяльність" та МСА.

Аудит мають право здійснювати незалежні аудитори, які отримали сертифікат аудитора, на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Аудитор­ські консультації надаються на підставі договору, письмо­вого або усного звернення замовника до аудитора (аудитор­ської фірми).

У договорі на проведення аудиту та надання інших ауди­торських послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відпові­дальність сторін.

Замовник має право вільного вибору аудитора (аудитор­ської фірми).

Сертифікацію (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснює АПУ.

Право на отримання сертифіката мають особи, які здо­були вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. Наявність професійних знань з питань аудиту визначає відповідний іспит. Особи, котрі не склали іспиту, мають право на по­вторний не раніше, ніж через рік після прийняття рішення АПУ. Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років.

Повноваження Аудиторської палати України визнача­ють Закон України "Про аудиторську діяльність" і Статут АПУ.

Статут АПУ підлягає затвердженню двома третинами голосів загальної кількості членів палати.

АПУ здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги.

Затвердження таких норм і стандартів є винятковим правом АПУ, яка створюється і діє як незалежний, само­стійний орган на засадах самоврядування, є юридичною особою і веде відповідний облік та звітність.

АПУ набуває повноважень юридичної особи від дня реє­страції у Міністерстві юстиції України на підставі заяви і Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому Зако­ном України "Про аудиторську діяльність".

АПУ формується через делегування до її складу п'яти представників від професійної громадської організації ауди­торів України, по представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Державного комітету стати­стики України, Міністерства юстиції України й окремих фа­хівців від навчальних, наукових та інших організацій.

Порядок делегування визначають відповідно з'їзд, прав­ління, колегія або інші вищі керівні органи з дотриманням вимог ст. 12 Закону України "Про аудиторську діяльність".

АПУ створює на території України регіональні відділен­ня і делегує їм повноваження. Поточні справи в АПУ веде секретаріат, очолюваний завідувачем. Він персонально від­повідає за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання її членами функ­ціональних обов'язків.

Термін повноважень членів АПУ не може перевищувати п'яти років. Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації в кількості не менше трьох членів, яка здійснюється на підставі визначення особистого рейтингу членів АПУ таємним анкетуванням аудиторів України.

Усі рішення приймаються на засіданні АПУ простою більшістю голосів за наявності двох третіх її членів. У ви­падку рівності голосів перевага надається рішенню, яке під­тримав головуючий, функції якого виконують почергово всі члени палати в алфавітному порядку їхніх прізвищ. Члени АПУ виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Матеріальні витрати на сертифікацію покриваються за рахунок осіб, що претендують на отримання сертифікатів, у розмірах, які визначає АПУ.

Аудитори України мають право об'єднатися в громад­ську організацію за професійними ознаками - в Спілку аудиторів України (САУ), яка повинна мати фіксоване інди­відуальне членство в особі окремих аудиторів або їх колек­тивів. АПУ може відкривати місцеві осередки за наявності в них не менше п'яти аудиторів - членів САУ.

Повноваження САУ визначають Закони України "Про аудиторську діяльність", "Про об'єднання громадян" та його Статут.

^ САУ має право:

       делегувати своїх представників до АПУ та достроково їх відкликати;

       порушувати клопотання про припинення повноважень членів Аудиторської палати, делегованих Міністерством фінансів України Головною державною податковою адміністрацією України, Національним банком України, Держкомстатом України та Міністерством юстиції України; вносити на розгляд АПУ проекти норм і стандартів аудиту;

       рішення та клопотання з питань делегування, відкли­кання і припинення повноважень членів АПУ приймають­ся з'їздом САУ або правлінням з наступним затвердженням таких рішень з'їздом.

Сертифікований аудитор може надавати фахові послуги індивідуально або як працівник аудиторської фірми. Ауди­торська фірма має право надавати послуги за наявності в її складі хоча б одного аудитора, котрий має чинний серти­фікат.

Аудиторам заборонено безпосередньо займатися торго­вельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не позбавляє їх права отримувати дивіденди від акцій та дохо­ди від інших корпоративних прав.

Аудитором, не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", забороняється проведення аудиту аудитору:

       який має прямі родинні стосунки з керівництвом гос­подарюючого суб'єкта, що перевіряється;

       який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

       члену керівництва, засновнику або власнику господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

       працівнику господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

       працівнику, співвласнику дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється.

Аудитори (аудиторські фірми) мають право: самостійно визначати форми та методи аудиту на підставі чинного за­конодавства, існуючих норм та стандартів, умов договору із замовником, професійних знань, досвіду; отримувати необ­хідні документи, які стосуються предмета перевірки; отри­мувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника; перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва госпо­дарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, визна­чення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів; залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Аудитори й аудиторські фірми зобов'язані: належно на­давати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку та звітності замовника, їх достовірність, повноту, і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам; повідомляти власників, або уповноважених осіб, замовників про виявлені недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності; зберігати в таємниці інформацію, отри­ману при проведенні аудиту та виконанні інших аудитор­ських послуг. Не розголошувати відомості, що є предметом комерційної таємниці; не використовувати їх у своїх інте­ресах або в інтересах третіх осіб; відповідати перед замов­ником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України; обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт - у формі консультацій, перевірок або експертиз.

За неналежне виконання зобов'язань аудитор (аудитор­ська фірма) несе майнову та іншу відповідальність, визна­чену в договорі відповідно до чинного законодавства.

Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудитор­ських фірм) не може перевищувати фактично завданих за­мовнику збитків з їхньої вини.

Усі суперечки майнового характеру між аудитором (ауди­торською фірмою) та замовником вирішуються у визна­ченому порядку з дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" (додаток 1).

За неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора АПУ можуть бути застосовані такі стягнення, як у вигляді попередження, зупинення дії сертифіката терміном до року або анулювання сертифіката.

Припинення чинності сертифіката на аудиторську ді­яльність здійснюється на підставі рішення АПУ у випадках:

       встановлення фактів низької якості аудиторських послуг;

       систематичного та грубого порушення чинного зако­нодавства України, МСА.

Порядок припинення чинності сертифіката на аудитор­ську діяльність визначає АПУ. Рішення АПУ щодо припи­нення чинності сертифіката можуть бути оскаржені в суді чи господарському суді.

 

^ 2.2. Організація функціонування аудиторських служб

 

Аудит мають здійснювати аудитори, які можуть працю­вати самостійно або у складі аудиторської служби (фірми).

^ Аудиторська фірма - це організація, що здійснює ауди­торську діяльність і займається тільки наданням таких по­слуг. Фірми можуть бути створені на основі будь-яких форм власності, вони можуть здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Аудиторські фірми, залежно від участі в них аудиторів різних країн, можна поділити на національні, де працюють фахівці України, і міжнародні - спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн (наприклад, аудиторська фірма "Ернст енд Янг Україна").

На території України працюють і мають свої представ­ництва такі великі транснаціональні фірми, як "КМПГ", "Прайсвотерхаус Куперс" та ін.

^ Мета діяльності аудиторських служб - забезпечення високого рівня послуг для досягнення максимальної ефек­тивності праці, спрямованої на задоволення потреб україн­ського суспільства. Для виконання цієї мети необхідно до­тримуватися чотирьох основних вимог:

1)     вірогідність (суспільство відчуває потребу в користу­ванні достовірною інформацією);

2)     професіоналізм (висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути визначені клієнтами, роботодавцями та інши­ми зацікавленими сторонами);

3)      якість послуг (виконання аудиторських послуг має відповідати чинним нормативам, правилам аудиту і кодек­су етики);

4)      довіра (користувачі аудиторських послуг мають бути впевнені в тому, що аудитор не порушить своєї професійної етики).

Для досягнення високої якості послуг аудиторські фірми повинні мати певне забезпечення:

       інформаційне;

       технічне;

       нормативно-правове;

       методичне;

       методологічне;

       ергономічне;

       інформаційне.

Фаховий рівень аудиторських послуг забезпечують лише висококваліфіковані, досвідчені, ерудовані та компетентні аудитори.

Постійна наявність в аудиторській фірмі кваліфіковано­го персоналу виконується через підготовку персональних службових інструкцій і обов'язків для кожного співпраців­ника, а також залучення до процесу нових кваліфікованих спеціалістів. При цьому потрібно:

       складати інструкції службових обов'язків (посадові інструкції) співробітників аудиторської фірми, встановлю­вати кількісний склад залучення нових співпрацівників на поточний рік, який розробляється з урахуванням клієнтів, сподіваного зростання їх кількості й втрати;

       складати програму завдань найму, що передбачає: вста­новлення джерел отримання потенційних співпрацівників; перші співбесіди з ними; методи відбору потенційних спеці­алістів з числа претендентів; методи залучення до роботи
й інформування про діяльність аудиторської фірми ;

       застосовувати методи оцінки й відбору потенційних фахівців для розширення пропозицій стосовно найму, що складаються з інформування осіб, які беруть участь у най­манні на роботу, про вимоги фірми й умови найму; покла­дання відповідальності за прийняття рішень стосовно найму спеціалістів на осіб, які мають на це особисті повноважен­ня; здійснення керівництва програмою ефективного вико­ристання робочої сили аудиторської фірми та ін.

Як засвідчив досвід роботи аудиторських фірм, в Україні переважають дрібні фірми, які нараховують 5-6 праців­ників, 2-3 з яких виконують функції асистентів.

Для проведення аудиторської перевірки необхідна об'єк­тивна інформація: установча документація; реєстри бухгал­терського обліку та звітність; інші документи та матеріали, які підтверджують право на здійснення операцій і факт їх здійснення; інша інформація.

Суть технічного забезпечення полягає в наявності у фір­мі оргтехніки та ін.

Нормативно-правове забезпечення передбачає наявність законів, положень, інструкцій, декретів та інших докумен­тів, де регламентовано права, обов'язки, відповідальність аудиторських служб, взаємовідносини між юридичними, фізичними особами з державними органами тощо.

Методичне забезпечення має загальний характер і ви­значає правила діяльності аудиторських служб, порядок ви­конання операцій та процедур аудиторської діяльності. Його принципи повинні бути обов'язково виконані.

Методологічне забезпечення. У ст. 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" передбачено, що аудиторські служби мають право самостійно обирати форми та методи аудиту.

Ергономічне забезпечення передбачає наявність засобів і умов забезпечення наукової організації праці аудиторівобладнання його робочого місця, зручності у виконанні ро­боти тощо.

Робота зовнішніх аудиторських служб повинна бути на­лежно організована і мати всі види забезпечення. Діяльність аудиторської служби організовується відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

Аудиторські фірми в господарській та аудиторській діяльності вступають у взаємовідносини з різними юридич­ними і фізичними особами:

       внутрішні відносини з найманими аудиторами та ін­шими спеціалістами, які працюють на фірмі;

       відносини з державними органами, постачальниками та ін.;

       відносини з клієнтами.

Відносини з аудиторами регулюються контрактною си­стемою оплати праці, де мають значення визначення форми і системи оплати.

Заробітна плата аудиторів переважно залежить від обся­гу виконаних робіт, хоча низка великих аудиторських фірм України використовує погодинну оплату праці.

Аудиторські служби, як і всі господарські суб'єкти, зо­бов'язані вести бухгалтерський облік господарських опера­цій, складати і подавати у відповідні органи фінансову звіт­ність та сплачувати податки. Для забезпечення цього підприємства самостійно обирають форму бухгалтерського обліку (згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"), самостійно визначають облікову політику.

Керівник аудиторської фірми зобов'язаний створити не­обхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку та забезпечити неухильне виконання працівниками правомірних вимог бухгалтера про дотримання порядку оформлення і подання до бухгалтерії первинних документів.

Для взаємодії аудиторських служб з клієнтами існує така схема:

1.      Організація аудиторською фірмою реклами про види послуг, здійснюваних нею. Реклама та пропозиція послуг аудиторської фірми мають спрямовуватися на об'єкти інфор­мування громадськості, а також містити достовірну інфор­мацію. Забороняється нав'язування або настирлива пропо­зиція послуг. Інформувати клієнтів можна через газети, журнали, радіо, телебачення та інші засоби.

2.      Клієнт (замовник) складає лист-заяву на виконання послуг (іноді заяву подають в усній формі та висловлює про­хання подати лист-пропозицію.

3.      Лист-пропозиція аудиторської служби підтверджує її згоду із завданнями та масштабом аудиту й може містити положення стосовно меле відповідальності аудиторської служ­би перед клієнтом, форми подання аудиторського виснов­ку, розцінки та інші моменти, про які аудиторська фірма вважає за необхідне домовитися до початку перевірки. На­данню листа-пропозиції може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи.

4. Після обміну листами та на їх основі складається до­говір на проведення аудиту. Листи можуть бути невід'єм­ною складовою частиною або додатком, зумовленими умо­вами договору.

5. Після складання договору керівництво аудиторської служби вирішує, хто конкретно здійснюватиме перевірку об'єкта. Аудитори повинні підготуватися до перевірки - переглянути законодавчі акти, інструкції, мати заготовки (типові форми) робочих документів тощо.

6. Наступною організаційною процедурою є аудитор­ський процес, який проводиться згідно з умовами договору (складання документів та пошук аудиторських доказів).

^ На цьому етапі замовник зобов'язаний:

       створити аудиторові умови для своєчасного та якісно­го проведення аудиту, подавати йому всю необхідну доку­ментацію та пояснення;

       не заважати аудитору визначити коло питань, які під­лягають перевірці;

       своєчасно виправляти виявлені аудитором порушен­ня законодавства або встановленого порядку ведення бух­галтерського обліку та складання фінансової звітності.

Замовник має право отримувати від аудитора вичерпну інформацію згідно з вимогами законодавства щодо прове­дення аудиту. Аудитор зобов'язаний подати замовнику таку інформацію. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність документів, поданих на перевірку.

Аудиторська перевірка не звільняє суб'єкта господарю­вання від відповідальності за порушення порядку здійснен­ня господарської діяльності, невідповідність фінансової звіт­ності законодавчим актам.

7. Обговорення першого варіанта аудиторського виснов­ку, з'ясування спірних питань.

Підпис аудиторського висновку здійснюється після по­годження з клієнтом усіх питань. Завершенням цього ор­ганізаційного етапу є складання Акта на виконані роботи та здійснення розрахунків за аудиторську перевірку відпо­відно до умов договору, сплата податків у державний бюд­жет та інші позабюджетні фонди.

Отже, ефективність роботи аудиторських фірм суттєво залежить від рівня організації їх діяльності.

 
  1   2   3

Схожі:

2. організація аудиторської фірми iconЛекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту
Система мк фірми спрямована на інф-я, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного...
2. організація аудиторської фірми iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
2. організація аудиторської фірми iconЛекція 4 Тема: Організація рекламної діяльності
Рушійною силою усього рекл бізнесу є рекламодаці. Рекламодавцями вважаються приватні особи, приватні та державні фірми й організації,...
2. організація аудиторської фірми iconАналіз інвестиційної діяльності підприємства
Відповідно І процес управління складається з управління: формуванням системи інвестицій І системи фінансових джерел фірми; розподілом...
2. організація аудиторської фірми icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
2. організація аудиторської фірми iconI «План І програма аудиторської перевірки»
Введення
2. організація аудиторської фірми icon9. Ринок досконалої конкуренції
Це ринок, на якому багато продавців, жоден з яких самостійно не впливає на ціну, за якою він поставляє продукцію на ринок. На ньому...
2. організація аудиторської фірми icon1. Визначення поняття “організація”. “
Визначення поняття “організація”.“Організація це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети...
2. організація аудиторської фірми iconПравові засади аудиторської діяльності в Україні
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом...
2. організація аудиторської фірми icon1. Аудит як форма контролю, його об’єкти І метод
Основними нормативними документами, що визначають головні засади аудиторської діяльності, є закон України “Про аудиторську діяльність”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка